Отчет за контролната дейност през м. август 2018

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец август експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 157 проверки на 147 обекта, в т. ч. 84 планови и 73 извънредни. Извършени са 12 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 5 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 38 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 9 акта, от които един е за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ са издадени 12 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 106 650 лв.
За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни, от РИОСВ са наложени санкции на операторите на инсталациите в общ размер от 60 000 лв. – на „Би Ей Глас България“ АД  (50 000 лв.) и на ЕТ „Ангелов – Иван Ангелов“ (10 000 лв.).
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 35 023,12 лв.: 18 206,36 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 16 816,76 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 14 565,06 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Марица – 4277,40 лв., община Садово – 3991.65 лв. и община Пловдив – 3088,27 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 52 сигнала на зелен телефон и 3 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
-          Утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-          Изготвяне на становища, във връзка с процедури по издаване на разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите.
-          контрол върху състоянието на защитените територии; 
-          контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки;
-          Дадени предписания на кметовете на общините за предприемане на мерки относно изпълнението на задълженията им, касаещи поддържането на речните корита и прилежащите им територии, в съответствие с изискванията на ЗУО.
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 174 писма до възложители и институции. По отношение на процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 23 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
-          Извършена е проверка на защитена местност „Гонда вода“ в землището на с. Бачково, община Асеновград. При проверките на защитената територия не са установени нарушения на режима, определен със заповедта за обявяване.
-          Извършени са 12 проверки на билкозаготвителени пунктове и складове за билки. Не са констатирани нарушения на Закона за лечебните растения. Една проверка е осъществена по подадено заявление за размножени на затворено 7 птици. Установено е, че птиците са опръстенени и за същите са издадени регистрационни карти на основание чл. 91 от ЗБР.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През месец август 2018 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          проверки по утвърдения План за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив през 2018 г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по жалби и сигнали, подадени в РИОСВ – Пловдив;
-          участие в комплексни проверки;
-          разглеждане и утвърждаване на планове за управление на разтворителите за 2017 г., на оператори с инсталации, попадащи обхвата на Наредба № 7 от 2003 г;
-          оценка на доклади от извършени СПИ;
-          във връзка с направено уведомление от оператор за провеждане на СПИ експертите са участвали по време на провеждане на измерването;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          извършени са проверки на оператори, които не са представили отчети за 2017 г. по чл. 35 от Наредба № 1/2017 г. за флуорираните парникови газове;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -733/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2018 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          контрол на защитените територии;
-          контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          контрол по спазване на условията в издадени разрешения по ЗУО;
 
2.3. Засилен последващ контрол
 
През месец август 2018 са извършени 21 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 23 предписания от първия етап на проверките 1 не е изпълнено.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 19;
o    проверени обекти – 19;
o    дадени предписания – 5;
o    съставени актове и наложени санкции- няма;
o    извършени проверки по сигнали – 4.
Три от подадените сигнали са за разпространение на неприятни миризми от производствената дейност на „Монди Стамболийски“ ЕАД. Извършено е обследване на Стамболийски, при което е установено, че сигналите са основателни. На оператора „Монди Стамболийски“ ЕАД е изпратена покана за съставяне на АУАН от експертите, координатори на проверките по изпълнение на условия в комплексните разрешителни. Останалите сигнали са за миризми и запрашаване.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Акцент за отчетния период:
-          Проведени контролни измервания на нивата на шум, излъчвани в околната среда от обект „Цех за производство на варовиково брашно“ в гр. Стамболийски, стопанисван от "Еко Гипс" ЕООД. Не са установени превишения на граничните стойности за шум в околната среда.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    извършени проверки по сигнали – 1
o    съставени актове – 1;
-          подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: При проверка в обект „Цех за растителни екстракти и етерични масла“ в с. Зелениково, община Брезово, стопанисван от „БУЛ ФИТО ОЙЛС“ АД, е установено замърсяване на почвата с отпадъчна растителна маса. Замърсеният участък е с площ около 1000 кв. м., извън границите на площадката от страната на земно-насипната лагуна. Дадено предписание за почистване на замърсения терен. При извършен последващ контрол е установено, че теренът не е почистен и даденото предписание не е изпълнено. Съставен е АУАН за неизпълнено предписание.
 
Води
-          През отчитания период са извършвани основно проверки по план за 2018 г. и изпълнение на дадени предписания. Проверени са 14 обекта в това число 11 – с издадени разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. Три от инспекциите са осъществени във връзка с постъпили сигнали за замърсяване на река Чатрачко дере от дейността на мандрата в село Леново, община Асеновград.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 25;
o    проверени обекти – 25;
o    дадени предписания – 13;
o    съставени актове – 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 57/08.08.2018 г. на „Н. Трифонов Фуудс“ ООД – с. Ведраре. Актът е за неподдържане на ЛПСОВ в техническа експлоатационна изправност.
Ø АУАН № 63/31.08.2018 г. на „Млечни продукти“ ООД – Пловдив, млекопреработвателно предприятие в с. Маноле, за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения в РЗ.
o    Издадени НП – 4 на обща стойност 29000 лв.
o    извършени проверки по сигнали – 4
 
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив бе установено, че състоянието на проверената защитена територия е добро. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и на Закона за биологичното разнообразие. При извършените проверки на билкозаготвителните пунктове не са установени нарушения на Закона за лечебните растения.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 34;
o    проверени обекти – 34;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове – 2;
o    наказателни постановления – 3;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 54/31.07.2018 г. е съставен на юридическо лице, разрушило гнездо на защитен животински вид от Приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Белият щъркел /Ciconia ciconia/, се е намирал на комин на едноетажна сграда за производствени нужди-хлебопекарна, разположена в ПИ № 63567.401.1445 по КК на с. Ръжево Конаре, (квартал 70 - по плана на с. Ръжево Конаре), община Калояново, е издадено НП № 58/27.08/2018 г. с наложена имуществена санкция от 500 лв.
Ø АУАН № 55/06.08.2018 г. е съставен на физическо лице за нерегистриран екземпляр, попадащ в Приложение № А към Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9.12.1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (последно изм. с Регламент (ЕС) № 2017/160 на Комисията от 20 януари 2017 г. за промяна на приложенията (Регламент 338/97), а именно Psittacus erithacus /сив папагал жако/. Издадено е НП № 55/22.08.2018 г. в размер на 50 лв.
Ø АУАН № 56/07.08.2018 г. е съставен на физическо клице за отглеждане в частен дом на защитени видове птици – 3 щиглеца (Carduelis carduelis). Предстои издаване на НП.
Ø НП № 49/06.08.2018 г. на физическо лице за продажба на препариран екземпляр от вида европейска дива котка (Felis silvestris) защитен вид по Приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие в сайт за безплатни обяви olx.bg. Размерът на НП е 100 лв.
-          извършени проверки по сигнали – 16.
o   12 защитени птици – 11 щъркела и 1 керкенез са изпратени за лечение в Спасителен център за диви животни в Стара Загора.
o   Извършена е съвместна проверка с представители на ОДБХ – Пловдив и РДГ –Пловдив в магазин за строителни стоки в Пловдив за нехуманно отглеждане на животни. При проверката бе установено, че в двора на търговския обект се отглеждат ограничен брой диви животни, които са регистрирани в РИОСВ. За животните е осигурена вода, храна и подслон, съобразено с техните физиологични потребности, както и ветеринарномедицинско обслужване.
o   Извършена е проверка в частен дом в гр. Асеновград относно отглеждане на защитени птици. При проверката се установи, че птиците са от вид щиглец (Carduelis carduelis). Същите попадат в Приложение 3 към ЗБР. На нарушителя е съставен АУАН 56/07.08.2018 г. за нарушение на чл.38, ал.1. т.6 от ЗБР. Предстои издаване на НП.
o   Извършена е една проверка по сигнал за улов на диви пойни птици по р. Марица. При проверката се установи, че 20 защитени диви пойни птици са уловени в три метални клетки. Птиците са от вида щиглец /Carduelis carduelis/. На мястото бяха намерени разпънати мрежи за улов на птици. Защитените видове са във видимо добро състояние и затова са пуснати на свобода в подходящ район (на основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие). Нарушителят е избягал при появата на служителите на инспекцията и не е установен. Мрежите и клетките са конфискувани и унищожени.
 
Отпадъци
-          Акцент за месец август са проверки по изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, контрол по спазване условията в издадени разрешения по ЗУО, както и проверки, съгласно плана за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив за 2018 г. на населени места за нерегламентирани замърсявания.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 77;
o    проверени обекти – 72;
o    дадени предписания – 19;
o    съставени актове – 4;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 58/13.08.2018 г. на Добрин Н. Терзиев от Пловдив – за извършване на дейности с ИУМПС без регистрация в търговския регистър и без разрешение.
Ø АУАН № 59/13.08.2018 г. наГеорги Д. Дяков от Пловдив – за извършване на дейности с ИУМПС без регистрация в търговския регистър и без разрешение.
Ø АУАН № 60/13.08.2018 г.наЕмил Кабаиванов – кмет на община Карлово, за допускане на нерегламентирано замърсяване
Ø АУАН № 61/13.08.2018 г. на Георги Костов от с. Калековец - за извършване на дейности с ИУМПС без регистрация в търговския регистър и без разрешение.
o    Издадени НП - 3;
o    извършени проверки по сигнали – 4.
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки по сигнали - 1.
 
ОВОС И ЕО
През месец август са извършвани две планови проверки от направление „ОВОС и ЕО“, както следва:
-          Изграждане на инсинератор за изгаряне „унищожаване” на отпадъчни животински продукти от дейността на предприятие за преработка на риба "Бяла река-ВЕЦ" ООД – не е въведен в експлоатация, не са стартирали строителни дейности.
-          Изграждане на комплекс от сгради-конюшна, манеж, екокъщи и сгради за обслужващи и стопански дейности от Мариан Душков, с. Мостово и с. Врата, община Асеновград – не е въведен в експлоатация, не са стартирали строителни дейности.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове – няма;
o    извършени проверки по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          За периода е извършена съвместна проверка с направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух” на “Калцит” АД - Асеновград – оператор с издадено КР № 82-Н1/2015 г. – проверка по ЗЧАВ, Наредба № 6/1999 г. Извършена е и проверка на „Монди Стамболийски“ ЕАД във връзка с получени сигнали на „зелен телефон“.
 
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове – няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
o   Издадени са две наказателни постановления:
Ø НП № 59/30.08.2018 г. на ЕТ “Ангелов-Иван Ангелов“ – инсталация за интензивно отглеждане на птици, площадка в с. Цалапица, община Родопи – за неизпълнение на условия в КР № 459-Н0/2013 г., актуализиранo с решение № 459-Н0-И0-А1/2014 г.
Ø НП № 60/30.08.2018 г. на “БиЕй Глас България” АД – инсталация за производство на опаковъчно стъкло,площадка в Пловдив – за неизпълнение на условия в КР № 48-Н1/2010 г., изменено с решение № 48-Н1-И1-А2/2018 г.
o    извършени проверки по сигнали – 1.
 
СЕВЕЗО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове – няма;
o    извършени проверки по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № 49/06.08.2018 г., издадено срещу Кристин Кръстева от Пловдив, за това, че предлага за продажба екземпляр – вид дива котка, който попада в Приложение № 3 към ЗБР. В нарушение на чл. 125, ал. 1, във вр. с чл. 38, ал. 1, т. 7, пр. 7 от ЗБР, с наложена глоба – 100 лв.
2.      НП № 50/09.08.2018 г., издадено срещу „Елит-95“ ООД – с. Дълбок Извор, за това, че не води отчетност на отпадъците по реда, определен от ЗУО и подзаконовите нормативни актове. В нарушение на чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. първо, във вр. с чл. 8, ал. 2, т. 6 и във вр. с чл. 44, ал. 1 от ЗУО, във вр. с чл. 7, т. 1 от Наредба № 1/2014 г., с наложена имуществена санкция – 2 000 лв.
3.      НП № 51/20.08.2018 г., издадено срещу „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД - Сопот, за това, че е допуснато заустване на отпадъчни води във воден обект с показатели над допустимите норми. В нарушение на чл. 200, ал. 4, вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция – 6 000 лв.
4.      НП № 52/21.08.2018 г., издадено срещу „Куминяно фрут“ ООД – с. Катуница, за това, че е допуснато заустване на отпадъчни води във воден обект с показатели над допустимите норми. В нарушение на чл. 200, ал. 4, вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция – 20 000 лв.
5.      НП № 53/22.08.2018 г., издадено срещу „Черноморец“ ООД – Пловдив, за това, че не е извършило класификация на образуваните от дейността на фирмата отпадъци. В нарушение на чл. 135, ал. 2, т. 1 от ЗУО, във вр. с чл. 4, ал. 1, във вр. с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2/2014 г., с наложена имуществена санкция – 5 000 лв.
6.      НП № 54/22.08.2018 г., издадено срещу „Черноморец“ ООД – Пловдив, за това, че не е изпълнило дадено задължително предписание. В нарушение на чл. 156, ал. 1, във вр. с чл. 113, ал. 3 от ЗУО, с наложена имуществена санкция – 10 000 лв.
7.      НП № 55/22.08.2018 г., издадено срещу Румяна Димова от Пловдив, за това, че като собственик на екземпляр от Приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 09.12.1996 г., не е извършила регистрация в 15-дневен срок от придобиването му. В нарушение на чл. 128, във вр. с чл. 92, ал. 1 ЗБР, с наложена глоба – 50 лв.
8.      НП № 56/27.08.2018 г., срещу „Флекспринт“ ЕООД – с. Цалапица, за това, че не е изпълнило в срок дадени задължителни предписания. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 31 от ЗВ, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 13 ЗВ, наложена имуществена санкция – 1000 лв.
9.      НП № 57/27.08.2018 г., издадено срещу „Сенсата технолоджис България“ ЕООД – София, за това, че е допуснато заустване на отпадъчни води във воден обект с показатели над допустимите норми. В нарушение на чл. 200, ал. 4, вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция – 2 000 лв.
10. НП № 58/27.08.2018 г., издадено срещу „Томика –Метал“ АД – Пловдив, за това, че е разрушило гнездо на защитен вид от Приложение № 3 към ЗБР. В нарушение на чл. 125, ал. 1, във вр. с чл. 38, ал.1, т. 3 от ЗБР., с наложена имуществена санкция – 500 лв.
11. НП № 59/30.08.2018г., издадено срещу ЕТ “Ангелов – Иван Ангелов“ – Пещера, за това, че не изпълнява условия, поставени в комплексно разрешително. В нарушение на чл. 164, ал. 1, във вр. с чл. 125, ал. 1, т. 2 ЗООС, с наложена имуществена санкция – 10 000 лв.
12. НП № 60/30.08.2018 г., издадено срещу „Би Ей Глас България“ АД – София, за това, че не изпълнява условия, поставени в комплексно разрешително. В нарушение на чл. 164, ал. 1, във вр. с чл. 125, ал. 1, т. 2 ЗООС, с наложена имуществена санкция – 50 000 лв.
 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През отчетния период регистриране на стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди са под установените норми, което е в резултат на предприетите мерки от общинските администрации в изпълнение на плановете за действие към общинските програми по КАВ, изпълнение на задълженията на операторите да поддържат в добро състояние пречиствателните съоръжения.
-          В резултат на дейността на РИОСВ – Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на режимите на защитените територии и в билкозаготвителните пунктове.
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на управлението на риска, химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 109 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, която се отнася за бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 15 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
През периода са дадени 20 становища за инвестиционни намерения, свързани с налични ОХВ, включени в Приложение № 3 на ЗООС.
За периода са процедирани 4 план/програми, приключили с решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“. Издадени са 3 решения за прекратяване на процедури по глава VI от ЗООС.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 18 инвестиционни предложения, от които един е с характер „да се извърши ОВОС“ и 17 – „да не се извършва ОВОС“, по Приложение № 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 1, д – интензивно животновъдство– 1;
-          т. 2, г – дълбоки сондажи – 5;
-         т. 7, в – производство на млечни продукти – 2;
-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 7;
-          т. 11, б – инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци – 1;
-          т. 11, д – съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1.
 
За периода са издадени 16 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 4 решения по чл. 67 от ЗУО.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 9 ДПК, като с комисиите са приети 8 обекта.
 
 
4.3. Обществеността
През летния сезон основните източници на ФПЧ в атмосферния въздух са интензивните строителни и ремонтни дейности в допълнение към производствените източници и транспорта. Общините извършват регулярен контрол по строителните фирми. Производствените обекти с източници на емисии, експлоатират пречиствателните съоръжения и горивните източници по начин, недопускащ превишение на установените норми за допустими емисии на вредни вещества, които се изпускат в атмосферата.