Отчет за контролната дейност през м. юли 2018

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец юли експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 181 проверки на 177 обекта, в т. ч. 85 планови и 96 извънредни. Извършени са 9 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 5 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 45 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 6 акта, от които няма за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ са издадени 11 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 42 000 лв.
Наложена е санкция за констатирани наднормени замърсявания на компонент „води“ в общ размер от 471,27 лв./мес. Тя е на оператора ”СКФ Берингс България“ ЕАД, гр. София.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 87 457,47 лв.: 70 331,14 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 17 126,33 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 56264,90 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Асеновград – 46003,16 лв., община Садово – 4207.80 лв. и община Пловдив – 3088,27 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 54 сигнала на зелен телефон и 8писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
-          Утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-          Изготвяне на становища, във връзка с процедури по издаване на разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите.
-          контрол върху състоянието на защитените територии;  
-          контрол върху състоянието на защитени вековни дървета;
-          контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки;
-          Дадени предписания на кметовете на общините за предприемане на мерки относно изпълнението на задълженията им, касаещи поддържането на речните корита и прилежащите им територии, в съответствие с изискванията на ЗУО.
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 211 писма до възложители и институции.По отношение на процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 19 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
-          Извършена е проверка на защитена местност „Караджов камък“ в землището на с. Добростан. При нея не са установени нарушения на режима, определен със заповедта за обявяване.
-          Извършени са проверки на състоянието на следните вековни дървета: в с. Катуница - защитено вековно дърво черна топола - ДР № 1134; в с. Войсил – защитени вековни дървета – летен дъб ДР № 2071 и дръжкоцветен дъб № 2072; в с. Бегово - вековно дърво летен дъб – ДР №1642. При тях бе установено, че състоянието им е добро. Не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие.
-          Извършени са проверки на следните билкозаготителни пунктове и складове с билки:
„Костов и Хубчев“ ООД – Карлово, „Херба-1“ ЕООД – с. Чоба, „Камея-М“ ООД – с. Катуница. Установено бе, че билкозаготвителният пункт в Карлово „Костов и Хубчев“ ООД не функционира, при другите два пункта не са констатирани нарушения на Закона за лечебните растения.
-          Извършена е проверка по подадено заявление за размножени на затворени 3 амазони. Установено е, че птиците са опръстенени и за същите са издадени регистрационни карти на основание чл. 91 от ЗБР.
-          нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в Приложение № 3 на ЗООС. През разглеждания период за разгледани и са дадени становища общо 18 броя, свързани с уведомления за инвестиционни намерения.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През месец юли 2018 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          проверки по утвърдения План за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив през 2018 г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по жалби и сигнали, подадени в РИОСВ – Пловдив;
-          участие в комплексни проверки;
-          разглеждане и утвърждаване на планове за управление на разтворителите за 2017 г., на оператори с инсталации, попадащи обхвата на Наредба № 7 от 2003 г;
-          оценка на доклади от извършени СПИ;
-          издаване на  удостоверения за инсталации, които да бъдат включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          извършени са проверки на оператори, които не са представили отчети за 2017 г. по чл. 35 от Наредба № 1/2017 г. за флуорираните парникови газове;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -733/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2018 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          контрол върху състоянието на защитени вековни дървета;
-          контрол на защитените територии;
-          контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки в Пловдивски регион и върху дейността на общини и държавни горски стопанства относно издаваните позволителни за ползване на лечебни растения;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          контрол по спазване на условията в издадени разрешения по ЗУО;
-          проверки, съгласно плана за контролната дейност на РИОСВ Пловдив за 2018 г. на населени места за нерегламентирани замърсявания;
-          съвместни проверки с МВР;
-          проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА;
-          експертите от направление „въздух“ са участвали в 4 комплексни проверки по изпълнение на законодателството;
-          издадени са 2 удостоверения за инсталации, които да бъдат включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ.
 
2.3. Засилен последващ контрол
 
През месец юли 2018 са извършени 19 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 19 предписания от първия етап на проверките 4 са неизпълнени.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 31;
o    проверени обекти – 31;
o    дадени предписания – 13;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки по сигнали – 5.
 
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Акцент за отчетния период: във връзка с подаден сигнал е извършена проверка на 04.07.2018 г. във фабрика за производство на корпусна мебел, собственост на „Мебелор“ ООД – Пловдив. При нея е установено, че не е приключило изпълнението на предвидените мерки и дейности по обезшумяване на аспирационната система, служеща да обезпрашава работните участъци. Към момента се изчаква реализиране на целия проект, след което от страна на РИОСВ – Пловдив ще бъдат проведени контролни измервания на нивата на шум, излъчвани в околната среда, с цел определяне степента на съответствие с установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 6;
o    проверени обекти – 6;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС - няма.
o    извършени проверки по сигнали - 1.
 
Води
-          През отчитания период са извършвани основно проверки по план за 2018 г. и изпълнение на дадени предписания.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 17;
o    проверени обекти – 17;
o    дадени предписания – 8;
o    съставени актове – 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 53/31.07.2018 г. на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД – Сопот – площадка Сопот. Актът е за нарушение, констатирано при извършена проверка по сигнал за замърсяване на река Манастирска на 02.05.2018 г.
Ø АУАН № 52/16.07.2018 г. на „Сенсата Технолоджис България“ ЕООД - София, за превишаване на ИЕО, определени в разрешително за заустване.
o    извършени проверки по сигнали - 1.
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив се установи, че състоянието на проверената територия и защитени вековни дървета е добро. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и на Закона за биологичното разнообразие. При извършените проверки на билкозаготвителните пунктове не са установени нарушения на Закона за лечебните растения.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 23;
o    проверени обекти – 23;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 2;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН №51/09.07.2018 г. на Кристин Николова Кръстева за продажба на препариран екземпляр от вида европейска дива котка (Felis silvestris) в сайт за безплатни обяви olx.bg. Видът е защитен по приложение 3 към Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Същото е нарушение на чл. 38, ал. 1, предложение 7 от ЗБР.
Ø АУАН № 54/31.07.2018 г. на "Томика-Метал" АД, гр. Пловдив за разрушено гнездо на защитен животински вид-бял щъркел /Ciconia ciconia/, което е нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие
o    извършени проверки по сигнали - 14.
 
Отпадъци
-          Акцент за месец юли са проверки по изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, контрол по спазване условията в издадени разрешения по ЗУО, както и проверки, съгласно плана за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив за 2018 г. на населени места за нерегламентирани замърсявания. За отчетния период са издадени 10 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 4 решения по чл. 67 от ЗУО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 111;
o    проверени обекти – 107;
o    дадени предписания – 18;
o    съставени актове - 1;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 49/ 03.07.2018 г. на Деян Филчев Дойнов – кмет на община Сопот за допускане на нерегламентирано замърсяване.
o    извършени проверки по сигнали - 4.
 
 
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 8;
o    проверени обекти – 8;
o    дадени предписания – 4;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС. - няма;
o    извършени проверки по сигнали - 1.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове – няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС. - няма;
o    извършени проверки по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ – Пловдив. За периода е извършена съвместна проверка с направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух” на “Монди Стамболийски” ЕАД – Стамболийски с издадено КР №123-Н1/2009 г. - по ЗЧАВ, Наредба № 6/1999.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове – 1;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 50/05.07.2018 г. на “БиЕй Глас България” АД – инсталация за производство на опаковъчно стъкло,площадка в Пловдив – за неизпълнение на условия в КР № 48-Н1/2010 г., изменено с Решение № 48-Н1-И1-А2/2018 г.
o    извършени проверки по сигнали - няма.
 
СЕВЕЗО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС. - няма;
o    извършени проверки по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № 37/03.07.2018 г., издадено срещу кмета на община Перущица, за това, че не е организирал почистването на отпадъци, изхвърлени на нерегламентирани за това места. В нарушение на чл. 151, ал. 2, т. 6, предложение трето, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, с наложена глоба – 3 000 лв.
2.      НП № 38/03.07.2018 г., издадено срещу „Реметалк“ ООД – Пловдив, за това, че не води отчетност за отпадъците по реда, определен със ЗУО. В нарушение на чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение 1, във вр. с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, във вр. с чл. 8, ал. 2, т. 6 от ЗУО, във вр. с чл. 7, т. 1, както и във вр. с чл. 10, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, с наложена имуществена санкция – 2000 лв.
3.      НП № 39/03.07.2018 г., издадено срещу кмета на община Садово, за това, че не е предприел мерки за предотвратяването изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. В нарушение на чл. 151, ал. 2, т. 6, предложение 1, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, с наложена глоба – 3 000 лв.
4.      НП № 40/03.07.2018 г., издадено срещу ЕТ „Бонитрекс – Наско Бончев“ – Пловдив, за това, че не притежава регистрация за дейности по третиране с отпадъци. В нарушение на чл. 136, ал. 2, т. 3, във вр. с чл. 35, ал. 3, във вр. с чл. 78, ал. 1 от ЗУО, с наложена имуществена санкция от 7 000 лв.
5.      НП № 41/10.07.2018 г., издадено срещу „Ойролог“ ЕООД – София, за това, че не е изпълнило дадено задължително предписание. В нарушение на чл. 166, т. 3, във вр. с чл. 165, ал. 2, във вр. с чл. 157 б „б“, ал. 1 и ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗООС, с наложена имуществена санкция – 3 000 лв.
6.      НП № 42/16.07.2018 г., издадено срещу „Садат“ ООД – Пловдив, за това, че не е изпълнило дадени задължителни предписания. В нарушение на чл. 166, т. 3, във вр. с чл. 165, ал. 2, във вр. с чл. 156, т. 2, във вр. с чл. 155, ал. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция – 5 000 лв.
7.      НП № 43/16.07.2018 г., издадено срещу „ББП“ ООД – Първомай, за това, че не е предоставило на РИОСВ – Пловдив отчет за 2017 г. по Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/17.02.2017 г. за количествата, флуорсъдържащи парникови газове. В нарушение на чл. 34 и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, във вр. с чл. 17, ал. 4 и ал. 5, т. 1 от ЗЧАВ, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 36 от Наредба № 1/17.02.2017 г., с наложена имуществена санкция – 1000 лв.
8.      НП № 44/16.07.2018 г., издадено срещу кмета на община Сопот, за това, че не е предприел мерки за предотвратяването изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. В нарушение на чл. 151, ал. 2, т. 6, предложение 1, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, с наложена глоба – 3 000 лв.
9.      НП № 45/16.07.2018 г., издадено срещу кмета на община Сопот, за това, че не е предприел мерки за предотвратяването изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. В нарушение на чл. 151, ал. 2, т. 6, предложение 1, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, с наложена глоба – 3 000 лв.
10. НП № С-И-46/18.07.2018 г., издадено срещу „СКФ Берингс България“ ЕАД – София, за това, че ползва воден обект – река Тунджа за заустване на отпадъчни води с показатели, превишаващи ИЕО, определени в разрешителното за заустване. В нарушение на чл. 69, ал. 1 и ал. 2, чл. 69 а, ал. 1 от ЗООС, с наложена текуща месечна санкция в размер на 471,27 лв.
11. НП № 47/19.07.2018 г., издадено срещу „Черноморец“ ООД, за това, че като е нарушило изискванията за поддържане и представяне на информация и документи на органите по чл. 27, ал. 1 от ЗЗВВХВС. В нарушение на чл. 35, ал. 3, т. 3, предложение първо, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 4а, т. 3 от ЗЗВВХВС, във вр. с чл. 4, т. 1, т. 2, т. 4, т. 8 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, с наложена имуществена санкция – 10 000 лв.
12. НП № 48/ 25.07.2018 г., издадено срещу „Евро строй кънстракшън“ ЕООД, за това, че е допуснал неорганизирано емитиране на прах в атмосферния въздух от площадката на производствена база – Белащица. В нарушение на чл. 35, ал. 1 от ЗЧАВ, във вр. с чл. 70, ал. 9, т. 8, т. 9 и т. 10 от Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми на допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, с наложена имуществена санкция – 2 000 лв.
 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През отчетния период регистриране на стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди са под установените норми, което е в резултат на високите средноденонощни температури и преустановеното използване на индивидуалните системи за отопление в бита.
-          В резултат на дейността на РИОСВ – Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на режимите на защитените територии, в билкозаготвителните пунктове и на вековните дървета;
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на управлението на риска, химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 297 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, която се отнася за бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 30 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
През периода са дадени 23 становища за инвестиционни намерения, свързани с налични ОХВ, включени в Приложение № 3 на ЗООС.
За периода са процедирани 13 план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 23 инвестиционни предложения, от които едно с характер „да се извърши ОВОС“ и 22 - „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 2, г – дълбоки сондажи – 6;
-         т. 2, а – дълбоки сондажи – 1;
-         т. 4, г – инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави (с изключение на благородните метали), изтегляне, формоване и валцуване на изделия от цветни метали и сплави – 1;
-         т. 4, д – инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси – 1;
-         т. 6, в – съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества – 1;
-          т. 7, в – производство на млечни продукти – 2;
-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 5;
-          т. 11, б – инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци – 3;
-          т. 11, в – пречиствателни станции за отпадъчни води – 1;
-         т. 11, з – предприятие/съоръжения за производство, съхраняване, обезвреждане и/или унищожаване на взривни вещества и изделия от тях – 1;
-         т. 12, в – ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности – 1;
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 2 ДПК, като с комисиите са приети 2 обекта.
 
4.3. Обществеността
През пролетния сезон с повишаване на средно-денонощните температури се преустановява битовото отопление. Влияние върху качеството на атмосферния въздух оказват - интензивен транспортен трафик, състоянието на пътните настилки и интензивните строителни и ремонтни дейности. Наблюдават стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди под установените норми.