Отчет за контролната дейност през м. юни 2018

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец юни експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 276 проверки на 262 обекта, в т. ч. 132 планови и 144 извънредни. Извършени са 11 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 6 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 7 акта, от които 2 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ са издадени 7 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 14 200 лв.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 25 562,54 лв.: 18 106,97 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 7 455,57 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 14 485,58 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Марица – 7604,25 лв., община Садово – 3 991,65 лв. и община Карлово – 1 787,97 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 42 сигнала на зелен телефон и 2 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
-          Утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-          Изготвяне на становища, във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл.46 от Закона за водите.
-          контрол върху състоянието на защитени вековни дървета;
-          контрол на защитените територии и защитените зони;
-          контрол върху работата с ГМО в контролирани условия и освобождаването им в околната среда;
-          контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове;
-          Дадени предписания на кметовете на общините за предприемане на мерки относно изпълнението на задълженията им, касаещи поддържането на речните корита и прилежащите им територии, в съответствие с изискванията на ЗУО
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 267 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 22 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
2.2. Tекущ контрол:
            През месец юни 2018 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по утвърдения План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2018г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по жалби и сигнали, подадени в РИОСВ – Пловдив;
-          участие в комплексни проверки;
-          разглеждане и утвърждаване на планове за управление на разтворителите за 2017 г., на оператори с инсталации, попадащи обхвата на Наредба № 7 от 2003 г;
-          оценка на доклади от извършени СПИ;
-          издаване на  удостоверения за инсталации, които да бъдат включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          извършени са проверки на оператори, които не са представили отчети за 2017г. по чл. 35 от наредба № 1/2017г. за флуорираните парникови газове;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -733/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2018 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          контрол върху състоянието на защитени вековни дървета;
-          контрол на защитените територии и защитените зони;
-          контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки в Пловдивски регион и върху дейността на общини и държавни горски стопанства относно издаваните позволителни за ползване на лечебни растения;
-          участие в междуведомствени комисии по Заповед   на Областен управител на област Пловдив за извършване на проверки на участъци от реките на територията на област Пловдив с намалена хидравлична проводимост, застрашени от вредното въздействие на водните защитни съоръжение и съоръжения на инженерната инфраструктура.
-          извършени проверки съвместно с представител на ИАОС с цел осъществяване на контрол върху работата с ГМО в контролирани условия и освобождаването им в околната среда, съгласно писмо на МОСВ за изпълнение на годишната програма. От всички проверени обекта са взети проби за анализ наличие на генетично модифицирана ДНК, които ще се изследват в ИАОС;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          контрол по спазване на условията в издадени разрешения по ЗУО;
-          проверки, съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите, относно заплатена продуктова такса от фирми;
-          проверки, съгласно плана за контролната дейност на РИОСВ Пловдив за 2018 год. на населени места за нерегламентирани замърсявания;
-          Проверки по предписание на директора на РИОСВ – Пловдив, дадени с писмо до всички кметове на общини в териториалния обхват на инспекцията, които се отнасят за почистване на речните корита и прилежащите им територии от замърсявания с отпадъци;
-          проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА;
 
2.3. Засилен последващ контрол
 
През месец юни 2018 са извършени 26 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 28 предписания от първия етап на проверките 2 са неизпълнени, за които са съставени АУАН на „Бибтекс – А“ ЕООД и на „Флекспринт“ ЕООД.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 29;
o    проверени обекти – 29;
o    дадени предписания – 12;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø „Евро Строй Констракшън“ ЕООД, гр.Пловдив– съставен АУАН №46/25.06.2018г. за емитиране на неорганизирани емисии и осъществен състав на чл. и осъществен състав на чл.35, ал.1 от ЗЧАВ във връзка с чл.чл.70, ал.9, т.8, 9 и 10 от Наредба №1/2005 г.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 4.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Акцент за отчетния период: във връзка с подаден сигнал, свързан с оплаквания от жител на с. Черноземен за силна миризма и непоносим шум от дейността на „Електроцентрала за производство на енергия с комбиниран цикъл, чрез индиректно използване на биомаса“, намираща се в с. Черноземен, общ. Калояново, собственост на „КОМСО“ ООД е извършена проверка на 21.06.2018г. Установено е, че обектът работи при максимално натоварване на производствените мощности и не са констатирани необичайни режими на работа на съоръженият, експлоатирани на площадката. Проверката е извършена съвместно с представител на Регионална лаборатория – Пловдив, към ИАОС – София. Проведени са контролни измервания на дневните нива на шума, излъчвани в околната среда от производствената площадка на обекта, собственост на „КОМСО“ ООД. Измерени са нивата на шума, достигащи до точки пред жилищни сгради намиращи се в прилежащата жилищна територия. Не са установени наднормени нива на шум в околната среда. От страна на оператора на централата се изпълнява даденото предписание, при извършена проверка през месец август, 2017г., като се спазва минимална височина, при зареждане на бункера за биомаса и се избягват случайни удари по метални части. При извършения обход не се констатира наличие на миризма характерна за производствения процес, извън границата на обекта.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – 4;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС - няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1
 
Води
-          През отчитания период са извършвани основно проверки по план за 2018 год. и изпълнение на дадени предписания.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 31;
o    проверени обекти – 27;
o    дадени предписания – 14;
o    съставени актове - 3;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø При извършена на 05.06.2018 г. на „Цех за растителни екстракти и етерични масла ” в село Зелениково, община Брезово на ”БУЛ ФИТО ОЙЛС“ АД, гр. София са направени следните три предписания по отношение на отпадъчните води: Да се осигури техническа възможност за пломбиране на крана на байпасната връзка на двусекционния резервоар за розови джибри . Предписанието е изпълнено. Поставена е оловна пломба. Да се изчистят двете земно-насипни лагуни от розовите джибри и се уведоми РИОСВ-Пловдив писмено и да се извърши реконструкция на двете земно-насипни лагуни и на площадковата канализационна мрежа, за да се преустанови и предотврати последващо замърсяване на река Рахманлийска. Срокът за изпълнението им е по-дълъг.
Ø АУАН № 48/29.06.2018 год. на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД гр. Сопот –площадка Сопот. АУАН е за нарушение констатирано при извършена комплексна проверка на 24.04. 2018 год.
Ø АУАН № 47/28.06.2018г. на „Куминяно фрут“ ООД с. Катуница, община Садово за превишаване на ИЕО определени в разрешително за заустване.
Ø АУАН № 42/08.06.2018г. на „Флекспринт“ ЕООД за неизпълнение на задължително предписание.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив се установи че състоянието на проверените защитените територии е добро. При извършените контролни проверки на горе описаните защитени територии и зони не са наблюдавани непосредствени заплахи за природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и режима им определен със заповедите за обявяване и на Закона за биологичното разнообразие. Състоянието на проверените вековни дърва е добро.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 38;
o    проверени обекти – 38;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН №43/ 11.06.2018 на физическо лице за отглеждане на вълк без да е извършена регистрация по чл. 22 от ЗЗЖ.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 4
 
Отпадъци
-          Акцент за месец юни са проверки по предписание на директора на РИОСВ – Пловдив, дадени с писмо до всички кметове на общини в териториалния обхват на инспекцията, които се отнасят за почистване на речните корита и прилежащите им територии от замърсявания с отпадъци, както и проверки, съгласно плана за контролната дейност на РИОСВ Пловдив за 2018 год. на населени места за нерегламентирани замърсявания.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 181;
o    проверени обекти – 180;
o    дадени предписания – 16;
o    съставени актове - 1;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
·         АУАН № 45/ 22.06.2018 год. на „Бибтекс – А“ ЕООД, гр. Пловдив за неизпълнение на предписание, съгл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 8;
o    проверени обекти – 8;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС. - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
ОВОС И ЕО
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС. - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН №44/19.06.2018 г. на ЕТ „Ангелов - Иван Ангелов“ за неизпълнение на условия в КР
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
 
СЕВЕЗО
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС. - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
НП
1.      НП 30/07.06.2018 г., издадено срещу Й.Б., с. Манолско Конаре, за това, че отглежда птица от защитен вид. В нарушение на чл. 125, ал. 1, пр. първо, във вр. с чл. 38, ал. 1, т. 6, пр. второ от ЗБР, с наложена глоба – 100 лв.
2.      НП № 31/14.06.2018 г., издадено срещу Д. Д., гр. Сопот, за това, че извършва дейност по третиране на отпадъци от ИУМПС без разрешение. В нарушение на чл. 133, ал. 3, т. 3, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗУО и чл. 17 от Наредбата за ИУМПС, с наложена глоба – 2 000 лв.
3.      НП № 32/15.06.2018 г. на „Иво-Ауто-77“ ЕООД, гр. Карлово, за това, че извършва дейност по третиране на отпадъци от ИУМПС без разрешение. В нарушение на чл. 136, ал. 2, т. 3, пр. трето, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗУО и чл. 17 от Наредбата за ИУМПС, с наложена имуществена санкция – 7 000 лв.
4.      НП № 33/15.06.2018 г., издадено срещу Х. И., гр. Асеновград, за това, че извършва дейност по третиране на отпадъци от ИУМПС без разрешение. В нарушение на чл. 133, ал. 3, т. 3, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗУО и чл. 17 от Наредбата за ИУМПС, с наложена глоба – 2 000 лв.
5.      НП № 34/15.06.2018 г., издадено срещу „Грийнс“ ООД, гр. Първомай, за това, че не е предоставило в РИОСВ – Пловдив отчет за 2017 г. за количествата флуорсъдържащи парникови газове в срок. В нарушение на чл. 34 и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, във вр. с чл. 17, ал. 4 и ал. 5, т. 1 от ЗЧАВ, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 36 от Наредба № 1/17.02.2017 г., с наложена имуществена санкция – 1 000 лв.
6.      НП № 35/15.06.2018 г., издадено срещу „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот, за това, че в период по-голям от две последователни години, не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите. В нарушение на чл. 36, ал. 1, пр. първо, във вр. с чл. 18, т. 1, пр. първо ЗЧАВ, във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/26.03.1999 г., с наложена имуществена санкция – 2 000 лв.
7.      НП № 36/ 19.06.2018 г., издадено срещу С. С., с. Първенец, за това, че е отглеждал екземпляр вълк от вида Canis Lupus без да бъде регистриран в РИОСВ – Пловдив. В нарушение на чл. 68, ал. 1, във вр. с чл. 22, ал. 1, ЗЗЖ, с наложена глоба – 100 лв.
 
 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През отчетния период   регистриране на стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди са под установените норми, което е в резултат на високите средноденонощни температури и преустановеното използване на индивидуалните системи за отопление в бита;
-          В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на режимите на защитените територии и защитените зони;
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда;
 
4.2. Бизнес
 
За периода са процедирани 188  бр. инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Постановени са 1 бр. решения за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони.
 
Изготвени са 31 бр. становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
 
За периода са процедирани 3 план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 23 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 2, г - дълбоки сондажи – 9 броя;
-          т. 10,б – обекти с обществено предназначение – 6 броя;
-         т. 3,а - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода - 1 брой;
-         т. 4, в – леарни за черни метали– 1 брой,
-         т. 11, „д“ – съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1 брой
-         т. 7,в – производство на млечни продукти– 1 брой
-         т. 1, д –  интензивно животновъдство – 3 броя,
-         т. 10,з – язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време– 1 брой
 
В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив, операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 7 ДПК, като с комисиите са приети 5 обекта.
 
4.3. Обществеността

През пролетния сезон с повишаване на средно-денонощните температури се преустановява битовото отопление. Влияние върху качеството на атмосферния въздух оказват - интензивен транспортен трафик, състоянието на пътните настилки и интензивните строителни и ремонтни дейности.Наблюдават стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди под установените норми.