Отчет за контролната дейност през месец май 2018

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец май експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 253 проверки на 243 обекта, в т. ч. 108 планови и 145 извънредни. Извършени са 15 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 10 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 11 акта, от които два са за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ са издадени 2 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в размер на 4 000 лв. За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни от РИОСВ не са наложени санкции на оператори на инсталации. Не са наложени санкции за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води, въздух). За периода не са предприети принудителни административни мерки.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 36 711,15 лв.: 19 336,43 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 17 374,72 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 15 469,13 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Пловдив – 6 177,02 лв., община Садово – 3 775,49 лв. и община Марица – 2 860,15 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 39 сигнала на зелен телефон и 3 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
2.1. Засилен превантивен контрол:
-         Разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
-         Утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-         Разглеждане и утвърждаване на планове за управление на разтворителите за 2017 г., на оператори с инсталации, попадащи обхвата на Наредба № 7 от 2003 г.;
-         Изготвяне на становища, във връзка с процедури по издаване на разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;
-         Контрол върху състоянието на защитените територии;
-         Контрол върху пунктове за събиране на живи охлюви от природата за търговски цели в Пловдивски регион, съгласно Закона за биологичното разнообразие;
-         Контрол върху състоянието на вековните дървета, съгласно Закона за биологичното разнообразие;
 
-            Дадени са предписания на кметовете на общините за предприемане на мерки относно изпълнението на задълженията им, които се отнасят за поддържането на речните корита и прилежащите им територии, в съответствие с изискванията на ЗУО.
-            Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 185 писма до възложители и институции. По отношение на процедирани инвестиционни намерения са съгласувани 26 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През месец май 2018 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по утвърдения План за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив  през 2018 г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по жалби и сигнали, подадени в РИОСВ – Пловдив;
-          участие в комплексни проверки;
-          оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
-          оценка на доклади от извършени СПИ;
-          разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения.
-          издаване на удостоверения за инсталации, които да бъдат включени в публичния регистър по чл. 30л от Зaкона за чистотата на атмосферния въздух;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          извършени са проверки на оператори, които не са представили отчети за 2017г. по чл. 35 от Наредба № 1/2017 г. за флуорираните парникови газове;
-          проверки за изпълнение на изискванията на законодателството по фактор „шум“ и „екологична отговорност“;
-          въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 840/ 2017 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2018 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          За отчетния период са извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.
-          Контрол по спазване на условията в издадени разрешения по ЗУО;
-          Проверки съгласно плана за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив за 2018 г. на населени места за нерегламентирани замърсявания;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки по предписание на директора на РИОСВ – Пловдив, дадени с писмо до всички кметове на общини в териториалния обхват на инспекцията, които се отнасят за почистване на речните корита и прилежащите им територии от замърсявания с отпадъци.
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 (REACH), Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.
 
2.3. Засилен последващ контрол
През отчетния период са извършени 16 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 16 предписания от първия етап на проверките има 1 неизпълнено, за което е съставен АУАН.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/99 г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 23;
o    проверени обекти – 22;
o    дадени предписания – 11;
o    съставени актове – 3;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø При извършените проверки са установени несъответствия или липсващи документи, свързани с изискванията поставени в Наредба № 1/2017г. по отношение на флуорираните парникови газове, в тази връзка на операторите са дадени предписания. Документите са представени в законоустановения 7-дневен срок. Няма неизпълнени предписания.
През май 2018г. са съставени следните АУАН:
Ø на „Грийнс“ ООД, гр. Първомай – АУАН № 31/09.05.2018 г. за непредставен годишен отчет за 2017 г. за флуорирани парникови газове в срок до 15.02.2018 г. и осъществен състав на чл. и осъществен състав на чл.4и, ал. 24 във вр. с чл. 17, ал. 2, във вр. с чл. 17, ал. 4, ал. 5, т. 1 от ЗЧАВ, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 36 от Наредба № 1/2017 г.
Ø на „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот – АУАН № 37/17.05.2018 за непровеждане на СПИ за период по-голям от 2 последователни календарни години и осъществен състав на чл. 36, ал. 1, Предложение № 1 във вр. с чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/99 г.
Ø на „ББП“ ООД, гр. Първомай - АУАН № 32/09.05.2018 г. за непредставен годишен отчет за 2017 г. за флуорирани парникови газове в срок до 15.02.2018 г. и осъществен състав на чл. и осъществен състав на чл. 4и, ал. 24 във вр. с чл. 17, ал. 2, във вр. с чл. 17, ал. 4, ал. 5, т. 1 от ЗЧАВ, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 36 от Наредба № 1/2017 г.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 4.
 
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Извършен е контрол на обекти по ЗЗШОС и ЗОПОЕЩ.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
Води
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 24;
o    проверени обекти – 24;
o    дадени предписания – 9;
o    съставени актове – 4;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø За превишаване на ИЕО над определени в РЗ (но по-малко отколкото наложената с НП) на ЕТ „Бонитрекс-Наско Бончев“, гр. Пловдив е намалена наложената с НП № С-И-25/24.04.2018 г. текуща санкция от 303,88 лв/мес. на 135,58 лв./мес., считано от 02.04.2018 г., за обект: млекопреработвателно предприятие в с.Долнослав, община Асеновград, като със заповед е № С-И-25-1/30.05.2018 г. е намалена наложената предишна санкция.
Ø АУАН 35/15.05.2018 г. за неизпълнение на дадено предписание - чл. 200, ал. 1, т. 31, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 13 от ЗВ на "Рила-Милк" ЕООД, гр. София, млекопреработвателно предприятие в с. Леново, община Асеновград.
Ø АУАН 36/16.05.2018 г. за ползване на воден обект без необходимото за това основание, чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква б от ЗВ на "Аладин Фуудс" ООД, София, производствена и складова база в с. Цалапица.
Ø  АУАН 38/18.05.2018 г. за превишение на ИЕО в РЗ в условие на повторност - чл. 200, ал. 4, във вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ на "ТЕР-М" ООД, гр. Пловдив, птицекланица в кв. „Дебър“, гр. Първомай.
Ø АУАН 39/21.05.2018 г. за превишение на ИЕО от РЗ в условие на повторност на "Новомес комерс“ ЕООД, с. Ново село, месопреработвателно предприятие в с. Ново село, община Стамболийски.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 5.
 
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив се установи, че състоянието на проверените защитените територии е добро. При извършените контролни проверки на гореописаните защитени територии и зони не са наблюдавани непосредствени заплахи за природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и режима им, определен със заповедите за обявяване и на Закона за биологичното разнообразие.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 15;
o    проверени обекти – 15;
o    дадени предписания – 0;
o    съставени актове - 0;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:няма
o   извършени проверки и предприети действия по сигнали - 4.
 
Отпадъци
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 196;
o    проверени обекти – 194;
o    дадени предписания – 35;
o    съставени актове - 3;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 33/14.05.2018 г. на кмета на Община Сопот за допускане на замърсяване на речното корито на река Леевица;
Ø АУАН № 34/14.05.2018 г. на кмета на Община Сопот за допускане на нерегламентирано замърсяване в западната част на града, в посока София преди изхода на града, вдясно от пътя, на мястото на бившето селско сметище, закрито със Заповед от 2009 г.
Ø АУАН № 41/31.05.2018 г. на кмета на Община Марица за допускане на нерегламентирано замърсяване в югозападната част на с. Калековец, в местност „Келемето“, на територията на бившето селско сметище, закрито със Заповед от 2009 г.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 10.
 
Химикали
-          През разглеждания период акцент в извършвана месечна дейност в областта на „химични вещества и смеси“ са проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ – Пловдив, разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – 4;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-        За отчетния период са извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни. Осъществен е извънреден контрол по получен сигнал за разпространение на неприятна миризма в с. Труд с посочен източник „Билд Инвест Сит“ ООД. Направен е обход на територията на площадката и извън нея, от който не е констатирано наличие на разпространение на неприятни миризми. Дадено е предписание на фирмата-оператор, което е изпълнено в срок.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 8;
o    проверени обекти – 8;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове – няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1
 
СЕВЕЗО
Акцент в контролната дейност за периода са проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив, обекти с издадени решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове – 1;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание;съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø През периода е съставен АУАН № 40/30.05.2018 на „Ойролог“ ЕООД, гр.София, оператор на склад за ПРЗ, гр. Пловдив, ул.“Кукленско шосе“ № 18. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. АУАН е съставен за неизпълнено предписание от 2017 г, като не е изградена локална система за оповестяване
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № 28/21.05.2018 г. на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД, гр. Пловдив за това, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
2.    НП № 29/21.05.2018 г. на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД, гр. Пловдив за това, че като титуляр на разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води не изпълнява поставено в него условие с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През отчетния период регистрираните стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди са под установените норми, което е в резултат на високите средноденонощни температури и преустановеното използване на индивидуалните системи за отопление в бита.
-          В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на режимите на защитените територии и защитените зони;
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив, операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 4 план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 18 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 2, г - дълбоки сондажи – 5;
-         т. 7, б – консервиране на растителни и животински продукти – 2;
-          т. 10,б – обекти с обществено предназначение – 2;
-         т. 3,а - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода - 1;
-         т. 7, г – производство на бира и малц– 1;
-         т. 11, „д“ – съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1;
-         т. 7,в – производство на млечни продукти– 3;
-         т. 1, д –  интензивно животновъдство – 2;
-         т. 7,д – производство на захарни издекия и сиропи– 1
 
За периода са процедирани 136  бр. инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Постановени са 0 бр. решения за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони.
Изготвени са 20 бр. становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 8 ДПК, като с комисиите са приети 8 обекта.
 
4.3. Обществеността
През пролетния сезон с повишаване на средноденонощните температури се преустановява битовото отопление. Влияние върху качеството на атмосферния въздух оказват интензивният транспортен трафик, състоянието на пътните настилки и активните строителни и ремонтни дейности. Наблюдават стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди под установените норми.