Отчет за контролната дейност през месец април 2018

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец април експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 139 проверки на 134 обекта, в т. ч. 64 планови и 75 извънредни. Извършени са 3 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 1 планова.В рамките на проведения контрол са дадени 38 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 8 акта, от които няма за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ са издадени 10 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в размер на 36 000 лв.
Наложена е една санкция за констатирани наднормени замърсявания на компонент на околната среда (води) в общ размер от 303,88 лв./мес. на ЕТ „Бонитрекс-Наско Бончев“ -  Пловдив.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 16 402,67 лв.: 12 902,67 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 3 500 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 10 322,13 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Садово – 4 207,81 лв., община Пловдив – 3088,27 лв., община Карлово – 1923,66 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 47 сигнала на зелен телефон и 10писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-         Разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
-         Утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-         Разглеждане и утвърждаване на планове за управление на разтворителите за 2017г., на оператори с инсталации, попадащи обхвата на Наредба № 7 от 2003 г.;
-         Изготвяне на становища, във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;
-         Контрол на защитените територии;
-         Контрол върху защитените зони;
-         Контрол върху състоянието на популацията на блатното кокиче в находищата в Пловдивски регион;
-          Дадени са предписания на кметовете на общините за предприемане на мерки относно изпълнението на задълженията им, които се отнасят за поддържането на речните корита и прилежащите им територии, в съответствие с изискванията на ЗУО.
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 175 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 41 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През месец април 2018 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по утвърдения План за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив  през 2018 г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по жалби и сигнали, подадени в РИОСВ – Пловдив;
-          участие в комплексни проверки;
-          оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
-          оценка на доклади от извършени СПИ;
-          издаване на  удостоверения за инсталации, които да бъдат включени в публичния регистър по чл. 30л от Зaкона за чистотата на атмосферния въздух;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          проверки за изпълнение на изискванията на законодателството по фактор „шум“ и „екологична отговорност“;
-          въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -840 / 2017 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2018 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Контрол върху състоянието на защитени територии. Извършни са 6 проверки на следните защитени територии: защитена местност "Аязмото" в землището на с. Конуш, ЗМ "Находище на блатно кокиче" – с. Градина; ЗМ "Находище на блатно кокиче" – с. Виница; ПЗ "Младежки хълм"; ПЗ "Данов хълм"; ПЗ "Хълм на Освободителите".
-          Контрол върху състоянието на защитени зони. Извършена е проверка назащитена зона "Язовир Конуш", с. Конуш;
-          Съгласно Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС е взето участие в междуведомствена комисия.
-          През април е извършена и годишна оценка на състоянието на блатно кокиче в трите находища в Пловдивски регион, във връзка със Заповед № РД-521/22.04.2003 г. на МОСВ и заповед на директора на РИОСВ – Пловдив. При извършената оценка от междуведомствена комисия се установи, че популацията на блатното кокиче в с. Градина е във фаза на прецъфтяване. Поради този факт комисията препоръча да не се извършва ползване на находището през 2018 г. Популацията на блатното кокиче в другите две защитени местности – в селата Виница и Черноземен е в критично състояние и няма ресурсни възможности. Поради тази причина комисията препоръча да не се допуска ползване на блатно кокиче от находищата в Пловдивски регион през тази година.
-          Извършени са проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците;
-          Контрол по спазване на условията в издадени разрешения по ЗУО;
-          Проверки съгласно заповед на министъра на околната среда и водите относно заплатена продуктова такса от фирми;
-          Проверки съгласно плана за контролната дейност на РИОСВ Пловдив за 2018 г. на населени места за нерегламентирани замърсявания;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 (REACH), Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Извършена проверка на „Петролна база-Пловдив“, ул.“Васил Левски“ № 111-121, гр. Пловдив с оператор „Сторидж ойл“ ЕАД, гр. София - предприятие с висок рисков потенциал ПВРП;
-          проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.
 
2.3. Засилен последващ контрол
През отчетния период са извършени 8 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 8 предписания от първия етап на проверките няма неизпълнени.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/99 г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 11;
o    проверени обекти – 11;
o    дадени предписания – 6;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø При извършените проверки са установени несъответствия или липсващи документи, свързани с изискванията поставени в Наредба № 1/2017г. по отношение на флуорираните парникови газове, в тази връзка на операторите са дадени предписания. Документите са представени в законоустановения 7-дневен срок. Няма неизпълнени предписания.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Извършен е контрол на обекти по ЗЗШОС и ЗОПОЕЩ.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
Води
-            През април 2018 г. експертите от направлението са участвали в извършване на 23 проверки на 22 обекта. Извършени са 15 проверки на обекти, включени в плана за 2018 г., като на 11 от тях са издадени разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. Взето е участие в комплексна проверка по различни компоненти и фактори на околната среда. 4 проверки са във връзка с постъпили сигнали за замърсяване на повърхностни водни обекти. При извършените инспекции през месеца са дадени 8 предписания.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 22;
o    проверени обекти – 21;
o    дадени предписания – 8;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø За превишаване на ИЕО, определени в РЗ на ЕТ „Бонитрекс-Наско Бончев“, гр. Пловдив е наложена с НП № С-И-25/24.04.2018 г. текуща санкция в размер на 303,88 лв/мес., считано от 28.02.2018 г., за обект: млекопреработвателно предприятие в с. Долнослав, община Асеновград, като със заповед е отменена предишна санкция.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 4.
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив се установи, че състоянието на проверените защитените територии е добро. При извършените контролни проверки на гореописаните защитени територии и зони не са наблюдавани непосредствени заплахи за природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и режима им, определен със заповедите за обявяване и на Закона за биологичното разнообразие.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 12;
o    проверени обекти – 12;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН 27/24.04.2018 г - във връзка с постъпил в РИОСВ сигнал през 2016 г. за продажба на два екземпляра от вида ръждив ангъч защитен вид по ЗБР. 
o   извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
Отпадъци
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 88;
o    проверени обекти – 62;
o    дадени предписания – 20;
o    съставени актове - 7;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 23/ 13.04.2018 г. на Делян Неделчев Делев за извършване на дейности по разкомплектоване на ИУМПС без разрешителен документ, съгласно чл. 35 от ЗУО, констатирано при проверка на 14.03.2018 г.
Ø АУАН № 24/13.04.2018 г. на „ИВО АУТО-77“ за извършване на дейности по разкомплектоване на ИУМПС без разрешителен документ, съгласно чл. 35 от ЗУО, констатирано при проверка на 14.03.2018 г.
Ø АУАН № 25/13.04.2018 г. на „Реметалк“ ООД за неводене на отчетност, констатирано при проверка на 23.03.2018 г.
Ø АУАН № 26/23.04.2018 г. „ЕЛИТ- 95“ ООД за неводене на отчетност, констатирано при проверка на 15.03.2018 г.
Ø АУАН № 28/26.04.2018 г. на Димитър Здравков – кмет на община Садово за недопускане на нерегламентирано замърсяване, констатирано на 21.02.2018 г.
Ø АУАН № 29/26.04.2018 г. на ЕТ „Бонитрекс – Наско Бончев“ за извършване на третиране на отпадъци в биогаз инсталация без регистрационен документ, констатирано на 28.02.2018 г.
Ø АУАН № 30/27.04.2018 г. на Христо Илиев Иванов за извършване на дейности по разкомплектоване на ИУМПС без разрешителен документ, съгласно чл. 35 от ЗУО, констатирано при проверка на 26.03.2018 г.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 7.
 
Химикали
-          През разглеждания период акцент в извършвана месечна дейност в областта на „химични вещества и смеси“ е проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ – Пловдив, разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – 4;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 7;
o    проверени обекти – 7;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове – няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
СЕВЕЗО
-          Акцент в контролната дейност за периода са проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив, обекти с издадени решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – 0;
o    съставени актове – няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание;съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № 17/04.04.2018 г. срещу Георги Митков Костов, гр. Пловдив, за това, че нерегламентирано изгаря отпадъци. В нарушение на чл. 133, ал. 4, т. 1, вр. с чл. 29, ал. 2 от ЗУО, с наложена глоба – 2 000 лв.
2.      НП № 18/16.04.2018 г. срещу „Полидей-2“ ООД, гр. Карлово, за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект – река Домлянска, отпадъчна вода, формирана в резултат на дейността на обекта, в съответствие с условията в разрешителното за заустване. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ с наложена имуществена санкция – 1 000 лв.
3.      НП № 19/16.04.2018 г. срещу „Щром“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект – общински отводнителен канал, отпадъчна вода, формирана в резултат на дейността на обекта, в съответствие с условията в Разрешителното за заустване. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция – 1 000 лв.
4.      НП № 20/17.04.2018 г. срещу „Еко пауър 2012„ ООД, гр. Пловдив, за това, че не е изпълнило задължително условие. В нарушение на чл. 136, ал. 2, т. 4, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 72, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗУО, с наложена имуществена санкция – 7 000 лв.
5.      НП № 21/17.04.2018 г. срещу „Садат“ ООД, гр. Пловдив, за това, че не води отчетност за отпадъците по реда, определен със ЗУО. В нарушение на чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. първо, вр. с чл 44, ал. 1 и ал. 2, вр. с чл. 8, ал. 2, т. 6 от ЗУО, с наложена имуществена санкция – 2 000 лв.
6.      НП № 22/20.04.2018 г. срещу „Куминяно фрут“ ООД, с. Катуница, за това, че зауства отпадъчни води, с показатели надвишаващи определените в Разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения. В нарушение на чл. 200, ал. 4, във вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция – 5 000 лв.
7.      НП № 23/20.04.2018 г. срещу „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот, за това, че зауства непречистени отпадъчни води, надвишаващи определените допустими емисионни норми в Приложение № 5, т. 6 на Наредба № 6/09.11.2000 г. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 120, ал. 3, вр. с ал. 1 от ЗВ, с наложена имуществена санкция – 3 000 лв.
8.      НП № 24/23.04.2018 г. срещу „Садат“ ООД, гр. Пловдив, за това, че е нарушило поддържането и представянето на информация и документи на органите по чл. 27, ал. 1 от ЗЗВВХВС и задълженията си за съхранение на опасни химични вещества и смеси. В нарушение на чл. 35, ал. 3, т.3, пр. първо, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 4а, т. 3 и чл. 4 б, ал. 1 от ЗЗВВХВС, с наложена имуществена санкция – 10 000 лв.
9.      НП № С-И-25/24.04.2018 г. срещу ЕТ „Бонитрекс-Наско Бончев“, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадъчни води с показатели, надвишаващи определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения. В нарушение на чл. 69, ал. 1 и ал. 2, чл. 69 „а“ ЗООС, с наложена текуща месечна санкция в размер на 303,88 лв./мес.
10. НП № 26/30.04.2018 г. срещу „Кирови 4“ ООД, с. Царацово, за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект – общински отводнителен канал, отпадъчна вода, формирана в резултат на дейността на обекта, в съответствие с условията в разрешителното за заустване. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция – 1 000 лв.
11. НП № 27/30.041.2018 г. срещу „Куминано фрут“ ООД,с. Катуница, за това, че е констатирано неизпълнение на условие в разрешителното за заустване. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ, с наложена имуществена санкция – 4 000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През отчетния период продължава използването на индивидуалните системи за отопление в бита, поради трайното понижаване на температурите. Ниско емитираните замърсители в съчетание с неблагоприятните метеорологични условия водят до регистриране на стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди и ПАВ в по-високи стойности. Отчита се увеличаване и броят на регистрираните превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10.
-          В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на режимите на защитените територии и защитените зони;
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив, операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 118 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, които се отнасят за бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Постановени са 5 решения за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони.
За отчетния период са издадени един. разрешителен документ за дейност с отпадъци по чл 35 от ЗУО; 14 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
За периода са процедирани 3 план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 33 инвестиционни предложения, едно от тях с характер „да се извършва ОВОС“ и 11 - „да не се извършва ОВОС“, по Приложение № 2 от ЗООС по категории, както следва:
-         т. 2, г – дълбоки сондажи – 1;
-         т. 1, д –  интензивно животновъдство – 2;
-          т. 1, е –  интензивно развъждане на риба – 2;
-         т. 3, а – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода – 2;
-         т. 7, б – консервиране на растителни и животински продукти – 2;
-         т. 7, в – производство на млечни продукти – 1;
-          т. 10, з – язовири и др. съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време – 1;
-         т. 11, б – инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци – 1.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 4 ДПК, като с комисиите са приети 4 обекта.
 
4.3. Обществеността
В резултат на битовото отопление, интензивен транспортен трафик и състоянието на пътните настилки, както и в съчетание с неблагоприятни метеорологични условия – сухо време, безветрие, мъгли и температурни инверсии се наблюдават стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди и ПАВ над установените норми, останалите измервани показатели са в съответствие с определените норми.