Отчет за контролната дейност през месец март 2018

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец март експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 142 проверки на 132 обекта, в т. ч. 90 планови и 52 извънредни. Извършени са 12 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 10 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 68 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 6 акта, от които няма за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
Наложена е една санкция за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда води  в общ размер от 208,16 лв/мес.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 54290,89 лв.: 18581,41 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 35709,48 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 14865,11 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са:  община Садово – 3991,65 лв., община Пловдив - 3088,27 лв., община Марица – 3012,21 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 29 сигнала на зелен телефон и 4 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
-          Утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-          Приемане и обработване на годишни отчети за количествата флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества
-          Изготвяне на становища, във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл.46 от Закона за водите.
-          Контрол върху състоянието на защитената територия,  извършена е една проверка на защитена територия – поддържан резерват „Изгорялото гюне“ – землище на гр. Кричим;
-          Контрол на режимите описани в Заповед РД – 368/16.06.2008 г. на МОСВ на защитена зона "Оризища Цалапица", землище на с. Цалапица и гр. Съединение;
-          Контрол относно нарушения на ЗБР, свързани с улов и отглеждане и предлагане за продажба за защитени видове птици;
-          Контрол върху незаконната търговия със защитени растителни видове, извършена проверка на пазар гр. Пловдив;
-          Контрол на постъпило в РИОСВ – Пловдив инвестиционно предложение, засягащо защитена зона;
-          Дадени предписания на кметовете на общините за предприемане на мерки относно изпълнението на задълженията им, касаещи поддържането на речните корита и прилежащите им територии, в съответствие с изискванията на ЗУО;
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 180 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 34 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През месец март 2018 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по утвърдения План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2018г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по жалби и сигнали, подадени в РИОСВ – Пловдив;
-          участие в комплексни проверки;
-          оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
-          оценка на доклади от извършени СПИ;
-          издаване на  удостоверения за инсталации, които да бъдат включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          оценка на Годишните доклади от проведени СНИ на „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при което е установени, че са спазени НДЕ, определени в издадените комплексни разрешителни;
-          организиране разположението на мобилна автоматична станция за измерване на КАВ в гр. Раковски по изпълнение на утвърдения Годишен график за провеждане на индикативни измервания на КАВ през 2018г;
-          оценка и обработка на Годишните отчети за 2017г. по чл. 35 от наредба № 1/2017г. за флуорираните парникови газове;
-          участие в в заседание на Програмния съвет за обсъждане на изготвения план за действие с към проект на Програма за управление на КАВ на Община Пловдив;
-          проверки за изпълнение на изискванията на законодателството по фактор „шум“ и „екологична отговорност“;
-          въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -840 / 2017 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2018 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          извършена е проверка във връзка с постъпил сигнал за мъртва риба в р.Въча- при проверката не е установена мъртва риба и замърсяване на реката в района на преливника;
-          извършени са 3 извънредни проверки на обекти, наложили се поради искане от страна на „В и К“ ЕООД, по постъпило писмо от БДИБР-Пловдив за извършване на проверка по жалба изпратена от Сдружение „Балканка“ гр.София за замърсяване на р. Стряма в землището на гр.Клисура, както и проверка на база за преработка на инертни материали в с. Катуница;
-          Контрол на защитените територии и защитените зони;
-          Контрол върху незаконната търговия със защитени растителни видове по Закона за лечебните растения;
-          Контрол относно нарушения на ЗБР, свързани с улов и отглеждане и предлагане за продажба за защитени видове птици - Извършена е съвместна проверка с 6-то РУ на МВР в гр.Пловдив, кв. Столипиново, частен дом за притежаване и отглеждане на защитени диви пойни птици. Установено е наличие на 28 броя уловени защитени видове птици. Същите за транспортирани в Спасителен център за диви животни гр. Стара Загора. Образувано е бързо досъдебно производство;
-          Извършени са 3 разпореждания със защитени видове птици в безпомощно състояние. В резултат на които са изпратени за лечение в Спасителен център за диви животни, гр. Стара Загора. Птиците са от видове – обикновен мишелов и сова;
-          Извършена е една проверка във връзка с бутнато гнездо от комин на стара фурна в с. Ръжево Конаре. Случаят е изпратен до Районна прокуратура за установяване на лицето - извършител;
-          Извършена е проверка на дърво в с. Строево, във връзка с постъпило в РИОСВ предложено за обявяване на вековно дърво, съгласно Закона за биологичното разнообразие;
-          Извършени са проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците;
-          Контрол по спазване на условията в издадени разрешения по ЗУО;
-          Извършени са съвместни проверки с полицията;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА;
-          извършена е проверка на „Предприятие за доставка и съхранение в петролен терминал за втечнени газове в жп и авто естакади, транспорт и търговска дейност“, с.Белозем, общ.Раковски с оператор „Инса Газ“ ООД, гр.Раковски, Предприятие с висок рисков потенциал ПВРП;
-          извършена е проверка на „Склад за съхранение на ПРЗ“, гр.Пловдив с оператор „Ойролог“ ЕООД, гр.София - Предприятие с нисък рисков потенциал ПНРП.
 
2.3. Засилен последващ контрол
През отчетния период са извършени 14 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 22 предписания от първия етап на проверките няма неизпълнени.
 
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 24;
o    проверени обекти – 24;
o    дадени предписания – 14;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø При извършените проверки са установени несъответствия или липсващи документи, свързани с изискванията поставени в Наредба № 1/2017г. по отношение на флуорираните парникови газове, в тази връзка на операторите са дадени предписания. Документите са представени в законоустановения 7-дневен срок. Няма неизпълнени предписания.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Извършен е контрол на обекти по ЗЗШОС и ЗОПОЕЩ.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 10;
o    проверени обекти – 6;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Води
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 21;
o    проверени обекти – 21;
o    дадени предписания – 7;
o    съставени актове - 5;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 17/01.03.2018 г. "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД-пл/ Сопот за нарушение констатирано при извършена проверка в края на 2017 год.;
Ø АУАН № 19/08.03.2018 г. на Община Стамболийски за неспазване на условията в РЗ;
Ø АУАН № 20/13.03.2018 г. на „Куминяно Фрут“ ООД за неспазване на условията в РЗ;
Ø АУАН № 21/16.03.2018 г. на „ВП Брандс интернешънъл“ АД за ВИ Съединение превишаване на ИЕО;
Ø АУАН № 22/16.03.2018 г. „ВП Брандс интернешънъл“ АД за ВИ Съединение за неспазване на условията   в РЗ;
Ø За превишаване на ИЕО определени в РЗ на „Ринг-П“ ЕООД гр. Пловдив е наложена с НП № С-И-16/12.03.2018г текуща с-я в р-р на 208,16 лв.,   за обект Еко хотел „Здравец“ землище на с. Гълъбово, община Куклен, като със заповед е отменена предишна санкция;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и Закона за лечебните растения. Не са констатирани нарушения на режимите на защитена зона "Оризища Цалапица", землище на с. Цалапица и гр. Съединение.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 12;
o    проверени обекти – 12;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Извършена е съвместна проверка с 6-то РУ на МВР в гр.Пловдив, кв. Столипиново, час-тен дом за притежаване и отглеждане на защитени диви пойни птици. Установено е наличие на 28 броя уловени защитени видове птици. Същите за транспортирани в Спасителен център за диви животни гр. Стара Загора. Образувано е бързо досъдебно производство..
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 5.
 
Отпадъци
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 85;
o    проверени обекти – 76;
o    дадени предписания – 42;
o    съставени актове - 1;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 18/ 07.03.2018 год. на Георги Костов за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, констатирано при проверка на 15.01.2018г;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 5.
 
Химикали
-          През разглеждания период акцент в извършвана месечна дейност в областта на „химични вещества и смеси“ е проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив, разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 6;
o    проверени обекти – 6;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 6;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
СЕВЕЗО
-          Акцент в контролната дейност за периода са проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки –2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø При извършена проверка на „Склад за съхранение на ПРЗ“, гр.Пловдив с оператор „Ойролог“ ЕООД, гр.София - Предприятие с нисък рисков потенциал ПНРП е дадено предписание, свързано с представяне на документи по започнала процедура за изграждане на ЛСО.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № С-И-16/12.03.2018г. срещу „Ринг-П“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че в резултат на осъществяваната от обекта дейност зауства във воден обект отпадъчни води, с показатели, превишаващи определените в разрешително за ползване на воден обект индивидуални емисионни ограничения с наложена текуща месечна санкция в размер на 208,16 лв/мес.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През отчетния период продължава използване на индивидуалните системи за отопление в бита, поради трайното понижаване на температурите. Ниско емитираните замърсители в съчетание с неблагоприятните метеорологични условия водят до регистриране на стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди и ПАВ в по-високи стойности.Отчита се увеличаване и броят на регистрираните превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10.
-          В резултат на предприетите от РИОСВ и Община Родопи действия са дадени предписания за изграждане на нова и закриване на съществуваща компрометирана канализация в с.Белащица, която е причинила зааливане на терени и замърсяване с отпадъчни води.
-          В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на режимите на защитените територии и защитените зони;
-          В резултат на контрол върху незаконната търговия със защитени растителни видове, извършена проверка на пазар гр. Пловдив, при която не са установени нарушения;
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив, операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 138 бр. инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Постановено е 2бр. решение за преценяване вероятната степен на отрицателно въздейст-вие на ИП/ППП върху защитените зони.
Изготвени са 16 бр. становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За отчетния период са издадени 2. разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл 35 от ЗУО; 8 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
За периода са процедирани 2 план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 9 инвестиционни предложения, всичките с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 2,г - дълбоки сондажи – 3;
-          т. 10,б – обекти с обществено предназначение – 3;
-         т. 7, „б“ – консервиране на растителни и животински продукти – 1;
-         т. 7,а – производство на растителни и животински масла и мазнини– 2.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 14 ДПК, като с комисиите са приети 13 обекта.
 
4.3. Обществеността
зимния сезон в резултат на битовото отопление, интензивен транспортен трафик и състоянието на пътните настилки в съчетание с неблагоприятни метеорологични условия – сухо време, безветрие, мъгли и температурни инверсии се наблюдават стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди и ПАВ над установените норми, останалите измервани показатели са в съответствие с определените норми.