Отчет за контролната дейност през месеци януари и февруари 2018 г

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месеците януари и февруари експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 160 проверки на 144 обекта, в т. ч. 62 планови и 98 извънредни. Извършени са 7 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 2 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 16 акта, от които 3 бр. са за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ са издадени 15 бр. наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 54 300 лв.
 
За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни, от РИОСВ са наложени санкции на операторите на инсталацииите в общ размер от 30 000 лв. – на „КЦМ“ АД, гр. Пловдив (10 000лв.), на „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. Стамболийски (20 000 лв.)
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 64005.93 лв.: 30825.93 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 33180.00 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 24660.73 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са:  община Садово – 12500,71 лв., община Пловдив – 6176,54 лв., община Карлово – 5591,80 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 49 сигнала на зелен телефон и 9 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
  
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-   Разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
-   Утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-   Изготвяне на становища, във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл.46 от Закона за водите.
-   Извършени са две проверка на защитени местности - "Анатема" , гр. Асеновград и „Нощувка на малък корморан“ – Пловдив;
-  Дадени са 4 предписания на кметовете на общините за предприемане на мерки относно изпълнението на задълженията им, касаещи поддържането на пътищата от общинската мрежа, в съответствие с изискванията на ЗУО;
-  Контрол върху търговията със застрашени видове животни, включени в Конвенцията за международната търговия с видове от дивата флора и фауна - CITES;
- Извършени са проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, а именно проверки по сигнали и жалби на граждани, съвместни проверки с Пловдивски общински инспекторат, полицията и други държавни институции;
-  Проверки по писмо на МОСВ, свързани с информация за изделия с наднормено съдържание на късоверижни хлорирани парафини -по системата за бърз обмен на информация;
-  Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 254 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 46 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
  
2.2. Tекущ контрол:
  През месеците януари и февруари 2018 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-  планови проверки по утвърдения План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2018г.;
-  проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-  проверки по жалби и сигнали, подадени в РИОСВ – Пловдив;
-  участие в комплексни проверки;
-  разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
- оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
-  оценка на доклади от извършени СПИ;
-  издаване на  удостоверения за инсталации, които да бъдат включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
-  оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-   участие в обществено обсъждане на изготвения проект на Програма за управление на КАВ;
-   участие в извършване на собствени периодични измервания по реда определен в чл. 33, ал. 4 от Наредба № 6/99г.
-   проверки за изпълнение на изискванията на законодателството по фактор „шум“ и „екологична отговорност“;
-   въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-   изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -840 / 2017 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2018 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-   Контрол на защитените територии и защитените зони;
- Контрол върху незаконната търговия със защитени видове птици и дейността на зоологическата градина;
-   През периода експерти участваха в провеждане на ежегодното среднозимно преброяване на водолюбиви птици, съвместно с орнитолози от Българско дружество за защита на птиците. Резултатите от преброяването са въведени в базата данни на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и са изпратени в ИАОС;
- Извършени са проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците
- Проверки на фирми, извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-  Контрол по спазване на условията в издадени разрешения по ЗУО
- Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-  Извършени проверки по Регламент 850/2004 (нотификации на КЗП);
  
2.3. Засилен последващ контрол
 
През отчетния период са извършени 18 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 18 предписания от първия етап на проверките, неизпълнено е 1 предписание - на " Черноморец" ООД за входиране на работни листове за класификация на отпадъци и утвърждаване от Директора на РИОСВ Пловдив, за което е съставен АУАН. За периода са съставени общо 3 АУАН за неизпълнение на дадени предписания, като 2 от тях са за нередност през 2017 г.
  
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-   В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-   Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 19;
o    проверени обекти – 17;
o    дадени предписания – 5;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Даденото предписание на „ИНСА“ ЕООД, гр. Раковски при проверката на сигнала, свързан с инцидент с цистерна за дизелово гориво е свързано с представяне пред РИОСВ-Пловдив писмена информация. Предписанието е изпълнено в срок.
Ø Дадените предписания на „Персенк Инвест“ ЕООД, оператор на Кариера Куртово Конаре са изпълнени, установено при последваща проверка.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 8.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-   Извършен е контрол на обекти по ЗЗШОС и ЗОПОЕЩ.
-   Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 3.
 
Води
-   От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-    Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 29;
o    проверени обекти – 29;
o    дадени предписания – 10;
o    съставени актове - 5;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 6/23.01.2018 год. "Щром" ЕООД, гр. Пловдив за неспазване на условие в РЗ, по Закона за водите;
Ø АУАН № 7/24.01.2018 год. на "Кирови-4" ООД, с. Царацово за неспазване на условие в РЗ, по Закона за водите;
Ø АУАН № 2/12.01.2018 год. на Полидей-2 ООД, гр. Карлово за превишаване на ИЕО, определени в РЗ, по Закона за водите;
Ø АУАН № 12/22.02.2018 год. "Манипулационен пункт за преработване на плодове и зеленчуци" в село Катуница на "Куминяно фрут" ООД за превишаване на ИЕО, определени в РЗ, по Закона за водите;
Ø АУАН № 11/19.02.2018 год. "ЛПСОВ към ферма за отглеждане и гушене на водоплаващи птици" в село Маноле на "Бизнеспарк Маноле" ООД за неспазване на условие в РЗ, по Закона за водите.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 3.
Почви
-    Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o   Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-   В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. Не се констатираха нарушения на Конвенцията за международната търговия с видове от дивата флора и фауна – CITES при извършените проверки на зоомагазини  в гр. Пловдив. За една от проверените защитени територии – ЗМ „Анатема“ са дадени предписания за подновяване на маркировката и поставяне на информационни табели.
-   Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 13;
o    проверени обекти – 13;
o    дадени предписания – 3;
o    съставени актове - няма;
o   Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø При извършена проверка във връзка с подаден сигнал в почивен ден за струпани гуми, подготвени се установи, че същите действително са подготвени за горене, предвид обичая за палене на огньове на празника „сирни заговезни“. На кмета на селото е направено предписание да не се допуска палене на гумите и същите да се предадат на фирма притежаваща разрешително по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.
Ø Един сигнал е постъпил от Басейнова дирекция ИБР – Пловдив по повод писмо от Областен управител за нерегламентирано струпване на строителни отпадъци в защитена зона „Река Чая“. При извършената съвместна проверка е дадено предписание на кмета на община Садово да се почисти терена от струпаните строителни отпадъци.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 3.
 
Отпадъци
-  За месеците януари и февруари приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършване на извънредни проверки по изпълнение на предписания, както и проверки, съвместно с полицията, по жалби и сигнали от населението.
-   Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 93;
o    проверени обекти – 78;
o    дадени предписания – 44;
o    съставени актове - 8;
o   Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 1/04.01.2018г. за неизпълнение на условие в Решение от проверка на 24.11.2017 г. на "Еко пауър 2012" ООД, основание чл.136, ал.2, т.4, вр. чл.35, ал.1, т.1, вр. чл.72, ал. 3, т.2 и ал. 4 от ЗУО;
Ø АУАН № 3/15.01.2018 за неизпълнение на дадено предписание от проверка на 22.12.2017 г. на " Бизнес парк Маноле" ООД, основание чл.156, ал.1, вр. чл.113, ал. 3 от ЗУО;
Ø АУАН № 5/16.01.2018г. за неизпълнение на условие в Регистрационен документ от проверка на 18.12.2017 г. на " Со Спектър" ЕАД, основание чл.136, ал.2, т.3, вр. чл.35, ал. 3от ЗУО. Има издадено НП№15/27.02.2018г;
Ø АУАН № 13/26.02.2018г. за установено нерегламентирано замърсяване от проверка на 18.12.2017 г. на Община Перущица, основание чл. 151, ал. 2, т. 6, пр. 3, вр. чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО;
Ø АУАН № 8/06.02.2018г. за неизпълнение на дадено предписание от проверка на 06.11.2017 г. на „Садат“ ООД, основание чл.166, т. 3, вр. чл.165, ал. 2, вр. чл.156, т. 2, вр. чл.155, ал. 2 от ЗООС;
Ø АУАН № 9/06.02.2018г. за неводене на отчетност от проверка на 06.11.2017 г. на „Садат“ ООД, основание чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. 1, вр. чл.44, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 8, ал. 2, т. 6 от ЗУО, вр. чл. 7, т. 1, както и вр. чл. 10, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба №1/2014г;
Ø АУАН № 15/28.02.2018г. за липса на работни листове за класификация на отпадъците от проверка на 19.12.2017 г. на " Черноморец" ООД, основание чл. 135, ал. 2 от ЗУО вр. чл. 4, ал. 1, вр. чл. 7, ал. 1 от Наредба 2/2014г;
Ø АУАН № 16/28.02.2018г. за неизпълнение на предписание от проверка на 19.12.2017 г. на " Черноморец" ООД, основание чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3 от ЗУО.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 15.
 
Химикали
-  Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив и проверки по писмо на МОСВ, свързани с информация за изделия с наднормено съдържание на късъверижни хлорирани парафини -по системата за бърз обмен на информация.
-   Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 7;
o    проверени обекти – 7;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - 2;
o   Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Проверка е във връзка с подаден сигнал на „Зелен телефон“ за инцидент с автоцистерна на територията на „Инса ойл“ ЕООД, гр.Раковски. Не е установено замърсяванена околната среда, ситуациата е овладяна от РСПБЗН-Раковски. Издадено е предписание отпадъците от почистването да се предадат на дружество притежаващо документ по ЗУО. Предписанието е изпълнено в срок.
Ø За извършени проверки през м.декември, съвестно със служители на ДИТ, РЗИ, ПБЗН и МВР и установени нарушения на екологичното законодателство са съставени актове за административни нарушения срещу „Садат“ ООД - АУАН № 10/06.02.2018г. и „Черноморец“ ООД - АУАН № 14/28.02.2018г., гр.Пловдив, стопанисващи „цех за прозводство на перилни и миещи препарати“.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
ОВОС И ЕО
-    Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o   Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.
 
Комплексни разрешителни
-    Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o   Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø От проверка на място извършена на 04.12.2017г. е констатирано, че „Монди Стамболийски” ЕАД, гр.Стамболийски, не изпълнява Условие поставено в Комплексно разрешително №123-Н1/2009г., издадено от Министъра на околната среда и водите, гр.София. За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение № 4/16.01.2018г. и е издадено Наказателно постановление № 14/12.02.2018г. от Директора на РИОСВ-Пловдив в размер на 20 000 лв.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
СЕВЕЗО
-    Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o   Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
  
НП
1.  НП № 1/08.01.2018 г., издадено срещу „Нова Био Енерджи“, гр. Хисаря, за това, че не е изпълнило дадено предписание. В нарушение на чл. 156, ал. 1във вр. с чл. 113, ал. 3 ЗУО, с наложена имуществена санкция – 5 000 лв.
 
2.   НП № 2/08.01.2018 г., издадено срещу Асен Илиев Петков, гр. Пловдив, за това, че притежава взети от природата екземпляри. В нарушение на чл. 125, ал. 1 във вр. с чл. 38, ал. 1, т. 6, предложение първо ЗБР, с наложена глоба – 100 лв.
 
3. НП № 3/08.01.2018 г., издадено срещу Янко Рашков Атанасов, гр. Пловдив, за това, че притежава взети от природата екземпляри. В нарушение на чл. 125, ал. 1 във вр. с чл. 38, ал. 1, т. 6, предложение първо ЗБР, с наложена глоба – 100 лв.
 
4.  НП № 4/08.01.2018 г., издадено срещу Вълко Петков Балабанов, гр. Стамболийски, за това, че извършва улов на животински видове по Приложение 3 към ЗБР. В нарушение на чл. 125, ал. 1, във вр. с чл. 38, ал. 1, т.1 предложение първо ЗБР, с наложена глоба – 100 лв.
 
5. НП № 5/10.01.2018 г., издадено срещу Община Сопот, за това, че като титуляр на Разрешително за заустване не спазва задължението да изпълнява условията в издаденото разрешително по реда на ЗВ, а именно да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците в сухо време в реката. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т.2 ЗВ, във вр. с чл. 48, ал. 1, т.11 ЗВ, с наложена имуществена санкция – 2 000 лв.
 
6.  НП № 6/16.01.2018 г., издадено срещу „Мони МГ“ ООД, гр. Пловдив, за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект, отпадъчна вода, формирана в резултат дейността на обекта, в съответствие с условията в Разрешителното за заустване. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 ЗВ, с наложена имуществена санкция – 1 000 лв.
 
7. НП № 7/16.01.2018 г., издадено срещу „КЦМ“ АД, гр. Пловдив, за това, че не изпълнява условията в издаденото Комплексно разрешително. В нарушение на чл. 164, ал. 1, във вр. с чл. 125, ал. 1, т. 2 ЗООС, с наложена имуществена санкция 10 000 лв.
 
8.  НП № 8/16.01.2018 г., издадено срещу „Месфууд“ АД, с. Радиново, за това, че не е осигурило достъп и съдействие на служителите на РИОСВ – Пловдив. В нарушение на чл. 165, ал. 2, във вр. с чл. 165, ал. 1, във вр. с чл. 149, ал. 1 ЗООС, с наложена имуществена санкция 2 000 лв.
 
9. НП № 9/16.01.2018 г., издадено срещу „Сенсата Технолоджис България“ ЕООД, гр. София, за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект, отпадъчна вода, формирана в резултат дейността на обекта, в съответствие с условията в Разрешителното за заустване. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 ЗВ, с наложена имуществена санкция – 1 000 лв.
 
10. НП № 10/16.01.2018 г., издадено срещу „Готмар“ ЕООД, гр. Съединение, за това, че като титуляр на Разрешително за заустане, не спазва задължението да изпълнява условията в издаденото разрешително, а именно да зауства само производствените отпадъчни води във воден обект. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2 ЗВ, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 11 ЗВ, с наложена имуществена санкция – 2 000 лв.
 
11. НП № 11/17.01.2018 г., издадено срещу „Авиус 2003“ ЕООД, с. Царацово, за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект, отпадъчна вода, формирана в резултат дейността на обекта, в съответствие с условията в Разрешителното за заустване. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 ЗВ, с наложена имуществена санкция – 1 000 лв.
 
12. НП № 12/23.01.2018 г., издадено срещу „Грийн дот“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2 ЗВ във вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3 б. „б“ ЗВ, с наложена имуществена санкция – 2 000 лв.
 
13. НП № 13/23.01.2018 г., издадено „ Давид-62“ ООД, гр. Асеновград, за това, че неспазва определените в Разрешителното за заустване ИЕО. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 ЗВ, с наложена имуществена санкция – 1 000 лв.
 
14. НП № 14/12.02.2018 г., издадено срещу „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. Стамболийски, за това, че не изпълнява Условия поставени в Комплексно разрешително. В нарушение на чл. 164, ал. 1, във вр. с чл. 125, ал. 1, т. 2 ЗООС, с наложена имуществена санкция – 20 000 лв.
 
15. НП № 15/27.02.2018 г., издадено срещу „Со Спектър“ ЕАД , с. Първенец, за това, че събира и третира отпадъци без регистрационен документ. В нарушение на чл. 136, ал. 2, т. 3 във вр. с чл. 35, ал. 3 ЗУО, с наложена имуществена санкция – 7 000 лв.
  
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
  
4.1. Околната среда
-  През отчетния период продължава използване на индивидуалните системи за отопление в бита, поради трайното понижаване на температурите. Ниско емитираните замърсители в съчетание с неблагоприятните метеорологични условия водят до регистриране на стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди и ПАВ в по-високи стойности,.Отчита се увеличаване и броят на регистрираните превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10.
-  В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на режимите на защитените територии;
-   В резултат на засилените проверки по зоомагазините, може да се обобщи, че незаконната търговия със застрашени видове животни, включени в конвенцията CITES е преустановена;
-   В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
 
За периода са процедирани 249 бр. инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми, 
Изготвени са 39 бр. становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
 
За отчетния период са издадени 5 бр. разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл 68 от ЗУО, като 2 бр. от тях са за прекратяване; 19 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, включително 1 бр. отказ и 3 бр. прекратени; 4 бр. Решения за прекратяване по АПК.
 
В периода е проведен един екологичен експертен съвет, на които е одобрено ИП: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА БАЛАСТРА В КОНЦЕСИОННА ПЛОЩ „КАЦАРА“ (235,534 дка), алтернатива 2 - участък „Кацара-2“ – 171,552 дка, землища на с.Катуница, община Садово, на с.Ягодово и с. Крумово, община Родопи с Възложител “Арт принт“ ЕООД, за което е издадено Решение по ОВОС № 1 - I/2018 год.
За периода са процедирани 3 план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 33 инвестиционни предложения, 2 от тях с характер „да се извършва ОВОС“ и 31 с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 2,г - дълбоки сондажи – 7 броя;
-          т. 10,б – обекти с обществено предназначение – 4 броя;
-         т. 1,д“ –  интензивно животновъдство – 8 броя
-         т. 1,е“ –  интензивно развъждане на риба – 2 броя
-         т. 3,а - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода - 3 броя;
-         т. 11, „б“ - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци – 3 броя
-         т. 7, „б“ – консервиране на растителни и животински продукти – 1 брой
-         т. 7,д – производство на захарни издекия и сиропи– 1 брой
-         т. 12, „д“ – паркове със специално предназначение– 2 броя
-         т. 11, „в“ – пречиствателни станции за отпадъчни води – 1 брой
т. 11, „д“ – съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1 брой.
 
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 12 ДПК, като с комисиите са приети 11 обекта.
 
 
4.3. Обществеността
През зимния сезон в резултат на битовото отопление, интензивен транспортен трафик и състоянието на пътните настилки в съчетание с неблагоприятни метеорологични условия – сухо време, безветрие, мъгли и температурни инверсии се наблюдават стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди и ПАВ над установените норми, останалите измервани показатели са в съответствие с определените норми.