Отчет за контролната дейност през м. декември 2017 г

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец декември експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 147 проверки на 139  обекта, в  т. ч. 104 планови и 43 извънредни. Извършени са 10 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 5 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 23 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 3 акта, от които няма за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ са издадени 2наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 5 000 лв.
Наложена е санкция за констатирано наднормено замърсявание на компонент води в общ размер от 4 719,36 лв/мес. на „Галус – 2004“ ЕООД, гр. София.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 12075,19 лв.: 11275,19 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 800,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми, 9020,18 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са:  община Пловдив –3088,54 лв., община Марица – 2105,66 лв., община Асеновград –  1876,16лв.
 
1.3. За периода са постъпили 36 сигнала и писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
-          Утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-          Изготвяне на становища, във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл.46 от Закона за водите.
-          Контрол върху състоянието на защитените територии, извършени са проверки на следните защитени територии;
-          Контрол върху дейността на държавни горски стопанства относно издаваните позволителни за ползване на лечебни растения;
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 95 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода, вътрешно са съгласувани 18 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През месец декември 2017 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по утвърдения План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2017г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по жалби и сигнали, подадени в РИОСВ – Пловдив;
-          участие в комплексни проверки;
-          разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
-          оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
-          оценка на доклади от извършени СПИ;
-          издаване на  удостоверения за инсталации, които да бъдат включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          участие в заседание на Програмен съвет към Община Пловдив за разглеждане на изготвената Програмя за управление на КАВ;
-          участие в извършване на собствени периодични измервания по реда определен в чл. 33, ал. 4 от Наредба № 6/99г.
-          проверки за изпълнение на изискванията на законодателството по фактор „шум“ и „екологична отговорност“;
-          въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -733/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2017 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          проверки съгласно Заповед на Областния Управител на област Пловдив  с участие на експерт от направление почви
-          Контрол на защитените територии и защитените зони;
-          Контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки в Пловдивски регион и върху дейността на общини и държавни горски стопанства относно издаваните позволителни за ползване на лечебни растения;
-          Контрол върху незаконната търговия със защитени видове птици и дейността на  зоологическата градина;
-          Извършена проверка за нерегламентирано отглеждане на вълк в местност „Бяла черква, община Родопи. Извършена е проверка, при която е установено, че дивото животно се намира  в изоставена постройка, завързано с метален синджир. В момента на проверката не е установен собственика на животното. Такова няма регистрирано в РИОСВ-Пловдив съгл. чл.22 от Закона за защита на животните. На основание чл. 63, ал.3 от Закона за защита на животните вълкът е отнет в полза на държавата  и на основание чл. 76, ал.4 от същия закон настанен временно в Зоопарк, гр. Стара Загора, определен за спасителен център. Вълкът е упоен и транспортиран със специализиран транспорт на ОП „ Зооветеринарен комплекс“, община Пловдив;
-          проверки на фирми, извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Във връзка с постъпил сигнал на 30.12.2017 г., за наличие на умряла риба в участък на р. Въча в регулацията на гр. Кричим, до моста по пътя за с. Устина, срещу ромската махала, е извършена проверка на място. Проверката е извършена съвместно с Басейнова Дирекция и Регионална лаборатория- Пловдив към ИАОС.Взети са проби за анализ.
-          проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);
-          Извършени проверки на обекти финансирани от ПУДООС;
-            проверки по спазване на условията, поставени в разрешителните по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал;
 
2.3. Засилен последващ контрол
 
През месец декември 2017 са извършени 6 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 6 предписания от първия етап на проверките, неизпълнени са 2:
-          на „Куминяно фрут“ ООД за прекъсване на байпасната връзка към ЛПСОВ на обекта, за което предстои съставяне на АУАН;
-          на Бизнеспарк Маноле ООД да се сключи договор за предаването на утайките с фирма, притежаваща разрешителни документи, съгл. чл. 35 от ЗУО, копие от който се представи в РИОСВ - Пловдив, изпратена е покана за АУАН.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 17;
o    проверени обекти – 17;
o    дадени предписания – 4;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3.
 
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Засилен е контролът на обекти по ЗЗШОС и ЗОПОЕЩ.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма
 
Води
-          През отчитания период са извършвани основно проверки по план за 2017 год. и изпълнение на дадени предписания.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 21;
o    проверени обекти – 19;
o    дадени предписания – 4;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др.
·         АУАН 63/18.12.2017 год. на „Готмар“ ЕООД за неспазване на уловие, золожено в РЗ, по Закона за водите;
·         АУАН 64/18.12.2017 год. на „Давид-62“ ООД, гр. Асеновград за превишение на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в РЗ, по Закона за водите.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 3.
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив  не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии  и Закона за биологичното разнообразие. В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив. Не се констатираха нарушения на Закона за лечебните растения и подзаконовите нормативни актове при издаване на позволителни за ползване от провереното горско стопанство.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 18;
o    проверени обекти – 18;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др.;
·         При извършена проверка по сигнал за нерегламентирано отглеждане на диво животно -вълк е констатирано  нарушение на Закона за защита на животните. Поради факта, че при проверката не е установен притежателят на дивото животно е изискано съдействие от органите на МВР за установяване самоличността на нарушителя и образуване на административно-наказателно производство.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 6
 
Отпадъци
-          За месеца приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършването на планови проверки, включително и комплексни проверки, проверки във връзка с изпълнение на предписания, проверки  по жалби и сигнали от населението.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 90;
o    проверени обекти – 88;
o    дадени предписания – 12;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др.:
·         АУАН №65/22.12.2017г. от извършена проверка на 17.11.2017г. с КП №0006582/17.11.2017г. на „ЕМ КОНСУЛТ 2016“ ЕООД на основание  чл.134, ал.1,т. 2 , вр. чл. 29, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, като нерегламентирано изгаряне на опасни отпадъци.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 6.
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2017 г. на РИОСВ-Пловдив, обекти с комплексни разрешителни, комплексни планови проверки, извършени проверки по Пети Европейски координиран проект REACH EN FORCE – 5 (REF-5).
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др.:
·         През разглеждания период са констатирани нарушения на екологичното законодателство от оператор „ Черноморец“ООД, гр.Пловдив стопанисващ „Цех за производство на миещи и перилни препарати“ срещу когото ще бъдат предприети административно наказателни мерки, извършена е проверка, при която експертите не са допуснати до комина.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
 
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
СЕВЕЗО
-          През разглеждания период не са констатирани нарушения, от операторите се спазват изискванията съгласно законодателството в областта на „управление на риска“. Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2017 г. на РИОСВ-Пловдив, обекти, класифицирани като предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № 63/21.12.2017 г., издадено срещу „Егер-агро“ ЕООД, гр. Раковски, за това че, зауства отпадъчни води в повърхностен воден обект без необходимото Разрешително. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3 б. „б“ ЗВ, с наложена имуществена санкция – 2 000 лв.
2.      НП № 64/21.12.2017 г., издадено срещу „П и П“ ООД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадъчни води в повърхностен воден обект без необходимото Разрешително. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3 б. „б“ ЗВ, с наложена имуществена санкция – 3 000 лв.
3.      НП № С-И-65/28.12.2017 г., издадено срещу „Галус-2004“ ЕООД, гр. София, за това, че зауства воден обект с показатели превишаващи индивидуалните емисионни ограничения определени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води във водни обекти. В нарушение на чл. 69, ал. 1 от ЗООС, с наложена текуща месечна санкция в размер на 4 719,36 лв/мес.
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През м. декември продължава използване на индивидуалните системи за отопление в бита, поради трайното понижаване на температурите.  Ниско емитираните замърсители в съчетание с неблагоприятните метеорологични условия водят до  регистриране на стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди и ПАВ в по-високи стойности.Отчита се увеличаване и броят на регистрираните превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10.
-          В резултат на засилените контролни  проверки по пазарите, може да се обобщи, че незаконната търговия със защитени видове пойни птици е преустановена;
-          В резултат на дейността на РИОСВ - Пловдив през отчетния период не са констатирани нарушения на режимите на защитените територии;
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив,  операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани  90  бр. инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/  по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.  
Изготвени са 16 бр. становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За отчетния период са издадени 3 разрешителни за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО и 10 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
За периода са процедирани 2 броя план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
 
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 15 инвестиционни предложения всичките с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 2,г - дълбоки сондажи –  2 броя;
-          т. 10,б – обекти с обществено предназначение – 3 броя;
-         т. 4,д - инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси, чрез електролитни или химични процеси - 1 брой;
-         т. 3,а - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода - 3 броя;
-         т. 11, „б“ - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци – 2 броя
-         т. 7, „б“ – консервиране на растителни и животински продукти – 1 брой
-         т. 7,д – производство на захарни издекия и сиропи– 1 брой
-         т. 12, „в“ – ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности– 1 брой
-         чл. 93, ал. 1, т.3 от ЗООС- 1брой.
Постановени са:  15 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“; 2 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 8 ДПК, като с комисиите са приети 8 обекта.
 
4.3. Обществеността
 

През зимния сезон в резултат на битовото отопление, интензивен транспортен трафик  и състоянието на пътните настилки в съчетание с неблагоприятни метеорологични условия – сухо време, безветрие, мъгли и температурни инверсии се наблюдават стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди и ПАВ над установените норми, останалите измервани показатели са в съответствие с определените норми.