Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за периода 01.11.2010г. – 30.11.2010г.


Брой проверени обекти*
 
Брой дадени предписания
Брой съставени актове
Брой издадени наказателни постановления
 
Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
(от РИОСВ и МОСВ)
Постъпили суми от санкции в лв.
/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди/
Брой
издадени заповеди за спиране на дейности
 
 
 
бр.
лв.
 
лв.
 
 
89
 
46
 
 
6
 
7
 
21 300
 
1
 
25 204,7
 

 
Общият брой на проверените обекти от РИОСВ - Пловдив през м. ноември е 77.
По компоненти и фактори:
Въздух – 18 обекта;
Отпадъци – 16 обекта;
Води – 20 обекта;
Хим. вещества – 4 обекта;
ВФФ – 4 обекта;
ПД – 6 обекта;
БР – 2 обекта;
Почви и земни недра – 19 обекта.
 
Приоритетни в контролната дейност на РИОСВ през месеца са:
 Комплексните проверки по компоненти и фактори на околната среда във „ВМЗ” ЕАД, Сопот, „Дунапак Родина” ЕАД, Пловдив, „Готмар” ЕООД, Съединение, „СКФ Берингс България” ЕАД (площадки в Кърнаре, Калофер, Сопот), „Спиртна фабрика” - „Винпром Пещера” АД в с. Катуница. На проверените обекти са дадени предписания за привеждане на дейността в съответствие с изискванията на екологчното законодателство. Предстоят проверки за изпълнение на предписанията.
Проверки по изпълнение на условията и сроковете в комплексните разрешителни са извършени на: ЕТ „Андип 92-Андрей Павлов”, Пловдив, ЕТ „Оскар – Кирил Николов”, Пловдив и „Монди Стамболийски” ЕАД, Стамболийски. Констатира се неизпълнение  на условия  от комплексното разрешително на „Монди Стамболийски” по компонент „Въздух”, свързани с въвеждане на СНИ за източник СРКА и ЕК-8, както и неспазване на емисионни норми по някои от контролироните показатели. Предстои предприемане на административно-наказателни действия.
Проверки на складове за съхранение на стари и негодни за употреба пестициди на територията на РИОСВ - проверени са 9 склада, не са констатирани нередности.
Проверки за наличие на площадки за производство на дървени въглища по открит способ - закрити са две площадки.
 
Резултати на извършената контролна дейност:
Санкция по чл.69, ал.1 от ЗООС за превишаване на определените в РЗ допустими норми за замърсяване при заустване на ОВ в размер на 4 414 лв. е наложена на „Бонитрекс НБТ” ЕООД, Пловдив.
Издадени са 7 наказателни постановления на обща стойност 21 300 лв.
Издадено е наказателно постановление за 10 000 лв. на ЕТ „Оскар – Кирил Николов”, Пловдив за установени при проверка преди време нарушения на изпълнението на условия и срокове от КР .
Издадено е наказателно постановление в размер на 10 000 лв на „Монди Стамболийски” ЕАД за установено при проверка по сигнал неизпълнение на условие от КР и допускане на разпространение на неприятна миризма извън работната площадка.
По компонент въздух са издадени 5 НК на обща стойност 1300 лв. -  по 200 лв на „Електростомана 2004” АД, Пловдив, „Мони МГ”ООД, Пловдив, ОМК АД, София,  и 100 лв. на КМТ - БГ ЕООД, Пловдив и НП за 600 лв на „Гард Инвест” ЕООД, Раковски.
За констатирани през месеца нарушения са съставени 6 акта:
ПД:
АУАН №606/2010г – „Монди Стамболийски” ЕАД, Стамболийски за неизпълнение на условие от КР и разпространяване на неприятна миризма извън работната площадка
УО:
АУАН №361/2010г – кмет на с.Чешнегирово във връзка с незпълнение на дадените предписания.
АУАН №363/2010г – „Мултиметал” ЕООД, с. Труд за неизпълнение на дадено предписание за откриване на процедура по чл.37 от ЗУО
АУАН №364/2010г – „Садат” ООД, Пловдив за неизпълнено предписание за откриване на процедура по утвърждаване на Програма за управление на отпадъците.
АУАН №221/29.11.10г – Георги Стаменов, кмет на с. Първенец, общ.”Родопи” за неизпълнение на задълженията по управление на отпадъците.
ВФФ:
АУАН  №674/2010г – „Кингс Табако” ЕАД, Пловдивза превишение на граничните стойности на нива на шум в околната среда.
 
Постигнати положителни резултати в областта на опазване на околната среда, в резултат на контролната дейност:
Основният резултат от контролната дейност през месеца е привеждане на дейността на физическите и юридическите лица в съответствие с екологичното законодателство с цел опазване на компонентите на околната среда и здравето на хората.
 
Кратко обобщение по отношение на ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността
Системният контрол и предприетите от операторите последващи действия гарантират ефективно управление на отпадъците и опазване на компонентите на околната среда. При извършваните проверки представителите на бизнеса са информирани за промените в законодателството по околна среда и произтичащите от това задължения относно привеждане на дейността им в съответствие с нормативната уредба.