Отчет за контролната дейност през м. ноември 2017 г

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец ноември експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 162 проверки на 151  обекта, в  т. ч. 80 планови и 82 извънредни. Извършени са 19 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 9 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 31 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 6 акта, от които 1 e констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ са издадени 3 бр. наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 50 000 лв.
 
За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни, от   РИОСВ са наложени санкции на операторите на инсталациите в общ размер от 40 000 лв. –  на „Монди Стамболийски“ ЕАД
Наложена е санкция за констатирано наднормено замърсявание на компонент води в общ размер от 2 118,88 лв/мес. на „Белла България“ АД.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 79208,13 лв.: 4008,46 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и  75199,67 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми 3206,76 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са:  община Карлово –  1787,97 лв., община Садово- 1222,95 лв.,  община Куклен – 150,40 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 33 сигнала и писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 123 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 23 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда, изпратени са 2 писма до бъдещите инвеститори с указания за задълженията им съгласно изискванията на ЗЧАВ;
-          Изготвяне на становища, във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл.46 от Закона за водите;
-          Контрол върху състоянието на защитени вековни дървена следните землища:
·         с. Червен, с. Извор и с. Скобелево.
-          Контрол върху състоянието на защитените територии, извършени са проверки на следните защитени територии:
·         ПЗ "Белинташ", землище на с. Сини Връх;
·         резерват "Червената стена", землище на с. Добростан;
·         поддържан резерват "Богдан" , гр. Клисура;
·         защитена местност "Невида", гр. Клисура;
·         защитена местност "Средната поляна", с. Богдан.
При извършените проверки не са констатирани нарушения на режимите на защитените територии. За ПЗ "Белинташ“ са дадени две предписани:  Да се опресни маркировката, маркираща границите на ПЗ, и поднови информационната табела. Извършен е контрол върху състоянието на защитена зона ЗЗ "Река Марица", землище с. Маноле.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През месец ноември 2017 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по утвърдения План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2017г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по жалби и сигнали, подадени в РИОСВ – Пловдив;
-          оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
-          оценка на доклади от извършени СПИ;
-          издаване на  удостоверения за инсталации, които да бъдат включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -733/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2017 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          проверки съгласно Заповед на Областния Управител на област Пловдив  с участие на експерт от направление почви
-          контрол върху състоянието на защитени вековни дървета;
-          контрол на защитените територии и защитените зони;
-          контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки в Пловдивски регион и върху дейността на общини и държавни горски стопанства относно издаваните позволителни за ползване на лечебни растения;
-          ежегоден мониторинг на дива коза в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМБР). Мониторингът е проведен на територията на с. Скобелево и с. Върховръх, по предварително утвърдени маршрути;
-          участие в  междуведомствени комисии по  Заповед   на Областен управител на област Пловдив за извършване на проверки на участъци от реките на територията на област Пловдив с намалена хидравлична проводимост, застрашени от вредното въздействие на водните защитни съоръжение и съоръжения на инженерната инфраструктура. В резултат на проведените комисии са съставени междуведомствени протоколи с конкретни указания за последващи действия от страна на общините за осигуряване нормалната проводимост на реките;
-          дадени указания за начините и методите за „прогонване“ на прилепи във връзка с постъпил сигнал;
-          изпратен доклад до Министъра на околната среда и водите, изх. №М-459/01.12.2017 г във връзка с активизирано свлачище в границите на поддържан резерват „Изгорялото гюне;
-          проверки на фирми, извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          проверки във връзка с писмо с изх. №05-08-3382/23.10.2017 г. и наш вх. №М-422/30.10.2017 г. на Зам. Министъра на околната среда и водите свързани с управлението на текстилните отпадъци  за периода 2016 г. и 2017 г;
-          проверки във връзка с писмо с изх. №05-08-3504/03.11.2017 г. и наш вх. №М-236/08.11.2017 г. на Зам. Министъра на околната среда и водите  свързани с управлението на отпадъците, образувани от лечебните и здравните заведения за периода 2016 г. и 2017 г;
-          проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);
-          проверка по искане на оператор с издадено Комплексно разрешително - „Разпломбиране на инсталация за производство но сребърен нитрат“ на „КЦМ“ АД, гр.Пловдив;
-          проверки на обекти финансирани от ПУДООС;
-          проверки по спазване на условията, поставени в разрешителните по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал.
 
2.3. Засилен последващ контрол
През месец ноември 2017 са извършени 8 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 8 предписания от първия етап на проверките няма  неизпълнени.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 15;
o    проверени обекти – 13;
o    дадени предписания – 7;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Засилен е контролът на обекти по ЗЗШОС и ЗОПОЕЩ.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 11;
o    проверени обекти – 11;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2
 
Води
-          През отчитания период са извършвани основно проверки по план за 2017 год. и изпълнение на дадени предписания.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 27;
o    проверени обекти – 27;
o    дадени предписания – 7;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др.
·         Съставен е АУАН 61/ 24.11.2017 год. на „Грийн дот“ ЕООД за ползване на воден обект без основание, в нарушение на чл. 46, ал. 1, т. 3, буква Б от Закона за водте;
·         Съставен е АУАН 62/ 27.11.2017 год. на Община Сопот – за неспазване на условия в Разрешителното за заустване като допуска в сухо време изтичане на отпадъчна вода от Дъждопреливник 1 в река Леевица.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 3.
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 10;
o    проверени обекти – 10;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
 
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив  се  установи че състоянието на проверените защитените територии и защитена зона е добро.  При извършените контролни  проверки на горе описаните защитена зона и защитени територии не са наблюдавани непосредствени заплахи за природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии  и Закона за биологичното разнообразие.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 29;
o    проверени обекти – 29;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - 3;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др.;
·         През месец ноември е извършен обход и оглед на  ПЗ "Белинташ", землище с. Сини Връх, общ. Асеновград, обл. Пловдив, стопанисвана от ТП „ДГС-Асеновград. При извършената проверка на място се установи, че маркировка определяща границите на защитената територия е избеляла и захабена, същото се констатира и за указателната табела поставена в природната забележителност. Съставени са две предписания на ТП „ДГС-Асеновград.
·         След получени сигнали  м. ноември, при проверка на място се установи че в района на р. Марица, гр. Пловдив и частен дом в гр. Стамболийски се извършва улов на защитени от ЗБР пойни птички. На нарушителите са съставени 3 АУАН за нарушение на чл. 38, ал. 1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 4
 
Отпадъци
-          За месец октомври приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършването на планови проверки, включително и комплексни проверки, проверки във връзка с изпълнение на предписания, проверки  по жалби и сигнали от населението и извънредни проверки по Заповеди на Министъра на околната среда и водите.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 72;
o    проверени обекти – 68;
o    дадени предписания – 10;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др.:
·         Съставен е АУАН №57/20.11.2017г. от извършена проверка на 10.10.2017 г. с КП №0006553/10.10.2017г. на „НОВА БИО ЕНЕРДЖИ“ ООД на основание  чл.156, ал.1, , вр. чл. 113, ал.3 от Закона за управление на отпадъците за неизпълнение на задължително предписание в Констативен протокол №0006190/23.08.2017г., включително и в удължения впоследствие срок.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
 
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2017 г. на РИОСВ-Пловдив, обекти с комплексни разрешителни, комплексни планови проверки.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 9;
o    проверени обекти – 9;
o    дадени предписания – 3;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода е упражняване на контрол на обекти, финансирани от ПУДООС.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 8;
o    проверени обекти – 8;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
СЕВЕЗО
-          През разглеждания период не са констатирани нарушения, от операторите се спазват изискванията съгласно законодателството в областта на „управление на риска“. Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2017 г. на РИОСВ-Пловдив, обекти, класифицирани като предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
НП
1.      НП № 59/31.10.2017 г. – срещу „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. Стамболийски, за това че нарушава Условие 9.4.1. поставено в Комплексно разрешително. В нарушение на чл.164, ал. 1 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 2 ЗООС, с наложена имуществена санкция – 40 000 лв.
2.      НП № 60/14.11.2017 г. - срещу „ Бяла река- ВЕЦ“ ООД, гр. Пловдив, за това че като ползвател на обект формиращ отпадъчни води, не притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т.2 във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „б“ ЗВ, с наложена имуществена санкция 3 000 лв.
3.      НП № С-И-61/14.11.2017 г. – срещу „Белла България“ АД, гр. София, за това че превишава ИЕО определени в Разрешителното за заустване. В нарушение на чл. 69, ал. 1 ЗООС, с наложена текуща месечна санкция в размер на 2 118,88 лв/мес.
4.      НП № 62/17.11.2017 г. – срещу „Асен и синове 2012“ ЕООД, гр. Пловдив, затова че събира и третира отпадъци без да притежава разрешение за дейности по оползотворяване с отпадъци от ОЧЦМ и ИУЕЕО. В нарушение на чл. 136, ал. 2, т. 3, във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗУО, с наложена имуществена санкция 7 000 лв.
 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През м. ноември започва все по-масово използване на индивидуалните системи за отопление в бита, поради трайното понижаване на температурите.  Ниско емитираните замърсители в съчетание с неблагоприятните метеорологични условия водят  регистриране на стойности по показател ФПЧ10 в по-високи стойности. Отчита се увеличаване и броят на регистрираните превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. За останалите показатели , характеризиращи качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен се запазва тенденцията по спазване на установените норми;
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив, не се констатираха нарушения на Закона за лечебните растения и подзаконовите нормативни актове при издаване на позволителни за ползване и удостоверения за култивирани билки от проверената община;
-          Извършен е ежегоден мониторинг на дива коза в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие по предварително зададени от ИАОС маршрути на територията на обл. Пловдив;
-          В резултат на дейността на РИОСВ - Пловдив през отчетния период не са констатирани нарушения на режимите на защитените територии;
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда;
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани  117  бр. инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/  по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми,  
Постановено е 1 бр. решение за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони.
Изготвени са 11 бр. становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За отчетния период са издадени 3 разрешителни за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО и 4 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
За периода са процедирани 3 броя план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 12 инвестиционни предложения всичките с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 2,г - дълбоки сондажи –  3 броя;
-          т. 10,б – обекти с обществено предназначение – 2 броя;
-         т. 3,б - промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели - 1 брой;
-         т. 11, „б“ - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци – 2 броя
-          т. 1,в – мелиоративни дейности в селското стопанство  – 1 брой;
-         т. 11, „в“ – пречиствателни станции за отпадъчни води – 1 брой
-           
-         т. 3,а - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода - 1 брой;
-         т. 12, „е“ – спортни и/или рекреационни комплекси извън урбанизирани територии – 1 брой
Постановени са:  12 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“; 3 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 8 ДПК, като с комисиите са приети 8 обекта.
 
4.3. Обществеността
Продължава спазването на нормите за опазване на човешкото здраве на всички измервани показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в РОУКАВ Пловдив, с изключение на показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5.