Отчет за контролната дейност през м. октомври 2017 г

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 
1.1.През месец октомври експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 167 проверки на 157  обекта, в  т. ч. 110 планови и 57 извънредни. Извършени са 13 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 5 планови и 8 съвместни. В рамките на проведения контрол са дадени 57 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 8 акта, за констатирано неизпълнение на дадено предписание няма.
От директора на РИОСВ са издадени 5бр. наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 10 100 лв.
Не са наложени санкции за констатирани наднормени замърсявания на компоненти на околната среда.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 23469,35 лв.: 14412,00 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 9057,35 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми, 11529,58 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са:  община Марица – 4426,20 лв., община Пловдив –3088,27 лв., община Карлово – 2059,35 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 38 сигнала и писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
През месец октомври основните акценти в извършената контролна дейност са:
- изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2017 г.;
- проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
- оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания
- издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух; утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
- оценка на доклади от извършени СПИ;
- изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -733/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2017 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
- въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
- проверки по жалби и сигнали, подадени в РИОСВ – Пловдив;
- извършване на проверки за спазване на изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса по отношение на пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване, както и съгласно получено писмо с изх. № 05-08-2216/31.07.2017 г. на Зам. Министър на околната среда и водите;
- Контрол върху състоянието на защитени вековни дървета;
- Контрол на защитените територии и защитените зони;
- Контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки в Пловдивски регион и върху дейността на общини и държавни горски стопанства относно издаваните позволителни за ползване на лечебни растения.
- Извършен е ежегоден мониторинг на кафява мечка в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМБР). Мониторингът е проведен на територията на Западни Родопи, по предварително утвърдени маршрути.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
- Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 133 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 25 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
         - Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.);
-          Контрол върху състоянието на защитени вековни дървена в землище на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски:
- проверка на защитено вековно дърво летен дъб заведен в ДР с №228
- проверка на защитено вековно дърво летен дъб заведен в ДР с №229
- проверка на защитено вековно дърво летен дъб заведен в ДР с №236
 
-          Контрол върху състоянието на защитени вековни дървена в землище на с.  Чехларе, общ. Брезово:
-        защитено вековно дърво благун ДР №2015
-        защитено вековно дърво цер ДР №2016
-         защитено вековно дърво цер ДР №2017
-         защитено вековно дърво зимен дъб ДР №2084
 
-          Контрол върху състоянието на защитените територии, извършени ни са 3  проверки на следните защитени територии:
-          защитена местност "Сечената кория", с. Чехларе;
-          защитена местност „Герена“, с. Паничери;
-          поддържан резерват "Изгорялото гюне", гр. Кричим.
При извършените проверки не са констатирани нарушения на режимите на защитените територии.
-          Контрол върху състоянието на защитена зона ЗЗ "Гора Шишманци"
BG 0000291
 
-          Контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки в Пловдивски регион  и върху дейността на общини и държавни горски стопанства относно издаваните позволителни за ползване на лечебни растения. Извършени са общо 5 проверки на следните обекти:
-          билкозаготвителен пункт "Бул фито ойлс" АД, с. Зелениково
-          билкозаготвителен пункт с. Борец, Георги Камбуров;
-          община Карлово;
-          община Калояново;
-          Държавно горско стопанство - Карлово           
 
2.2. Tекущ контрол:
 През месец октомври 2017 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          проверки за спазване на изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса по отношение на пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване, както и съгласно получено писмо с изх. № 05-08-2216/31.07.2017 г. на Зам. Министър на околната среда и водите;
-          участие в комплексни проверки;
-          проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други).
-          текущият контрол е свързан с проверки по спазване на условията, поставени в разрешителните по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал.
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, съгласно одобрения план за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив за 2017 г.;
-          проверки на фирми, извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          планови проверки по утвърдения План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2017г.
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          не са издавани  удостоверения за инсталации, които да бъдат включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ, издадено е 1 удостоверение за промяна на вече включен в регистъра оператор;
-          През отчетния период е взето участие в  2  междуведомствени комисии по  Заповед   на Областен управител на област Пловдив и на Кмета на община Асеновград  за извършване на проверки на участъци от реките на територията на област Пловдив с намалена хидравлична проводимост, застрашени от вредното въздействие на водните защитни съоръжение и съоръжения на инженерната инфраструктура. В резултат на проведените комисии са съставени междуведомствени протоколи с конкретни указания за последващи действия от страна на общините за осигуряване нормалната проводимост на реките;
 
 
2.3. Засилен последващ контрол
 
През месец октомври 2017 са извършени 15 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 17 предписания от първия етап на проверките, неизпълнено е 1 предписание за получаване на разрешително за заустване, на дружеството е изпратена покана за съставяне на АУАН за липсата на това разрешително.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 18;
o    проверени обекти – 18;
o    дадени предписания – 10;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Засилен е контролът на обекти по ЗЗШОС.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 9;
o    проверени обекти – 8;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др.
·         Съставен е АУАН на „Мебелор“ ООД, гр. Пловдив за превишение на граничните стойности на еквивалентни нива на шум в околната среда, издадени е наказателно постановление на стойност 3000 лв.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 5
 
Води
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив,  все повече оператори изпълняват задълженията си, поставени в разрешителните за заустване, съгласно изискванията на ЗВ. През отчитания период са извършвани основно проверки по план на РИОСВ-Пловдив за 2017 год.. Засилен е контрола на животновъдни ферми (за отглеждане на крави и патици-мюлари).
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 36;
o    проверени обекти – 36;
o    дадени предписания – 13;
o    съставени актове - 5;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др.
·         Съставен е АУАН за ползване на воден обект без необходимото за това основание, а именно разрешително за заустване, съгласно чл. 46 от ЗВ на Егер Агро ЕООД
·         Съставен е АУАН за ползване на воден обект без необходимото за това основание, а именно разрешително за заустване, съгласно чл. 46 от ЗВ на Бяла река ВЕЦ ООД
·         Съставен е АУАН за нарушение на нормите заложени като условие в КР на КЦМ АД
·         Съставен е АУАН за неуказано съдействие за извършване на проверка на обект на Месфууд АД
·         Съставен е АУАН за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в РЗ на Сенсата Технолоджис България ЕООД.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Почви
-          Акцент в контролната дейност за периода - извънредна проверка за взимане на почвени проби, съвместно с Регионална лаборатория – Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив  се  установи че състоянието на проверените защитена територия и защитена зона е добро.  При извършените контролни  проверки на горе описаните защитена зона и защитена територия  не са наблюдавани непосредствени заплахи за природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии  и Закона за биологичното разнообразие. Проверените вековни дървета са обозначени са с указателни табели. При извършените проверки на защитени вековни дървета, се констатира че две от вековните дървета в с. Куртово конаре са във влошено физиологично състояние – почти напълно изсъхнали и предстои провеждане на процедура по Закона за биологичното разнообразие за заличаването им. В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив  на билкозаготвителни пунктове не са констатира изкупуване и наличие на защитени растения и лечебни растения под специален режим на опазване и ползване. Не се констатираха нарушения на Закона за лечебните растения и подзаконовите нормативни актове при издаване на позволителни за ползване и удостоверения за култивирани билки при от проверените общини и горско стопанство.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 20;
o    проверени обекти – 20;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др.;
·         През м. октомври е съставен един АУАН за нарушение на чл. 47, ал. 1, предложение 3  от Закона за биологичното разнообразие. Сигналът е получен в РИОСВ-Пловдив през юни месец, за продажба на два екземпляра от вид сива врана /Corvus corone/ в сайт за безплатни обяви bazar.bg. Същият е препратен до Районна прокуратура гр. Пловдив. След извършени следствени действия от страна на прокуратурата, преписката е изпратена до директора на РИОСВ-Пловдив за ангажиране на административно-наказателна отговорност. Съставено е  наказателно постановление на стойност 100 лв.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
Отпадъци
-          За месец октомври приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършването на  планови проверки, включително и комплексни проверки, проверки във връзка с   изпълнение на предписания, проверки  по жалби и сигнали от населението и извънредни проверки по Заповед на Министъра на околната среда и водите.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 86;
o    проверени обекти – 80;
o    дадени предписания – 20;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др.:
·         Съставен е АУАН на „Асен и синове 2012“ ЕООД на основание  чл.136, ал.2, т.3, вр. чл. 35, ал.1, т.1. от ЗУО за извършване на дейности по съхраняване на ОЧЦМ и ИУЕЕО без издадено разрешение от Директора на  РИОСВ Пловдив.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
Химикали
-          През разглеждания период не са констатирани нарушения, от операторите се спазват изискванията . Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2017 г. на РИОСВ-Пловдив, комплексни планови проверки.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – 8;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
ОВОС И ЕО
-          Акцент в контролната дейност за периода е участие в ДПК.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода е упражняване на последващ контрол и предприети действия по сигнал.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
СЕВЕЗО
-          През разглеждания период не са констатирани нарушения, от операторите се спазват изискванията съгласно законодателството в областта на „управление на риска“. Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2017 г. на РИОСВ-Пловдив, обекти, класифицирани като предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание, съставяне на АУАН и др. - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
НП
1.      НП № 54/23.10.2017 г. срещу ЕТ „Димитър Биков“, гр. Карлово, за това, че не притежава  Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води във воден обект. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 3 б. „б“ ЗВ, с наложена имуществена санкция – 2 000 лв.
2.      НП № 55/24.10.2017 г. срещу Ради Ботев Минчев, в качеството на кмет на Общ. Перущица, за това, че не е организирал почистването на отпадъци, изхвърлени на нерегламентирани за това места. В нарушение на чл. 151, ал. 2, т. 6, предложение трето,  вр. чл. 19, ал. 3, т. 15 ЗУО, с наложена глоба от 3 000 лв.
3.      НП № 56/25.10.2017 г. срещу „НВМес комерс“ ЕООД, гр.  Пловдив, за това, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават ИЕО определени в РЗ. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. чл. 48, ал. 1, т. 3 ЗВ, с наложена имуществена санкция 2 000 лв.
4.      НП № 57/26.10.2017 г. срещу Пенко Николов Табаков, с. Калояноно, за това, че предлага за продажба два екземпляра от вида сива врана. Видът е включен в Приложение № 4 ЗБР. В нарушение на чл. 125, ал. 1, вр. чл. 47, ал. 1, предложение 3 ЗБР., с наложена глоба 100 лв.
5.      НП № 58/31.10.2017 г. срещу „Мебелор“ ООД, гр. Пловдив, за това, че осъществява дейността си по начин, който допуска предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности за дневно и вечерно еквивалентно ниво на шум в местата на въздействие. В нарушение на чл. 34, ал. 1, вр. чл. 16, т. 1 ЗЗШОС, вр. чл. 4, ал. 4 и чл. 5 от Наредба № 6/26.06.2006 г, с наложена имуществена санкция 3 000 лв.
 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, през м. октомври запазва тенденцията за регистриране на стойности в съответствие със средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10, както и за останалите показатели , характеризиращи качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен;
-          В резултат на контролната дейност се установи,  че в проверените билкозаготвителни пунктове не са констатира изкупуване и наличие на защитени растения и лечебни растения под специален режим на опазване и ползване.
-          В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период не са констатирани нарушения на режимите на защитените територии.
-          Извършен е ежегоден мониторинг на кафява мечка в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМБР). Мониторингът е проведен на територията на Западни Родопи, по предварително утвърдени маршрути.
-          В резултат на извършен ефективен контрол на Цех за растителни екстракти и етерични масла в с. Зелениково, община Брезово на „Булфито ойлс“ АД, гр. София е преустановено замърсяването с отпадъчни води на река Розовецка
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив,  операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
-          По отношение на процедурите по реда на глава шеста от ЗООС и постановяване на крайни административни актове са издадени: Решения за преценяване на необходимостта от ЕО – 2 броя; Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС – 18 броя.
 
4.2. Бизнес
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 18 броя инвестиционни предложения, 17 броя с характер „да не се извършва ОВОС“ и 1 брой с характер „да се извърши ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 2,г - дълбоки сондажи –  4 броя;
-          т. 10,б – обекти с обществено предназначение – 1 брой;
-         т. 3,б - промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели - 1 брой;
-         т. 11, „б“ - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци – 3 броя
-         т. 1,д“ –  интензивно животновъдство – 4 броя
-          т. 1,в – мелиоративни дейности в селското стопанство  – 1 брой;
-         т. 7, „б“ – консервиране на растителни и животински продукти – 1 брой
-         т. 4,б - инсталации за преработка на черни метали - 1 брой;
-         т. 6,в – съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества – 1 брой
-         т. 10,ж – строителство на вътрешни водни пътища, изграждане на канали и аварийни съоръжения срещу наводнения – 1 брой;
За периода са процедирани 2 броя план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Постановени са:  18 броя решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения-17 броя с характер „да не се извършва ОВОС“ и 1 брой с характер „да се извърши ОВОС“; 2 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
За периода са процедирани 122 бр. инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/  по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми,  
Постановено е 2бр. решение за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони.
Изготвени са 16 бр. становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За отчетния период са издадени 2 разрешителни за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО и 10 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, 1 отказ и 1 прекратяване на регистрационен документ.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 3 ДПК, като с комисиите са приети 3 обекта.
 
4.3. Обществеността
Продължава спазването на нормите за опазване на човешкото здраве на всички измервани показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в РОУКАВ Пловдив.
Изготвени са доклади за качеството на атмосферния въздух в АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5 и О3 за летен период от 01.04.2017 до  30.09.2017 г.