Отчет за контролната дейност през м. септември 2017 г

 1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 
1.1.През месец септември експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 102 проверки на 91 обекта, в  т. ч. 56 планови и 46 извънредни. Извършени са 16 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 10 планови и 6 съвместни.В рамките на проведения контрол са дадени 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 4 акта, като не са издавани през периода АУАН за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ са издадени 10 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 61 100 лв.
За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни от РИОСВ са наложени санкции на операторите на инсталациите в общ размер от 40 000 лв. –  на „Агрия“ АД (10 000 лв.) и на „КЦМ“ АД (30 000 лв.),
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 47 488,72 лв.: 11 188,72 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 36300,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 8 951,01 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Пловдив – 6 176,27 лв., община Карлово – 1 787,97 лв. и община Марица – 292,56 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 39 сигнала и писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
През месец септември основните акценти в извършената контролна дейност са:
- изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2017 г.;
- проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
- оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
- издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух; утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
- оценка на доклади от извършени СПИ;
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
- изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -733/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2017 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
- въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
- изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обекта за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект и становища по инвестиционни предложения;
- контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки в Пловдивски регион;
- контрол върху състоянието на защитени вековни дървета на територията на РИОСВ –Пловдив и на защитените територии;
- проверки по жалби и сигнали, подадени на „зеления“ телефон на РИОСВ – Пловдив.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
         - Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.).
-            Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на Закона за водите в частта по опазване чистотата на водите, както и изработване на становища за БДИБР – Пловдив, във връзка с процедури по издаване на разрешителни за зауствания по чл. 46 от ЗВ.
-            Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия с висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества и смеси, включени в Приложение № 3 на ЗООС. През периода са дадени общо 12 становища по ОВОС и 3 писма до бъдещите инвеститори с указания за задълженията им съгласно изискванията на ЗЧАВ.
-            Контрол върху състоянието на 5 защитени вековни дървена в землище на с. Белащица, заведени в ДР с номера 1528, 1529, 1530, 1531 и 206.  
-            Контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки в Пловдивски регион, извършени са 3 проверки на следните обекти: билкозаготвителен пункт „Ботаникъл – ЕУ“' ООД в с. Чешнигирово, „Херба био“ в  Първомай и „Биохерба Р“ ООД в Куклен. На един от пунктовете е дадено предписание, коeто е изпълнено в срок.  
- Контрол върху състоянието на защитените територии, извършени ни са пет проверки на следните защитени територии: ЗМ „Шарения остров“ в землището на Първомай, ЗМ „Поповата ада“ в землището на с. Виница, ПЗ „Гаргина дупка“ и ЗМ „Караджов камък“ в землището на с. Мостово и резерват „Червената стена“ в землището на с. Бачково. При извършените проверки не са констатирани нарушения на режимите на защитените територии.
 
2.2. Tекущ контрол:
 През месец септември 2017 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и Закона за защита от шума в околната среда
-          проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други).
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          проверки по спазване на условията, поставени в разрешителните по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал.
-          не са издавани удостоверения за инсталации, които да бъдат включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ. Издадено е едно удостоверение за промяна на вече включен в регистъра оператор;
-          експертите от направление „въздух“ са участвали в 6 комплексни проверки по изпълнение на законодателството;
-          взето е участие в 3 проверки на оператори с издадено комплексно разрешително: „Калцит“ АД, Депо за неопасни отпадъци с инсталация за биологично разграждане на отпадъци по закрит способ и „Агрия“ АД  във връзка с изпълнение на условията в тях;
-          за периода са постъпили 18 сигнала и 2 жалби. 7 от сигналите не са от компетентността на РИОСВ и са препратени за разглеждане до съответната общинска администрация, 10 са проверени, като за 4 от тях е установено, че са неоснователни. Двете  жалби са препратени за предприемане на действия до съответните контролни органи.
-          Във връзка с постъпили поредица от сигнали в РИОСВ – Пловдив през месеците юли, август и септември на 2017 г., свързани с оплаквания на граждани от непоносим шум от дейността на фабрика за производство на корпусна мебел, намираща се на бул. „Васил Левски“ № 212 в Пловдив, собственост на „Мебелор“ ООД, са извършени проверки в обекта. Подателите на сигналите живеят в жилищни сгради, които граничат с площадката на фабриката за мебели. Проведени са контролни измервания, при което е установено, че дневните и вечерните еквивалентни нива на шум, излъчвани в околната среда от новоизградената аспирационна система на фабриката, достигащи до прилежащите жилищни сгради, превишават граничните стойности на показателите за шум в околната среда. Изпратена е покана до управителя на фирмата за съставяне на акт за административно нарушение. С цел осигуряване на защитата на здравето на населението и подобряване на качеството на живот на живеещите в съседство на фабриката, ще бъдат дадени задължителни предписания на управителя на „Мебелор“ за предприемане на допълнителни мерки за обезшумяване на общата аспирационна система.
-          Извършени са проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, а именно проверки, съгласно одобрения план за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив за 2017 г.; проверки на фирми, извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци; проверки по сигнали и жалби на граждани, както и извънредни проверки по заповед на министъра на околната среда и водите.
-          През септември  2017 г. експертите от направление „Води“ са участвали в извършване на 28 проверки на 28 обекта. Извършени са: 7 проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, една - във връзка с постъпили сигнали и жалби за замърсяване с отпадъчни води. осъществени са и 3 проверки по Условие 10 от издадени комплексни разрешителни на “Калцит“ АД – Асеновград, „Агрия“ АД и на депото в Шишманци – инсталация за биологично разграждане на ДЗЗД „Консорциум Екозавод“. Шест са комплексните проверки по фактори на въздействие и компоненти на околната среда. като на една от тях водещ е експерт от направлението. Шест от проверките са на животновъдни обекти по разпореждане на директора на инспекцията. Дадени са 11 предписания.
-       Извършени са три проверки на условия по решения по ОВОС на следните обекти: околовръстен път на Пловдив – реконструкция и изграждане на второ платно; изграждане на кариера за добив на баластра във ІІ-ри концесионен участък от концесия „Елаците“ в землището на Перущица и на кариера за добив на баластра „Стряма-2“ в землището на с. Ръжево Конаре, община Калояново, "Водстрой-Пловдив" АД. При извършените проверки не се констатира нарушения на условия в издадените решения по ОВОС.
-       През периода са извършени 3 планови проверки по контрол на решение по ОВОС на:
„Кариера за добив на баластра във ІІ-ри концесионен участък от концесия Елаците“ в землището на гр. Перущица, възложител: „Пътинженеринг“ ЕООД, „Кариера за добив на баластра в находище Стряма-2“ в землището на с. Ръжево Конаре, община Калояново, възложител: „Водстрой-Пловдив“ АД и в „Хотелски комплекс” в землището на с. Цалапица, Община Родопи, възложител: Елица Стоянова Гаджева.
-          За периода е извършена една проверка по сигнал на зелен телефон на „Кариера за добив на мрамори в находище „Куртово Конаре“ в землищата на с. Куртово Конаре и на Кричим, „Персенк инвест“" ООД.
-          Извършени са 3 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.
-          За отчетния период са постъпили 3 сигнала на „зелен телефон“ на РИОСВ – Пловдив. Един от тях е за пресушаване на река Въча. Част от поставените в сигнала въпроси се отнасят за промяна графика на дейността на ВЕЦ-те „Въча 1”, „Въча 2” и „Кричим” и свързаното с това намаляване количеството на водата в речното корито и ползването на водни обекти, които са в правомощията на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, съгласно Закона за водите. Съгласно информация от БДИБР извършваните дейности са в съответствие с уведомление от кмета на община Кричим. За участъка от реката, в който се почиства растителността, в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район 2016-2021 г.) има предвидена мярка „Основно и ежегодно почистване на коритото на р. Въча от дървета, храсти, включително наноси в урбанизираната част на град Кричим, с дължина 2300 м, площ 100 дка“ (с уникален код на мярката МА_11_13). ВЕЦ-те не работят, като се спазва изменението на месечния график за септември 2017 г.
-            На 20.09.2017 г. експерти на РИОСВ – Пловдив извършиха проверка на река Въча в регулационните граници на Кричим и надолу по течението й в участъка до устието на Въча в Марица. Установи се, че в регулационните граници на града в река Въча протичат минимални водни количества и в коритото се извършва механизирано почистване от тревиста и храстовидна растителност. Не се извършва изземване и изнасяне на наносни отложения. Същият участък от реката не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. При проверката на място по течението на Въча в участъка извън регулацията на града до устието й, попадащо в границите на защитена зона „Река Въча – Тракия“ (BG 0000424) се установи, че коритото на реката е оводнено. Не се констатира унищожаване и/или увреждане на видове, предмет на опазване в защитената зона.
-          Вторият сигнал е за отглеждане на костенурки в частен дом в Асеновград. Експертите на РИОСВ – Пловдив съвместно със служители на РУ – Асеновград са установили, че в двора на жилищната кооперация, на второ терасовидно ниво, в заградено пространство се отглеждат три сухоземни костенурки от вида шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). На проверката присъства един от живущите на адреса Саввас Ставро Халлумис, който отрича да притежава и отглежда костенурките. Същият вид е отбелязан в ЗБР със знак (*), което означава, че за него се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс. В тази връзка сигналът е изпратен до Окръжна прокуратура за разпореждане на следствени действия за установяване самоличността на нарушителя и наказването му.  
-          Третият сигнал е за публикувана обява в olx.bg  за притежаване и продажба на препариран екземпляр на обикновен мишелов, който е препратен до РУ – Пловдив за установяване самоличността на нарушителя и точния му адрес и за съдействие при извършване на съвместна проверка.
-       Извършена е една проверка на частен дом във връзка с подадени заявления за размножени на затворено папагали от вид червен пенант. Съставен е констативен протокол и същите са регистрирани с карти по ЗБР.
-          За отчетния период са постъпили 3 сигнала на „зелен телефон“ на РИОСВ-Пловдив:
 
2.3. Засилен последващ контрол
През месец септември  2017 са извършени 6 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените предписания от първия етап на проверките, няма неизпълнени.
.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ, ЗОПОЕЩ, ЗОИК и ЗЗШОС.
-         осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 25; проверени обекти – 23; дадени предписания – 4; извършени проверки по сигнали - 10; не са съставени актове и наказателни постановления.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-         няма съставена имуществена санкция по чл. 69 от ЗООС.
-         проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
-         осъществена контролна дейност – шум и ЕО в периода:
-         извършени са 10 проверки по ЗЗШОС и ЗОПОЕЩ;
-         проверени обекти – 9;
-         дадени предписания – 2;
-         извършени проверки по сигнали – 2.
 
Води
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, поставени в разрешителните за заустване, съгласно изискванията на ЗВ.
-          обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o   извършени проверки – 29;
o   проверени обекти – 29;
o   дадени предписания – 11;
o   извършени проверки по сигнали – 2.
 
През отчитания период са извършвани основно проверки по план на РИОСВ – Пловдив за 2017 г. Засилен е контролът на животновъдни ферми (за отглеждане на крави и патици-мюлари). Извършени са 29 проверки. Дадени са 11 предписания.
През отчетния период са съставени и връчени 2 АУАН и 5 НП на стойност 47 000 лв. по ЗООС.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-       В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив на билкозаготвителните пунктове не е констатирано изкупуване и наличие на защитени и лечебни растения под специален режим на опазване и ползване. Не се констатирани други нарушения на Закона за лечебните растения и подзаконовите нормативни актове. По отношение на проверките на защитените територии не се установени нарушения на режимите. При извършените проверки на защитени вековни дървета се констатира, че са в добро състояние.
-                   осъществена контролна дейност в периода – извършени са 23 проверки; проверени са 23 обекта; даденo e 1 предписаниe; извършени проверки по сигнали - 2.
-                   През периода е съставен АУАН за нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 6, пр.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с продажба на палто от видра в сайт за безплатни обяви bazar.bg. Сигналът е получен през 2016 г., който е препратен до Районна прокуратура – Пловдив. След извършени следствени действия от страна на прокуратурата преписката е изпратена до директора на РИОСВ – Пловдив за ангажиране на административно-наказателна отговорност. Съставено е наказателно постановление на стойност 100 лв.
 
 
Отпадъции почви
За месец август приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършването на планови комплексни проверки в изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив, включително и комплексни, както във връзка с изпълнение на предписания, по жалби и сигнали от населението, извънредни проверки по заповед на министъра на околната среда и водите.
-       осъществена контролна дейност в периода: извършени са 36 проверки; проверени са 35 обекта; дадени са 4 предписания; извършени проверки по сигнали - 2; издадени са 4 наказателни постановления на стойност 14 000 лв.
 
Химикали
През разглеждания период не са констатирани нарушения, от операторите се спазват изискванията. Акцент в контролната дейност през месеца са проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2017 г. на РИОСВ – Пловдив, комплексни планови проверки и комплексни разрешителни.
-                     осъществена контролна дейност в периода – извършени са 6 проверки; проверени обекти - 6; дадени предписания - 3; няма съставени актове.
 
ОВОС И ЕО
-       осъществена контролна дейност в периода – извършени са 5 проверки на 5 обекта; дадени са 2 предписания; извършена е една проверка по сигнал; няма съставени актове.
 
Комплексни разрешителни
-       Извършени са 4 проверки на 4 обекта. Една от тях е ДПК, а останалите са планови на оператори с издадени комплексни разрешителни.      
-       При проверка на 11.08.2017г. на основание заповед на директора на РИОСВ - Пловдив по повод подадени сигнали на „Зелен телефон“ за разпространение на неприятни миризми е констатирано, че „Монди Стамболийски” ЕАД, гр. Стамболийски не изпълнява условие, поставено в комплексно разрешително, издадено от министъра на околната среда и водите, гр.София. За констатираното нарушение е съставен акт през септември 2017 г.
 
 
СЕВЕЗО
-        обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
 извършени проверки –  2, проверени обекти - 1; няма дадени предписания; няма съставени актове.
 
НП
1.      НП № 44/01.09.2017 г. срещу „Млечни продукти“ ООД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадъчни води, които превишават ИЕО, определени в РЗ в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция 4 000 лв.
2.      НП № 45/01.09.2017 г. срещу „КЦМ“ АД, гр. Пловдив за това, че като титуляр на комплексно разрешително не изпълнява условие от него, като превишава индивидуалните емисионни ограничения в нарушение на Закона за опазване на околната среда, с наложена имуществена санкция 10 000 лв.
3.      НП № 46/01.09.2017 г. срещу „Куминяно фрут“ ООД, с. Катуница за това, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават индивидуалните емисионни ограничения, в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция 2 000 лв.
4.      НП № 47/05.09.2017 г. срещу „Тер-М“ ООД – Пловдив за това, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават ИЕО, определени в РЗ в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция 1000 лв.
5.      НП № 48/13.09.2017 г. срещу „Агрия“ АД – Пловдив за това, че като титуляр на комплексно разрешително не изпълнява условие от него, като превишава индивидуалните емисионни ограничения, в нарушение на Закона за опазване на околната среда, с наложена имуществена санкция 10 000 лв.
6.      НП № 49/25.09.2017 г. срещу „Шаката - 76“ ЕООД, с. Христо Даново за това, че извършва дейности по третиране на отпадъци без необходимото за това разрешително, в нарушение на Закона за управление на отпадъците, с наложена имуществена санкция 7 000 лв.
7.      НП № 50/25.09.2017 г. срещу „Туна“ ООД, с. Граф Игнатиево за това, че не води отчетност за отпадъците, в нарушение на Закона за управление на отпадъците, с наложена имуществена санкция 2 000 лв.
8.      НП № 51/25.09.2017 г. срещу Димитър Иванов Иванов – кмет на Община Марица за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, в нарушение на Закона за управление на отпадъците, с наложена глоба 3 000 лв.
9.      НП № 52/25.09.2017 г. срещу ЕТ „Ненко Трифонов“ – Карлово за това, че не води отчетност за отпадъците, в нарушение на Закона за управление на отпадъците, с наложена имуществена санкция 2 000 лв.
10. НП № 53/28.09.2017 г. срещу Николай Илиев Торков от Пловдив за това, че предлага за продажба взети от природата екземпляри, представляващи животински вид от Приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, в нарушение на този закон, с наложена глоба 100 лв.
 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-       За отчетния период няма настъпили екологични щети от дейността на обектите, контролирани от РИОСВ – Пловдив.
-         В резултат на извършен ефективен контрол на цех за растителни екстракти и етерични масла в с. Зелениково, община Брезово на „Булфито ойлс“ АД, гр. София е преустановено замърсяването с отпадъчни води на река Розовецка.
-       В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
-       В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, през септември не са регистрирани превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10, както и за останалите показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.
-         В резултат на контролната дейност се установи, че в билкозаготвителните пунктове не е констатирано изкупуване и наличие на защитени и лечебни растения под специален режим на опазване и ползване.
-       През периода не са констатирани нарушения на режимите на защитените територии.
-         Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 87 писма до възложители и институции.
-         По отношение на процедурите по реда на глава шеста от ЗООС и постановяване на крайни административни актове са издадени: решения за преценяване на необходимостта от ЕО – 2; решения за преценяване на необходимостта от ОВОС – 14 броя.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 77 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/  по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  които се отнасят до бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Постановено е едно решение за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони.
Изготвени са 18 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС, свързани с употребата на химични вещества и смеси.
За отчетния период са издадени едно разрешително за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО и 11 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
 
Процедирани и приключили с краен акт в периода с решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 14 инвестиционни предложения, 13 от които с характер „да не се извършва ОВОС“ и и едно по Приложение № 2 от ЗООС по категории, както следва:
-            т. 2, г – дълбоки сондажи – 4;
-            т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 4;
-            т. 1, д – интензивно животновъдство – 3;
-            т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 4;
-            т. 3, б – промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели – 1;
-            т. 7, д – производство на захарни изделия и сиропи – 1;
-            т. 11, в – пречиствателни станции за отпадъчни води – 1;
За периода са процедирани 2 плана/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Постановени са 14 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения, 13 от които с характер „да не се извършва ОВОС“ и едно с характер „да се извърши ОВОС“, както и две решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 5 ДПК, като с комисиите са приети 5 обекта.
 
4.3. Обществеността
Продължава спазването на нормите за опазване на човешкото здраве на всички измервани показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в РОУКАВ – Пловдив.
На 27 септември 2017 г. Цветелина Иванова от Националната служба за защита на природата към Министерството на околната среда и водите връчи официално на директора на РИОСВ – Пловдив доц. Стефан Шилев получения от ЮНЕСКО сертификат за включване на Червената стена в мрежата на биосферните резервати. Това стана по време на панаира на местни продукти и услуги, произвеждани в община Асеновград, организиран от регионалната екоинспекция. Идеята на организаторите бе да се популяризира биосферния парк, обявен от световната организация през юни тази година. Към съществуващия резерват са обособени буферна и преходни зони, като цялата територия на общината е одобрена от ЮНЕСКО за един от четирите български биосферни паркове. 
Проведени бяха и срещи с представители на  биосферните паркове „Долна морава“ в Чехия и „Скожианска пещера“ в Словения. Гостите приветстваха община Асеновград с присъединяване на биосферен парк "Червената стена" към "семейството на ЮНЕСКО", в което вече са включени 669 биосферни резервата от 120 страни. Те представиха  механизмите за управление на биосферните си паркове, финансирането и реализираните проекти. В управлението им участват местните общности, бизнеса, представители на държавата, на неправителствени и научни организации. Специално внимание бе обърнато на сертифицирането на местни продукти и услуги, произвеждани на територията на биосферен парк „Червената стена“ и създаването на местна търговска марка за допълнителна реклама, която ясно да отличава района от всички останали, да добавя стойност към продуктите и услугите в биосферния парк.
Представител на Българска Фондация Биоразнообразие представи родния опит в създаването на местна регионална марка „Странджа“ и процеса на сертифициране, който може да се приложи и за биосферен парк "Червената стена". 

На панаира бяха представени произвеждани в община Асеновград продукти и услуги. Сред тях ябълки, ябълков сок и оцет, консерви, пчелни продукти, вино, хляб, хлебни изделия, материали, направени от дърво, кожа, грънчарски съдове, бонбони, фиданки и услуги в сферата на туризма.