Отчет за контролната дейност през м. август 2017 г

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец август експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 118 проверки на 109 обекта, в  т. ч. 46 планови и 72 извънредни. Извършени са 9 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 3 планови и 6 съвместни. В рамките на проведения контрол са дадени 24 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 5 акта, като не са издавани през периода АУАН за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ са издадени 7 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 59 000 лв.
За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни, от РИОСВ са наложени санкции на оператора „Дружба Стъкларки Заводи“ АД в размер от 40 000 лв. 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 52 860,03 лв.: 7 160,03 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 45 700 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 5 728,02 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Пловдив – 3 088,27 лв., община Карлово – 2 059,35 лв., община Садово – 216,16 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 48 сигнала и писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
През месец август основните акценти в извършената контролна дейност са:
- изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2017 г.;
- проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
- оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
- издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух; утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
- оценка на доклади от извършени СПИ;
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
- изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -733/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2017 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
- въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
- изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обекта за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект и становища по инвестиционни предложения;
- контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки в Пловдивски регион;
- проверки по жалби и сигнали, подадени на „зеления“ телефон на РИОСВ – Пловдив.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
         - Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.).
-            Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на Закона за водите в частта по опазване чистотата на водите, като и изработване на становища за БДИБР – Пловдив, във връзка с процедури по издаване на разрешителни за зауствания по чл. 46 от ЗВ.
-            Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия с висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества и смеси, включени в Приложение № 3 на ЗООС.
-            Контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки в Пловдивски регион, като са извършени 10 проверки на следните обекти: билкозаготвителен пункт „Стонико“ ЕООД в с. Соколица, ЕТ „Нено Николов“ в с. Дъбене, „Биопрограма“ ЕООД в с. Богдан, ЕТ „Нивера Херба“ в с. Ръжево Конаре, Стойчо Стойнев в с. Христо Даново, Галина Ненова в с. Иганово, Дочо Дочев и Веселин Чонов в с. Христо Даново, ЕТ „Билка Рачев“ в  с. Бенковски и Манол Петков в Пловдив. На един от пунктовете е дадено предписание, които е изпълнено в срок.
 
2.2. Tекущ контрол:
 През месец август 2017 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и Закона за защита от шума в околната среда
-          проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други).
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          експертите са участвали в проверка на оператора „КЦМ“ АД с издадено комплексно разрешително във връзка с процедура по изменение на разрешителното;
-          не са издавани удостоверения за инсталации, които да бъдат включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
-          за периода са постъпили 17 сигнала. 10 от тях не са от компетентността на РИОСВ и са препратени за разглеждане по компетентност до съответната общинска администрация, 4 са за неприятни миризми от територията на „Монди Стамболийски“ ЕАД, поради което е проведено обследване на територията на гр. Стамболийски в нощните часове от 04:00 до 06:00 на 11.08.2017 г. Един от сигналите е свързан с провеждане на учебна тревога на летище Пловдив и два са проверени на 01.09.2017 г.
-          Извършени са три проверки на обекти, излъчващи шум в околната среда по сигнали на граждани за непоносим шум от обекти: eлектроцентрала за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса на “КОМСО” ООД, с. Черноземен, където при проведените контролни измервания не са установени превишения на нормите. В мелница на кооперация „Симид 1000“, гр. Пловдив, където са проведени контролни измервания на дневните, вечерните и нощните нива на шум, излъчвани в околната среда и не са установени превишения на нормите. В кариерата "Куртово Конаре" на "Персенк Инвест" ООД също са проведени контролни измервания на дневните нива на шум и не са констатирани нарушения.
-          Извършени са проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, а именно проверки, съгласно одобрения план за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив за 2017 г.; проверки на фирми, извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци; проверки по сигнали и жалби на граждани, както и извънредни проверки.
-          не са издавани удостоверения за инсталации, които да бъдат включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
-          Извършени са 5 извънпланови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни. Три от тях са във връзка със сигнали на „зелен“ телефон, една - по процедура по издаване на ново комплексно разрешително и една за извършване на обследване за констатиране разпространение на миризми. Връчена е една покана за съставен акт.
-          За отчетния период са постъпили 9 сигнали на „зелен телефон“ на РИОСВ – Пловдив, които се отнасят за защитени животински видове и растителност в Пловдив. Извършени са 5 проверки, в резултат на които са изпратени за лечение в Спасителен център за диви животни в Стара Загора 5 щъркели и един голям воден бик. Един от сигналите е за отглеждане на животни в лоши условия в зоомагазин в Асеновград, който е препратен по компетентност до ОДБХ-Пловдив, втори – за притежание и продажба в olx.bg на препариран екземпляр – дива котка, който е изпратен до Районна прокуратура – Пловдив. Третият сигнал е за паднала върба върху кола в Пловдив, който е изпратен по компетентност до общинската администрация.
-          Взето е участие в комисия за нанесени щети върху домашни животни от кафява мечка в с. Узуново, община Асеновград, както и в ДПК.
 
2.3. Засилен последващ контрол
През месец август 2017 са извършени 4 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 4 предписания от първия етап на проверките, няма неизпълнени.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ, ЗОПОЕЩ, ЗОИК и ЗЗШОС.
-         осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 13; проверени обекти – 12; дадени предписания – 8; извършени проверки по сигнали - 3; не са съставени актове и наказателни постановления.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-         няма съставена имуществена санкция по чл. 69 от ЗООС.
-         проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
-         осъществена контролна дейност – шум и ЕО в периода:
-         извършени са 14 проверки по ЗЗШОС и ЗОПОЕЩ;
-         проверени обекти – 9;
-         дадени предписания – 1;
-         извършени проверки по сигнали – 6.
 
Води
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив,  все повече оператори изпълняват задълженията си, поставени в разрешителните за заустване, съгласно изискванията на ЗВ.
-          обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o   извършени проверки – 26;
o   проверени обекти – 25;
o   дадени предписания – 3;
o   извършени проверки по сигнали – 6.
 
Сред извършените 26 проверки, 10 са на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води. Шест са във връзка с постъпили сигнали и жалби за замърсяване с отпадъчни води. Една е комплексната проверка с участието на експерт от направлението. Дадени са 3 предписания.
През отчетния период са съставени и връчени 4 АУАН и 3 НП на стойност 10 000 лв. по ЗООС.
Биологично разнообразие и НЕМ
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив на билкозаготвителните пунктове не е констатирано изкупуване и наличие на защитени и лечебни растения под специален режим на опазване и ползване.
-                   осъществена контролна дейност в периода – извършени са 17 проверки; проверени са 17 обекта; дадено е едно предписание; извършени проверки по сигнали - 5.
-                   През периода е съставено едно наказателно постановление във връзка с АУАН за нарушение на чл. 38 от Закона за биологичното разнообразие през юли, вследствие на  извършена проверка, при която е установено отглеждане на 3 екземпляра от вида обикновена блатна костенурка.  
 
Отпадъци
За месец август приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършването на планови комплексни проверки в изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив, включително и комплексни, както във връзка с изпълнение на предписания, по жалби и сигнали от населението, извънредни проверки по заповед на министъра на околната среда и водите.
-       осъществена контролна дейност в периода: извършени са 36 проверки; проверени са 35 обекта; дадени са 7 предписания; извършени проверки по сигнали - 1; съставен е един акт; издадени са 2 наказателни постановления на стойност 8 000 лв.
 
Химикали
През разглеждания период не са констатирани нарушения, от операторите се спазват изискванията. Акцент в контролната дейност през месеца са проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2017 г. на РИОСВ – Пловдив, комплексни планови проверки и комплексни разрешителни.
-                     осъществена контролна дейност в периода – извършени са 18 проверки; проверени обекти - 18; дадени предписания - 4; няма съставени актове.
 
ОВОС И ЕО
-       осъществена контролна дейност в периода – извършена е 1 проверка на 1 обект; дадени предписания - няма; няма съставени актове.
 
Комплексни разрешителни
-       Извършени са 7 проверки на 6 обекта. Три от тях са във връзка със сигнали на „зелен“ телефон, една – по процедура по издаване на ново комплексно разрешително и една за извършване на обследване за констатиране разпространение на миризми. Връчена е една покана за съставяне на акт. Издадено е едно наказателно постановление на стойност 40 000 лв на  оператора „Дружба Стъкларки Заводи“ АД.
 
СЕВЕЗО
-        обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
 извършени проверки –  0, няма дадени предписания; няма съставени актове.
 
НП
1.      НП № 37/09.08.2017 г. срещу „Триглав Еделвайс“ ЕООД, гр. Казанлък, за това, че зауства отпадъчни води без да притежава разрешително за ползване на воден обект в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция 4000 лв.
2.      НП № 38/09.08.2017 г. срещу „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот  за това, че има превишаване на допустимите емисионни норми, посочени в Приложение № 5, т. 6 на Наредба № 6/09.11.2000 г., в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция 4 000 лв.
3.      НП № 39/10.08.2017 г.  срещу „Бул фито ойлс“ АД, гр. София за това, че зауства отпадъчни води без да притежава разрешително за ползване на воден обект, в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция 2 000 лв.
4.      НП № 40/11.08.2017 г. срещу Атанас Георгиев Ласков от Сопот за това, че отглежда три обикновени блатни костенурки. Екземплярите от този вид попадат в Приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие и са защитен вид, в нарушение на Закона за биологичното разнообразие, с наложена глоба 1000 лв.
5.      НП № 41/14.08.2017 г. срещу „Плодекс“ ООД – Карлово за това, че не е изпълнило задължително предписание в нарушение на Закона за управление на отпадъците, с наложена имуществена санкция 5 000 лв.
6.      НП № 42/14.08.2017 г. срещу „Дружба Стъкларски Заводи“ АД -  София за това, че не изпълнява условия, поставени в комплексно разрешително, в нарушение на Закона за опазване на околната среда, с наложена имуществена санкция 40 000 лв.
7.      НП № 43/18.08.2017 г. срещу Георги Любенов Георгиев – кмет на Община Калояново за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, в нарушение на Закона за управление на отпадъците, с наложена глоба 3 000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-       За отчетния период няма настъпили екологични щети от дейността на обектите, контролирани от РИОСВ – Пловдив.
-       В резултат на извършен ефективен контрол на животновъдни обекти – кравеферми в с. Белозем и с. Бегово е преустановено нерегламетирано заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-дерета.
-       В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
-       В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, през август не са регистрирани превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10, както и за останалите показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.
-         В резултат на контролната дейност се установи, че в билкозаготвителните пунктове не е констатирано изкупуване и наличие на защитени и лечебни растения под специален режим на опазване и ползване.
-       През отчетния период са спасени бедстващи животни и са предприети действия съгласно Закона за биологичното разнообразие за предотвратяване на нарушения, свързани със защитени видове.
-         Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 121 писма до възложители и институции.
-         По отношение на процедурите по реда на глава шеста от ЗООС и постановяване на крайни административни актове са издадени: Решения за преценяване на необходимостта от ЕО – 6 броя; Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС – 10 броя, и издадено едно Решение по ОВОС с характер „Одобрявам“ инвестиционно предложение.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 145 бр. инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/  по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Постановени са 3 решения за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони.
Разгледани са и са дадени 22 становища във връзка с уведомления за инвестиционни намерения, свързани с употребата на химични вещества и смеси.
Изготвени са 13 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За отчетния период са издадени едно разрешително за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО и 11 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 10 инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“ и по Приложение № 2 от ЗООС по категории, както следва:
-            т. 2, г – дълбоки сондажи – 2;
-            т. 1, в – мелиоративни дейности в селското стопанство – 3;
-            т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 2;
-            т. 1, д – интензивно животновъдство – 1;
-            т. 10, з – язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време – 1;
-            т. 11, б – инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци – 1.
Издадено е едно решение по ОВОС с характер „одобрявам“ инвестиционно предложение. За периода са процедирани 6 плана/ програми, приключили с решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
През месеца са проведени два експертни екологични съвети. Постановени са 10 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения с характер на решенията да не се извършва ОВОС и 6 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 10 ДПК, като с комисиите са приети 9 обекта.
 
4.3. Обществеността
Продължава спазването на нормите за опазване на човешкото здраве на всички измервани показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в РОУКАВ – Пловдив.

През отчитания период е проведена съвместна среща с представители на асоциацията на млекопреработвателите, БД - Пловдив, чийто организатор е РИОСВ – Пловдив. На срещата са обсъждани проблеми в сектора по отношение на опазване на околната среда