Отчет за контролната дейност през м. юли 2017 г

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец юни експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 119 проверки на 110  обекта, в  т. ч. 54 планови и 65 извънредни. Извършени са 10 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 2 планови и 8 съвместни. В рамките на проведения контрол са дадени 45 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 10 акта, като не са издавани през периода АУАН за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ са издадени 4 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 13 000 лв.
Наложени са 1 бр. санкции за констатирани наднормени замърсявания на  компонент на околната среда - води в общ размер от 722 лв. Най- голямата по размер санкция е наложена на  ЕТ“Бонитрекс-Наско Бончев“.
За периода е предприета и принудителна административна мярка – издадена е заповед за преустановяване дейността на „Агроден“ ООД .
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 19702.61 лв.: 11402.61 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 8300.00 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми, 9122.08 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са:  община Карлово -5453,41 лв., община Пловдив –3088,27 лв., община Садово – 216,16 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 40 сигнала и писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
През месец юли основните акценти в извършената контролна дейност са:
- изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2017 г.;
- проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
- оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
- издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух; утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
- оценка на доклади от извършени СПИ;
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
- изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -733/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2017 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
- въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
- изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обекта за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект и становища по инвестиционни предложения;
- по фактор „шум“ са извършени оценки на доклади от проведени собствени периодични измервания, съгласно изискванията на ЗЗШОС и Наредба № 54/2010 г.;
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения oт предприятия с висок рисков потенциал;
- контрол върху състоянието на защитените територии и защитените зони;
- контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки в Пловдивски регион;
-контрол върху състоянието на вековните дървета в Пловдивски регион
- проверки по жалби и сигнали, подадени на „зеления“ телефон на РИОСВ – Пловдив.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
         - Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.).
-            Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на Закона за водите в частта по опазване чистотата на водите, като и изработване на становища за БДИБР – Пловдив, във връзка с процедури по издаване на разрешителни за зауствания по чл. 46 от ЗВ.
-            Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия с висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества и смеси, включени в Приложение № 3 на ЗООС.
-            Контрол върху състоянието на защитените зони – извършени са две проверки на ЗЗ BG0000255 "Градинска гора", с. Градина; защитена зона BG0001389 "Средна гора" в землището на Хисаря.
-            Контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки в Пловдивски регион, като са извършени 6 проверки на следните обекти: билкозаготвителен пункт на Тодор Неделчев Дялков, землище в с. Градина, община Първомай; БП "Камеа М", с. Катуница, община Родопи; БП "Биопрограма 2" ООД, с. Богданица, община Садово; БП  "Херба 1" ЕООД, с. Чоба, община Брезово; БП ''Бакалски'' ООД, с. Калояново, община Калояново; БП ''Планта фрукт експорт'' ЕООД, с. Войнягово, община Карлово. На два от пунктовете са дадени предписания. Едното е изпълнено в срок, а на другото срокът не е изтекъл. 
-            Контрол върху състоянието на вековните дървета в Пловдивски регион – извършени са 4 проверки на следните вековни дървета в с. Чоба, община Брезово: летен дъб с ДР 2080, летен дъб с ДР 2083; цер с ДР 2081; цер с ДР 2082.
 
2.2. Tекущ контрол:
 През месец юли 2017 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и Закона за защита от шума в околната среда
-          проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други).
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          Извършени са три проверки на обекти, излъчващи шум в околната среда по сигнали на граждани за непоносим шум от обекти: фабрика за пелети на „Ахира“ АД, с. Рогош, проведени са контролни измервания, не са констатирани отклонения от установените норми. В предприятие за производство на корпусна мебел на „Мебелор“ ООД – Пловдив са проведени контролни измервания на дневни и вечерни нива на шума, излъчвани в околната среда от обекта, достигащи до точки, пред най-близките жилищни сгради.
-          текущият контрол е свързан с проверки по спазване на условията, поставени в разрешителните по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал.
-          Извършени са  проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, а именно проверки, съгласно одобрения план за контролна дейност на РИОСВ-Пловдив за 2017г.; проверки на фирми, извършващи  дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци; проверки по сигнали и жалби на граждани, както и извънредни проверки.
-          не са издавани удостоверения за инсталации, които да бъдат включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
-          Извършена една. планова проверка на оператор с издадено комплексно разрешително и една извънпланова проверка на оператор с издадено комплексно разрешително, във връзка с подаден сигнал;
-          За отчетния период са постъпили 10 сигнали на „зелен телефон“ на РИОСВ – Пловдив, които се отнасят за защитени животински видове и растителност в Пловдив. Извършени са 9 проверки, в резултат на които са изпратени за лечение в Спасителен център за диви животни в Стара Загора щъркели, сови, кукумявка, чухал и керкенез. Извършена е проверка и на ресторант в Сопот във връзка с отглеждане на обикновени блатни костенурки. На място е установено, че в изкуствено езеро в ресторанта се отглеждат 3 екземпляра от вид обикновена блатна костенурка, което е нарушение на чл. 38 от Закона за биологичното разнообразие. Съставен е АУАН. Предстои да се изготви наказателно постановление.
-          Получен е един сигнал за продажба в интернет на малък екземпляр от вид сърна. Същият е изпратен до районно управление.
-          Извършена е проверка на река Стряма, участък в землище на с. Войнягово по заповед № РД-422/19.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите.
-          Осъществен е контрол и във връзка с подадено заявление за регистрация на размножен папагал – синьочела амазона в частен дом.
 
 
 
2.3. Засилен последващ контрол
През юли е извършен контрол по изпълнение на дадени предписания от направление „води“. Извършени са 4 проверки по дадени предписания.
На „Триглав еделвайс“ ЕООД – Казанлък е издадено наказателно постановление за неизпълнено предписание, връчено при проверка от контролен орган: да се преустанови заустване на отпадъчна вода от десилерията в село Черноземен в река Стряма. Размерът на санкцията е 5 000 лв.
Извършен е последващ контрол на дадени предписания от направление „отпадъци“ на 5 обекта. Няма наложени глоби и наказателни постановления, свързани с нарушения на екологичното законодателство.
През разглеждания период е извършена проверка по дадени предписания. Няма наложени глоби и наказателни постановления, свързани с нарушения на екологичното законодателство в областта „химични вещества и смеси“. Акцент са проверките по писма на МОСВ и нотификации от КЗП към тях за изделия, които съдържат наднормено съдържание на късоверижни хлорирани парафини (SCCP) и/или кадмий, пораждащи риск за околната среда.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ, ЗОПОЕЩ, ЗОИК и ЗЗШОС.
-         осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 25; проверени обекти – 25; дадени предписания – 15; не са съставени актове; издадено е едно наказателно постановление на стойност 2 000 лв.;
-         няма съставена имуществена санкция по чл. 69 от ЗООС.
-         проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
-         при извършен последващ контрол на бензиностанция с оператор „Лем трейдинг-2“ ООД, е установено неизпълнение на предписание, свързано с представяне на писмена информация пред РИОСВ – Пловдив. Съставен е АУАН № 21/12.06.2017 г. на основание чл. 166, т. 3 във вр. с чл. 165, ал. 2, във вр. с чл. 156, т. 2, във вр. с чл. 155, ал. 2 от ЗООС. Издадено е наказателно постановление № 33/12.07.2017 г. – 2 000 лв.
-         осъществена контролна дейност – шум и ЕО в периода:
-         извършени са 3 проверки по ЗЗШОС;
-         проверени обекти – 2;
-         дадени предписания –няма;
 
Води
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив,  все повече оператори изпълняват задълженията си, поставени в разрешителните за заустване, съгласно изискванията на ЗВ.
-          обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o   извършени проверки – 25;
o   проверени обекти – 25;
o   дадени предписания – 10;
o   извършени проверки по сигнали – 7.
 
Сред извършените 25 проверки, 2 са на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води. Седем са във връзка с постъпили сигнали и жалби за замърсяване с отпадъчни води. Една е комплексната проверка с участието на експерт от направлението. Дадени са 10 предписания.
През отчетния период са съставени и връчени 5 АУАН и НП на стойност 5 000 лв. по ЗООС.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-       В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив се установи, че състоянието на проверените защитена територия и защитени зони е добро. При извършените контролни проверки на гореописаните защитени територия и зони не са наблюдавани непосредствени заплахи за природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и режима им, определен със заповедите за обявяване. Проверените вековни дървета са в добро състояние, обозначени са с указателни табели. В билкозаготвителните пунктове не е констатирано изкупуване и наличие на защитени и лечебни растения под специален режим на опазване и ползване.
-                   осъществена контролна дейност в периода – извършени са 27 проверки; проверени са 27 обекта; дадени са 2 предписания;
-                   извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – процедирани са общо 10, като всички са основателни.
-                   При извършените проверки по сигнали/жалби се констатира едно нарушение, поради което през отчетния период е съставен акт на основание чл. 38 от Закона за биологичното разнообразие.
-                   През периода направлението е извършвало и проверка по Заповед РД-422/19.06.2017 г. 
 
Отпадъци
За месец юли приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършването на планови комплексни проверки в изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив, включително и комплексни, както във връзка с изпълнение на предписания, по жалби и сигнали от населението и съвместни проверки с органите на полицията.
-       осъществена контролна дейност в периода: извършени са 26 проверки; проверени са 20 обекта; дадени са 12 предписания; съставени са 3 акта; няма издадени наказателни постановления.
-          Съставен е АУАН № 30/07.07.2017 г. на ЕТ „Ненко Трифонов“ съгласно чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение първо, връзка чл. 8, ал. 2, т. 6 от ЗУО.
-          АУАН № 36/24.07.2017 г. е съставен и на Георги Любенов Георгиев съгласно чл. 151, ал. 2, т. 6, предложение първо, вр. чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО.
-          АУАН № 37/25.07.2017г. на Димитър Иванов Иванов съгласно чл. 151, ал. 2, т. 6, предложение първо, вр. чл.19, ал. 3, т. 15 от ЗУО.
 
Химикали
През разглеждания период не са констатирани нарушения, от операторите се спазват изискванията. Акцент в контролната дейност през месеца са проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2017 г. на РИОСВ – Пловдив, комплексни планови проверки и комплексни разрешителни.
-                     осъществена контролна дейност в периода – извършени са 20 проверки, 3 от които планови (2 по плана на „ОХВ“ и една комплексна); проверки по Регламент 850/2004 (нотификации на КЗП) – 12; проверки  по сигнал/жалба – 2 (основателни);по последващ контрол – 2.
o        проверени са 20 обекти, дадени са 6 предписания; няма съставени актове.
Налагането на ПАМ е във връзка с ДПК, при която е установено съществена промяна в обстоятелствата в решение № ПВ – 35 – ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (промяната е в увеличение на инсталираните капацитети за съхранение но ОХВ от 60 (около 60 куб. м) тона на 120 куб. м) на цех за производство на лепило на „Агроден“ ООД, с. Цалапица, община Марица.
 
ОВОС И ЕО
-        През отчетния период са разгледани 191 документа.
-       Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 87 писма до възложители и институции.
-       По отношение на процедурите по реда на глава шеста от ЗООС и постановяване на крайни административни актове са издадени: 5 решения за преценяване на необходимостта от ЕО, 15 – за преценяване на необходимостта от ОВОС и едно – за прекратяване на процедури по реда на глава шеста от ЗООС.
 
Комплексни разрешителни
-     Извършена една. планова проверка на оператор с издадено комплексно разрешително и една извънпланова проверка на оператор с издадено комплексно разрешително, във връзка с подаден сигнал.
 
От проверка извършена в периода 03.05.2017г.-05.05.2017г. е констатирано, че „Дружба Стъкларски Заводи” АД, площадка Пловдив, не изпълнява Условия поставени в Комплексно разрешително №48-Н1/2010г., издадено от Изпълнителния Директор на Изпълнителна агенция по околно среда, гр.София.
 
СЕВЕЗО
-        обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
 извършени проверки –  0, няма дадени предписания; няма съставени актове.
 
НП
1.      НП № 32/06.07.2017 г. срещу инж. Пенка Дойкова – кмет на гр. Хисаря, за това, че не е предприела мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места в нарушение на Закона за управление на отпадъците, за което е наложена глоба в размер на 3 000 лв.
2.      НП № 33/12.07.2017 г. срещу „Лем Трейдинг 2“ ООД – Пловдив, за това, че не е изпълнило задължително предписание в нарушение на Закона за опазване на околната среда, за което е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
3.      НП № 34/24.07.2017 г. срещу „Триглав – еделвайс“ ЕООД – Казанлък, за това, че не е изпълнило задължително предписание в нарушение на Закона за опазване на околната среда, за което е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.
4.      НП №35/27.07.2017 г. срещу Димитър Иванов – кмет на Община Марица, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места в нарушение на Закона за управление на отпадъците, за което е наложена глоба в размер на 3 000 лв.
5.      НП №С-И-36/28.07.2017г. срещу ЕТ „Бонитрекс-Наско Бончев“, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадъчни води с показатели, превишаващи определените в разрешително за заустване индивидуални емисионни ограничения, с наложена текуща месечна санкция в размер на 722 лв./мес.
6.      Заповед № РД-166/03.07.2017 г. за налагане на ПАМ на „Агроден“ ООД – Пловдив, за спиране чрез пломбиране на съоръжения, чийто проектен капацитет не е взет под внимание за целите на класификацията на предприятието.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-       За отчетния период няма настъпили екологични щети от дейността на обектите, контролирани от РИОСВ – Пловдив.
-       В резултат на извършен ефективен контрол на млекопреработвателно предприятие в  Стамболийски са предприети действия за преустановяване на заустване на суроватка и цвик в канализационната мрежа на града, с което ще се спре натоварването със замърсяващи вещества  на ГПСОВ – Стамболийски.
-       В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
-         В резултат на контролната дейност се установи, че на територията на РИОСВ – Пловдив проверените защитени територия и зони са в много добро състояние и се опазват и поддържат съгласно Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. Проверените вековни дървета са в добро състояние. В билкозаготвителните пунктове не е констатирано изкупуване и наличие на защитени и лечебни растения под специален режим на опазване и ползване.
-       През отчетния период са спасени бедстващи животни и са предприети действия съгласно Закона за биологичното разнообразие за предотвратяване на нарушения, свързани със защитени видове.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 100 инвестиционни предложения/планове/програми/ проекти  по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, които се отнасят до бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Постановени са 3 решения за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони.
Изготвени са 13 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За отчетния период са издадени 2 разрешителни за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО и 2 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 15 инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“ и две с характер „да се извърши ОВОС“, по Приложение № 2 от ЗООС по категории, както следва:
-            т. 2, г – дълбоки сондажи – 7;
-            т. 1, в – мелиоративни дейности в селското стопанство – 1;
-            т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 1;
-            т. 1, д – интензивно животновъдство – 2;
-            т. 12, в – ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности – 1;
-            т. 3, а – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода – 1;
-            т. 7, г – производство на бира и малц – 1.
Издадено е едно решение за прекратяване на процедура по ОВОС. За периода са процедирани 5 плана/ програми, приключили с решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
През месеца не са провеждани експертни екологични съвети. Няма и издадени решения по ОВОС.
Постановени са 15 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения с характер на решенията да не се извършва ОВОС и 5 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Разгледани са и са дадени 18 становища във връзка с уведомления за инвестиционни намерения, свързани с употребата на химични вещества и смеси.
Експерти от РИОСВ Пловдив са взели участие в 6 ДПК, като с комисиите са приети 6 обекта.
 
4.3. Обществеността
В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ и прекратяване на отоплителния сезон, през месец юни не са регистрирани превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10, а за останалите показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен не са регистрирани превишения на установените норми.
Продължава спазването на нормите за опазване на човешкото здраве на всички измервани показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в РОУКАВ – Пловдив.