Отчет за контролната дейност през м. юни 2017 г.

 1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 
1.1.През месец юни експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили306 проверки на 281  обекта,в  т. ч. 67 планови и 239 извънредни. Извършени са 23 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 8 планови и 15 съвместни.В рамките на проведения контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 10 акта, от които два са за констатирано неизпълнение на дадено предписание.
От директора на РИОСВ – Пловдив са издадени 7 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции в размер на 18 200 лв.
Наложени са 2 санкции за констатирани наднормени замърсявания на  компонент на околната среда – води в общ размер от 2687,6 лв./мес. Най-голямата по размер е на  „СКФ Берингс България“ ЕАД, гр. София - 1873,60 лв./мес.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 66 420,95 лв.: 46 102,12 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 20 318,83 лв от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми – 36 881,02 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Куклен – 19 874,40 лв., община Пловдив – 12 353,08 лв., община Марица –  2 294,14 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 48 сигнала и писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
През месец юни основните акценти в извършената контролна дейност са:
- изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2017 г.;
- проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
- проверки по писмо на зам.-министъра на околната среда и водите по пътна инфраструктура;
- проверки в изпълнение на Заповед РД 422/19.06.2017 г.
- оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
- издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух; утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
- оценка на доклади от извършени СПИ;
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
- изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -733/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2017 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
- въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
- по фактор „шум“ са извършени оценки на доклади от проведени собствени периодични измервания, съгласно изискванията на ЗЗШОС и Наредба № 54/2010 г.;
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения oт предприятия с висок рисков потенциал;
- контрол върху състоянието на защитените територии и защитените зони;
- контрол върху пунктове за събиране от природата живи охлюви за търговски цели в Пловдивски регион.
- проверки по жалби и сигнали, подадени в РИОСВ – Пловдив.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
- През периода са разгледани и дадени становища във връзка с 28 постъпили инвестиционни намерения по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;
         - Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.).
-            Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на Закона за водите в частта по опазване чистотата на водите, като и изработване на становища за БДИБР – Пловдив, във връзка с процедури по издаване на разрешителни за зауствания по чл. 46 от ЗВ.
-            Във връзка с възникнал пожар на 02.06.2017 г. на територията на площадка за съхранение на отпадъци от фирма „Мишовски“ ЕООД е проведена среща с населението на с. Шишманци, кмета на с. Шишманци, кмета на община Раковски, представители на РСПБЗН – Раковски и представител на дружеството.
-            Във връзка с представен ДППГА, ДБ и Авариен план на „Калцит“ АД, Асеновград  е издадено и изпратено становище до ИАОС на МОСВ.
-            Разгледан и върнат за корекции е ДППГА на „Ойролог“ ЕООД, гр. София, площадка в Пловдив;
-            Контрол върху състоянието на защитените територии – извършени е една проверка на защитена местност „Лале баир“, Асеновград;
-            Контрол върху състоянието на защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“ – извършена е една проверки на ЗЗ „Средна гора“, с. Климент, с Каравелово;
-            Контрол върху пунктове за събиране от природата живи охлюви за търговски цели –извършена е проверка на пункт за изкупуване на охлюви в с. Иганово, община Карлово.
 
 
2.2. Tекущ контрол:
 През месец юни 2017 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и Закона за защита от шума в околната среда
-          контрол по спазване на условията в издадени комплексни разрешителни – 3 проверки;
-          участие в комплексни проверки;
-          проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други).
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          експертите от направление „въздух“ са участвали в 5 комплексни проверки по изпълнение на законодателството по компонент „въздух“ и една по екологична отговорност.
-          експертите са участвали в 3 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни – „Велди-1“ ООД, с. Трилистник, „КЦМ“ АД и „ИНСА ОЙЛ“ ООД, с. Белозем.
-          издадено е удостоверение за инсталация, която е включена в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
-          за периода са постъпили 9 сигнала и 3 жалби. Пет от сигналите са препратени за разглеждане по компетентност до съответната общинска администрация, 4 са проверени. Трите жалби не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до  БАБХОД – Пловдив, РЗИ – Пловдив и община Калояново.
-          текущият контрол е свързан с проверки по спазване на условията, поставени в разрешителните по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал.
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, съгласно одобрения план за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив за 2017 г.;
-          проверки на фирми, извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          През месец юни са извършени 2 планови проверка по контрол на решение по ОВОС, на: кариера за добив на баластра „Дрянка“, разположена в землищатата на с. Поройна и гр. Първомай, на „Агрострой 07“ ООД и на кариера за добив на подземни богатства /баластра/ в находище „Стоянчова чешма“, част от имот № 000396 на площ 243,234 дка в землището на с. Катуница, Община Садово на „Еурострой“ ЕООД, на която са дадени 2 предписания.
-          За периода е извършена проверка по сигнал на дежурен телефон, в почивните дни на „Площадка за отпадъци, разположена на територията на стоманолеярен завод Шишманци, "Мишовски" ЕООД,  на която са направени контролни измервания по въздух.
-          По искане на МОСВ е извършена извънредна проверка на „Кариера за добив на мрамори в находище „Куртово Конаре“, разположена в землищатата на с. Куртово Конаре и гр. Кричим на „Персенк инвест“ ООД, на която е дадено едно предписание.
-          За отчетния период са постъпили общо 20 сигнали на „зелен телефон“ на РИОСВ –Пловдив, които се отнасят за защитени животински видове и растителност в Пловдив. Във връзка с получените сигнали са извършени 9 проверки, в резултат на които са изпратени за лечение в Спасителен център за диви животни – Стара Загора щъркел, таралежи, бързолети, сова и керкенез. При извършена проверка на сигнал за отглеждане и притежание на пойни птици не са установени подобни случаи.  За останалите 11   сигнали също са предприети незабавни действия – проведени са разговори и са дадени указания от експерти на РИОСВ, в резултат на което са спасени два щъркела, малка паднала от гнездото сова, блестящ ибис. Един от сигналите за продажба в интернет на сива врана е изпратен до Районната прокуратура, а три от сигналите са препратени по компентност до община Пловдив. 
-          През юни е извършена проверка на пункт за събиране от природата на живи охлюви в с. Иганово, община Карлово, при която се установи, че в пункта не се извършва дейност по събиране и изкупуване на живи охлюви.
-          Взето е участие в 3 междуведомствени комисии съгласно график и заповед   на областния управител на Пловдив за извършване на проверки на участъци от реките на територията на областта с намалена хидравлична проводимост, застрашени от вредното въздействие на водните защитни съоръжение и на инженерната инфраструктура.
-          През месеца са извършени 10 проверки съвместно с представител на ИАОС с цел осъществяване на контрол върху работата с ГМО в контролирани условия и освобождаването им в околната среда съгласно писмо на МОСВ за изпълнение на годишната програма. От всички проверени обекти са взети проби за анализ за наличие на генетично модифицирана ДНК, които ще се изследват в ИАОС – София. 
 
2.3. Засилен последващ контрол
 
През месец юни 2017 са извършени 22 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 26 предписания от първия етап на проверките, неизпълнени са 2 предписания. Съставени са 2 АУАН за неизпълнено предписание. Предстои издаване на наказателни постановления.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ, ЗОПОЕЩ, ЗОИК и ЗЗШОС.
-         осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 36; проверени обекти – 26; дадени предписания – 22; съставен е един акт; не са издавани наказателни постановления, няма съставена имуществена санкция по чл. 69 от ЗООС.
-         проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
·      При извършен последващ контрол  на бензиностанция с оператор „Лем трейдинг-2“ ООД, е установено неизпълнение на предписание, свързано с представяне на писмена информация пред РИОСВ-Пловдив. Съставен е АУАН № 21/12.06.2017г. на основание чл.166,т.3  във вр. с чл. 165, ал.2, във вр. с чл.156,т.2, във вр. с чл. 155, ал.2 от ЗООС. Предстои издаване на наказателно постановление.
 
-       изпълнение на Заповед РД-422/ 19.06.2017 г. – извършени са 2 проверки, като констативните протоколи ще се представят в МОСВ, съгласно заповедта.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-       Засилен е контролът на обекти, извършващи дейности по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ. По отношение на контрола на шум, излъчван в околната среда от промишлени дейности, приоритетно се проверяват промишлени обекти намиращи се в жилищни зони
-          обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода
-         осъществена контролна дейност – шум и ЕО в периода:
-         извършени са 22 проверки по ЗОПОЕЩ и 15 по ЗЗШОС;
-         проверени обекти по ЗОПОЕЩ – 22 и по ЗЗШОС - 11;
-         дадени предписания – 9;
-         съставен е един акт; издадено е наказателно постановление;
-         проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
·      През отчетния период е съставен АУАН на „Мишовски“ ЕООД, гр. Пловдив, собственик на „Площадка за съхранение на пластмасови отпадъци, с. Шишманци за това, че не е предоставило на компетентния орган РИОСВ – Пловдив необходимата информация, включваща данни за оператора: място, териториален обхват и вид на екологичните щети, за които съществува непосредствена заплаха да настъпят; данни от протоколи от извършени анализи и измервания, доказващи нарушаване на приложимите емисионни норми и ограничения; причините от непосредствената заплаха за екологични щети; предприетите от оператора превантивни мерки и финансов разчет на разходите за изпълнението им. Нарушение по смисъла на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Издадено е НП, с което на дружеството е  наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лв.
-          изпълнение на Заповед РД-422/19.06.2017 г. 
Извършен е оглед по поречието на река Стряма, в участъка от моста преди с. Ръжево Конаре до кариерата на „Холсим кариерни материали – Пловдив“ АД. Не е установено изземване на наносни отложения от речното корито в описания участък.  Приложение КП № 6041 от 30.06.2017 г.
 
Води
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив,  все повече оператори изпълняват задълженията си, поставени в разрешителните за заустване, съгласно изискванията на ЗВ.
-          обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o   извършени проверки – 44;
o   проверени обекти – 43;
o   дадени предписания – 11;
o   извършени проверки по сигнали – 3.
Сред извършените 44 проверки, 11 са на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води. Три са във връзка с постъпили сигнали и жалби за замърсяване с отпадъчни води. Седем са комплексните проверки, от които експерт от направлението е бил водещ на една от тях. Три са инспекциите по Условие 10 от КР. Дадени са 11 предписания.
-         проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
·      На „Триглав еделвайс“ ЕООД, гр. Казанлък е съставен и връчен АУАН за неизпълнено предписание, дадено при проверка от контролен орган: да се преустанови заустване на отпадъчна вода от десилерията в село Черноземен в река Стряма.
-          изпълнение на Заповед РД-422/19.06.2017 г. 
Експерт от направлението е участвал в две съвместни проверки на участъци от река Стряма.
-       През отчитания период са съставени и връчени 3 АУАН и 3 НП за текущи санкции по ЗООС.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив се установи, че състоянието на проверените защитена територия и защитена зона е добро. При извършените контролни проверки на гореописаните защитени територия и зона не са наблюдавани непосредствени заплахи за природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и режима им, определен със заповедите за обявяване. При проверка на пункта за изкупуване на охлюви не се установи нарушение на заповед № РД-361 от 9 април 2004 г. на МОСВ.
-                   осъществена контролна дейност в периода – извършени са 29 проверки; проверени са 29 обекта; няма съставени актове и издадени наказателни постановления.
-                   извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – процедирани са общо 9, 8 от които са основателни.
 
Отпадъци
За месец юни приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършването на планови комплексни проверки в изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив, както и такива, съгласно Заповед на министъра на околната среда и водите във връзка с писмо на зам.-министъра на околната среда и водите по пътна инфраструктура; планови проверки, включително и комплексни, както във връзка с изпълнение на предписания, по жалби и сигнали от населението и съвместни проверки с органите на полицията.
-       осъществена контролна дейност в периода: извършени са 198 проверки; проверени са 194 обекта; дадени са 14 предписания; съставен са 5 акта; 3 са наказателните постановления.
-        Съставени са следните АУАН:
·         Съставен е АУАН № 20/06.06.2017 г. на кмета на община Перущица съгласно чл. 151, ал. 2, т. 6, вр. чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО.
·         АУАН № 22/16.06.2017 г. е съставен и на кмета на община Марица съгласно чл. 151, ал. 2, т. 6, вр. чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО.
·         АУАН № 23/16.06.2017г. на „Мишовски“ ЕООД съгласно чл. 135, ал.1, т.1, предл. първо, вр. чл. 44, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 8, ал. 2, т. 6 от ЗУО, вр. чл. 7, т. 3, вр. чл. 10, ал. 2, 3, 4 и 5 от Наредба 1/2014 г.
·         АУАН № 27/30.06.2017 г. на „Шаката – 76“ ЕООД съгласно чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. 3, вр. чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО и чл. 17 от Наредбата за ИУМПС;
·         АУАН № 28/30.06.2017 г. на „РИМПЕКС -16“ ЕООД, съгласно чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. 3, вр. чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО и чл. 17 от Наредбата за ИУМПС.
 
-         извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – 2.
 
-          изпълнение на Заповед РД-422/19.06.2017 г. 
Извършена е  проверка по поречието на река Стряма в землището на с. Трилистник, община Марица. Не е констатирано изземване на наносни отложения от речното корито.
 
Химикали
През разглеждания период не са констатирани нарушения, от операторите се спазват изискванията. Акцент в контролната дейност през месеца са проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2017 г. на РИОСВ – Пловдив, комплексни планови проверки и комплексни разрешителни.
-                     осъществена контролна дейност в периода – извършени са 5 планови проверки; извършени проверки на обекти с КР – 2; Взето е участие в ДПК.
o        проверени са 10 обекти, дадени са 4 предписания (свързани с актуализация на ИЛБ и оценка за безопасността на съхранение); няма съставени актове.
o        проверки по Заповед РД-422/19.06.2017 г. на МОСВ
Експерт от направлението е участвал в две съвместни проверки на участъци от река Пясъчник и р. Стряма.
 
ОВОС И ЕО
Акцент в контролната дейност за периода е изпълнение на годишния план и проверки по заповед № РД-422/19.06.2017 г. на МОСВ за изземване на наносни отложения от речните легла.
-                     осъществена контролна дейност в периода: извършени са 8 проверки на 8 обекта. Издадени са 3 предписания и не са съставени актове.
-                     проверки по Заповед РД-422/19.06.2017 г. на МОСВ
Експертите от направлението са извършили съвместна проверка на речното корито на река Мечка, на която не е констатирано изземване.
 
Комплексни разрешителни
-       осъществена контролна дейност в периода: извършени са 7 проверки на 7 обекта, една от които е по подаден сигнал; няма дадени предписания; не са съставени актове.
-     Извършени са 3 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни и една извънпланова – на оператор с издадено комплексно разрешително, във връзка с подаден сигнал и 3 ДПК.
 
СЕВЕЗО
-        обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
 извършени проверки –  2 на 2 обекта, няма дадени предписания; няма съставени актове.
-        „Съхранение на ВВ и петролни продукти“, Асеновград, с оператор „Газтрейд“ АД, гр. София, предприятие с висок рисков потенциал;
-        „Рафинерия за нефт и нефтопродукти“, с. Белозем, с оператор „Инса ойл“ ООД, гр. Раковски, предприятие с висок рисков потенциал;
-        проверени обекти – 2 (проведени 2 предварителни срещи на комисията)
 
НП
1.      НП № С-И-23/16.06.2017 г. срещу „Месфууд“ АД, с. Радиново, за това, че заустваните от дейността му отпадъчни води във водоприемника превишават определените в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води индивидуални емисионни ограничения. Нарушението е по смисъла на Закона за опазване на околната среда, за което е наложена текуща месечна санкция в размер на 814 лв./мес.
2.      НП  № С-И-24/19.06.2017 г. срещу „СКФ Берингс България“ ЕАД, гр. София, за това, че заустваните от дейността му отпадъчни води във водоприемника превишават определените в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води индивидуалните емисионни ограничения. Нарушението е по смисъла на Закона за опазване на околната среда, за което е наложена текуща месечна санкция в размер на 1873,60 лв./мес.
3.      НП № 25/21.06.2017 г. срещу „Консорциум екологичен завод“ – дружество по ЗЗД, гр. Пловдив за това, че ползва воден обект в несъответствие с условията в издадено комплексно разрешително, а именно допуска преливане на непречистени отпадъчни води в дъждовната канализация. Нарушението е по смисъла на Закона за водите, за което е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
4.      НП № 26/21.06.2017 г. срещу Никола Кулов от гр. Карлово, за това, че в качеството му на земеделски производител е допуснал свободното изтичане на отпадъчни води по терен, използван за пасище, което е довело до замърсяването му. Нарушението е по смисъла на Закона за опазване на околната среда, за което е наложена глоба в размер на 200 лв.
5.      НП № 27/21.06.2017 г. срещу д-р Емил Кабаиванов – кмет на Община Карлово, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места на територията на гр. Карлово. Нарушението е по смисъла на Закона за управление на отпадъците, за което е наложена глоба в размер на 3 000 лв.
  1. НП № 28/21.06.2017 г. срещу д-р Емил Кабаиванов – кмет на Община Карлово, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места на територията на с. Христо Даново, Община Карлово. Нарушението е по смисъла на Закона за управление на отпадъците, за което е наложена глоба в размер на 3 000 лв.
  2. НП № 29/21.06.2017 г. срещу „Енфо Агро“ ООД, с. Леново, за това, че от дейността си отвежда води без да притежава разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Нарушението е по смисъла на Закона за водите, за което е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
  3. НП № 30/22.06.2017 г. срещу „Мишовски“ ЕООД, гр. Пловдив за това, че не води отчетност за отпадъците, формирани от дейността му. Нарушението е по смисъла на Закона за опазване на околната среда, за което е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лв.
  4. НП № 31/23.06.2017 г. срещу „Мишовски“ ЕООД, гр. Пловдив за това, че не е предоставило на компетентния орган РИОСВ – Пловдив необходимата информация, включваща данни за оператора: място, териториален обхват и вид на екологичните щети, за които съществува непосредствена заплаха да настъпят; данни от протоколи от извършени анализи и измервания, доказващи нарушаване на приложимите емисионни норми и ограничения; причините от непосредствената заплаха за екологични щети; предприетите от оператора превантивни мерки и финансов разчет на разходите за изпълнението им. Нарушението е по смисъла на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, за което е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-       За отчетния период няма настъпили екологични щети от дейността на обектите, контролирани от РИОСВ – Пловдив.
-       В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ и прекратяване на отоплителния сезон, през месец юни не са регистрирани превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10, а за останалите показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен не са регистрирани превишения на установените норми.
-       Във връзка с възникнал пожар на територията на площадка за съхранение на неопасни отпадъци, разположена в бившия стоманолеярен завод – Раковски в землището на с. Шишманци с оператор „Мишовски“ ЕООД са извършени имисионни измервания с мобилна апаратура GASMET и МАС от РЛ – Пловдив и е давана своевременна информация на населението на най-близко разположените селища – с. Шишманци и с. Белозем.
-       В резултат на неколкократни проверки и дадени предписания на „Ненко Трифонов Фуудс“ ООД е прекратено заустването на непречистени отпадъчни води в Бяла река от „Млекопреработвателно предприятие“ в село Ведраре, като е извършена реконструкция на ЛПСОВ на обекта.
-       От представени протоколи от изпитване на проби отпадъчни води, взети при проверки на селищни канализационни мрежи на Стамболийски, Кричим, Първомай е видно, че отпадъчните води се пречистват ефективно и не замърсяват водоприемниците, в които заустват.
-       В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
-       В резултат на контролната дейност се установи, че на територията на РИОСВ – Пловдив проверените защитени територия и зона са в много добро състояние и се опазват и поддържат съгласно Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. През отчетния период са спасени бедстващи животни и са предприети действия съгласно Закона за биологичното разнообразие за предотвратяване на нарушения, свързани със защитени видове.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 123 инвестиционни предложения/планове/програми/ проекти  по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, които се отнасят до бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Постановени са 2 решения за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони.
Изготвени са 21 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За отчетния период са издадени 12 разрешителни за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО, от които 7 са отнети, поради неплатена банкова гаранция за извършване на дейности с ИУМПС и 3 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 15 инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“ и две с характер „да се извърши ОВОС“, по Приложение № 2 от ЗООС по категории, както следва:
-            т. 2, г – дълбоки сондажи – 2;
-            т. 1, в – мелиоративни дейности в селското стопанство – 1;
-            т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 3;
-            т. 1, д – интензивно животновъдство – 1;
-            т. 1, е – интензивно развъждане на риба – 1;
-            т. 12, в – ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности – 2;
-            т. 2, а – кариери, открити рудници и добив на торф – 2;
-            т. 3, б – промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели – 2;
-            т. 7, а – производство на растителни и животински масла и мазнини – 1;
-            т. 7, б – пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти – 1;
-            чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС – 1.
Издадено е едно решение за прекратяване на процедура по ОВОС. За периода са процедирани 3 плана/ програми, приключили с решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Няма издадени решения за прекратяване на процедури по ЕО.
Експерти от РИОСВ Пловдив са взели участие в 16 ДПК, като с комисиите са приети 15 обекта.
 
4.3. Обществеността
Продължава спазването на нормите за опазване на човешкото здраве на всички измервани показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в РОУКАВ – Пловдив.