Отчет за контролната дейност през м. май 2017 г.

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец май експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 237 проверки на 218  обекта, в  т.ч. 77  планови и 160  извънредни. Извършени са 10 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 7 планови и 3 съвместни. В рамките на проведения контрол са дадени 43 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 6 акта, от които един е за констатирано неизпълнение на дадено предписание.
От директора на РИОСВ – Пловдив са издадени 4 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции в размер на 10 500 лв.
 Наложена е една санкция за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда в размер от – 24 655 лв. (еднократна санкция).
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 25983,14 лв.: 7722,44 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 18260,70 от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми – 6177,94 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Марица – 2719,65 лв., община Карлово – 2204,29 лв., община Хисаря – 842,00 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 36 сигнала и писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
През месец май основните акценти в извършената контролна дейност са:
- изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2017 г.;
- проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
- проверки, съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите, във връзка с нерегламентирани замърсявания по речните корита и прилежащите територии;
- проверки по писмо на Зам. Министъра на околната среда и водите по пътна инфраструктура;
- оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
- издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух; утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
- оценка на доклади от извършени СПИ;
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
 
- изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -733/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2017 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
- въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
- по фактор „шум“ са извършени оценки на доклади от проведени собствени периодични измервания, съгласно изискванията на ЗЗШОС и Наредба № 54/2010 г.;
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения oт предприятия с висок рисков потенциал;
- контрол върху състоянието на защитените територии и защитените зони;
- контрол върху пунктове за събиране от природата живи охлюви за търговски цели в Пловдивски регион;
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
- През периода са разгледани и дадени становища във връзка с 18 постъпили инвестиционни намерения по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;
- Разгледан е и е издадено становище до ИАОС, във връзка с представен ДППГА, ДБ и Авариен план на „Инса ойл“ ООД, с.Белозем;
         - Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.).
-            Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на Закона за водите в частта по опазване чистотата на водите, като и изработване на становища за БДИБР – Пловдив, във връзка с процедури по издаване на разрешителни за зауствания по чл. 46 от ЗВ.
-            Контрол върху състоянието на защитените територии – извършени са 3 проверки на защитени територии – поддържан резерват „Изгорялото гюне“, гр. Кричим,  защитена местност „Дъбето“, с. Нови извор и защитена местност "Мъртвицата", с. Поповица;
-            Контрол върху състоянието на защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“ – извършена е една проверки на ЗЗ „Река Чинардере“, с. Тополово;
 
2.2. Tекущ контрол:
 През месец май 2017 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни  води;
-          Текущият контрол е свързан с  проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          Текущият контрол по СВЕЗО е свързан с  проверки по спазване на условията, поставени в Разрешителните по чл.104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал;
-          извършена е оценка на представени Годишни доклади от проведени през 2016 г. непрекъснати измервания от оператори - „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД. При оценката не са установени превишения на НДЕ.
-          експертите от направление „въздух“ са участвали в 7 комплексни проверки по изпълнение на законодателството по компонент „въздух“.
-          взето е участие в 3 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.
-          издадено е удостоверение за инсталация, която е включена в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
-          през месеца е изготвен и представен пред МОСВ отчет за 2016 г. на количествата ЛОС в инсталации и продукти;
-          издадени са 6 решения за утвърждаване на ПУР на оператори, експлоатиращи инсталации по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7/2003 г. и употребяващи ЛОС над ПС за съответната категория дейност.
-          за периода са извършени 22 проверки по постъпили сигнали и жалби;
-          проверки на фирми, извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          проверки съгласно заповед на министъра на околната среда и водите, във връзка с нерегламентирани замърсявания по речните корита и прилежащите територии, както и проверки по писмо на зам.-министъра на околната среда и водите по пътна инфраструктура.
-          За отчетния период 7 от постъпилите сигнали се отнасят за защитени животински видове: два бели щъркели, един обикновен мишелов, една сойка и един сокол, които са изпратени за лечение в Спасителен център за диви животни в Стара Загора. След проведени разговори и дадени указания от експерти на РИОСВ са спасени две птици в Пловдив – малка паднала от гнездото горска ушата сова и бухал. 
-          Извършена е проверка по поречието на река Марица в защитени зони „Река Марица“ и „Марица-Пловдив“ във връзка със сигнал от гражданин, изпратен до МОСВ и съответно препратен до РИОСВ. Сигналът се отнася за паша в защитените зони, замърсяване с отпадъци, добив на инертни материали и съществуващи незаконни постройки на животновъдна ферма край река Марица. Извършена бе междуведомствена проверка с представители на общини, горско стопанство, областна администрация, РДНСК, Басейнова дирекция. При проверката е установено, че действително в района се извършва паша, но същата не е забранена в двете защитени зони, както и в горския фонд. Община Пловдив е предприела дейности за ограничаване на пашата в площи – част от зелената система на общината, чрез организиране на постоянна охрана. По отношение на незаконния добив на инертни материали – такъв не е установен, а издадените разрешителни за добив от БДИБР в района са изтекли и няма нови такива.
В границите на имот № 003127, местността „Казланча“, с. Оризари, община Родопи е изграден обект – „Животновъден комплекс“ – незаконен по смисъла на Закона за устройство на територията. За същия са предприети необходимите действия от кмета на община Родопи, като е издадена заповед по реда на чл. 225 а, ал. 1 от ЗУТ № 1350/14.12.2016 г. за премахването му. Същата е обявена по надлежния ред, влязла в законова сила и предстои изпълнението й – премахване на незаконните постройки. 
-          През месец май са извършени 3 проверки на пунктове за събиране от природата на живи охлюви, при които е установено, че два от тях не работят, а в другия са изкупени около 1500 кг охлюви, които се съхраняват в хладилна камера. Пунктът отговаря на изискванията и условията по Заповед № РД-361 от 9 април 2004 г. на МОСВ. При извършените проверки не са констатирани нарушения на условията по заповедта.
-          Експерти са взели участие в 5 междуведомствени комисии, съгласно график и заповед № РД-22-23/28.04.2017 г. на областния управител на Пловдив, за извършване на проверки на участъци от реките на територията на областта с намалена хидравлична проводимост, застрашени от вредното въздействие на водните защитни съоръжения и съоръжения на инженерната инфраструктура.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 16 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания. Съставен е един акт за констатирано неизпълнение на дадено предписание: АУАН № 16/16.05.2017 г. на „Плодекс“ ООД на основание чл. 156, ал. 1, във връзка с чл. 113, ал. 3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, посл. изм. в ДВ, бр. 13/2017 г. за нерегламентирани замърсявания.
През май е извършена проверка с цел установяване изпълнение на дадени предписания за почистване от отпадъци в границите на ЗМ „Чинар дере“, с. Тополово. При извършения последващ контрол се установи, че даденото предписание е изпълнено.
 
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ, ЗОПОЕЩ, ЗОИК и ЗЗШОС.
-         осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 16; проверени обекти – 16; проверки по сигнали и жалби – 1; дадени предписания – 3; няма съставени актове; не са издавани наказателни постановления;
-         съставена е една имуществена санкция по чл. 69 от ЗООС.
-         проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
-         през месеца е изготвено предложение за налагане на еднократна санкция на „КЦМ“ АД от извършена оценка на Годишен доклад от СНИ № 13 за 2016 г. Наложена е еднократна санкция за изтекъл период с НП № С-И-21-00/16.05.2017 г.
-         осъществена контролна дейност – шум и ЕО в периода:
-         извършени са 7 проверки по ЗОПОЕЩ и 8 по ЗЗШОС;
-         при извършена проверка в „Магна Пауъртрейн Пловдив“ ЕООД е установено, че дружеството е с прекратена регистрацията по ЕМАS, съгласно Регламент (ЕО) №1221/2009 г.
-         проверени обекти – 10;
-         дадени предписания – 4;
-         няма съставени актове; не са издадени наказателни постановления;
-         съставени имуществени санкции по чл. 69 от ЗООС – няма.
-         проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
-       при извършени 3 проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби на граждани са дадени 4 предписания.
 
 
 
Води
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив,  все повече оператори изпълняват задълженията си, поставени в разрешителните за заустване, съгласно изискванията на ЗВ.
-          обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o   извършени проверки – 23;
o   проверени обекти – 20;
o   дадени предписания – 11;
o   извършени проверки по сигнали – 11;
o   съставени актове – 2.
 
Сред извършените 23 проверки, три са на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води. Единадесет проверки са във връзка с постъпили сигнали и жалби за замърсяване с отпадъчни води.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив се установи, че състоянието на проверените защитените територии и защитените зони е добро. При извършените контролни проверки на гореописаните защитени територии и зона не са наблюдавани непосредствени заплахи за природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и  режима им, определен със заповедите за обявяване. При проверка на защитена местност „Дъбето“, с. Нови извор се констатира, че маркировката на границите на територията е избеляла. Дадено е предписание на ТП ДГС – Асеновград същата да се поднови.
-                   осъществена контролна дейност в периода – извършени са 26 проверки; проверени са 26 обекта; дадено е едно предписание; няма съставени актове.
-                   извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – процедирани са общо 8, 7 от които сигнали и една жалба на граждани. Последната е постъпила в МОСВ и препратена на РИОСВ – Пловдив за извършване на проверка.
 
Отпадъци
За месец май приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършването на планови комплексни проверки в изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив, както и такива, съгласно Заповед на министъра на околната среда и водите във връзка с нерегламентирани замърсявания по речните корита и прилежащите територии, а също и по писмо на зам.-министъра на околната среда и водите по пътна инфраструктура; планови проверки, включително и комплексни, както във връзка с изпълнение на предписания, по жалби и сигнали от населението и съвместни проверки с органите на полицията.
-       осъществена контролна дейност в периода: извършени са 168 проверки; проверени са 157 обекта; дадени са 20 предписания; съставен са 4 акта; 2 са наказателните постановления;
-         извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – 8. Извършени са проверки на място. Дадени са предписания. Осъществен е последващ контрол. Предписанията са изпълнени в срок, други са в текущ порядък.
 
Химикали
През разглеждания период не са констатирани нарушения, от операторите се спазват изискванията
-        Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2017 г. на РИОСВ-Пловдив, обекти с комплексни разрешителни, комплексни планови проверки;
-        обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода
o   извършени проверки – 6 броя планови проверки;
o   проверени обекти – 6 броя;
o   извършени проверки на обекти с КР – 2 броя;
o   дадени предписания – 4 броя (предписанието е свързани с актуализация на ИЛБ);
o   съставени актове – 0 броя;
 
ОВОС И ЕО
            Осъществена контролна дейност в периода: извършени са 4 проверки на 3 обекта. Няма дадени предписания и не са съставени актове.
 
Комплексни разрешителни
-       осъществена контролна дейност в периода: извършени са 7 проверки на 7 обекта; няма дадени предписания; не са съставени актове.
-     Извършени са 3 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни, една е извънпланова – на оператор с издадено комплексно разрешително, във връзка с преразглеждане на комплексно разрешително и 3 съвместни проверки с експерт от отдел УООП.
 
СЕВЕЗО
През разглеждания период не са констатирани нарушения, от операторите се спазват изискванията
Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2017 г. на РИОСВ-Пловдив, обекти, класифицирани като предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.
-        обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода
o   извършени проверки –  2 броя 
- „Пласментно снабдителна база“, гр.Пловдив с оператор „Лукойл България“ ЕООД, гр.София, Предприятие с висок рисков потенциал ПВРП;
- Склад за съхранение на ПРЗ, гр.Пловдив с оператор „Ойролог“ ЕООД, гр.София - Предприятие с нисък рисков потенциал ПНРП;
проверени обекти – 2 броя
o   дадени предписания – 0 брой
o   съставени актове – 0 броя;
 
 
НП
 
1.      НП № 18/03.05.2017 г. срещу Панайот Митков Димитров, за това, че не е изпълнил задължителни предписания, дадени от контролните органите в нарушение на Закона за опазване на околната среда, за което му е наложена глоба в размер на 4 000 лв.
2.      НП № 19/03.05.2017 г. срещу община Първомай, за това, че е осъществила сеч на дървета и храсти по бреговете на река Текирска – дейности, представляващи инвестиционно намерение по смисъла на Закона за опазване на околната среда, без да е провела изискуемата по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за което е наложена имуществена санкция в размер на 100 лв.
3.      НП № 20/03.05.2017 г. срещу „Елит-95“ ООД, за това, че не е изпълнило дадено от контролните органи задължително предписание в нарушение на Закона за управление на отпадъците, за което е наложена  имуществена санкция в размер на 5 000 лв.
4.      НП № С-И-21/16.05.2017 г. срещу „КЦМ“ АД, за това, че са измерени концентрации на серен диоксид, които превишават определената в комплексното разрешително норма на допустима емисия, за което е наложена еднократна санкция в размер на 24 655 лв.
5.      НП № 22/30.05.2017г. срещу „Комсо“ ООД, за това, че нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците, за което е наложена имуществена санкция в размер на 1 400 лв.
 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
 
4.1. Околната среда
-                     За отчетния период няма настъпили екологични щети от дейността на обектите, контролирани от РИОСВ – Пловдив.
-                     В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ и прекратяване на отоплителния сезон, през месец май не са регистрирани превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10, а за останалите показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен не са регистрирани превишения на установените норми.
-                     В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
-                     В резултат на контролната дейност се установи, че на територията на РИОСВ – Пловдив проверените защитени територии и зони са в много добро състояние и се опазват и поддържат съгласно Закона за защитените територии. През отчетния период са спасени бедстващи животни и са предприети действия съгласно Закона за биологичното разнообразие  за предотвратяване на нарушения, свързани със защитени видове.
 
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 97 инвестиционни предложения/планове/програми/ проекти  по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, които се отнасят до бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Постановено е едно решение за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони.
Изготвени са 26 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За отчетния период са издадени 2 решения по чл. 68 от ЗУО и 5 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, включително два отказа.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 21 инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“ и едно с характер „да се извърши ОВОС“, по Приложение № 2 от ЗООС по категории, както следва:
-            т. 2, г – дълбоки сондажи – 7;
-            т. 1, в – мелиоративни дейности в селското стопанство – 4;
-            т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 6;
-            т. 3, а – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода – 1;
-            т. 7, д – производство на захарни изделия и сиропи – 1;
-            т. 7, б – пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти – 2;
-            т. 11, б – инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци – 1.
Издадени са 3 решения за прекратяване на процедура по ОВОС. За периода са процедирани 2 плана/ програми, приключили с решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Няма издадени решения за прекратяване на процедури по ЕО.
Взето е участие в работна среща в ИАОС-София във връзка с изменение на КР на „Инса ойл“ ООД и обучение в МОСВ във връзка с въвеждане на регистъра по СЕВЕЗО.
Експерти от РИОСВ Пловдив са взели участие в 11 ДПК, като с комисиите са приети 8 обекта.
 
4.3. Обществеността
В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, преустановяване ползването на индивидуалните системи за отопление в бита, регистрираните стойности по показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен не показват отклонение от установените норми.
През месец май в РИОСВ – Пловдив, която е определена от министъра на околната среда и водите за едно от шестте регионални звена за контакт по програма LIFE, бе проведено обучение на обществеността с възможностите за финансиране на проекти по нея, свързани със защита и подобряване на околната среда, ресурсна ефективност и ограничаване на изменението на климата за периода до 31 декември 2020 г.

На информационната среща присъстваха представители на общинските администрации в Пловдив, Раковски и Марица, СНЦ „Зелени Балкани“, ПЗС „Биосфера“ и УМБАЛ „Св. Георги“.