Отчет за контролната дейност през м. април 2017 г.

 1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 
1.1.През месец април експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 370 проверки на 353  обекта, в  т.ч. 177 планови и 193 извънредни. Извършени са 16 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 4 планови и 12 съвместни. В рамките на проведения контрол са дадени 42 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ е съставен един акт на основание чл. 134, ал. 1, т. 2, вр. чл. 29, ал. 2 от ЗУО, посл. изм. ДВ, бр. 13/2017 г. за нерегламентирани замърсявания. Не са съставени  актове за неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ – Пловдив са издадени 2 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции в размер на 4 000 лв.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 16 524,54 лв.: 2 844,90 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 13 679,64 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми – 2 275,91 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Карлово – 1 571,35 лв., община Марица – 292,56 лв. и община Садово – 216,16 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 31 сигнала и писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
През месец април основните акценти в извършената контролна дейност са:
- изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2017 г.;
- проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
- проверки, съгласно заповед на министъра на околната среда и водите, във връзка с нерегламентирани замърсявания по речните корита и прилежащите територии;
- оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания, разглеждане и утвърждаване на планове за управление на разтворители за инсталации, попадащи в обхвана на Наредба № 7/2003 г.;
- издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки, изготвяне на становища за постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС;
- по фактор „шум“ са извършени оценки на доклади от проведени собствени периодични измервания;
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
- изпълнение на Заповеди № РД-821/ 2012 г. и № РД-733/ 15.12.2016 г.  на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2017 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив;
- въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
- изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект и становища по инвестиционни предложения;
- контрол върху състоянието на защитените територии;
- контрол върху състоянието на популацията на блатното кокиче в находищата в Пловдивски регион;
- проверки по жалби и сигнали.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
- През периода са разгледани и дадени становища във връзка с 19 постъпили инвестиционни намерения по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
- извършени са 4 проверки на защитени територии – защитени местности „Находище на блатно кокиче“ в с. Градина и в с. Виница, „Дебелата кория“, с. Черноземен и „Гъстите дъбчета“, с. Бегово;
 
2.2. Tекущ контрол:
 През месец април 2017 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          проверки по утвърдения План за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив през 2017 г.
-          проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни  води;
-          извършени са комплексни проверки на обекти по заповед на директора на РИОСВ;
-          контрол по спазване на условията в издадени разрешителни;
-          извършени са 3 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          извършена е оценка на представени годишни доклади от проведени през 2016 г. непрекъснати измервания от операторите „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при което е установено, че „КЦМ“ АД не е спазило нормата по показател серен диоксид за ТИ № 7. На оператора ще бъде наложена еднократна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС.
-          през април е изготвен и представен пред МОСВ отчет за 2016 г. на количествата ОРВ и ФПГ в инсталации и ВНОС;
-          през периода са издадени 31 решения за утвърждаване на ПУР на оператори, експлоатиращи инсталации по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7/2003г. и употребяващи ЛОС над ПС за съответната категория дейност;
-          изготвени са доклади за „зимен период“ за състоянието на КАВ по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5 и озон, съгласно  т.11.5 от Заповед № РД-66/28.01.2013 г. на МОСВ.
-          изготвен и публикуван е годишния доклад за състоянието на околната среда през 2016 г.
-          за периода са извършени проверки по сигнали и жалби;
-          издадено е едно удостоверение за инсталация, която е включена в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
-          проверки по спазване на изискванията на ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 (REACH),  Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);
-          проверки по спазване на условията, поставени в разрешителните по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал.
-          Извършени са проверки по изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, съгласно одобрения план за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив за 2017г.; проверки на фирми, извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци; извънредни проверки съгласно заповед на министъра на околната среда и водите във връзка с нерегламентирани замърсявания по речните корита и прилежащите територии.
-          През месец април е извършена 1 планова проверка по контрол на решение по ОВОС, на място на цех за производство на стоманени заготовки на "Хелиос металург" ООД, гр. Пловдив, на която е дадено едно предписание.
-       За отчетния период са постъпили 5 сигнали и една жалба, които се отнасят за защитени животински видове:
След проведени разговори и дадени указания от експерти на РИОСВ, един таралеж е изпратен за лечение в Спасителен център за диви животни – Стара Загора и са спасени  две птици в Пловдив. Едната от тях е малка горска ушата сова и е паднала от гнездото.  По компетентност до Окръжна прокуратура е изпратен постъпил сигнал за отровен сокол, а до РДГ – Пловдив е препратен друг – за незаконен лов. Сигнал за разрушено щъркелово гнездо е изпратен до EVN за предприемане на действия за поставяне на платформа за щъркелово гнездо на електрически стълб.
През април бе извършена и годишна оценка на състоянието на блатното кокиче в трите находища в Пловдиски регион, във връзка със Заповед № РД-521/22.04.2003 г. на МОСВ и на директора на РИОСВ – Пловдив. От междуведомствената комисия бе установено, че популацията на блатното кокиче в с. Градина, което има ресурсни възможности, поради липса на оводняване не е в добро състояние тази година. В другите две защитени местности – в селата Виница и Черноземен, популяцията е в критично състояние и няма ресурсни възможности. Поради тази причина комисията препоръча да не се допуска ползване на блатно кокиче от находищата в Пловдивски регион през 2017 г.
 
2.3. Засилен последващ контрол
 
Извършени са 24 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
 
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ, ЗОПОЕЩ, ЗОИК и ЗЗШОС.
-         осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 26; проверени обекти – 26; дадени предписания – 17; не са съставени актове; няма издадени наказателни постановления; извършени проверки по сигнали – 2.
 
 
Води
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив,  все повече оператори изпълняват задълженията си, поставени в разрешителните за заустване, съгласно изискванията на ЗВ.
-          обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o   извършени проверки – 25;
o   проверени обекти – 24;
o   дадени предписания – 3;
o   извършени проверки по сигнали – 3.
Издадени са 2 наказателни постановления за нарушения на ЗВ на обща стойност 4 000 лв. - на „Агрия“ АД и на община Сопот по за 2 000 лв.
През април 2017 г. експертите от направлението са участвали в извършване на:
·         5  комплексни проверки на обекти по компонент „води“ /отпадъчни/, от които на една водещ е експерт от направлението. За резултата от проверката е изготвен доклад.
Извършени са:
·         9 проверки на обекти, включени в плана за 2017 г.;
·         4 проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството  на заустваните във водни обекти отпадъчни води;
·         2 проверки с последващ контрол;
·         5 проверки, от които 3 са участия в ДПК. Извършени са 2 проверки във връзка с искане за спиране на наложени текущи санкции по ЗООС.
·         3 проверки са във връзка с постъпили сигнали и жалби за замърсяване на водни обекти
·         1 проверка по условие 10 от комплексно разрешително.
 
 
Биологично разнообразие и НЕМ
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив се установи, че състоянието на проверените защитените територии и защитените зони е добро. При извършените контролни проверки на гореописаните защитени територии и зони не са наблюдавани непосредствени заплахи за природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и режима им, определен със заповедите за обявяване.
-                   осъществена контролна дейност в периода – извършени са 11 проверки; проверени са 10 обекта; няма дадени предписания; няма съставени актове.
-                   извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – процедирани са общо 5 сигнала и една жалба на граждани.
Отпадъци
За месец април приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършването на планови комплексни проверки в изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив, както и такива, съгласно Заповед на министъра на околната среда и водите във връзка с нерегламентирани замърсявания по речните корита и прилежащите територии, а също по жалби и сигнали от населението.
-         осъществена контролна дейност в периода: извършени са 312 проверки; дадени са 18 предписания; съставен е един акт. Наказателни постановления няма. Съставен е АУАН № 12/05.04.2017 г. на „КОМСО“ ООД на основание чл. 134, ал. 1, т. 2, вр. чл. 29, ал. 2 от ЗУО, посл. изм. ДВ, бр. 13/2017 г. за нерегламентирани замърсявания.
-         извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – процедирани са 16 жалби и сигнали;
-         извършени са проверки на място; дадени са предписания; осъществен е последващ контрол; предписанията са изпълнени в срок, други са в текущ порядък.
 
Химикали
През разглеждания период не са констатирани нарушения, от операторите се спазват изискванията. Акцент в контролната дейност през месеца са проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2017 г. на РИОСВ – Пловдив, комплексни планови проверки.
o        осъществена контролна дейност в периода – 8 проверки на 6 обекта (в този брой са включени всички проверки по ХВС и управление на риска, тъй като проверките на обектите са и по двете направления);
o        дадени са 2 предписания (предписанията са свързани с актуализация на оценка за безопасността на съхранение на ОХВ и представяне на ИЛБ);
o        проверки по жалби и сигнали – 1;
o        няма съставени актове.
 
 
ОВОС И ЕО
-                     осъществена контролна дейност в периода: извършени са 4 проверки на 4 обекта. Дадено е едно предписание. Съставени актове няма.
 
Комплексни разрешителни
-       осъществена контролна дейност в периода: извършени са 3 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни и е взето участие в 3 съвместни проверки с експерти от отдел УООП; няма дадени предписани и съставени актове.
 
СЕВЕЗО
През разглеждания период не са констатирани нарушения от операторите.
-        обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o       проверени обекти –  2:
- Склад за ВВГ с разтоварище“, гр. Пловдив с оператор „Булмаркет ДМ“ ООД, гр. Русе, предприятие с нисък рисков потенциал;
- „Петролна база“ – Пловдив, с предишен оператор „Нафтекс Петрол“ ЕООД, гр. Ловеч, настоящ „Сторидж ойл“ ООД, гр. София.
o       дадено е едно предписание – свързано е с неизвършване на дейности по съхранение на горива до приключване на процедура по реда на глава VII, раздел I от ЗООС.
o       съставени актове – няма;
 
НП
 
1.      НП № 16/04.04.2017 г. срещу „Агрия“ АД, гр. Пловдив, за това, че като оператор на обект, притежаващ КР, в качеството си на водоползвател на воден обект за заустване на отпадъчни води не изпълнява задълженията си да поддържа в техническа и експлоатационна изправност изграденото пречиствателно съоръжение Модул обратна осмоза, както и да осигурява непрекъснато нормалната му експлоатация, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
2.      НП № 17/26.04.2017 г. срещу община Сопот, за това, че като титуляр на разрешително за заустване не спазва задължението си да изпълнява условията в него, като не допуска преливане на отпадъчни води от дъждоприемниците в сухо време в реката, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-                     За отчетния период няма настъпили екологични щети от дейността на обектите, контролирани от РИОСВ – Пловдив.
-                     В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
-                     В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ и прекратяване на отоплителния сезон, през април е регистрирано едно превишение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10, а за останалите показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен не са констатирани замърсявания.
-                     В резултат на контролната дейност се установи, че на територията на РИОСВ – Пловдив проверените защитени територии и зони са в много добро състояние и се опазват и поддържат съгласно Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. През отчетния период са спасени бедстващи животни и са предприети действия съгласно Закона за биологичното разнообразие за предотвратяване на нарушения, свързани със защитени видове.
 
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 69 инвестиционни предложения/планове/програми/ проекти  по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, които се отнасят до бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Постановено е едно решение за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони.
Изготвени са 30 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За отчетния период са издадени 6 решения по чл. 68 от ЗУО и 3 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, включително 5 прекратени регистрационни документи.
През периода са разгледани и дадени становища във връзка с 19 постъпили инвестиционни намерения по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 17 инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение № 2 от ЗООС по категории, както следва:
-            т. 2, г – дълбоки сондажи – 7;
-            т. 1, в – мелиоративни дейности в селското стопанство – 3;
-            т. 1, д – интензивно животновъдство – 2;
-            т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 5;
Издадено е eдно решение за прекратяване на процедура по ОВОС. За периода са процедирани 4 плана/ програми, приключили с решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Няма издадени решения за прекратяване на процедури по ЕО.
Експерти от РИОСВ Пловдив са взели участие в 11 ДПК, като с комисиите са приети  8 обекта.
 
4.3. Обществеността
В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, преустановяване ползването на индивидуалните системи за отопление в бита, регистрираните стойности по показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен не показват отклонение от установените норми.
През месец април РИОСВ – Пловдив реализира една от най-важните дейности по проекта, финансиран от Програмата за участие на ЮНЕСКО „Съвместяване на резерват „Червената стена“ със съвременните изисквания за биосферните резервати и създаване на модел за устойчиво развитие на територия от Световната мрежа на биосферните резервати към ЮНЕСКО”, а именно:  създаден бе първият в страната Консултативен съвет на биосферен парк „Червената стена“. Съветът се учреди на официална среща в община Асеновград, на която присъстваха представители на МОСВ, дирекция НСЗП и председателят на Националния комитет на ЮНЕСКО за България Владимир Владимиров. Консултативният съвет бе създаден със Заповед на кмета на община Асеновград и включва 28 души – представители на държавната и местна власт, на научни институти, на Българската православна църква, НПО и бизнеса.
В рамките на проект, с цел популяризиране сред обществеността значението на биосферен парк „Червената стена“ бяха изработени и отпечатани плакат и дипляна „Биосферен парк „Червената стена“ – хармонично съжителство между човека и природата“.
През периода в РИОСВ – Пловдив, който е определен от министъра на околната среда и водите за един от шестте регионални звена за контакт по програма LIFE, бе проведено обучение на обществеността за възможностите за финансиране на проекти по европейската програма, свързани със защита и подобряване на околната среда, ресурсна ефективност и ограничаване на изменението на климата за периода до 31 декември 2020 г. На информационната среща присъстваха представители на общинските администрации в Пловдив, Раковски и Марица, СНЦ „Зелени Балкани“, ПЗС „Биосфера“ и УМБАЛ „Св. Георги“.