Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за периода 01.12.2010г. – 30.12.2010г.

 

Брой проверени обекти*
 
Брой дадени предписания
Брой съставени актове
Брой издадени наказателни постановления
 
Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
(от РИОСВ и МОСВ)
Постъпили суми от санкции в лв.
/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди/
Брой
издадени заповеди за спиране на дейности
 
 
 
бр.
лв.
 
лв.
 
 
72
 
44
 
3
 
6
 
18 500
 
 
 
6 810,77 лв
 
-

 
            Основни акценти в контролната дейност на инспекцията през м. декември:
 
            През декември са издадени  шест наказателни постановления на обща стойност 18 500 лв.
 За неизпълнени условия в комплексното разрешително на Депото за неопасни отпадъци и Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ в Шишманци на община Пловдив е издадено НП за 10 000 лв.
Четири са НК по Закона за водите – за заустване на отпадъчни води без разрешително са глобени с по 2 000 лв ЕТ „Дени”, Хасково, „Бендойл” ООД, Бургас, ЕТ „Ев-Мар-Транс”, Съединение. НП за 500 лв. е издадено на „Агрия” АД, Пловдив – за превишение на определените в разрешителното за заустване норми за замърсяване с отпадъчни води.
Наказателно постановление за 2 000 лв е издадено на кмета на община Първомай за неизпълнение на задълженията му по ЗУО и допускане на нерегламентирани замърсявания на територията на общината.
Извършени са проверки за замърсяване на язовирите „Въча” – районът, попадащ на територията на РИОСВ-Пловдив, „Кричим”, „Пясъчник” и „Домлян”. Не е установено замърсяване от заустени  отпадъчни води, няма и замърсявания на бреговите ивици.
През декември са извършени проверки по регламенти 1907/2006 и 1272/2008 в КЦМ АД, Пловдив, „Калцит” АД, Пловдив, „Агрия” АД, Пловдив и „Инса Ойл” ООД Раковски. И четирите фирми са производители/вносители на химически вещества над 1000т/годишно. Проверките установиха, че фирмите са извършили в срок регистрацията, според изискването на регламент 1907/2006 и изискването на Регламент 1272/2008 да класифицират и етикират повторно веществата и да уведомят за това европейската Агенция по химикали.
Извършени са проверки за спазване на нормите за допустими емисии от неподвижни източници в 5 учебни заведения в Пловдив. На СОУ „Климент Охридски” са дадени предписания да се извърши фактическо оборудване на изпускащото устройство с пробовземни точки и да се представи коригиран план за мониторинг.
 
 
Проверки по сигнали и жалби:
 
За периода са извършени седем проверки по сигнали и жалби на граждани. Пет от тях са основателни:
·        Проверка за незаконен добив на баластра  в землището н с. Първенец – дадено предписание да се преустанови добивът и се представят в инспекцията документи, разрешаващи дейността;
·        Проверка във ферма за отглеждане на патици в Белозем – дадено предписание да се преустанови заустването на отпадъчни води в отводнителен канал и да се открие процедура за получаване на разрешително;
·        Проверка в „ИКЕА” ЕООД, Кричим по жалба за шум – извършено контролно измерване на шума от работната площадка, дадено предписание да се предприемат мерки за ограничаване на шума, достигащ до прилежащите жилища;
·        Проверка по сигнал за  замърсяване със сажди от котелната централа на оранжерия „Джи Ин Си”ООД, с. Йоаким Груево. Дадени са предписания да се оборудва изпускащото устройство към котел 4 с пробовземна точка. Изготвено предложение до МОСВ за налагане на санкция.
·        Проверка за замърсяване на водата на р. Стара река в района на общ. Стамболийски -  взети са проби от водата с бяла пяна, очакват се резултатите за идентифициране на замърсителя.
 
Резултати от контролната дейност:
 
След  предприети действия и извършени емисионни измервания е установено, че замърсяването с кадмий на атмосферния
въздух от КЦМ АД Пловдив е преустановено. Отменена е наложената през м. август текуща месечна санкция в размер на 982 лв.
            Поверки за изпълнение на дадени предписания в База за гушене на патици в Първомай и  в мандра „Каспи” ЕООД, с. Брягово за преустановяване на замърсяване с отпадъчни води. Предписанията са изпълнени – двата обекта са временно преустановили дейност. Базата в Първомай е открила процедура за разрешително за заустване.
            След проверки на Руския пазар в Пловдив и пазара в Асеновград за незаконна търговия със защитени диви птици са пуснати на свобода над 140 конфискувани птици.
 
 
Административно-наказателни мерки:
 
Съставен акт на община Пловдив за неизпълнение на условия от комплексното разрешително на Депото за неопасни отпадъци и Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ в Шишманци;
Съставен акт на млекопреработвателно предприятие „Нел-Ка” ООД, с. Тополово за неизпълнение на дадени предписания;
С ставен акт на ЕТ”Геомах-Гено Добревски”, Брезово за неизпълнение на предписания.