Отчет за контролната дейност през м. март 2017 г.

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец март експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 200 проверки на 190  обекта, в  т.ч. 114  планови и 86  извънредни. Извършени са 22 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 8 планови и 14 съвместни. В рамките на проведения контрол са дадени 66 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 2 акта, от които един акт за неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ – Пловдив са издадени 8 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции в размер на 23 100 лв.
За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни, от РИОСВ са наложени санкции на операторите на инсталациите в общ размер от 0 лв.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 17 806,97 лв.: 8 306,97 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 9 500 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми – 6 645,57 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Садово – 3 663,54 лв., община Карлово – 1 164,29 лв., община Стамболийски – 761,40 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 50 сигнала и писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
През месец март основните акценти в извършената контролна дейност са:
- изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2017 г.;
- проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
- проверки, съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите, във връзка с нерегламентирани замърсявания по речните корита и прилежащите територии;
- оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания, разглеждане и утвърждаване на планове за управление на разтворители за инсталации, попадащи в обхвана на Наредба № 7/2003 г.;
- издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки, изготвяне на становища за постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС;
- по фактор „шум“ са извършени оценки на доклади от проведени собствени периодични измервания и извънредни контролни измервания на нощни нива на шум от обект на „Билд Инвест Сит“ ЕООД, с. Труд, съгласно изискванията на ЗЗШОС и Наредба № 54/2010 г.
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
- През месец март основните акценти в извършваната контролна дейност от направление са свързани с изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2017г., изпълнение на Заповеди № РД -821/ 2012 год. и № РД -733/ 15.12.2016 год.  на Министъра на околната среда и водите,  които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти включени в утвърден от МОСВ списък,  подлежащи на задължителен контрол през 2017 год.,  съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив; въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система; проверки  по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания, изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обекта за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект;
- въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
- изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект и становища по инвестиционни предложения;
- контрол върху състоянието на защитените територии;
-контрол върху състоянието на защитените зони;
-контрол върху дейността на билкозаготвителните пункове;
-контрол върху състоянието на вековните дървета;
-контрол върху незаконната търговия със защитени растителни видове;
- проверки по жалби и сигнали.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
- Разглеждане на постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите съгласно действащата нормативна уредба по опазване чистотата на атмосферния въздух и ЗЗШОС. Изготвени и предадени в срок са 19 становища.
- Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия с висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества и смеси, включени в Приложение № 3 на ЗООС. През периода са разгледани и дадени 18 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения.
-            Разгледан е и върнат за отстраняване на забележки, ДППГА на „Производство на калциев карбид и ацетилен“, Асеновград с оператор „Калцит“ АД, Асеновград – предприятие, класифицирано с нисък рисков потенциал.
-            Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на Закона за водите в частта по опазване чистотата на водите. Издадени са 7 становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.
-            За периода е извършена една проверка по чл.7, ал.1 т.2 от Наредбата за ОВОС на площадка за ИП: „Преустройство на склад за строителни материали в инсинератор за човешки тленни останки“  землището на гр. Куклен, възложител „Фундамент” ООД;
-            Контрол върху състоянието на защитените територии – извършени са две проверки на защитени територии – защитена местност „Клувията дива-вода“ и природна забележителност „Сучурум“;
-            Контрол върху състоянието на защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“ – извършени са 3 проверки на защитени зони – ЗЗ „Река Стряма“, ЗЗ "Река Чая" и ЗЗ „Трилистник“; 
-            Контрол по спазване Закона за лечебните растения при осъществяване дейността на билкозаготвителните пунктове – извършена е една проверка на билкозаготвителен пункт в Асеновград – „Деми – Елена Андреева - 61“ ЕООД;
-            Контрол относно търговията със защитени растителни видове, извършени са три  проверки на пазари в Пловдив.
 
2.2. Tекущ контрол:
 През месец март 2017 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни  води;
-          извършени са комплексни проверки на обекти по заповед на директора на РИОСВ;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          извършване на планови проверки по утвърдения План за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив  през 2017 г.;
-          осъществяван е контрол в обект на „Билд Инвест Сит“ ООД в с. Труд;
-          за периода са извършени проверки по сигнали и жалби;
-          издадено е едно удостоверение за инсталация, която е включена в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
-          проверки по спазване на изискванията на ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 (REACH),  Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);
-          проверки по спазване на условията, поставени в разрешителните по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал.
-          На основание Заповед № РД-22-19 от 23.03.2017 г. на областния управител на Пловдив и Заповед № 55/24.02.2017 г. на кмета на община Садово, експерти от направлението участваха в две междуведомствени комисии за извършване на проверки по участъци от реките Марица и Чая (предпазни диги, прагове, буни, мостове), с цел преценяване необходимостта от почистване коритата на реките и укрепителни и възстановителни дейности за защита на населението за предотвратяване на наводнения, бедствия и аварии. За проведените комисии са съставени междуведомствени протоколи.
-          По заповед на кмета на район „Централен“ експерт от направлението участва в междуведомствена комисия за оглед на дървесна растителност в границите ПЗ „Хълм на Освободителите“, гр. Пловдив. За констатациите и предложенията на комисията за изсичане на напълно сухи и опасни дървета е изготвен междуведомствен протокол – санитарна експертиза.
-          По заповед на директора на РИОСВ – Пловдив е извършена комплексна проверка на кариера за добив на мрамори в находище „Старите колиби“, с. Мулдава във връзка с осъществяване контрол на условията в решение № 3-1/2012 г. на МОСВ.  При извършената проверка не е констатирано нарушение на условията в издаденото решение.
-          По заповед на областния управител, експерт от направлението взе участие в Областен експертен съвет по устройство на територията за одобряване на трасета, попадащи на територията на две общини.
-          По сигнал е извършена проверка на кариера за добив на баластра в находище „Куртово Конаре“, която се отнася до складиране на тежка товарна техника извън концесионната площ. При извършената проверка се установи, че няма складирана техника извън концесионната площ и няма нарушения на условията в издаденото от директора на РИОСВ – Пловдив решение по ОВОС.
-          Получен сигнал за замърсяване на р. Сребра, в землището на с. Белозем, община Раковски. Извършена е проверка от експерти на РИОСВ, БД ИБР-Пловидв и РЛ-Пловдив. Установено е , че сигналът е основателен,  цвета на водата в реката е видимо променен. Взети са проби за изследване. Причинител на замърсяването е обект в землището на с. Шишманци. Във връзка със сигнала е извършена проверка и на обект Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ с. Шишманци, община Раковски.
-          Експерти от РИОСВ Пловдив са взели участие в 8 ДПК.
-          Във връзка с подаден сигнал през 2016 г. за продажба на препарирани екземпляри на защитени животни – зелен кълвач и таралеж и предприети действия от Районна прокуратура – Пловдив е установена самоличността на продавача, спрямо който през февруари 2017 г. е съставен АУАН и през март е издадено наказателно постановление на стойност 100 лв.  
 
2.3. Засилен последващ контрол
 
Извършени са 7 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че едно от дадените предписания не е изпълнено, за което предстои съставяне на АУАН.
Във връзка с дадено предписание е извършена проверка и е установено, че не е входирана в РИОСВ Пловдив писмена информация от физическо лице – Панайот Димитров. Предписанието не е изпълнено, поради което е изпратена покана за съставяне на АУАН. Съставен е акт в отсъствие на нарушителя, поради неявяването му.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ, ЗОПОЕЩ, ЗОИК и ЗЗШОС.
-         осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 26; проверени обекти – 23; дадени предписания – 15; съставен е един акт – на Панайот Димитров във връзка с неизпълнение на дадено предписание с № 10/20.03.2017 г.
-         Издадено е наказателно постановление на „Брент Ойл-1“ ЕООД, гр. Първомай за неизпълнено предписание по чл. 166 от ЗООС с № 12/07.03.2017г. на стойност 2 000 лв.;  съставени имуществени санкции по чл. 69 от ЗООС – няма.
-         Извършена е оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от операторите „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД. Установено е, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни.
-         проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
-          извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби на граждани – 15.
Експертите от направление „въздух“ са участвали в 5 комплексни проверки по изпълнение на законодателството по компонент „въздух“, фактор „шум“ и екологична отговорност.
 
Води
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив,  все повече оператори изпълняват задълженията си, поставени в разрешителните за заустване, съгласно изискванията на ЗВ. До момента са представени 55 доклада за изпълнение на условията в притежаваните от операторите РЗ и КР за 2016 г., съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o   извършени проверки – 33;
o   проверени обекти – 33;
o   дадени предписания – 8;
o   извършени проверки по сигнали – 7.
Сред по-важните сигнали е за замърсяване на река Сребра, в землището на с. Белозем, община Раковски. Извършена е проверка от експерти на РИОСВ, БД ИБР – Пловдив и РЛ – Пловдив. Установено е, че сигналът е основателен. Цветът на водата в реката е видимо променен. Взети са проби за изследване. Причинител на замърсяването е обект в землището на с. Шишманци. Във връзка със сигнала е извършена проверка и на обект: „Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци, община Раковски.
-          Изготвени са 2 становища във връзка с процедура по издаване или продължаване срока на разрешителни за заустване.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив се установи, че състоянието на проверените защитените територии и защитените зони е добро. При извършените контролни проверки на гореописаните защитени територии и зони не са наблюдавани непосредствени заплахи за природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие и режима им, определен със заповедите за обявяване.
По отношение на осъществената контролна дейност по Закона за лечебните растения извършената проверка на билкозаготвителен пункт в Асеновград не установи нарушения. Изпълнени са дадените предписания на РИОСВ – Пловдив.
-   осъществена контролна дейност в периода – извършени са 22 проверки; проверени са 20 обекта; дадени са 3 предписания; няма съставени актове.
-   извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – процедирани са общо 2 сигнала на граждани.
 
 
Отпадъци
За месец март приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършването на планови комплексни проверки в изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив, както и такива, съгласно Заповед на министъра на околната среда и водите във връзка с нерегламентирани замърсявания по речните корита и прилежащите територии, а също по жалби и сигнали от населението и съвместни проверки с органите на полицията.
-         осъществена контролна дейност в периода: извършени са 120 проверки; проверени са 118 обекта; дадени са 32 предписания; съставен е един акт. Наказателни постановления няма. Съставен е АУАН № 11/30.03.2017 г. на кмета на община Марица Димитър Иванов Иванов на основание чл. 155, ал. 2, т. 6, вр. чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО за нерегламентирани замърсявания.
-         извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – 8. Извършени са проверки на място. Дадени са предписания. Осъществен е последващ контрол. Предписанията са изпълнени в срок, други са в текущ порядък.
 
 
Химикали
През разглеждания период не са констатирани нарушения, от операторите се спазват изискванията. Акцент в контролната дейност през месеца са проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2017 г. на РИОСВ – Пловдив, комплексни планови проверки.
o        осъществена контролна дейност в периода – извършени са 7 проверки, 3 от които планови (в този брой са включени всички проверки по ХВС и управление на риска, тъй като проверките на обектите са и по двете направления); 4 са извънреднитепроверки, свързани със сигнали на „зелен телефон“ и жалби;
-                     проверени са 7 обекти, дадени са 2 предписания; няма съставени актове.
 
 
ОВОС И ЕО
-     Осъществена контролна дейност в периода: извършени са 7 проверки на 7 обекта. Дадени са 2 предписания.
-     През месеца са извършени 3 планови проверки. Две от тях са по контрол на решения по ОВОС на място на: „Кланица за червено месо“, с. Войводиново, община Марица, възложител: „Унитемп“ ЕООД и „Добив на скалнооблицовъчни материали от кариера Старите колиби“, с. Мулдава, община Асеновград, възложител: „НВГ Кариери“ ООД. На всяка от проверките е дадено по едно предписание. Едната от плановите проверки е по документи на: „Площадка за съхранение на отработени катализатори“ в гр. Садово,  възложител: „ПГМ МЕТАЛ“ ЕООД.
-     За периода е извършена една проверка по сигнал, препратен от МОСВ на „Кариера за добив на мрамори в находище „Куртово Конаре“, в землищатата на с. Куртово Конаре и гр. Кричим, възложител: „Персенк инвест“ ООД. Няма дадени предписания.
 
 
Комплексни разрешителни
- осъществена контролна дейност в периода: извършени са 3 проверки на 3 обекта по сигнали и жалби на граждани, дадено е 1 предписание.
 
СЕВЕЗО
През разглеждания период за разгледани и са дадени 19 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения.          
-        обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o       извършени проверки –  7, от които 2 са планови и 2 предварителни срещи:
- „Предприятие за доставка и съхранение в петролен терминал за втечнени газове в жп и авто естакади, транспорт и търговска дейност“, с. Белозем, община Раковски с оператор „Инса Газ“ ООД, гр. Раковски, предприятие с висок рисков потенциал;
- „Съхранение и търговия с хлор алкални продукти“, гр. Пловдив с оператор „СКОРПИО-46“ ЕООД, гр. Пловдив – предприятие с нисък рисков потенциал;
3 са извънредните проверки:
-   „Склад за ВВГ с разтоварище“ – Пловдив с оператор „Булмаркет ДМ“ ООД, гр. Русе, ПНРП. Проверката е свързана с писмо на МОСВ с входящ № М-78/23.02.2017 г.
-   „Петролна база“ – Пловдив с оператор „Нафтекс Петрол“ ЕООД, гр. Ловеч, предприятие без потвърдена класификация за висок рисков потенциал. Обектът не работи. Проверката е извършена за изясняване на обстоятелства около бъдещото съществуване на обекта.
-   „Разтоварище за хлор“, с. Шишманци, община Раковски с оператор „Скорпио-46“ ЕООД, гр. Пловдив. Обектът е в процедура по реда на Глава VI и VII от ЗООС.
o   дадени предписания – 3 (едно предписание е свързано с допълнителни мерки при съ-хранението на бутилките с хлор и две – с представяне на информация от „Нафтекс петрол“ ЕООД); съставени актове няма.
 
НП
 
1.      НП № 8/01.03.2017 г. срещу Величка Желязкова, гр. Пловдив, за това, че предлага за продажба защитени животински видове в нарушение на Закона за биологичното разнообразие, с наложена глоба в размер на 100 лв.
2.      НП № 9/13.03.2017 г. срещу „КЦМ ” АД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.
3.      НП № 10/07.03.2017 г. срещу „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД , за това, че зауства отпадни води, чиито показатели превишават емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
4.      НП № 11/07.03.2017 г. срещу „Балканкар Рекорд” АД, гр. Пловдив, за това, че за формираните от дейността на дружеството отпадъци не води отчетност съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри в нарушение на Закона за управление на отпадъците, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
5.      НП № 12/07.03.2017 г. срещу „Брент Ойл - 1” ЕООД, гр. София, за това, че не е изпълнило задължително предписание в нарушение на Закона за опазване на околната среда, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
6.      НП № 13/16.03.2017 г. срещу „Агрия ” АД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.
7.      НП № 14/20.03.2017 г. срещу „Стийл” ЕООД, гр. Пловдив, за това, че за формираните от дейността на дружеството отпадъци не е извършило необходимата класификация в нару-шение на Закона за управление на отпадъците, с наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.
8.      НП № 15/23.03.2017 г. срещу Людмил Димитров, гр. Хисаря, за това, че в качеството му на титуляр на разрешително за заустване не спазва и изпълнява условия, поставени в него в нарушение на Закона за водите, с наложена глоба в размер на 2 000 лв.
 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
 
4.1. Околната среда
-     За отчетния период няма настъпили екологични щети от дейността на обектите, контролирани от РИОСВ – Пловдив.
-      В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
-       Преустановено е заустването на отпадъчни води и замърсяването на напоителен канал в с. Трилистник с отпадъчни води от обект „Свинеферма“, с. Трилистник на „Поля-63“ ООД.
-       В резултат на контролната дейност се установи, че на територията на РИОСВ – Пловдив не се извършва нерегламентирано събиране и търговия с лечебни растения и не се изкупуват защитени растения или такива по ограничителен режим, което оказва пряко положително влияние върху опазване на биологичните ресурси. Установи се също, че проверените   защитени територии и зони са в много добро състояние и се опазват и поддържат съгласно Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.
 
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 87 инвестиционни предложения/планове/програми/ проекти  по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, които се отнасят до бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Постановено е едно решение за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони.
Изготвени са 20 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За отчетния период са издадени едно решение по чл. 68 от ЗУО и 9 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, включително един прекратен регистрационен документ.
През периода са разгледани и дадени 18 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, които се отнасят до налични ОХВ, включени в Приложение № 3 на ЗООС.
През месеца е издадено едно решение по ОВОС, одобряващо осъществяването на ИП: „Изграждане на комплекс от сгради, представляващи конюшня, манеж, екокъщи и сгради за обслужващи и стопански дейности“, в землищата на с. Мостово и с. Врата, община Асенов-град, възложител: Мариан Душков Душков.
  
Процедирани и приключили с краен акт в периода с решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 23 инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение № 2 от ЗООС по категории, както следва:
-            т. 2, г – дълбоки сондажи – 8;
-            т. 1, в – мелиоративни дейности в селското стопанство – 5;
-            т. 1, д – интензивно животновъдство – 3;
-            т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 3;
-            т. 3, а – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода – 2;
-            т. 11, д – съхранение на метален скрап – 1;
-            т. 7, д – производство на захарни изделия и сиропи – 1.
Издадено е eдно решение за прекратяване на процедура по ОВОС. За периода е процедиран един план/ програма, приключила с решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Няма издадени решения за прекратяване на процедури по ЕО.
По инициатива на РИОСВ – Пловдив се проведе междуведомствена работна среща с представители на „Монди Стамболийски“ ЕАД във връзка с множеството сигнали за неприятни миризми, подавани на „зеления“ телефон на инспекцията с посочен източник – производствената дейност на компанията. На нея присъстваха експерти от РЗИ – Пловдив, община Стамболийски и Областната администрация в Пловдив. РИОСВ – Пловдив изиска операторът да предприеме действия за промяна на комплексното разрешително, да направи независима експертиза за влиянието на миризмите върху здравето на хората и да предоставя пред обществеността своевременно информация за емисиите.
 
4.3. Обществеността
В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава тенденцията по регистриране на по-малък брой превишения на установените норми по показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.