Списък по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ

(формати на публикуваната информация: PDF, MS Excel, MS Word, HTML)
 
 
 
Контролна дейност
 
Доклади от проверка на комплексно разрешително
 
Атмосферен въздух
 
 
Химични вещества
 
 
Управление на отпадъците
 
Издадени документи
Дейности по управление на отпадъците
 
Превантивна дейност
 
ОВОС и ЕО
Процедури за комплексни разрешителни
 
Защитени територии и биоразнообразие
 
НАТУРА 2000
Защитени местности, природни забележителности и вековни дървета
 
Ключови теми
 
 
Доклади за състоянието на околната среда
 
 
 
Публични регистри 
 
 
 Информационни масиви и ресурси