Отчет за контролната дейност през м. януари и февруари 2017 г.

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месеците януари и февруари експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 92 проверки на 84  обекта, в  т.ч. 36  планови и 56  извънредни. Извършени са 13 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 1 планова и 12 съвместни. В рамките на проведения контрол са дадени 25 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 9 акта, от които един е за констатирани неизпълнения на дадени предписания.  
От директора на РИОСВ – Пловдив са издадени 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции в размер на 11 000 лв.
За констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната средае наложена една санкция в размер от 4 309,22 лв./мес. Тя е съставена на „Галус - 2004“ ЕООД.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 99 023,34 лв.: 27 923,34  лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 71 100,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми – 22 338,66 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Садово – 8 867,71 лв., община Пловдив – 6 176,54 лв., община Марица – 3 343,08 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 62 сигнала и писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
През месеците януари и февруари основните акценти в извършената контролна дейност са:
- изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2017 г.;
- проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
- оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания, разглеждане и утвърждаване на планове за управление на разтворители за инсталации, попадащи в обхвана на Наредба № 7/2003 г.;
- издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки, изготвяне на становища за постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС;
- по фактор „шум“ са извършени оценки на доклади от проведени собствени периодични измервания, съгласно изискванията на ЗЗШОС и Наредба № 54/2010 г.
- в областта на „управление на риска“ са извършени проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2017 г. на РИОСВ – Пловдив, разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения от предприятия с висок рисков потенциал.
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
- изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 21/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2017 г.,  съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив;
- въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
- изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект и становища по инвестиционни предложения;
-подадени сигнали за бедстващи защитени животни и за нарушения, свързани със защитени видове. Акцентът от извършената месечна дейност са предприети действия съгласно Закона за биологичното разнообразие по спасяването на бедстващи птици и за предотвратяване на нарушения, свързани със защитени видове.
- проверки по жалби и сигнали, подадени на „Зеления“ телефон на РИОСВ – Пловдив.
- изготвяне на план за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив през 2017 г. и отчет за изпълнение на плана за 2016 г.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
- Разглеждане на постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите съгласно действащата нормативна уредба по опазване чистотата на атмосферния въздух и ЗЗШОС.
- Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили 52 доклада по ОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закон по шума в околната среда.
- Засиленият превантивен контрол е свързан с разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия с висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества и смеси, включени в Приложение № 3 на ЗООС. През разглеждания период за разгледани и са дадени 44 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения на химични вещества и смеси.
- Разгледан е и върнат за отстраняване на забележки, ДППГА на „Производство на калциев карбид и ацетилен“, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив с оператор „Калцит“ АД, ПНРП. Потвърден е коригиран и представен ДППГА на „Съхранение и търговия с хлор и натриев хипохлорит“, гр. Пловдив с оператор „Скорпио-46“ ЕООД – ПСНРП.
- Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на Закона за водите в частта по опазване чистотата на водите. Издадени са 3 становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.
 
2.2. Tекущ контрол:
 През месеците януари и февруари 2017 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          контрол на разрешителни за заустване, проверки на обекти с издадени РЗ и КР във връзка със спазване на ИЕО, условията и работата на ПСОВ;
-          проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни  води;
-          през периода експертите от направление „води“ са участвали в извършване на 23 проверки на 22 обекта. Извършени са: 5 проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води; 5 проверки във връзка с постъпили сигнали и жалби за замърсяване с отпадъчни води; 1 проверка на разрешително за заустване. Общо 13 проверки по плана на РИОСВ – Пловдив за 2017 г. При извършените проверки са дадени 6 предписания. Осъществен е контрол и във връзка с искане за намаляване на наложена текущи санкции по ЗООС.
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          извършване на планови проверки по утвърдения план за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив през 2017г.
-          осъществяван е контрол в обект на „Билд Инвест Сит“ ООД в с. Труд;
-          за периода са постъпили 14 сигнала, от които 7 са препратени по компетентност до общинските администрации за предприемане на действия и 1 жалба, която е препратена до ОД  БХ – Пловдив;
-          издадени са 2 удостоверения за инсталации, които са включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
-          Текущият контрол е свързан с  проверки по спазване на условията, поставени в разрешителните по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал – през отчетния период не са извършвани проверка на „севезо“ обекти.
-          проверки по спазване на изискванията на ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 (REACH),  Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците. Извършени са проверки съгласно одобрения план за контролна дейност на РИОСВ –Пловдив за 2017 г.
-          проверки на фирми, извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Извършени са четири проверки по сигнали постъпили по „зелен телефон“ на РИОСВ – Пловдив, които се отнасят за бедстващи защитени птици – три екземпляра обикновен мишелов и една кукумявка, които са изпратени за лечение и рехабилитация в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.
-          По „зелен телефон“ са получени още десет сигнала, свързани със защитени животински видове, а именно: четири се отнасят до продажба на защитени животни в сайтове за безплатни обяви, които са препратени по компетентност до Районна прокуратура – Пловдив; четири от сигналите се отнасят за намерени мъртви птици – лебед и орли. Предвид епизоотичната обстановка в страната – наличие на огнища от птичи грип са направени разпореждания за оставяне на птиците на мястото, където са намерени, на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие; получен е сигнал за птица във видимо недобро състояние. Сигналът е препратен до ОДБХ – Пловдив по компетентност; един сигнал за мъртво куче и пострадали още 4 кучета е  препратен  по компетентност до община Пловдив, район „Северен“.
-          Една проверка на защитена територия – природна забележителност „Хълм на Освободителите“ е извършена през м. февруари във връзка с публикация в медиите за разрушаване на скали в границите на хълма. При извършената проверка е установено, че „разрушаването“ е във връзка със строителство на жилищна сграда и се намира извън границите на защитената територия. Не се установени нарушения на режима на ЗТ, определен със заповедта за обявяване и на Закона за защитените територии.
 
2.3. Засилен последващ контрол
 
Контрол по изпълнение на дадени предписания:
-          осъществяване на последващ контрол на обект по изпълнение на дадени предписания – Оранжериен комплекс в гр. Първомай на „ГРИЙНС“ ООД. Оперотарът е провел собствени периодични измервания, които не е докладвал пред РИОСВ – Пловдив;
-          осъществяване на последващ контрол в обект на „Чичо Чарли“ ЕООД, свързан с преетикетиране на внесено оборудване, предварително заредено с ФПГ. Предписанието е изпълнено;
-          извършена е проверка в деловодната програма по установяване входиране на писмена информация от физическо лице – Петър Димитров. Предписанието не е изпълнено, поради което е изпратена покана за съставяне на АУАН.
-          през разглеждания период няма извършвани проверки по дадени предписания по отношение на химикали. Издадено е наказателно постановление НП № 06/13.02.2017 г. за налагане на имуществена санкция в размер на 4 000 лв. за неизпълнено предписание по чл.166 от ЗООС.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ, ЗОПОЕЩ, ЗОИК и ЗЗШОС.
-         осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 29; проверени обекти – 22; дадени предписания – 12; съставени актове няма.
-         Издадени са 3 наказателни постановления – на РУМ „ТРАКИЯ“ АД, на „Еврохоспитал“ АД и „Трипъл“ АД за непредставен отчет съгласно изискванията на Наредбите за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/842/2006, отменен с Регламент /ЕС/ 517/2014 и Регламент /ЕО/ 1005/2009;
-         Извършена е оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от операторите „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД. Установено е, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни.
-         съставени имуществени санкции по чл. 69 от ЗООС – няма.
-         проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
-          извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби на граждани – 7. Четири от проверените сигнали са неоснователни. Общо за периода са процедирани 8 постъпили жалби и сигнали на граждани.
През разглеждания период са извършени 3 проверки по дадени предписания, а също и:
Експертите от направление „въздух“ са участвали в 1 комплексна проверка по изпълнение на законодателството по компонент „въздух“, фактор „шум“ и екологична отговорност.
 
Води
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив,  все повече оператори изпълняват задълженията си, поставени в разрешителните за заустване, съгласно изискванията на ЗВ.
-          обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o   извършени проверки – 23;
o   проверени обекти – 22;
o   дадени предписания – 6;
o   издадени НП – 2;
o   Съставени са 6 АУАН:
1.      АУАН Nо 1/05.01.2017 г. на „ВМЗ“ ЕАД по ЗВ.
2.      АУАН Nо 2/12.01.2017 г. на „КЦМ“ АД по ЗВ.
3.      АУАН Nо 4/17.01.2017 г. на „Агрия“ ЕАД по ЗВ.
4.      АУАН Nо 5/25.01.2017 г. на Людмил Димитров по ЗВ.
5.      АУАН Nо 7/10.02.2017 г. на Община Сопот по ЗВ.
6.      АУАН Nо 8/17.02.2017 г. на „Агрия“ АД по ЗВ.
 
·     Издадено е едно НП за текуща санкция по чл. 69 в размер на 4 309,22 лв./мес. на „Галус - 2004“ ЕООД.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-                   осъществена контролна дейност в периода – извършени са 9 проверки; проверени са 9 обекта; няма дадени предписания; съставен е един акт.
-                   извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – процедирани са общо 14 сигнала на граждани за предотвратяване на нарушения и спасяване на животински видове.
 
Отпадъци
За месеците януари и февруари  приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършване на извънредни проверки по изпълнение на предписания, както и проверки, съвместно с полицията, по жалби и сигнали от населението.
-        извършени проверки - 30
-        проверени обекти - 23
-        дадени предписания – 7
-        съставени актове – 2
-        наказателни постановления - няма
извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали  и жалби –  3бр. сигнали. Извършени са проверки на място. И трите са били основателни. Дадени са предписания. Извършен е последващ контрол. Предписанията са изпълнени в срок.
 
АУАН №3/16.01.2017г. на „Балканкар Рекорд“ АД, на основание чл.135, ал.1, т.1, пр.1, вр. чл.8, ал.2, т.6, вр. чл. 44, ал.1 от ЗУО, за неводене на отчетност
 
АУАН №9/21.02.2017г. на "Елит - 95" ООД, на основание чл. 156, ал.1, вр. чл. 120 от ЗУО за неизпълнение на предписание.
 
Химикали
През разглеждания период не са констатирани нарушения, от операторите се спазват изискванията. Акцент в контролната дейност през месеца са проверки, свързани с изпълнение на годишния план и със съгнали на „Зелен телефон“ и по писмо на МОСВ.
-                   осъществена контролна дейност в периода – извършени са 7 извънредни проверки, 3 от които са по сигнали на „Зелен телефон“ и 4 са по писмо на МОСВ, относно информация от КЗП за изделия с наднормено съдържание на SCCP);
-                   проверени са 7 обекти, не са дадени предписания; няма съставени актове.
 
ОВОС И ЕО
-                     осъществена контролна дейност в периода: извършени са 3 проверки на 3 обекта.
-                     проверки по сигнали и жалби на граждани: 1.
 
СЕВЕЗО
Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2017 г. на РИОСВ – Пловдив, обекти с издадени разрешителните по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал.
 
НП
1.      НП № 1/03.01.2017 г. срещу „Трипъл” АД, гр. Пловдив, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
2.      НП № 2/10.01.2017 г. срещу „Дино“ ЕООД , за това, че зауства отпадни води без да притежава разрешително в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
3.      НП № 4/01.02.2017 г. срещу „Рум Тракия” АД, гр. Пловдив, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
4.      НП № 5/08.02.2017 г. срещу „Еврохоспитал Пловдив” АД, гр. Пловдив, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
5.      НП № 6/13.02.2017 г. срещу „Стиросаур” АД, с. Ведраре, за това, че не е изпълнило задължително предписание в нарушение на Закона за опазване на околната среда, с наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лв.
6.      НП № 7/13.02.2017 г. срещу „КЦМ” АД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
7.      НП № С-И-3/11.01.2017 г., срещу „Глаус - 2004 ” ЕООД, гр. София, за това, че зауства отпадъчни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешително за заустване, с наложена текуща месечна санкция в размер на 4 309,22 лв./мес.
 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-                     В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава положителната тенденция по подобряване на качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.
-                     За отчетния период няма настъпили екологични щети от дейността на обектите, контролирани от РИОСВ – Пловдив.
-                     При планова проверка на ПСОВ на село Житница  е констатирано, че ПСОВ работи и ефективно пречиства отпадъчните води от канализационната мрежа на селото.
-                     В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
През разглеждания период за разгледани и са дадени 44 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, свързани с налични ОХВ, включени в Приложение № 3 на ЗООС.
Постановени са 6 решения за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони.
Изготвени са 54 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За периода са процедирани 5 плана/ програма, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 40 инвестиционни предложения, от тях два са с характер „да се извършва ОВОС“, а останалите 38 - „да не се извършва ОВОС“, от тях по Приложение No 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 1, в – мелиоративни дейности в селското стопанство – 11;
-          т. 1, д – интензивно животновъдство – 5;
-          т. 2, а – кариери, открити рудници и добив на торф – 1;
-          т. 2, г – дълбоки сондажи – 9;
-          т. 4, б – инсталации за преработка на черни метали – 1;
-         т. 4, г – инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави (с изключение на благородните метали), изтегляне, формоване и валцуване на изделия от цветни метали и сплави – 2;
-         т. 6, а – обработка на междинни продукти и производство на химични вещества и смеси – 1;
-         т. 6, в – съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества - 2 броя;
-         т. 7, б – пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти – 2;
-         т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 4;
-         т. 12, в – ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности – 1;
-         т. 12, е – спортни и/или рекреационни комплекси извън урбанизирани територии – 1.
 
Издадени са 6 решения за прекратяване на процедури по ОВОС. Няма издадени решения за прекратяване на процедури по ЕО.
За отчетния период са издадени 6 решения по чл. 68 от ЗУО и 17 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, включително един отказ и три прекратени регистрационни документи.
Взети са участия в 7 ДПК на 6 обекта, с комисиите са приети 5 обекта.
 
4.3. Обществеността
В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава положителната тенденция по подобряване качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.
Проведени са две обществени обсъждания на доклади по ОВОС за инвестиционни предложения:
„Изграждане на комплекс от сгради представляващи конюшня, манеж, екокъщи и сгради за обслужващи и стопански дейности“, в имоти 49151.14.125, 49151.14.136, 49151.14.121, в землището на с. Мостово и имот 12992.10.48, в землището на с. Врата, община Асеновград, Възложител: Мариан Душков Душков; 
„Преустройство на склад за строителни материали в инсинератор за човешки тленни останки”, в имот № 001382, в землището на гр. Куклен с възложител: “ФУНДАМЕНТ” ООД.