Отчет за контролната дейност през м. декември 2016 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ – Пловдив за месец декември 2016 г. 

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 1.1.През месец декември експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 223 проверки на 214  обекта, в  т.ч. 165  планови и 58  извънредни. Извършени са 17 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 14 планови и 3 съвместни. В рамките на проведения контрол са дадени 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 4 акта, от които един акт за неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ – Пловдив са издадени 11 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции в размер на 70 000 лв.
За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни, от РИОСВ са наложени санкции на операторите на инсталациите в общ размер от – 50 000 лв.
За констатирани наднормени замърсявания на  компонентите на околната среда е наложена една санкция в размер от 11 991,51лв./мес. Тя е съставена на „ВП Брандс интернешънъл“ АД.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 32 167,38 лв.: 11 167,39  лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 20 999,99 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми – 8 933,90 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Пловдив – 3 088,27 лв., община Садово – 2 708,34 лв., община Карлово – 1 164,29лв., община Марица – 1 062,40лв.
 
1.3. За периода са постъпили 24 сигнала и писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
През месец декември основните акценти в извършената контролна дейност са:
- изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2016 г.;
- проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
- оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания, разглеждане и утвърждаване на планове за управление на разтворители за инсталации, попадащи в обхвана на Наредба № 7/2003 г.;
- издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки, изготвяне на становища за постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС;
- по фактор „шум“ са извършени оценки на доклади от проведени собствени периодични измервания, съгласно изискванията на ЗЗШОС и Наредба № 54/2010 г.
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
- изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 21/ 2016 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2016 г.,  съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив;
- въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
- изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект и становища по инвестиционни предложения;
- контрол върху състоянието на защитените територии;
- контрол върху издаваните позволителни за ползване на лечебни растения;
- проверки по жалби и сигнали, подадени на „Зеления“ телефон на РИОСВ – Пловдив.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
- Разглеждане на постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите съгласно действащата нормативна уредба по опазване чистотата на атмосферния въздух и ЗЗШОС. Изготвени и предадени в срок са 34 становища за инвестиционни предложения и 2 становища по ДОВОС.
- Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили 2 доклада по ОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закон по шума в околната среда.
-            Извършени проверки по населени места в общини в териториалния обхват на РИОСВ – Пловдив с цел предотвратяване на евентуални замърсявания.
-            Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия с висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества и смеси, включени в Приложение № 3 на ЗООС. През периода са разгледани и дадени 22 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения.
-            Разгледани са актуализирани доклад за безопасност, доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии и авариен план на „КЦМ“ АД, гр. Пловдив и е дадено становище.
-            Разгледан е и върнат за отстраняване на забележки, ДППГА на „Търговия и склад за хлоралкални продукти“ на „Скорпио-46“ ЕООД, гр. Пловдив.
-            Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с  постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на Закона за водите в частта по опазване чистотата на водите. Издадени са 6 становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обекта за заустване на отпадъчни води.
 
2.2. Tекущ контрол:
 През месец декември 2016 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          контрол на разрешителни за заустване, проверки на обекти с издадени РЗ и КР във връзка със спазване на ИЕО, условията и работата на ПСОВ;
-          проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни  води;
-          извършени са комплексни проверки на обекти по заповед на директора на РИОСВ;
-          проверка по изпълнение на условия и срокове в КР № 123-Н1/2009 г. на "Монди Стамболийски" ЕАД;
-          проверки по спазване на изискванията на ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 (REACH),  Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);
-          проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците. Извършени са проверки съгласно одобрения план за контролна дейност на РИОСВ –Пловдив за 2016 г.
-          контрол по спазване на условията в издадени разрешителни.
-          проверки на фирми, извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци; съвместни проверки с полиция, както и по заповед на министъра на околната среда и водите.
-          Проверки по спазване на условията, поставени в разрешителните по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал.
-          проверки по сигнали и жалби на граждани;
-          участие в междуведомствена комисия за извършване на проверка по участъци от р. Марица и р. Чая;
-          Контрол върху състоянието на защитените територии. Извършени са 10 проверки на защитени територии – резерват „Червената стена“, защитени местности „Марциганица“, „Усойката“,  „Тракийски равнец“, „Средната поляна“, „Клувията дива-вода“, „Барикадите“ и природна забележителност „Данов хълм“, „Хълм на Освободителите“ и „Младежки хълм.
-          Контрол по спазване Закона за лечебните растения при осъществяване дейността по издаване на позволителни за ползване на лечебни растения. Извършена е една проверка на ТП „ДГС-Пловдив“.
-          Контрол върху състоянието на защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“. Извършени са 6 проверки на защитени зони, като три от тях са във връзка с осъществяване контрол на условия в издадено решение по ОВОС.
-          Извършена е една проверка на Кооперативен пазар – Асеновград с цел предотвратяване търговията със защитени животински видове. При проверката не е установена търговия и предлагане за продажба на защитени видове, в това число птици, което предишните години бе честа практика на този пазар.
-          Извършени са 2 планови проверки по контрол на решение по ОВОС.
 
2.3. Засилен последващ контрол
 
Извършени са 17 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания, при които е установено, че те са изпълнени.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ, ЗОПОЕЩ, ЗОИК и ЗЗШОС.
-         осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 44; проверени обекти – 41; дадени предписания – 10; съставени актове няма. Издадени наказателни постановления - 2, съставени имуществени санкции по чл. 69 от ЗООС – няма.
-         Извършена е оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от операторите „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД. Установено е, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни.
-         проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
-          извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби на граждани – 7. Четири от проверените сигнали са неоснователни. Общо за периода са процедирани 8 постъпили жалби и сигнали на граждани.
През разглеждания период са извършени 3 проверки по дадени предписания, а също и:
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          изготвени са доклади за „летен период“, за състоянието на КАВ, на основание т. 11.5 от Заповед № РД-66/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите по показатели ФПЧ10и ФПЧ 2,5 и Озон.
-          издадено е едно удостоверение за инсталации, които са включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
Експертите от направление „въздух“ са участвали в 10 комплексни проверки по изпълнение на законодателството по компонент „въздух“, фактор „шум“ и екологична отговорност.
 
Води
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив,  все повече оператори изпълняват задълженията си, поставени в разрешителните за заустване, съгласно изискванията на ЗВ.
-          обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o   извършени проверки – 44;
o   проверени обекти – 42;
o   дадени предписания – 7;
o   Съставени са 2 АУАН:
1.      АУАН N: 83/2.12.2016 г. на „Месфууд“ АД по чл. 200, ал. 4, вр. чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. чл. 48, ал. 1, т. 3 – за повторно нарушение.
2.      АУАН N: 86/20.12.2016 г. на „КЦМ“ АД по чл. 200, ал. 1, т. 42, вр. чл. 126, ал. 1 – за неподдържане на ЛПСОВ в изправност.
·     Издадено е едно НП за текуща санкция по чл. 69 в размер на 11 991,51 лв./мес. на „ВП Брандс интернешънъл“ АД.
-         извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби – извършени са 2 проверки.
-         извършени са 5 комплексни проверки на обекти по компонент „води“;
-         31 проверки са по плана на РИОСВ – Пловдив за 2016 г.
-         проверка на „Монди Стамболийски“ ЕАД по Условие 10 във връзка с изпълнение на комплексно разрешително;
-          10 проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води;
-           5 проверки по изпълнение на дадено предписаниe. Констатирано е, че предписанията, дадени в предходни проверки са изпълнени.
-            извършени са 3 проверки във връзка с искане за намаляване на наложени текущи санкции по ЗООС.
 
Почви
-          обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода
o   извършени проверки – 2
o   проверени обекти – 2
o   дадени предписания – 0
o   съставени актове – няма.
-          извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив се установи, че състоянието на проверените защитените територии и защитените зони е добро. При извършените контролни проверки на гореописаните защитени територии и зони не са наблюдавани непосредствени заплахи за природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие и режима им, определен със заповедите за обявяване.
По отношение на осъществената контролна дейност по Закона за лечебните растения – извършената проверка на ТП „ДГС Пловдив“ се установи, че издаваните позволителни за ползване на лечебни растения от горския фонд са в съответствие с изискванията на Закона за лечебните растения и Наредбата за условията и реда за събиране на билки и генетичен материал.
-            осъществена контролна дейност в периода – извършени са 23 проверки; проверени са 23 обекта; няма дадени предписания; съставен е един акт.Съставеният АУАН е на кмета на Община Първомай за нарушение на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, а именно издадена заповед за почистване на канали и дере, попадащи в границите на защитени зони „Река Марица“ и „Марица Първомай“ без проведена процедура по чл. 31 от ЗБР. За извършеното изсичане на дървесна растителност в границите на защитени зони, през октомври е издадена и принудителна административна мярка по ЗБР за спиране изпълнението на издадената заповед за почистване на каналите и дерето.
-          През месец декември е извършена проверка относно контрол по изпълнение на дадени предписания  за обект МВЕЦ „Наречен“ . На основание Заповед № РД-435/29.07.2016 г. на МОСВ през август е извършена проверка съвместно с Басейнова дирекция – Пловдив на съоръжението във връзка с осъществяване контрол по спазване на условията в издаденото решение по ОС. По време на инспекцията е установено несъответствие в условие на издадено от директора на РИОСВ – Пловдив решение по ОС, а именно – монтирана осветителна система на обекта. В тази връзка е направено предписание от екоинспекцията за премахването й. Извършената проверка през декември е във връзка с осъществяване контрол върху изпълнението на даденото предписание на РИОСВ. При проверката бе установено, че е изпълнено предписанието и е премахната осветителната система, с което е преустановено безпокойството на нощно активните животински видове, предмет на опазване в ЗЗ „Родопи-Средни“.
-          извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – процедирани са общо 4 сигнала на граждани за предотвратяване на нарушения и спасяване на животински видове.
За отчетния период са извършени 4 проверки по сигнали на „зеления“ телефон на РИОСВ – Пловдив. Един от тях се отнася за продажба на защитен животински вид  – смок голям стрелец, който е изпратен до Районна прокуратура – Пловдив. Останалите 3 сигнали са за бракониерски лов, риболов и изсичане на дървета извън границите на защитени територии и зони, като са препратени по компетентност до РДГ – Пловдив и Община Брезово.
На основание Заповед № РД-22-45/20.09.2016 г. на Областния управител на област Пловдив експерт от направлението участва в една междуведомствена комисия за извършване на проверка по участъци от р. Марица и р. Чая (предпазни диги, прагове, буни, мостове), с цел преценяване необходимостта от почистване коритата на реките и укрепителни и възстановителни дейности за защита на населението и за предотвратяване на наводнения, бедствия и аварии. За проведената комисия е съставен междуведомствен протокол.
 
Отпадъци
За месец декември приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършване на планови комплексни проверки в изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив, както и проверки, съгласно Заповед на МОСВ, жалби и сигнали от населението и съвместни проверки с органите на полицията.
осъществена контролна дейност в периода: извършени са 106 проверки; проверени са 102 обекта; дадени са 19 предписания; съставени актове – 1. Съставен е АУАН №85/12.12.2016 г. на "Стил" ЕООД по чл. 135, ал.2, т.1, вр. чл.3, ал.1 от ЗУО за липса на работни листове за класификация на отпадъците.
-         извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – постъпили са 3 сигнала. Извършени са проверки на място. И трите сигнала са неоснователни.
 
Химикали
През разглеждания период не са констатирани нарушения, от операторите се спазват изискванията. Акцент в контролната дейност през месеца са проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2016 г. на РИОСВ – Пловдив, обекти с комплексни разрешителни, комплексни планови проверки.
o        осъществена контролна дейност в периода – извършени са 17 проверки, 13 от които планови (в този брой са включени всички проверки по ХВС и управление на риска, тъй като проверките на обектите са и по двете направления); 3 са извънреднитепроверки (една по писмо на МОСВ, една по заповед на областния управител и една съвместна с атмосферния въздух); една проверка в условия в КР;
-           проверени са 17 обекти, дадени предписания – 9 (предписанието е свързано с представяне по чек-лист); няма съставени актове.
 
ОВОС И ЕО
-            осъществена контролна дейност в периода: извършени са 4 проверки, две от които са планови проверки по контрол на решение по ОВОС за „Изграждане на кариера за добив на баластра в участъците на находище „Каваклъка” в землищата на с. Боянци и Асеновград, възложител "Литос комерс" ЕООД и "Добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли от находище Инджова върба-2“, землище на с. Ръжево Конаре, община Калояново, възложител "Холсим кариерни материали Пловдив"АД. Дадени са три предписания, две от тях са изпълнени, проверени са 4 обекти; няма съставени актове.
-             проверки по сигнали и жалби на граждани: няма.
 
Комплексни разрешителни
-        осъществена контролна дейност в периода: извършени са 4 проверки, 3 от които са участия в ДПК, а една е проверка на “Монди Стамболийски” ЕАД във връзка с изпълнение на условия и срокове на комплексно разрешително; проверени са 4 обекта; дадени предписания – няма; няма съставени актове;  
-     проверки по сигнали и жалби на граждани – няма.
 
СЕВЕЗО
През разглеждания период за разгледани и са дадени 21 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения. Разгледани са актуализирани доклад за безопасност, доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии и авариен план на „КЦМ“ АД, гр. Пловдив.   
 
НП и ПАМ
1.      НП № 88/01.12.2016 г. срещу „Калцит”АД, гр. Асеновград, за това, че не изпълнява условия, поставени с комплексно разрешително в нарушение на Закона за опазване на околната среда, с наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.
2.      НП № 89/01.12.2016 г. срещу Юрий Бошнаков, гр. Пловдив, за това, че извършва дейности без необходимите съгласно екологичното законодателство документи, с наложена глоба в размер на 500 лв.
3.      НП № 90/06.12.2016 г. срещу „Гаро-2004” ООД, гр. Пловдив, за това, че за формираните от дейността на дружеството отпадъци не притежава заверени от директора на РИОСВ отчетни книги в нарушение на Закона за управление на отпадъците, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
4.      НП № 92/12.12.2016 г. срещу „Куминяно Фрут“ ООД , за това, че зауства отпадни води, без да притежава разрешително в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
5.      НП № 93/19.12.2016 г. срещу „Монди Стамболийски” ЕАД, гр. Стамболийски, за това, че не изпълнява условия, поставени с комплексно разрешително в нарушение на Закона за опазване на околната среда, с наложена имуществена санкция в размер на 40 000 лв.
6.      НП № 94/19.12.2016 г. срещу Сандо Бошнаков, гр. Пловдив, за това, че извършва дейности без необходимите съгласно екологичното законодателство документи, с наложена глоба в размер на 500 лв.
7.      НП № 95/19.12.2016 г. срещу „Мебелор” ООД, гр. Пловдив, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
8.      НП № 96/19.12.2016 г. срещу „Йота” ООД, с. Ягодово, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
9.      НП № 97/19.12.2016 г. срещу „Месфууд” АД, гр. Пловдив, за това, че при условията на „повторност“ зауства отпадни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.
10. НП № 98/27.12.2016 г. срещу „ВП Брандс Интернешънъл” АД, гр. Пловдив, за това, че като титуляр на разрешително за заустване не спазва задължението да изпълнява условията в него в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
11. НП № 99/27.12.2016 г. срещу „Аладин Фуудс” ООД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
12. НП № С-И-91/06.12.2016г., срещу „ВП Брандс Интернешънъл ” АД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадъчни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за заустване, с наложена текуща месечна санкция в размер на 11 991,51лв./мес.
13. Резолюция за прекратяване на АНП № 1/05.12.2016 г., образувано с АУАН № 70/ 15.09. 2016 г. срещу „Гаро – 2004“ ЕООД , за това, че не е изпълнило условие, определено в разрешението по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Приложен е чл. 28, буква „а“ от ЗАНН, като нарушението е квалифицирано като маловажен случай. „Гаро – 2004“ ЕООД е предупредено, че при повторно нарушение ще му бъде наложено предвиденото в закона административно наказание.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-            В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава положителната тенденция по подобряване на качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.
-            За отчетния период няма настъпили екологични щети от дейността на обектите, контролирани от РИОСВ – Пловдив.
-            В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда. Взето е участие в семинар по прилагане на законодателството в областта на управлението на риска (СЕВЕЗО).
-            При планови проверки на ГПСОВ на Карлово и на Пловдив е констатирано, че ПСОВ работят и ефективно пречистват отпадъчните води от канализационните мрежи.
-             Намалено е замърсяването на Бяла река от млекопреработвателни предприятия в село Ведраре, община Карлово, собственост на „Ненко Трифонов Фуудс“ ООД и в село Домлян, собственост на „Полидей-2“ ООД.
-              В резултат на контролната дейност се установи, че на територията на РИОСВ – Пловдив не се извършва нерегламентирано събиране и търговия с лечебни растения и не се изкупуват защитени растения или такива по ограничителен режим, което оказва пряко положително влияние върху опазване на биологичните ресурси. Установи се също, че проверените   защитени територии и зони са в много добро състояние и се опазват и поддържат съгласно Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 136 инвестиционни предложения/планове/програми/ проекти  по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  които се отнасят до бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Постановени са 3 решения за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони.
Изготвени са 29 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За периода са процедирани 3 плана/ програма, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 29 инвестиционни предложения, всичките с характер „да не се извършва ОВОС“, от тях по Приложение No 2 от ЗООС по категории:
-         т. 2, г – дълбоки сондажи – 5;
-         т. 1, в – мелиоративни дейности в селското стопанство – 13;
-         т. 1, д – интензивно животновъдство – 4;
-         т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 2;
-         т. 3, а – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода – 1;
-         т. 12, г – постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани – 1;
-         т. 11, л – складове за съхранение на продукти за растителона защита – 1;
-         т. 11, б – инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци – 1;
-         т. 10, а – индустриални зони – 1.
Издадени са 3 решения за прекратяване на процедури по ОВОС. Няма издадени решения за прекратяване на процедури по ЕО.
За отчетния период са издадени 6 решения по чл. 68 от ЗУО и 17 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, включително един отказ и три прекратени регистрационни документи.
Взети са участия в 8 ДПК, като са приети с комисиите 8 обекта:
 
4.3. Обществеността
В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава положителната тенденция по подобряване качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.