Отчет за контролната дейност през м. ноември 2016 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ – Пловдив за месец ноември 2016 г.

 
1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец ноември експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 167 проверки на 150  обекта, в  т.ч. 81  планови и 86  извънредни. Извършени са 31 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 18 планови и 13 съвместни. В рамките на проведения контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 6 акта, от които един акт за неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ – Пловдив са издадени 3 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции в размер на 9 000 лв.
Общо събраните суми от РИОСВ – Пловдив по наложени глоби и санкции са 29 670,39 лв.: 10837,33 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 18 833,06 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми 8 669,85 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Пловдив – 3 088,27лв., община Садово – 2 708,34 лв., община Карлово – 1 161,88 лв., община Асеновград – 736,80 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 30 сигнали и писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
През месец ноември основните акценти в извършената контролна дейност са:
- изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2016 г.;
- проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
- оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания, разглеждане и утвърждаване на планове за управление на разтворители за инсталации, попадащи в обхвана на Наредба № 7/2003 г.;
- издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки, изготвяне на становища за постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС;
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения от предприятия с висок рисков потенциал;
- по фактор „шум“ са извършени оценки на доклади от проведени собствени периодични измервания, съгласно изискванията на ЗЗШОС и Наредба № 54/2010 г.
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
- изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 21/ 2016 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2016 г.,  съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив;
- въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
- изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект и становища по инвестиционни предложения;
- проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
- контрол върху състоянието на защитените територии;
- контрол върху издаваните позволителни за ползване на лечебни растения;
- контрол върху дейността на Зоопарк – Пловдив;
- проверки по жалби и сигнали, подадени на „Зеления“ телефон на РИОСВ – Пловдив.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
- Разглеждане на постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите съгласно действащата нормативна уредба по опазване чистотата на атмосферния въздух и ЗЗШОС. Изготвени и предадени в срок са 34 становища за инвестиционни предложения и 2 становища по ДОВОС.
- Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени 35 уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, свързани с употреба на химични вещества и смеси.
- Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили 2 доклада по ОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закон по шума в околната среда.
- Контрол по спазване Закона за лечебните растения при осъществяване дейността по изкупуване и преработка на лечебни растения. Извършена е една проверка.
- Контрол върху състоянието на защитените територии. Извършени са 2 проверки на защитени територии – защитени местности „Караджов камък“ и „Върлишница“.
- Контрол върху дейността на Зоопарк – Пловдив във връзка с предстоящата процедура по лицензирането му от МОСВ.
- Извършени са 2 проверки на площадки за инвестиционно предложение, съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ОВОС: на площадка за предварително третиране на стабилизирана органична фракция на утайки от ПСОВ в гр. Съединение, възложител "Биолайф-И" ООД и на животновъдна ферма в гр. Стамболийски, възложител "Димитър Маджаров-АГРО" ЕООД.
- Извършени проверки по населени места в общини в териториалния обхват на РИОСВ – Пловдив с цел предотвратяване на евентуални замърсявания.
- Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия с висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества и смеси, включени в Приложение № 3 на ЗООС.
- Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с  постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на Закона за водите в частта по опазване чистотата на водите.
- Разгледан е и върнат за отстраняване на забележки, ДППГА на „Търговия с хлоралкални продукти“, гр. Пловдив, община Пловдив, с оператор „Скорпио-46“ ЕООД, гр. Пловдив, ПНРП.
 
2.2. Tекущ контрол:
 
 През месец ноември 2016 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
- контрол на разрешителни за заустване, проверки на обекти с издадени РЗ и КР във връзка със спазване на ИЕО, условията и работата на ПСОВ;
- проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни  води;
- оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
- изготвени са доклади за „летен период“, за състоянието на КАВ, на основание т. 11.5 от Заповед № РД-66/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите по показатели ФПЧ10и ФПЧ 2,5 и Озон.
- през месеца са постъпили 8 сигнала, от които 6 са препратени по компетентност до общинските администрации за предприемане на действия. Във връзка с множеството сигнали, подадени от Инициативен комитет на жители на с. Труд за замърсяване на въздуха и посочен източник производствената дейност на „Билд Инвест Сит“ ЕООД – оператор на централа за биогаз, са проведени извънредни емисионни измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух. Всички измервани показатели са в съответствие с НДЕ.
- издадени са 3 удостоверения за инсталации, които са включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
- проверки по спазване на изискванията на ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 (REACH),  Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);
- проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води;
- проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците. Извършени са проверки съгласно одобрения план за контролна дейност на РИОСВ –Пловдив за 2016 г.
- контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.).
- проверки на фирми, извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци; проверки по сигнали и жалби на граждани, съвместни проверки с полиция, както и по заповед на министъра на околната среда и водите.
- проверки по спазване на условията, поставени в разрешителните по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал.
- извършени са две проверки по сигнали, постъпили на „зеления“ телефон на РИОСВ –Пловдив, които се отнасят за защитени птици, отглеждани в частен дом в Асеновград и в магазин „Кауфланд“, гр. Пловдив. При извършените проверки не се установи улавяне и притежаване на защитени видове птици.
- извършена е една проверка по Заповед на кмета на район "Източен“ № ЗРИ-515/17.11.2016 г. за изградени незаконни постройки по дигата на река Марица в  Пловдив. При извършената проверка се установи, че същите не попадат в границите на защитени зони и защитени територии.
 
2.3. Засилен последващ контрол
- Извършени са проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания в направление УО и води, при които е установено, че те са изпълнени.
- След осъществен последващ контрол по изпълнение на дадени предписания на „Кармес“ ООД, е констатирано, че операторът на инсталации, работещи с озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, е изпълнил предписанията в срок.
- През разглеждания период няма извършени проверки по дадени предписания по отношение на „химични вещества и смеси“ и „управление на риска“. Съставен е  АУАН № 82/30.11.2016 г. на „Стиросаур“ АД, с. Ведраре във връзка с неизпълнено предписание. Няма наложени глоби и наказателни постановления, свързани с нарушения на екологичното законодателство в областта „химични вещества и смеси“.
- След пореден сигнал на „зеления“ телефон на РИОСВ – Пловдив за наличие на мъртва риба при моста на село Катуница е извършена проверка от експерти на РИОСВ, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС. На място е установено, че сигналът е основателен. Констатирано е голямо количество умряла риба, а цветът на водата на реката е мътен – синьо-зелен. Извършени са проверки на „Агрия“ АД и „КЦМ“ АД. Очакват се резултатите от лабораторните изследвания на взетите при проверките проби за съдържанието на пестициди, метали и други замърсители да покажат каква е причината за замърсяванията на реката. При установяване на нарушения санкциите ще бъдат въз основа на условията в комплексните разрешителни на двете дружества.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ, ЗОПОЕЩ, ЗОИК и ЗЗШОС.
осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 21; проверени обекти – 21; дадени предписания – 20; съставен е един акт. Издадени наказателни постановления няма, съставени имуществени санкции по чл. 69 от ЗООС – няма.
- Извършена е оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от операторите „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД. Установено е, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни.
проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
    - съставен е АУАН на „Монди Стамболийски“ ЕАД за установено нарушение по условие в комплексно разрешително.  
    - извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби на граждани – 2. Един от тях е проверен и е неоснователен и е свързан с миризми от дейността на „Монди Стамболийски“ ЕАД. Общо за периода са процедирани 8 постъпили жалби и сигнали на граждани.
През разглеждания период са извършени 2 проверки по дадени предписания.
Експертите от направление „въздух“ са участвали в 12 комплексни проверки по изпълнение на законодателството по компонент „въздух“, фактор „шум“ и екологична отговорност.
Води
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив,  все повече оператори изпълняват задълженията си, поставени в разрешителните за заустване, съгласно изискванията на ЗВ.
обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
· извършени проверки – 36;
· проверени обекти – 34;
· дадени предписания – 11;
· съставени актове – 3.
проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
1.      АУАН N:77/7.11.2016 г. на „Дино“ ЕООД  – за ползване на воден обект без РЗ.
2.      АУАН N:78/11.11.2016 г. на „ВП Брандс интернешънъл“ АД – по Закона за водите.
3.      АУАН N:79/11.11.2016 г. на „Аладин Фуудс“ ООД – по Закона за водите.
извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби – извършени са 5 проверки. По-значими са:
- В РИОСВ – Пловдив е получен сигнал за замърсяване в района на кланица в кв. Горни воден, Асеновград. Констатирано от експертите е, че са предприети действия за ефективното събиране на замърсяването с кръв, с цел непопадане в отпадъчните води на ЛПСОВ и градския канал.
- След получен пореден сигнал за мъртва риба в река Чепеларска експерти на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория в Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка на място. В района на двата моста в село Катуница и надолу по течението на реката инспекторите констатират, че сигналът е основателен. От посочения пункт е взета проба за изследване за наличие на тежки метали, пестициди и други замърсители. Проверки са извършени и са взети проби от отпадъчните води на „Агрия“ АД и „КЦМ“ АД. Извършен е оглед на реката в района на Асеновград в района на „Полигруп“ и колектора на града, където не е установена мъртва риба. След получаване на протоколите от анализираните проби отпадъчни и повърхностни реки от Регионална лаборатория в Пловдив, ще бъдат наложени санкции на причинителите на замърсяването.
- извършени са 8 комплексни проверки на обекти по компонент „води“:
- 23 проверки са по плана на РИОСВ – Пловдив за 2016 г.
- извършени са 2 проверки на „Агрия“ АД по Условие 10 съвместно с представители на ИАОС във връзка с промяна на комплексно разрешително.
Почви
обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода
o   извършени проверки – 0
o   проверени обекти – 0
o   дадени предписания – 0
o   съставени актове – няма.
-  извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив  се установи, че състоянието на проверените защитените територии е добро.  При извършените контролни   проверки на защитените територии „Караджов камък“ и „Върлищница“ не са наблюдавани непосредствени заплахи за природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и режима им, определен със заповедите за обявяване.
По отношение на осъществената контролна дейност по Закона за лечебните растения – извършената проверка на ТП „ДГС Карлово“ се установи, че издаваните позволителни за ползване на лечебни растения от горския фонд са в съответствие с изискванията на Закона за лечебните растения и Наредбата за условията и реда за събиране на билки и генетичен материал.
Проверката на Зоопарк – Пловдив установи, че строителните дейности по реконструкция и модернизация са почти завършени, предстои провеждане на държавна приемателна комисия, след което незабавно ще се предприемат действия по лицензиране на зоопарка от МОСВ, съгласно изискванията на ЗБР и наредбата за лицензиране.
осъществена контролна дейност в периода – извършени са 9 проверки; проверени са 9 обекта; няма дадени предписания; няма съставени актове.
извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – общо 2 сигнала на граждани за предотвратяване на нарушения и спасяване на животински видове.
Отпадъци
За месец ноември приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършване на планови комплексни проверки в изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив, както и проверки, съгласно Заповед на МОСВ, жалби и сигнали от населението и съвместни проверки с органите на полицията.
осъществена контролна дейност в периода: извършени са 95 проверки; проверени са 83 обекта; дадени са 30 предписания; съставени са един акт и две наказателни постановления.
- АУАН № 81/28.11.2016 г. на физическото лице Сандо Стоянов Бошнаков за липса на разрешителен документ, съгласно чл. 35 от ЗУО.
- извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – постъпили са 2 жалби и 5 сигнали. Три от сигналите са неоснователни. Относно останалите два сигнала са за нерегламентирани замърсявания в населени места. Дадени са предписания. Извършен е и последващ контрол. Други са в текущ порядък.
Химикали
През разглеждания период не са констатирани нарушения, от операторите се спазват изискванията. Акцент в контролната дейност през месеца са проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2016 г. на РИОСВ – Пловдив, обекти с комплексни разрешителни, комплексни планови проверки.
осъществена контролна дейност в периода – извършени са 12 планови проверки; проверени са 11 обекти, дадени предписания - 2; съставен е един акт.
- Съставен е АУАН на „Стиросаур“ АД, с. Ведраре за неизпълнено предписание.
ОВОС И ЕО
осъществена контролна дейност в периода: извършени са 9 проверки, проверени са 7 обекти; не са дадени предписания; няма съставени актове.
проверки по сигнали и жалби на граждани: няма.
Комплексни разрешителни
осъществена контролна дейност в периода: извършени са 6 проверки, 3 от които са ДПК; проверени са 6 обекта; дадени предписания – няма; няма съставени актове;  
проверки по сигнали и жалби на граждани – няма.
- проверка на “Велди-1” ООД, гр. Пловдив, площадка в с. Трилистник – птицеферма за кокошки носачки във връзка с процедура по издаване на комплексно разрешително;
- съвместни проверки на “Агрия” АД, гр. Пловдив с експерти на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на 7 и 8 ноември 2016 г. във връзка с процедура по актуализация на издаденото комплексно разрешително.
СЕВЕЗО
Акцент в контролната дейност за периода са проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2016 г. на РИОСВ – Пловдив, обекти с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал.
- съставени АУАН на „Севезо“ обекти няма.
През разглеждания период са извършени 2 предварителни срещи на 2 обекта на комисията по СЕВЕЗО:
- производство и съхранение на ПРЗ на „Агрия“ АД, гр. Пловдив, предприятие с висок рисков потенциал;
- газоснабдителна станция за пропан бутан на „Ви газ България“ ЕАД, с. Бенковски – предприятие с висок рисков потенциал;
- няма дадени предписания (предписанието е свързано с актуализация на извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, а проверката е по „химикали“);
- проверки по сигнали и жалби на граждани – няма.
НП и ПАМ
 1.      НП № 85/03.11.2016 г. срещу „Мергел-06” ООД, гр. Пловдив, за това, че за формираните от дейността на дружеството отпадъци не притежава работни листове по Наредба № 2/ 2014 г. за класификация на отпадъците в нарушение на Закона за управление на отпадъците, с наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.
2.      НП № 86/17.11.2016 г. срещу д-р Емил Кабаиванов, в качеството си на кмет на община Карлово, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места в нарушение на Закона за управление на отпадъците, с наложена глоба в размер на 3 000 лв.
3.      НП № 87/17.11.2016 г. срещу „Хеброс Бус” ООД, гр. Пловдив, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-  В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава положителната тенденция по подобряване на качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.
-  За отчетния период няма настъпили екологични щети от дейността на обектите, контролирани от РИОСВ – Пловдив.
- В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда. Взето е участие в семинар по прилагане на законодателството в областта на управлението на риска (СЕВЕЗО).
-  В резултат на контролната дейност се установи, че на територията на РИОСВ – Пловдив не се извършва нерегламентирано събиране и търговия с лечебни растения и не се изкупуват защитени растения или такива по ограничителен режим, което оказва пряко положително влияние върху опазване на биологичните ресурси. Установи се също, че проверените   защитени територии са в много добро състояние и се опазват и поддържат съгласно Закона за защитените територии.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 90 инвестиционни предложения/планове/програми/ проекти  по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  които се отнасят до бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Постановени са 3 решения за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони.
Изготвени са 18 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За периода са процедирани 4 план/ програма, приключила с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 15 инвестиционни предложения, всичките с характер „да не се извършва ОВОС“, от тях по Приложение No 2 от ЗООС по категории:
-   т. 2, г – дълбоки сондажи – 5;
-   т. 1, в – мелиоративни дейности в селското стопанство – 4;
-   т. 1, д – интензивно животновъдство – 1;
-   т. 10, б – обекти с обществено значение – 1;
-   т. 10, з – язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време – 1;
-   т. 3, а – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода – 2.
Няма издадени решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО.
 
За отчетния период са издадени 5 решения по чл. 68 от ЗУО и 9 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
 
Проведен е експертен съвет, на който е разгледан Доклад за екологична оценка на процедиран Общ устройствен план на община Съединение. Издадено е Становище по екологична оценка, с което ОУП е съгласуван.
 
Взето е участие в 10 ДПК, като с комисиите са приети 9 обекти.
 
4.3. Обществеността
В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава положителната тенденция по подобряване качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.