Отчет за контролната дейност през м. октомври 2016 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ – Пловдив за месец октомври 2016 г.

 
1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец октомври експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 175 проверки на 156  обекта, в  т.ч. 75  планови и 100  извънредни. Извършени са 2 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда и три проверки на условия в комплексно разрешително. Осъществени са 6 съвместни проверки.В рамките на проведения контрол са дадени 51 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 6 акта, от които няма актове за неизпълнение на дадени предписания.
 
От директора на РИОСВ – Пловдив са издадени 19 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции в размер на 59 000 лв.
 
За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни, от РИОСВ e наложенa санкция на операторa на инсталацията в общ размер от 30 000 лв. на „Агрия” АД.
 
Наложена е санкция за констатирано наднормено замърсяване на атмосферния въздух в размер от 21.62лв./ мес.
 
За периода е предприета принудителна административна мярка по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за спиране изпълнението на издадена заповед от зам.-кмета на община Първомай за почистване на канали и дере, попадащи в границите на защитени зони „Река Марица“ и „Марица Първомай“ без проведена процедура по чл. 31 от ЗБР.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 61 636.14 лв.: 14336.14 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 47 300 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 11 468.91 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Пловдив – 3 088,27 лв. и община Садово – 2 708,34 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 22 сигнали и писмени жалби, за които са предприети действия. Част от сигналите и жалбите не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
През месец октомври основните акценти в извършената контролна дейност са:
- изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2016 г.;
- проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
- оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания, разглеждане и утвърждаване на планове за управление на разтворители за инсталации, попадащи в обхвана на Наредба № 7/2003 г.;
- издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки, изготвяне на становища за постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС;
- в областта на „химични вещества и смеси“ са извършени проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2016 г. на РИОСВ – Пловдив;
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения от предприятия с висок рисков потенциал;
- по фактор „шум“ са извършени проверки по провеждане на извънредни контролни измервания на еквивалентни нива на шум, излъчван в околната среда от промишлен обект, по повод жалби и сигнали на жители на с. Труд, оценка на доклади от проведени собствени периодични измервания на шум, съгласно изискванията на ЗЗШОС и Наредба № 54/2010 г.
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
- изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 21/ 2016 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2016 г.,  съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив;
- въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
- изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект;
- контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки;
- контрол върху състоянието на защитените територии, зони и вековни дървета;
- проверки по жалби и сигнали, подадени на „Зеления“ телефон на РИОСВ – Пловдив.
2.1. Засилен превантивен контрол:
- Разглеждане на постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите съгласно действащата нормативна уредба по опазване чистотата на атмосферния въздух и ЗЗШОС.
- Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени 21 уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, свързани с употреба на химични вещества и смеси.
- Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на Закона за водите в частта по опазване чистотата на водите.
- Контрол по спазване Закона за лечебните растения при осъществяване дейността по изкупуване и преработка на лечебни растения. Извършени са 4 проверки.
- Контрол върху състоянието на защитените вековни дървета с цел своевременно предприемане на действия по тяхното опазване. Извършени са 2 проверки.
-            Контрол върху състоянието на защитените територии. Извършени са 4 проверки на защитени територии – поддържан резерват „Изгорялото гюне“, природна забележителност „Фосилни находки“ и защитени местности „Чинар дере“ и „Аязмото“.
-            Контрол върху състоянието на защитените зони. Извършени са 3 проверки – ЗЗ „Язовир Конуш“, ЗЗ „Добростан“ и ЗЗ „Оризища Цалапица“. 
-            Извършени проверки по населени места в общини в териториалния обхват на РИОСВ – Пловдив с цел предотвратяване на евентуални замърсявания.
-            Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия с висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества и смеси, включени в Приложение № 3 на ЗООС.
2.2. Tекущ контрол:
През месец октомври 2016 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          контрол на разрешителни за заустване, проверки на обекти с издадени РЗ и КР във връзка със спазване на ИЕО, условията и работата на ПСОВ;
-          проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни  води;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          през месеца са постъпили 8 сигнала, от които 6 са препратени по компетентност до общинските администрации за предприемане на действия. Един от тях е неоснователен и е свързан със запалени треви на територията на с. Труд. Във връзка с множеството сигнали, подадени от Инициативен комитет на жители на с. Труд за силна задушлива миризма и посочен източник производствената дейност на „Билд Инвест Сит“ ЕООД – оператор на централа за биогаз, е проведено обследване за наличие на миризми в с. Труд по реда, определен в Инструкцията за определяне на разстояние на разпространение на миризми и на основание заповед № РД-215/27.09.2016 г. на директора на РИОСВ – Пловдив. Обследването е проведено през нощта на 07.10.2016 срещу 08.10.2016 г., при което не се установи изнесеното в сигналите. Извършено е и измерване на КАВ в с. Труд с МАС на ИАОС;
-          Изготвени са информации до отдел „Икономическа полиция“ на МВР – Пловдив, свързана с жалбите на инициативен комитет на жителите на с. Труд и до РП – Пловдив по повод образувано производство във връзка с жалба на Енергийна агенция – Пловдив за замърсяване на въздуха, вследствие палене на гуми.
-          издадени са 2 удостоверения за инсталации, които са включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
-          проверки по спазване на изискванията на ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 (REACH),  Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците. Извършени са проверки съгласно одобрения план за контролна дейност на РИОСВ –Пловдив за 2016 г.
-          контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.).
-          проверки на фирми, извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци; проверки по сигнали и жалби на граждани, съвместни проверки с полиция, както и по заповед на министъра на околната среда и водите.
-          В резултат на извършена съвместна проверка по сигнал с ОДМВР – Пловдив,  са спасени два защитени животински вида червен ангъч и е образувано досъдебно производство. До приключване на производството, птиците са изпратени за временно отглеждане в Спасителен център за диви животни – Стара Загора. 
-          Препратен  по компетентност до Районна прокуратура е един сигнал за публикувана обява за продажба на палто от видра.
-          Извършена е една проверка по сигнал за нарушения – замърсяване с отпадъци, навлизане на МПС, увреждане на растителност в защитена местност „Чинарите“, с. Белащица. При извършената проверка съвместно с представители на община Родопи не се установиха описаните в сигнала нарушения, както и нарушения на режима на защитената територия, определен със заповедта за обявяването й.
-          По повод постъпило в МОСВ писмо от кмета на с. Ново село, община Стамболийски, вх. № 08-00-1515/17.09.2016 г. за изграждане на „биологично депо“ в НАТУРА 2000 зони,  бе извършена проверка на място от експерти на РИОСВ – Пловдив. При проверката се установи, че имотът попада в границите на защитени зони BG 0002057 „Бесапарски ридове“ и BG 0000254 „Бесапарски възвишения“, но в границите на посочения имот няма реализирано строителство или друг вид дейност. Предвиденото изграждане на компостираща инсталация не противоречи на режима на защитената зона, определен с горецитираната заповед. За инвестиционното предложение е издадено Решение № Пд-ОС-032/2016 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив за съгласуването му.
-          На основание Заповед № РД-22-45/20.09.2016 г. на Областния управител на област Пловдив експерти от РИОСВ участваха в 3 междуведомствени комисии за извършване на проверки по участъци от реките в Пловдивска област (предпазни диги, прагове, буни, мостове), с цел преценяване необходимостта от почистване коритата на реките и укрепителни и възстановителни дейности за защита на населението за предотвратяване на наводнения, бедствия и аварии. За проведените комисии са съставени междуведомствени протоколи.
-          През месеца е издадена принудителна административна мярка по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за спиране изпълнението на издадена заповед от зам.-кмета на община Първомай за почистване на канали и дере, попадащи в границите на защитени зони „Река Марица“ и „Марица Първомай“ без проведена процедура по чл. 31 от ЗБР. За извършеното нарушение спрямо община Първомай ще бъде съставен АУАН.
-          Проверки по спазване на условията, поставени в разрешителните по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал.
-          На основание Заповед № РД-236/18.10.2016 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив е взето участие в 3 комплексни проверки на следните обекти: животновъден комплекс за отглеждане на патици – Маноле 2 - "Жарава - 77" ЕАД; животновъден комплекс за отглеждане на патици – Маноле 3 - "Локал асетс мениджмънт енд РИСОРСИС" АД и ЛПСОВ на „Биснеспарк Маноле“ ООД, всички в с. Маноле, община Марица.
2.3. Засилен последващ контрол
-          Извършени са проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания в направление УО, при които е установено, че те са изпълнени.
-          След осъществен последващ контрол по изпълнение на дадени предписания на два обекта e установено неизпълнение на предписание и са изпратени покани за съставяне на АУАН на „Кармес“ ООД и хранителен магазин на „Максима България“ АД, оператори на инсталации, работещи с озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове.
-          Извършен е последващ контрол в обект на „Билд инвест сит“ ЕООД, при който е установено, че операторът е изпълнил в срок предписанията.
-          Извършен е последващ контрол по изпълнение на дадени предписания на две кариери – „Пътища Пловдив“АД и „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД – кариери „Белащица“. Установено е, че предписанията са изпълнени.
-          През разглеждания период са извършени 2 проверки по дадени предписания, като е установено неизпълнение на дадено предписание по отношение на „химични вещества и смеси“ на „“Стиросаур“ АД с. Ведраре. На дружеството ще бъде съставен АУАН.
 
През октомври са извършени 4 проверки във връзка с последващ контрол по изпълнение на дадени предписания по водите. Констатирано е, че предписанията, дадени в предходни проверки са изпълнени:
-                 Изпълнено е предписанието,  дадено на „КЦМ“ АД да се почисти замърсения участък на промишления канал на оператора от отложената утайка.
-                 Преустановено е замърсяването на Северния отводнителен канал в района на Екарисаж – Пловдив.
-                 Преустановено е замърсяване на земеделски площи от изливане на непречистени отпадъчни води от ферма за патици в село Скутаре, стопанисвано от „Йолис 2016“  ООД.
-                 Изпълнено е предписанието,  дадено на “Ванела“ ООД за премахване на помпени съоръжения за непречистени отпадъчни води, което да гарантира невъзможността за зауставане на непречистени отпадъчни води извън територията на обекта -„Пакетажен цех за млечни продукти“ в село Царимир, а единствено събирането им в безотточни водоплътни резервоари.
-                 Експерти на РИОСВ – Пловдив и Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха последващ контрол по повод сигнал за замърсяване на река Чепеларска от миналата седмица. Направен е обход обратно на течението на реката от моста на Кемера през моста на село Катуница до промишления канал на „КЦМ“ АД. Не са установени нови екземпляри мъртва риба. Взети са проби за анализ от водите на реката при моста на Катуница, които показват ниско рН със стойност 2,44 и електропроводимост – 3 654 µS/сm. Извършени са последователни пробонабирания от промишления канал на комбината, от точките на заустване след Централната пречиствателна станция за отпадни води на КЦМ, от условно чистите охлаждащи води на дружеството и от отпадъчните води на „Агрия“ АД. Измерванията показват, че причина за замърсяването е „КЦМ“ АД. Измерената стойност на потока охлаждащи води на комбината е с рН под 2, а електропроводимостта – 9361 µS/сm. Пониженото рН се дължи на недобро затваряне на вентилите на филтър-преса „Алфа Лавал“ от цех „Електролиза“, което е довело до смесване на охлаждащите води с цинков електролит. Спешната реакция на оператора и спирането на филтър-пресата са довели до нормализиране на стойността на рН. Измерено е рН 7,52, а електропроводимост – 857 µS/сm. След окончателните данни от анализираните от Регионална лаборатория – Пловдив проби, операторът ще бъде санкциониран за нарушение на условия от издаденото комплексно разрешително. 
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ, ЗОПОЕЩ, ЗОИК и ЗЗШОС.
-         осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 21; проверени обекти – 14; дадени предписания – 4; няма съставени актове. Издадени наказателни постановления – 11, съставени имуществени санкции по чл. 69 от ЗООС – 1.
-         Извършена е оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от операторите „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД. Установено е, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни.
-         проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø    наложена е текуща санкция на „Пътища Пловдив“ АД за изпускане на отпадъчни газове от изпускащото устройство към асфалтосмесител „Телтомат 5“ на Асфалтова база –Асеновград, със съдържание на прах над НДЕ. Санкцията е в размер на 21,62 лв. месечно.
Ø    издадени са 11 наказателни постановления за непредставен отчет до 15 февруари на текущата година за хладилните и климатични инсталации на оператори, както следва: „Модена“ ЕООД – Пловдив, „Би Агро“ ЕООД – Пловдив, „Индустриалкомплект“ АД – Пловдив, „Цима 99“ АД – с. Стряма, „ПИМК“ ООД – Пловдив, „Виктория тур“ АД – Пловдив, „Трипъл“ АД – Пловдив, „ББП“ ООД – Първомай, „Стар Найлз България“ ООД – Пловдив, ЕТ “Бонитрекс-Наско Бончев“ – с. Долнослав, „Ви Ем Ел“ ООД – Пловдив, „Нов стил“ ООД – Пловдив. Стойността на всички имуществени санкции са по 1000 лв.
Ø    извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби на граждани – 2. Общо за периода са процедирани 8 постъпили жалби и сигнали на граждани.
През разглеждания период са извършени 2 проверки по дадени предписания.
Води
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив,  все повече оператори изпълняват задълженията си, поставени в разрешителните за заустване, съгласно изискванията на ЗВ.
-          обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
·         извършени проверки – 37;
·         проверени обекти – 38;
·         дадени предписания – 9;
·         съставени актове – 2
·         наказателни постановления по Закона за водите – 3;
·         участие в 2 ДПК.
-          проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
1.      АУАН N:72/11.10.2016 г. на „Билд инвест сит“ ЕООД  – за ползване на воден обект без РЗ
2.      АУАН N:73/12.10.2016 г. на „Куминяно фрут“ ООД - за неспазване на условия в РЗ
-       извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби – извършени са 6 проверки. По-значими са:
1. В РИОСВ – Пловдив е получен сигнал за замърсяване на река Пясъчник в село Старосел, община Хисаря. При проверка, извършена от експерти от направление „Води“ и Отдел „Отпадъци“ е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание на кмета на село Старосел, замърсените участъци с битови отпадъци да се почистят в срок до 30.10.2016 г. Констатирано е нерегламентирано заустване на отпадъчни води от канализацията на селото. Притежаваното от община Хисаря разрешително за заустване е изтекло през 2015 г. Дадено е предписание на кмета на общината да се подаде заявление за получаване на РЗ. Установено е и нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води. Направено е предписание на собственика – потребителна кооперация „Волов“, с. Старосел да се подаде заявление за РЗ. Проверката на дадените предписания са в текущ порядък.
2. След получен сигнал за замърсяване на река Потока в град Съединение и на умряла риба е извършена проверка от експерти на РИОСВ – Пловдив, БД „Източнобеломорски район“ – Пловдив и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС – София. Установено е действително наличие на умряла риба в реката в чертите на града. Причинителят не е установен. Взета е проба за изследване от водите на река Потока. Извършен е обход по течението на реката, при което е констатирано, че няма промишлени предприятия и животновъдни обекти в териториалния обхват на РИОСВ – Пловдив.
3.  След сигнал на „зеления“ телефон на РИОСВ – Пловдив за наличие на мъртва риба при бента на Марица в района на град Садово бе извършена проверка от експерти на РИОСВ и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС. Мъртва риба не бе открита. След разговор с подателя на сигнала и информация за променен цвят на водите на река Чепеларска, вливаща се в Марица, е извършен обход по течението на Чепеларска при мостовете на Кемера и на село Катуница. Констатиран е мътен синьо-зелен цвят на водите на реката и наличие на мъртва риба при моста на село Катуница. За да се установи евентуалната причина, е извършена проверка нагоре по течението на реката. Взети са проби за анализ от точките на заустване на промишления поток отпадъчни води в канала на КЦМ АД и „Агрия“ АД. Измерени на място са електропроводимост и рН. Измереното рН за смесен поток промишлени и битови води на КЦМ АД е 10.89. Причината за завишената стойност е повреда на рН-метъра на ЦПСОВ на КЦМ АД, поради което са дозирани по-големи количества варно мляко с цел утаяване на металите. Поради липса на киселина не е било коригирано рН на отпадъчни води на изход на ЦПСОВ. Аварията е отразена в експлоатационен дневник на съоръжението.
Констатирана е висока стойност на електропроводимостта на заустваните промишлени отпадъчни води на „Агрия“ АД в канала на КЦМ АД, като са взети проби за анализ от тръба, заустваща отпадъчните води в канала на КЦМ АД и от шахта на изход  на локалната пречиствателна станция за производствени отпадъчни води на дружеството. Измерените стойности на електропроводимостта на двете точки са над 12000 µS/сm (максимална стойност на калибриране на апарата). След уведомяване на представител на „Агрия“ АД и взимане на проба за анализ в негово присъствие измерената стойност на електропроводимостта вече е 1156 µS/сm. 
Очакват се резултатите от лабораторните изследвания на взетите при проверките проби за съдържанието на пестициди, метали и други замърсители да покажат каква е причината за замърсяванията на реката. При установяване на нарушения санкциите ще бъдат въз основа на условията в комплексните разрешителни на двете дружества.
Почви
-          обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода
o   извършени проверки – 0
o   проверени обекти – 0
o   дадени предписания – 0
o   съставени актове – няма.
-          извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – няма.
Биологично разнообразие и НЕМ
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив  се установи, че билкозаготвителните пунктове спазват изискванията на Закона за лечебните растения, а собствениците на защитени вековни дървета ги опазват от увреждане и ги стопанисват в съответствие с изискванията на Закона за биологичното разнообразие.  
-                   осъществена контролна дейност в периода – извършени са 20 проверки; проверени са 20 обекта; няма дадени предписания; няма съставени актове.
-                   извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – общо 4 сигнали на граждани за предотвратяване на нарушения и спасяване на животински видове.
Отпадъци
За месец октомври приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършване на планови комплексни проверки в изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив, както и проверки, съгласно Заповед на МОСВ, жалби и сигнали от населението и съвместни проверки с органите на полицията.
-                     осъществена контролна дейност в периода: извършени са 95 проверки; проверени са 81 обекта; дадени са 37 предписания; съставени са 3 акта и 2 наказателни постановления:
-          АУАН № 71/05.10.2016 г. -  „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД за неводене на отчетност;
-          АУАН № 74/14.10.2016 г. на физическо лице Юрий Бошнаков, че извършва дейност без необходимия документ, съгласно ЗУО.
-          АУАН № 75/19.10.2016 г. - на кмета на община Карлово за нерегламентирано замърсяване;
-          НП № 83/26.10. 2016 г. - „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД за неводене на отчетност – 2000 лв.
-          НП № 66/04.10.2016 г. – ЕТ „С.Ж.М.-90-СТЕФАН МИРЧЕВ“ за неводене на отчетност – 2000 лв.
-          извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – постъпили са 5 сигнала. Два от сигналите са неоснователни. Относно останалите три броя сигнали, а именно:
В село Труд за запалване на площадка за растителни отпадъци са извършени проверки на място, дадени са предписания и е извършен последващ контрол. Предписанието е изпълнено в срок и са предприети мерки за недопускане на повторно такова.
В село Паничери, община Хисаря за нерегламентирано замърсяване е извършена  проверка на място и е дадено предписание. През месец ноември ще се извърши последващ контрол.
В село Старосел, община Хисаря за нерегламентирано замърсяване е извършена проверка на място, дадено е предписание и е извършен  последващ контрол. Предписанието е изпълнено в срок и са предприети мерки за недопускане на повторно такова.
Химикали
-                     осъществена контролна дейност в периода – извършени са 2 извънредни проверки по последващ контрол във връзка с дадени предписания и 2 участия в проверки на обекти с КР; проверени са 4 обекта; няма дадени предписания и съставени актове.
-                     Установено е неизпълнение на дадено предписание на „Стиросаур“ АД с. Ведраре, на дружеството ще бъде съставен АУАН. Наложено е наказателно постановление на „Ваки Хим“ ООД, гр. Пловдив в размер на 5000 лв. за неправилно съхранение на ОХВ .
ОВОС И ЕО
-                     осъществена контролна дейност в периода: извършени са 5 проверки, проверени са 5 обекти; няма дадени предписания; няма съставени актове.
-                     проверки по сигнали и жалби на граждани: няма.
Комплексни разрешителни
-        осъществена контролна дейност в периода: извършени са 5 планови проверки, 3 от които на оператори с издадени КР и участие в една ДПК; проверени са 5 обекта; дадени предписания – няма; съставен е един акт на „Калцит“ АД – Асеновград за неизпълнение на условие в КР №82-Н1/2015 г. от извършена проверка в периода 7.09. - 9.09.2016г.
-     проверки по сигнали и жалби на граждани – няма.
СЕВЕЗО
Акцент в контролната дейност за периода са проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2016 г. на РИОСВ – Пловдив, обекти с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал.
- съставени АУАН на „Севезо“ обекти няма.
През разглеждания период е извършена проверка на „Газтрейд“ АД, обект в Асенов град, кв. Горни Воден, предприятие класифицирано с висок рисков потенциал.
-          проверки по сигнали и жалби на граждани – няма.
НП и ПАМ
1.      НП № 65/04.10.2016 г. срещу „Персенк Инвест” ООД, гр. Пловдив, за това, че е нарушило условие, поставено в решение по ОВОС на директора на РИОСВ – Пловдив в нарушение на Закона за опазване на околната среда, с наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв.
2.      НП № 66/04.10.2016 г. срещу ЕТ„С.Ж.М.-90-Стефан Мирчев”, гр. Пловдив, за това, че не притежава заверени от директора на РИОСВ – Пловдив отчетни книги в нарушение на Закона за управление на отпадъците, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
3.      НП № 67/17.10.2016 г. срещу „Стар Найлз – България” ООД, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв.
4.      НП №68/17.10.2016 г. срещу ЕТ „Бонитрекс-Наско Бончев”, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух с наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв.
5.      НП № 69/17.10.2016 г. срещу „Модена” ЕООД, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
6.      НП № 70/17.10.2016 г. срещу „ЕМ ВИ ЕЛ” ООД, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
7.      НП № 71/17.10.2016г. срещу „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот, не поддържа в техническа и експлоатационна изправност и да осигурява непрекъснато нормалната му експлоатация в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
8.      НП №72/17.10.2016 г. срещу „Агрия”АД, гр. Пловдив, за това, че не изпълнява Условия поставени с комплексно разрешително в нарушение на Закона за опазване на околната среда, с наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв.
9.      НП № 73/18.10.2016 г. срещу „Нов Стил” ООД, гр. Пловдив, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
10. НП № 74/18.10.2016 г. срещу „Би Агро” ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
11. НП № 75/18.10.2016 г. срещу „Индустриалкомплект” АД, гр. Пловдив, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
12. НП № 76/18.10.2016 г. срещу „Цима-99” ООД, гр. Раковски, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
13. НП № 77/18.10.2016 г. срещу „Пимк” ООД, гр. Пловдив, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв.
14. НП № 78/18.10.2016 г. срещу „ББП” ООД, гр. Първомай, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв.
15. НП № 79/18.10.2016г. срещу „Виктория Тур” АД, гр. Пловдив, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв.
16. НП № 80/20.10.2016г. срещу „Млечни продукти ” ООД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
17. НП № 81/20.10.2016 г. срещу „Ваки-Хим” ООД, гр. Пловдив, за това, че съхранява опасни химични вещества в нарушение на общите изисквания към складовете и организацията за съвместно съхраняване на ОХВ и смеси към раздел III на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси в нарушение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, с наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.
18. НП № 83/26.10.2016 г.срещу „Билд Инвест Сит“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че за формираните от дейността на дружеството отпадъци не е представило поискани документи относно отчета, а именно отчетни книги по Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри в нарушение на Закона за управление на отпадъците, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
19. НП №84/26.10.2016г. срещу „Билд Инвест Сит“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадни води, без да притежава Разрешително в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
20. НП № С-И-82/20.10.2016 г. срещу „Пътища Пловдив“ АД, гр. Пловдив, за това, че при извършени контролни измервания е установено превишения на нормите за допустими емисии на концентрациите на вредни вещества, изпускани  в атмосферния въздух, с наложена текуща месечна санкция в размер на 21.62 лв./мес.
ПАМ     1. Заповед № РД-229/12.10.2016г. за спиране на изпълнението на Заповед № РД-15-488/02.09.2016 г. на заместник-кмета на община Първомай, изпълняващ функциите на кмет на община Първомай съгласно Заповед № РД-15-589/21.10.2014 г.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
4.1. Околната среда
-                     В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава положителната тенденция по подобряване на качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.
-                     За отчетния период няма настъпили екологични щети от дейността на обектите, контролирани от РИОСВ – Пловдив.
-         При планова проверка на ГПСОВ на град Сопот е констатирано, че ПСОВ работи и ефективно пречиства отпадъчните води от канализационната мрежа на града.
-         Преустановено е замърсяването на Северния отводнителен канал в района на Екарисаж – Пловдив.
-       Преустановено е замърсяване на земеделски площи от изливане на непречистени отпадъчни води от ферма за патици в село Скутаре, стопанисвано от „Йолис 2016“  ООД.
-                     В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда. Взето е участие в семинар по прилагане на законодателството в областта на управлението на риска (СЕВЕЗО).
-                     В резултат на контролната дейност се установи, че на територията на РИОСВ – Пловдив не се извършва нерегламентирано събиране и търговия с лечебни растения и не се изкупуват защитени растения или такива по ограничителен режим, което оказва пряко положително влияние върху опазване на биологичните ресурси. Установи се също, че проверените   вековни дървета са в много добро състояние и се опазват и поддържат съгласно Закона за биологичното разнообразие.
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 84 инвестиционни предложения/планове/програми/ проекти  по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  които се отнасят до бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Постановени са 3 решения за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони.
Изготвени са 15 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За периода е процедиран един план/ програма, приключила с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 11инвестиционни предложения, всичките с характер „да не се извършва ОВОС“, от тях по Приложение No 2 от ЗООС по категории:
-          т. 2, г – дълбоки сондажи – 6;
-          т. 1, в – мелиоративни дейности в селското стопанство – 2;
-         т. 7, в – производство на млечни продукти – 1;
-          т. 1, д – интензивно животновъдство – 1;
-          т. 12, е – спортни и/или рекреационни комплекси извън урбанизирани територии  – 1.
Издадени са 2 решения за прекратяване на процедури по ОВОС.
За отчетния период е издадено едно решение по чл. 68 от ЗУО и 8 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, включително един отказ на регистрационен документ.
Взето е участие в 8 ДПК - приети с комисиите обекти – 8 бр.
4.3. Обществеността
В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава положителната тенденция по подобряване качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.