Отчет за контролната дейност през м. септември 2016 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ – Пловдив за месец септември 2016 г.

 
1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец септември експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 105 проверки на 92обекта, в  т.ч. 56планови и 49извънредни. Извършени са 15 комплексни по компоненти и фактори на околната среда. Осъществени са 12 съвместни проверки.В рамките на проведения контрол са дадени 42 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 7 акта, от които няма актове за неизпълнение на дадени предписания.
 
От директора на РИОСВ – Пловдив са издадени 5 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции в размер на 13 000 лв.
 
Няма наложени санкции за установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни.
 
Наложени са 2 санкции за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда в размер от 1722,94 лв./ мес. Най-голямата по размер санкция е наложена на „Белла България“ АД – 1133,19 лв./ мес.
 
Общо събраните суми от РИОСВ – Пловдив по наложени глоби и санкции са 17423,61 лв.:  9623,61 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 7800,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми 7698,88  лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Пловдив – 3088,27 лв. и община Садово – 2708,34 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 56 сигнали и писмени жалби, за които са предприети действия. Част от сигналите и жалбите не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
През месец септември основните акценти в извършената контролна дейност са:
- изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2016 г.;
- проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
- оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания, разглеждане и утвърждаване на планове за управление на разтворители за инсталации, попадащи в обхвана на Наредба № 7/2003 г.;
- издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки, изготвяне на становища за постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС;
- в областта на „химични вещества и смеси“ са извършени проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2016 г. на РИОСВ – Пловдив;
- по фактор „шум“ са извършени проверки по провеждане на извънредни контролни измервания на еквивалентни нива на шум, излъчван в околната среда от промишлен обект, по повод жалби и сигнали на жители на с. Труд, оценка на доклади от проведени собствени периодични измервания на шум, съгласно изискванията на ЗЗШОС и Наредба № 54/2010 г.
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
-       изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 21/ 2016 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2016 г.,  съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив;
-       въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-       изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект;
-       контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки;
-       контрол върху състоянието на защитените вековни дървета.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
- Разглеждане на постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите съгласно действащата нормативна уредба по опазване чистотата на атмосферния въздух и ЗЗШОС.
- Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени 21 уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, свързани с употреба на химични вещества и смеси.
- Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на Закона за водите в частта по опазване чистотата на водите.
- Контрол по спазване Закона за лечебните растения при осъществяване дейността по изкупуване и преработка на лечебни растения. 
- Контрол върху състоянието на защитените вековни дървета с цел своевременно предприемане на действия по тяхното опазване.
-Извършени проверки на основание Заповед № РД-435/29.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите съвместно с БДИБР – Пловдив на всички действащи водноелектрически централи (ВЕЦ) за спазване на условията, поставени в разрешителните за водовземане и разпоредбите на екологичното законодателство.
- Проверки по населени места в общини в териториалния обхват на РИОСВ – Пловдив с цел предотвратяване на евентуални замърсявания.
-            Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия с висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества и смеси, включени в Приложение № 3 на ЗООС.
 
2.2. Tекущ контрол:
През месец септември 2016 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          контрол на разрешителни за заустване, проверки на обекти с издадени РЗ и КР във връзка със спазване на ИЕО, условията и работата на ПСОВ;
-          проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни  води;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          извънредни контролни измервания на еквивалентни нива на шум, излъчван в околната среда от 1 промишлен обект;
-          проверки по спазване на изискванията на ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 (REACH),  Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците. Извършени са проверки съгласно одобрения план за контролна дейност на РИОСВ –Пловдив за 2016 г.
-          контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.)
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, а именно проверки, съгласно одобрения план за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив за 2016 г.; проверки на фирми, извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци; проверки по сигнали и жалби на граждани, съвместни проверки с полиция, както и по заповед на министъра на околната среда и водите на МВЕЦ.
-          Проверки на основание Заповед № РД-435/29.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите съвместно с БДИБР – Пловдив на действащи водноелектрически централи (ВЕЦ) за спазване на условията, поставени в решения по глава шеста от ЗООС.
-          Планови проверки по контрол на решение по ОВОС за „Добив на баластра, корито на р. Марица“, с. Чешнигирово, Община Садово, възложител е ЕТ „Пандо – Д. Пандуров“ и „Корекционни мероприятия на река Въча с цел осигуряване на проводимост на речното русло без изнасяне на иззетия инертен материал от коритото на река Въча", с. Куртово Конаре, община Перущица с възложител "Дюлгер" ООД.
-          Проверки по спазване на условията, поставени в разрешителните по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал.
 
2.3. Засилен последващ контрол
-          Извършени са две проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания в направление УО, при които е установено, че те са изпълнени.
-          След осъществен последващ контрол по изпълнение на дадени предписания на два обекта и установено неизпълнение са изпратени покани за съставяне на АУАН на „Кармес“ ООД и хранителен магазин на „Максима България“ АД, оператори на инсталации, работещи с озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове.
-          Извършен е последващ контрол в обект на „Билд инвест сит“ ЕООД, при който е установено, че операторът е изпълнил в срок предписанията.
-          През септември са извършени 4 проверки във връзка с последващ контрол по изпълнение на дадени предписания, като едно е във връзка с жалба за замърсяване с отпадъчни води от обект „Работилница за консервиране на плодове и зеленчуци“ в село Стряма, община Раковски на „Гуд тейст“ ООД. При проверките е установено, че замърсяването е преустановено.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ, ЗОПОЕЩ, ЗОИК и ЗЗШОС.
-         осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 29, от които по фактор шум – 2 и по ЗОПОЕЩ – 1; проверени обекти – 24; дадени предписания – 16; няма съставени актове. Две от проверките са по изпълнение на условия в комплексни разрешителни.
Извършена е оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от операторите „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД. Установено е, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни.
-         проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Отменена е текуща санкция на „Биона Газ“ ООД, оператор на „Инсталация за производство на топло и електроенергия чрез комбинирано оползотворяване на биогаз“, с. Цалапица, текуща санкция за изпускане на отпадъчни газове с концентрации на замърсители серен диоксид и азотни оксиди над НДЕ, установено при извършени контролни измервания, съгласно утвърдения годишен график. Издадено е НП № С-И-49/11.08.2016 г., като размерът на санкцията е 142,22 лв. месечно. Санкцията е отменена на база представен доклад от СПИ, придружен от протоколи от СПИ, резултатите от които показват спазване на НДЕ.
-         извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби на граждани – 6. Сигналите са свързани с усетени неприятни миризми. Констатациите от проверките са, че липсва конкретика в описанията на миризмите, както и субективизъм при подаване на сигналите. Във връзка с множество сигнали, подадени от г-н Огнян Дюкенджиев за силна задушлива миризма, усетена в Пловдив и посочен източник – производствената дейност на „МОНДИ Стамболийски“ АД е проведено обследване за наличие на миризми в Стамболийски съгласно Инструкцията за определяне на разстояние на разпространение на миризми и на основание Заповед № РД-2014/27.09.2016 г. на директора на РИОСВ – Пловдив. Обследването е проведено през нощта на 30.09.2016 г. срещу 01.10.2016 г., при което не се установи изнесеното в сигналите на г-н Дюкенджиев.
През отчетния период са разгледани 21 инвестиционни предложения, за които са изготвени и представени пред дирекция „Превантивна дейност“ на РИОСВ – Пловдив 21 становища. Издадени са 2 удостоверения за инсталации, които са включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ. Взето е участие в 2 проверки по изпълнение на условия в комплексни разрешителни на промишлени обекти, както и в 5 комплексни проверки, от които в 3 в качеството на координатори.
 
Води
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив,  все повече оператори изпълняват задълженията си, поставени в разрешителните за заустване, съгласно изискванията на ЗВ.
-          обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
·         извършени проверки – 43;
·         проверени обекти – 41;
·         дадени предписания –15;
·         съставени актове – 2.
 
Две от проверките са по изпълнение на условия в комплексни разрешителни, при които не са установени нарушения; 13 са комплексните проверки на обекти по компонент „води“ /отпадъчни/, като на четири от тях водещ е експерт от направлението.
През септември са съставени следните АУАН:
-          за обект „Млекопреработвателно предприятие“, намиращо се в село Маноле, община Марица, стопанисвано от „Млечни продукти” ООД за надвишаване на нормите, заложени в РЗ.
-          за обект „ВМЗ“ ЕАД, в град Сопот за нарушение на чл. 126 за неизпълнение на задължението си да поддържат ЛПСОВ в техническа и експлоатационна изправност.
извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби – извършени са 7 проверки. По-значими са:
1. В РИОСВ – Пловдив е получен сигнал за замърсяване на канал в землището на село Долна махала, вливащ се в река Марица. При съвместна проверка с представител на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив е установено, че става въпрос за река  Каварджиклийка. При оглед на реката по течението му от село Долна махала до язовир Синята река е констатирано, че описания в сигнала зелен цвят на водата се дължи на водата на язовира, който се източва от няколко дни.
2. След получен сигнал за замърсяване на река Потока с отпадъчни води от бившия Винпром “Пещера“, стопанисван от  “ВП Брандс интернешънъл“ АД,  е извършена проверка на обекта. Констатирано е, че сигналът е основателен. След стартиране на кампанията по първично винопроизводство винасата заедно с охлаждащи води се заустват без пречистване в общинския отводнителен канал, вливащ се в река Потока. Взети са проби за анализ от експерт от РЛ – Пловдив. След получаване на резултатите от анализите ще бъдат предприети административнонаказателни мерки, съгласно ЗООС и Закона за водите.
3. На 10.09.2016 г. експерти на РИОСВ – Пловдив са извършили проверка на сигнали за замърсяване с отпадъчни води от канализационните води на село Брестник, община Родопи. Констатирано е, че сигналите, подадени на „зеления“ телефон на инспекцията са основателни. Канализационна отпадъчна вода прелива по улици на селото от запушена канализационна шахта. Изпратено е писмо до кмета на община Родопи с предписание за предприемане на спешни мерки за разрешаване на проблема и изпълнение на задължението му по чл. 126, ал. 1 от Закона за водите, който като собственик на канализационната мрежа е длъжен да я поддържа в техническа и експлоатационна изправност.
 
Почви
-          обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода
o   извършени проверки – 0
o   проверени обекти – 0
o   дадени предписания – 0
o   съставени актове – няма.
-          извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив  се установи, че билкозаготвителите пунктове спазват изискванията на Закона за лечебните растения, а собствениците на защитени вековни дървета ги опазват от увреждане и ги стопанисват в съответствие с изискванията на Закона за биологичното разнообразие.  
-                   осъществена контролна дейност в периода – извършени са 10 проверки; проверени са 10 обекта; няма дадени предписания; няма съставени актове.
-                   извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – общо 8 сигнали на граждани за предотвратяване на нарушения и спасяване на животински видове. В резултат на извършени проверки, координация и дадени своевременни указания от експерти на РИОСВ – Пловдив по постъпили сигнали от граждани за намерени в безпомощно състояние защитени животни са спасени 3 щъркела. Препратени са по компетентност до Районна прокуратура, РДГ – Пловдив, община Пловдив 6 сигнала.
На основание Заповед № РД-435/29.07.2016 г. на МОСВ е извършена проверка съвместно с Басейнова дирекция – Пловдив на МВЕЦ „Равна“. Проверката е във връзка с осъществяване контрол по спазване на условията в издадените решения по смисъла на ЗООС и разрешителни по ЗВ. При извършената проверка не е установено нарушение на условията в издаденото от РИОСВ – Пловдив решение.
 
Отпадъци
За месец септември приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършване на планови комплексни проверки в изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив, както и проверки, съгласно Заповед на МОСВ, жалби и сигнали от населението и съвместни проверки с органите на полицията.
-                     осъществена контролна дейност в периода: извършени са 46 проверки, като две от проверките са по изпълнение на условия в комплексни разрешителни; проверени са 42 обекта; дадени са 11 предписания; съставени са 4 акта:
-          АУАН № 69/15.09.2016 г. - „ГАРО 2004“ ЕООД за неводене на отчетност;
-          АУАН № 70/15.09.2016 г. - „ГАРО 2004“ ЕООД за неспазване на условия;
-          АУАН № 65/07.09.2016 г.  -  ЕТ „СЖМ-90- Стефан Мирчев“ за неводене на отчетност;
-          АУАН № 64/07.09.2016 г. - “Мергел – 06“ ООД за класификация на отпадъците.
-                     извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – постъпили са 6 сигнала. Извършени са проверки на място, дадени са предписания. При необходимост ще бъде извършен последващ контрол през месец октомври.
 
Химикали
-                     осъществена контролна дейност в периода – извършени са една планова и еднаизвънредна проверка; няма дадени предписания; съставен е един акт на „Ваки Хим“ ООД, гр. Пловдив за неправилно съхранение на ОХВ.
-                     проверки по сигнали и жалби на граждани – еднапроверка, свързана с подадена жалба срещу складова база и агроаптека на „Профиагро България“ ЕООД, с. Беловица, община Хисаря. Констатирано е, че жалбата е неоснователна.
Разгледан e представен ДППГА и e върнат за отстраняване на забележки и неточности на обект „Склад за съхранение и търговия с хлор и хлоралкални продукти“, град Пловдив, община Пловдив с оператор „Скорпио-46“ ЕООД, град Пловдив, ПНРП.
 
ОВОС И ЕО
-                     осъществена контролна дейност в периода: извършени са 5 проверки, проверени са 5 обекти; няма дадени предписания; няма съставени актове.
-                     проверки по сигнали и жалби на граждани: няма.
 
Комплексни разрешителни
-                   осъществена контролна дейност в периода: извършени са 4 проверки, от които 2 планови, една извънредна на оператори с издадени КР и е взето участие в 1 ДПК; проверени са 4 обекта; дадени предписания – няма; съставени актове – няма.
-                   проверки по сигнали и жалби на граждани – няма.
 
СЕВЕЗО
Акцент в контролната дейност за периода са проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2016 г. на РИОСВ – Пловдив, обекти с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал.
- осъществена контролна дейност в периода: извършени са  4 проверки; (2 предварителни срещи и 2 проверки) на два обекта: „Производство на ПРЗ“ на „Агрия“ АД, гр. Пловдив в землището на община Куклен, предприятие с висок рисков потенциал и на „КЦМ“ АД, гр. Пловдив в землището на община Куклен, предприятие с висок рисков потенциал;
- дадени предписания няма;
- съставени АУАН на „Севезо“ обекти няма.
При извършена проверка на обект с комплексно разрешително е установено, че пред-приятието е изготвило доклад за класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, класифицирало се е с висок рисков потенциал за съхранение на калциев карбид над 1000 т, но не е подало уведомление по чл. 103, ал. 2 от ЗООС. На дружеството ще бъде съставен АУАН за неизпълнение на условия в КР.
Разгледан е ДБ, ДППГА и АП и е дадено становище до ИАОС за предприятие с висок рисков потенциал „Петролен терминал – Пловдив“ на „ЛУКойл България“ ЕООД, гр. София.
-          проверки по сигнали и жалби на граждани – няма.
 
НП и ПАМ
 
1.      НП № 60/15.09.2016 г. срещу „Бодро 2010” ЕООД, гр. Асеновград, за това, че за формираните от дейността на дружеството отпадъци не води отчетност съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри в нарушение на Закона за управление на отпадъците, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
2.      НП № 61/19.09.2016 г. срещу „Мона БГ” ЕООД, с. Куртово Конаре, за това, че служител на дружеството не допуска служители на РИОСВ – Пловдив в качеството им на контролен орган на територията на площадката, стопанисвана от „Мона БГ” ЕООД в нарушение на Закона за опазване на околната среда, с наложена имуществена санкция в размер на  2 000 лв.
3.      НП № 62/29.09.2016 г. срещу „Тополово Агрокомерс” ООД, с. Тополово, за това, че зауства отпадни води без да притежава разрешително в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.
4.      НП № 63/29.09.2016 г. срещу „Биона газ” ООД, с. Цалапица, за това, че зауства отпадни води, без да притежава разрешително в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
5.      НП № 64/29.09.2016 г. срещу „Сънкарс” ЕООД, гр. Карлово, за това, че за формираните от дейността на дружеството отпадъци не води отчетност съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри в нарушение на Закона за управление на отпадъците, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000лв.
6.      НП № С-И-58/01.09.2016 г. срещу „Билд Инвест Сит“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че при извършени контролни измервания е установено превишение на нормите за допустими емисии на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник, с наложена текуща месечна санкция в размер на 598.75 лв./мес.
7.      НП № С-И-59/08.09.2016 г., срещу „Белла България“ АД, гр. София, за това, че зауства отпадъчни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешително за заустване, с наложена текуща месечна санкция в размер на 1 133.19 лв./мес.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-                     В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава положителната тенденция по подобряване на качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.
-                     За отчетния период няма настъпили екологични щети от дейността на обектите, контролирани от РИОСВ – Пловдив.
-         При планова проверка на ПСОВ на село Житница е констатирано, че ЛПСОВ работи и ефективно пречиства отпадъчните води от канализационната мрежа на селото.
-                     В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
-                     В резултат на контролната дейност се установи, че на територията на РИОСВ – Пловдив не се извършва нерегламентирано събиране и търговия с лечебни растения и не се изкупуват защитени растения или такива по ограничителен режим, което оказва пряко положително влияние върху опазване на биологичните ресурси. Установи се също, че проверените   вековни дървета са в много добро състояние и се опазват и поддържат съгласно Закона за биологичното разнообразие.
-         В резултат на извършените проверки е преустановено замърсяването на воден обект  Кору дере с отпадъчни води от свинеферма на Петър Робашки в село Кърнаре и общински отводнителен канал, вливащ се в река Потока от винарска изба в гр. Съединение на “ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ АД.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 101 инвестиционни предложения/планове/програми/ проекти  по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  които се отнасят до бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Постановено е едно решение за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони.
Изготвени са 13 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За периода са процедирани 3 плана/ програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, всичките с характер „да не се извършва ЕО“.
Издадено е решение по ОВОС за „Реконструкция и модернизация на участък за производство на целулоза“ в УПИ I-519, гр. Стамболийски, възложител: “Монди Стамболийски” ЕАД.
Процедирани и постановени с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 20 инвестиционни предложения, всичките с характер „да не се извършва ОВОС“, от тях по Приложение № 2 от ЗООС по категории:
-                     т. 2, г – дълбоки сондажи – 9;
-                     т. 1, в – мелиоративни дейности в селското стопанство  – 5;
-                     т. 3, а – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода – 1;
-                      т. 11, д – съхранение на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1;
-                      т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 1;
-                      т. 1, д - интензивно животновъдство – 1;
-                      по чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС – 2.
Издадено е едно решение за прекратяване на процедура по ОВОС.
През отчетния период са разгледани и дадени 21 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, както и с налични ОХВ, включени в Приложение № 3 на    ЗООС.
За отчетния период са издадени  4  решения по чл. 68 от ЗУО и 3 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО. Взето е участие в шест ДПК, с които са приети 6 обекта.
 
4.3. Обществеността
В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава положителната тенденция по подобряване качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.
През септември 2016 г. РИОСВ – Пловдив приключи успешно изготвянето на номинацията за  резерват „Червената стена“. На 30.09.2016 г. изготвеният и подписан от МОСВ, МЗХ, РИОСВ – Пловдив и община Асеновград номинационен формуляр е внесен в ЮНЕСКО. Очаква се резерват „Червената стена“ да бъде номиниран от  ЮНЕСКО като един от първите биосферни резервати от нов тип на България по програмата „Човек и биосфера“.
Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и провежданите политики, РИОСВ – Пловдив постига все по-пълна прозрачност на дейността си пред обществеността и медиите.