Отчет за контролната дейност през м. август 2016 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ – Пловдив за месец август 2016 г.

 1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1. През месец август експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 134 проверки на 128 обекта, в т.ч. 71 планови и 63 извънредни. Няма извършени комплексни по компоненти и фактори на околната среда. Извършени са 13 съвместни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 36 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 23 акта, от които 2 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
 
От директора на РИОСВ – Пловдив са издадени 12 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции в размер на 55 000 лв.
Със заповеди на Директора на РИОСВ са наложени две принудителни административни мерки:
1. Заповед № РД-166/04.08.2016 г. срещу „Скорпио-46” за спиране чрез пломбиране на две  съоръжения, чиито проектен капацитет не е взет под внимание за целите на класификацията.
2. Заповед № РД-171/12.08.2016 г. срещу „Скорпио-46” за спиране чрез пломбиране на   две съоръжения, чиито проектен капацитет не е взет под внимание за целите на класификацията. Същата заповед отменя Заповед № РД-166/04.08.2016 г.
 
Съставен е акт за установяване на публично държавно вземане № 1/19.08.2016 г. на Община Карлово, гр. Карлово, за непреведени месечни отчисления по чл. 60 от ЗУО в размер на 12 858,31 лв.,  по чл. 64 от ЗУО в размер на 1 186 659,70 лв. и законна лихва за задълженията по чл. 60 от ЗУО в размер на 3 838,08 лв., законна лихва за задълженията по чл. 64 от ЗУО в размер на 90 041,27 лв. 
 
За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни от РИОСВ е наложена санкция на оператора на инсталациите – „Дружба Стъкларски Заводи” АД, в общ размер от 40 000 лв.
 
Наложени са 2 санкции за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда в размер от 412,42 лв./ мес. Най-голямата по размер санкция е наложена на „Елит-95“ ООД – 270,20 лв./ мес.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 21864,93 лв.:        10564,93  лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 11300,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми, 8451,95  лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са: община Садово - 3234,33 лв. и община Пловдив - 2524,39 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 42 сигнали и писмени жалби, за които са предприети действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
През месец август основните акценти в извършената контролна дейност са:
- изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2016 г.;
- проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
- оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания, разглеждане и утвърждаване на планове за управление на разтворители за инсталации, попадащи в обхвана на Наредба № 7/2003 г.;
- издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки, изготвяне на становища за постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС;
- в областта на „химични вещества и смеси“ са извършени проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2016 г. на РИОСВ – Пловдив;
- по фактор шум са извършени проверки в изпълнение на Годишния график за провеждане на контролни измервания на еквивалентни нива на шум, излъчван в околната среда от промишлени обекти, оценка на доклади от проведени собствени периодични измервания на шум, съгласно изискванията на ЗЗШОС и Наредба № 54/2010г.
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
-       изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 21/ 2016 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2016 г.,  съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив;
-       въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-       изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект;
-       контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки;
-       контрол върху състоянието на защитените територии и защитените зони;
-       контрол върху състоянието на защитените вековни дървета.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
- Разглеждане на постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС, по изпълнение на задълженията на операторите съгласно действащата нормативна по опазване чистотата на атмосферния въздух;
- Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения по изпълнение на задълженията на операторите във връзка с изискванията на чл. 117 от ЗООС;
- Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени 22 уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, свързани с употреба на химични вещества и смеси;
- Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на Закона за водите в частта по опазване чистотата на водите;
-            Контрол по спазване Закона за лечебните растения при осъществяване  дейността по изкупуване и преработка на лечебни растения; 
-            Контрол върху състоянието на защитените територии – извършена е проверка на резерват „Червената стена“ съгласно Закона за защитените територии;
- Контрол върху състоянието на защитените зони – извършена е проверка на защитена зона „Трилистник“;
- Контрол върху състоянието на защитените вековни дървета, с цел своевременно предприемане на действия по тяхното опазване;
- Извършени проверки в направление почви съгласно Заповед на областния управител на Пловдивска област;
-Извършени проверки на основание Заповед № РД-435/29.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите съвместно с БДИБР – Пловдив на всички действащи водноелектрически централи (ВЕЦ) за спазване на условията, поставени в разрешителните за водовземане и разпоредбите на екологичното законодателство.
 
2.2. Tекущ контрол:
През месец август 2016 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          контрол на разрешителни за заустване, проверки на обекти с издадени РЗ и КР във връзка със спазване на ИЕО,  условията и работата на ПСОВ
-          проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни  води;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори;
-          контролни измервания на еквивалентни нива на шум, излъчван в околната среда от 2 промишлени обекта.
-          проверки по спазване на изискванията на ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 (REACH),  Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците. Извършени са проверки съгласно одобрения план за контролна дейност на РИОСВ –Пловдив за 2016 г.
     
2.3. Засилен последващ контрол
-   Извършен е контрол по изпълнение на  предписанието, дадено на „Ваки Хим“ ООД, Пловдив. Констатирано е изпълнение на предписанието;
-       Осъществен е последващ контрол по изпълнение на дадено предписание на един обект и установено неизпълнение е съставен АУАН на „Брент ойл-1“ ЕООД, оператор на инсталация, работеща с озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове;
-         Извършен е последващ контрол по изпълнение на дадени предписания във връзка с извършените проверки, които се отнасят до нерегламентирани замърсявания /сметища/ в населените места – гр. Калофер, с. Розино и с. Марино поле, община Карлово, за предприемане на мерки по изпълнение на задълженията им в съответствие с изискванията на ЗУО. Констатирано е изпълнение на предписанията в с. Розино и с. Марино поле. В Калофер предписанието не е изпълнено, за което ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.
-            Извършена е проверка във връзка с последващ контрол по изпълнение на дадено предписание по сигнал за замърсяване на ГОК-3 Садовски колектор. При проверката е установено, че замърсяването, причинено от „Куминяно фрут“ ООД  е преустановено.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ, ЗОПОЕЩ, ЗОИК и ЗЗШОС.
-         осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 22; проверени обекти – 19; дадени предписания – 7; съставени актове – 16. Контролни измервания по фактор шум – 2.
Извършена е оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори - „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД. Установено е, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-         проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
§ „Биона Газ“ ООД – оператор на „Инсталация за производство на топло и електро-енергия чрез комбинирано оползотворяване на биогаз“, с. Цалапица за изпускане на отпадъчни газове с концентрации на замърсители серен диоксид и азотни оксиди над НДЕ, установено при извършени контролни измервания, съгласно утвърдения годишен график. НП № С-И-49/11.08.2016г., като размерът на санкцията е 142,22 лв. месечно;
§ „Елит 95“ ООД – оператор на „Инсталация за производство на топло и електроенергия чрез комбинирано оползотворяване на биогаз“, с. Поповица за изпускане на отпадъчни газове с концентрации на замърсители въглероден оксид, серен диоксид и азотни оксиди над НДЕ, установено при извършени контролни измервания, съгласно утвърден годишен график. НП № С-И-51/17.08.2016г., като размерът на санкцията е 270,22 лв. месечно.
§ „Билд Инвест Сит“ ООД, с. Труд – оператор на „Инсталация за производство на топло и ел. енергия чрез комбинирано оползотворяване на биогаз“ е изготвено предложение за налагане на текуща санкция в размер на 598,75 лв. за изпускане на отпадъчни газове с концентрации на замърсители серед диоксид и азотни оксиди над НДЕ.
-       за установено неизпълнение на дадено предписание, свързано с представяне на информация за вид и количество на хладилния агент  на „Брент ойл-1“ ЕООД, гр. Първомай е съставен АУАН;
-       за непредставяне на годишен отчет за инсталации с флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества са съставени 15 АУАН на „Модина“ ЕООД, „Би Агро“ ЕООД, „Еврохоспитал Пловдив“ АД, „Индустриалкомплект“АД, „Цима 99“ ООД, „ПИМК“ ООД, „Виктория Тур“ АД, „Трипъл“ АД, „ББП“ ООД, „Стар Найлз българия“ ООД, „ЕМ ВИ ЕЛ“ ООД, „Мебелор“ ООД, „Нов стил“ ООД, „ЙОТА“ ООД.
извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби на граждани – 6. Сигналите са свързани с усетени неприятни миризми. Констатациите от проверките са, че липсва конкретика в описанията на миризмите, както и субективизъм при подаване на сигналите. Част от сигналите и жалбите не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други  контролни орган за предприемане на действия.
-         извършени са 2 проверки по възникнали аварийни ситуации – изпускане на газ пропан-бутан на бензиностанция „ЕКО“ в Пловдив и пожар, възникнал в Тютюневия град. Проведено е измерване на качеството на атмосферния въздух в района на аварийните ситуации с мобилна апаратура Gasmet, при които не са установени концентрации по-високи от обичайните. За двете аварийни ситуации са изготвени и изпратени в МОСВ доклади по утвърдения образец.
 
Води
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив,  все повече оператори изпълняват задълженията си, поставени в разрешителните за заустване, съгласно изискванията на ЗВ.
обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
·         извършени проверки – 20;
·         проверени обекти – 19;
·         дадени предписания – 8;
·         съставени актове – 3;
·         Наказателни постановления – 7.
През август са съставени следните АУАН:
-         за обект „ЕЦ 1,5 МW, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия“  в местност „Петров кладенец“, в землището на село Цалапица, община Родопи, стопанисвана от „Биона газ“ ООД, гр. Пловдив – за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води без небходимото за това основание – разрешително за заустване;
-          на  „Агрия“ АД по ЗООС за неизпълнение на условия в Комплексно разрешително;
-         на  „Тополово агрокомерс“ ООД за заустване на отпадъчни води от обект „Млекопреработвателно предприятие“ в село Тополово, община Асеновград без необходимото за това основание, а именно – разрешително за заустване по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква б) от Закона за водите;
извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби: 11 проверки във връзка с постъпили сигнали за замърсяване на водни обекти с отпадъчни води:
1. В РИОСВ – Пловдив е получен сигнал за замърсяване на р. Чепеларска и измряла риба при жп моста на село Катуница на 24.07.2016 г.  При проверката е установено, че сигналът е основателен. На 08.08.2016 г.  е извършена  и проверка на обект „Склад за съхранение на ПРЗ “ в село Катуница на „999 – Ив. Асенов“ ООД, с оглед установяване на причинителя на замърсяването. Не са констатирани нерагламентирани зауствания от обекта.
2. Във връзка с Постановление за възлагане на проверка от 11.08.2016 г. на обект „Инсталация за производство на ел. енергия чрез индиректно изгаряне на биогаз“, разположена в местността „Тънкия път“ от землището на с. Труд, община Марица, област Пловдив, собственост на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД, ЕИК 201233027 и жалба от Инициативния комитет, представляващ мнението и позицията на жителите на с. Труд, от страна на РИОСВ – Пловдив е извършена съвместна проверка от експерти на Басейнова дирекция, Регионална лаборатория – Пловдив и РИОСВ – Пловдив в различни направления по компоненти и фактори на околната среда. Жалбоподатели са поканени и присъстват на извършаване на проверката около обекта, но не са допуснати в самия обект от представителите на дружеството. При проверката са разгледани въпросите, които са от компетентността на РИОСВ, повдигнати от жителите на с. Труд и свързани с:
•          „нерегламентирано вливане на отпадни води в р. Пясъчник“;
•          „опасения от химично и термично замърсяване на реката, които биха довели до замърсяване на подпочвени води“;
•          „използване на непозволени суровини“.
При проверката не се установи нерегламентирано заустване на отпадъчни производствени води. Установи се заустване на води с битово-фекален характер в повърхностен воден обект – река Пясъчник, без необходимото за това разрешително, изискуемо съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 буква б) от Закона за водите, за което на дружеството ще бъде съставен акт за установено административно нарушение.
По отношение на химично и термично замърсяване на рeка Пясъчник – не се установи възможност за такова замърсяване.
3. Във връзка със сигнал за замърсяване на канал, идващ в посока на бившия  Екарисаж, в район“ Северен“ е извършен обход по канала. Установи се, че сигналът е основателен. Водата в канала е със сиво-бял цвят и с неприятна миризма, но в района няма точков източник на замърсяване с отпадъчни води, поради което сигналът е изпратен до Управителя на „В и К“ ЕООД за извършване на проверка и предприемане на действия за ограничаване и недопускане на заустване на непречистени отпадъчни води от „Преливник“ към северния обходен колектор, намиращ се до Гробищен парк на ул. „Рогошко шосе“ в сухо време. Предстоят и проверки на обекти, заустващи отпадъчни води в друг канал, идващ от землището на село Войводиново, община Марица. На жалбоподателя е отговорено.
4. Извършен е обход на река Марица в район „Източен“ съвместно с представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и Регионалната лаборатория към ИАОС, във връзка със сигнал, подаден на Зеления телефон на РИОСВ – Пловдив. Не е открит точков източник на замърсяване, водата в р. Марица е с естествен, но не и черен цвят, както е описан в сигнала. От извършените анализи на взетите проби води се заключи, че няма данни за замърсяване на водите на реката и сигналът е неоснователен. 
5. На 23.08.2016 г. е подаден сигнал за замърсяване на ГОК-3 Садовски колектор. Съвместно с представители на Басейнова дирекция, РЛ – Пловдив и „Напоителни системи“ ЕАД е извършена проверка на канала, както и на обектите, заустващи отпадъчните си води в общинския отводнителен канал в село Катуница, вливащ се в ГОК-3, като вероятни причинители на замърсяването. Взета е проба за анализ от водата в ГОК-3. Очакват се резултати от анализите. При проверка на обект на „ Куминяно фрут“ ООД е констатирано нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води  в общинския отводнителен канал, за което на дружеството ще бъде съставен АУАН. Взета е проба за анализ от заустваните пречистени отпадъчни води от ЛПСОВ на обекта. Очакват се резултати от анализите. В зависимост от цикъла на производство и съответно пречистените отпадъчните води са с различно оцветяване – от  червено, през жълто-зелено до кафеникаво, което и обяснява описаното в сигнала оцветяване на канала. В последваща проверка на обекта е дадено предписание в едномесечен срок дружеството да предприеме действия за обезцветяване на заустваната пречистена отпадъчна вода. Във връзка със сигнала е извършена и проверка на „Инсталация за производство на спирт“  в село Катуница на „В П Бранд Интернешънъл“ АД. Взети са проби за анализ от заустваните пречистени отпадъчни и охлаждащи води. Очакват се резултати от анализите.
 
Почви
-          осъществена контролна дейност в периода – извършени са 8 проверки; проверени са 8 обекта; дадени са две предписания; съставени актове – няма.
-          извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив се установи, че билкозаготвителите спазват изискванията на Закона за лечебните растения, а собствениците на защитени вековни дървета ги опазват от увреждане и ги стопанисват в съответствие с изискванията на Закона за биологичното разнообразие. Състоянието на защитените природни обекти е добро. При извършените контролни проверки на защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 – ЗЗ „Трилистник“ и защитена територия резерват „Червената стена“ в землището на с. Бачково не са наблюдавани непосредствени заплахи за природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване.
-                   осъществена контролна дейност в периода – извършени са 41 проверки; проверени са 41 обекта; дадени са 2 предписания; съставен е един акт – в резултат на извършена проверка  на кариера за добив на мрамори в находище в с. Куртово Конаре е установена дейност извън границите на концесионната площ, което е нарушение на условие в Решение № 1-II / 2011 г. по ОВОС на директора на РИОСВ – Пловдив. На „Персенк Инвест” ООД е съставен акт за установяване на административно нарушение № 41/02.08.2016 г.
-                   извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – общо сигналите на граждани са 14. От тях:
-         извършени са 13 проверки по сигнали на граждани и са предприети действия за предотвратяване на нарушения и спасяване на животински видове. В резултат на извършени проверки, координация и дадени своевременни указания от експерти на РИОСВ – Пловдив по постъпили сигнали от граждани са намерени в безпомощно състояние защитени животни. Спасени са общо 19 животински видове – 9 щъркела, една сухоземна костенурка и 8 забулени сови, една лисица и 4 зелени морски котки.
-         извършена е една проверка на подържан резерват „Изгорялото гюне“ във връзка с постъпил сигнал за сеч в резервата. При нея се констатира, че сигналът за сеч е неоснователен. 
На основание Заповед № РД-435/29.07.2016 г. на МОСВ експерти от направлението са взели участие в проверки съвместно с Басейнова дирекция – Пловдив на МВЕЦ „Наречен“ и МВЕЦ „Кадиево“. Проверките са във връзка с осъществяване контрол по спазване на условията в издадените решения по смисъла на ЗООС и разрешителни по ЗВ. При извършените проверки е установено несъответствие в условие на издадено от директора на РИОСВ –Пловдив решение по ОС. В тази връзка предстои издаване на предписание от РИОСВ – Пловдив.
 
Отпадъци
За месец август приоритет е извършване на планови проверки в изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив, както и проверки съгласно Заповед на МОСВ.
-                     осъществена контролна дейност в периода: извършени са 47 проверки; проверени са 47 обекти; дадени са 11 предписания; съставени са 3 акта:
-          АУАН № 42/04.08.2016г.  „Бодро 2010“ ЕООД за не водене на отчетност
-          АУАН № 62/31.08.2016г. „Сънкарс“ ЕООД за не водене на отчетност
-          АУАН №63/31.08. 2016г. „Сънкарс“ ЕООД за неизпълнение на предписание
-                   извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – извършени са 3  проверки.  Дадени са предписания. През септември ще бъде извършен последващ контрол.
 
Химикали
-                     осъществена контролна дейност в периода – извършени са една планова и 6извънредни проверки (4 по жалби и сигнали, една – по последващ контрол, и една съвместна проверка с компонент „атмосферен въздух). При последващ контрол на фирма „Ваки хим“ ООД, Пловдив е установено, че дадените предписания са изпълнени; проверени са 7 обекти; дадени са 6 предписания (свързани с организиране на складови помещения против разливи на течни химикали, забрана за извършване на открито на преливане на течни химикали); няма съставени актове.
-                     проверки по сигнали и жалби на граждани – няма.
 
ОВОС И ЕО
-                     осъществена контролна дейност в периода:
-                     извършени са 8 проверки, проверени са 8 обекти; дадени са 2 предписания; няма съставени актове.
-                     проверки по сигнали и жалби на граждани: Извършена  е съвместна проверка на експерти от дирекция КОС, дирекция ПД и БДИБР – Пловдив относно жалба № ЖС-31/ 18.08.2016 г. за инсталация за преработка на биомаса и производство на електроенергия и топлоенергия, с. Труд, община Марица, собственост на "Билд Инвест Сит" ЕООД. За ИП е издадено решение за преценка необходимостта от ОВОС Nо ПВ-30-ПР/ 2012 г. с характер „да не се извършва ОВОС“.
 
Комплексни разрешителни
-                   осъществена контролна дейност в периода: извършени са 2 проверки; проверени са 2 обекта; дадени предписания – няма; съставени актове – няма
-                   проверки по сигнали и жалби на граждани – няма.
 
СЕВЕЗО
През разглеждания период е извършена една проверка по прилагане на ПАМ, свързана с ограничаване на вместимост за СЕВЕЗО вещество. Няма други извършени проверки на Севезо обекти.
Няма наложени глоби и наказателни постановления свързани с нарушения на екологичното законодателство в областта  „управление на риска“.
 
НП и ПАМ
 
1.      НП № 44/03.08.2016 г. срещу „Дружба Стъкларски Заводи”АД, гр. София, за това, че не  изпълнява условия, поставени с Комплексно разрешително в нарушение на Закона за опазване на околната среда с наложена имуществена санкция в размер на 40 000 лв.
2.      НП № 45/05.08.2016 г. срещу „Полигруп” ООД, гр. Асеновград, за това, че зауства отпадни води, без да притежава разрешително в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
3.      НП № 46/05.08.2016 г. срещу „Чичо Чарли” ЕООД, с. Бенковски, за това, че зауства отпадни води, без да притежава разрешително в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
4.      НП № 47/09.08.2016 г. срещу „Българска роза” АД, гр. Карлово, за това, че зауства отпадни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
5.      НП № 48/10.08.2016 г. срещу „Лозана 901- Боно Попов” ЕТ, с. Радиново, за това, че не поддържа в техническа и експлоатационна изправност и не осигурява непрекъснато нормалната му експлоатация в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.
6.      НП № 50/16.08.2016 г., срещу „Каменица“ АД, гр. Пловдив, за това, че се изпускат неорганизирано прахови емисии в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
7.      НП № 52/17.08.2016 г. срещу „Агрогейт”ООД, гр. Пловдив, за това, че не изпълнява задължително предписание в нарушение на Закона за опазване на околната среда с наложена имуществена санкция в размер на 2 000лв.
8.      НП № 53/17.08.2016 г. срещу „Агрогейт”ООД, гр. Пловдив, за това, че не изпълнява задължително предписание в нарушение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси  с наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв.
9.      НП № 54/24.08.2016 г. срещу „Ненко Трифонов Фуудс” ООД, с. Ведраре, за това, че не поддържа в техническа и експлоатационна изправност и не осигурява непрекъснато нормалната му експлоатация в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
10. НП № 55/24.08.2016 г. срещу „Ненко Трифонов Фуудс” ООД, с. Ведраре, за това, че не  изпълнява задължително предписание в нарушение на Закона за опазване на околната среда с наложена имуществена санкция в размер на 2 000лв.
11. НП № 56/24.08.2016 г. срещу „Полидей-2” ООД, гр. Карлово, за това, че зауства отпадни води, без да притежава разрешително в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
12. НП № 57/30.08.2016 г. срещу арх. Атанас Недевски – гл. архитект на община Родопи, за това, че е издал разрешение за строеж в нарушение на Закона за опазване на околната среда, с наложена глоба в размер на 500 лв.
13. НП № С-И-49/11.08.2016 г. срещу „Биона газ“ ООД, гр. Пловдив, за това, че при извършени  измервания е установено, че се изпускат организирани емисии в атмосферния въздух, превишаващи нормите за допустими емисии, с наложена текуща месечна санкция в размер на 142,22 лв.
14. НП № С-И-51/17.08.2016 г. срещу „Елит-95“ АД, с. Дълбок Извор, за това, че при извършени  контролни измервания е установено, че се изпускат организирани емисии в атмосферния въздух, превишаващи нормите за допустими емисии, с наложена текуща месечна санкция в размер на 270,20 лв.
 
ПАМ
 1. Заповед № РД-166/04.08.2016 г. срещу „Скорпио-46” за спиране чрез пломбиране на две  съоръжения, чиито проектен капацитет не е взет под внимание за целите на класификацията.
2. Заповед № РД-171/12.08.2016г. срещу „Скорпио-46” за спиране чрез пломбиране на   две съоръжения, чиито проектен капацитет не е взет под внимание за целите на класификацията. Същата заповед отменя Заповед № РД-166/04.08.2016 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 1/19.08.2016г. на Община Карлово, гр. Карлово, за непреведени месечни отчисления по чл. 60 от ЗУО в размер на 12 858,31 лв.,  по чл. 64 ЗУО в размер на 1 186 659,70 лв. и законна лихва за задълженията по чл. 60 от ЗУО в размер на 3 838,08 лв., законна лихва за задълженията по чл. 64 от ЗУО в размер на 90 041,27 лв. 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-                     В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава положителната тенденция по подобряване на качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.
-                     За отчетния период няма настъпвали екологични щети от дейността на обектите, контролирани от РИОСВ – Пловдив.
-         В резултат на проверка по сигнал за замърсяване на ГОК-3 Садовски колектор и  преустановено констатираното нерегламентирано заустване от обект в Катуница на „Куминяно фрут“ ООД.
-                     В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и на „управлението на риска“. При проверките е установено нарушение при организиране на склад за съхранение на химични вещества, на дружеството ще бъде съставен АУАН по ЗЗВВХВС, не е констатирано замърсяване на околната среда.
-                     В резултат на контролната дейност се установи, че на територията на РИОСВ – Пловдив не се извършва нерегламентирано събиране и търговия с лечебни растения и не се изкупуват защитени растения или такива по ограничителен режим, което оказва пряко положително влияние върху опазването биологичните ресурси. Установи се също, че проверените защитена зона, резерват „Червената стена“ и вековни дървета са в много добро състояние и се опазват и поддържат съгласно Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии.
4.2. Бизнеса
За периода са процедирани 130 инвестиционни предложения/планове/програми/ проекти  по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  които се отнасят до бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Постановено е едно решение за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони, и едно за прекратяване на процедурата, поради недопустимост спрямо режимите определени в ПУРБ.
Изготвени са 27 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За периода са процедирани 2 плана/ програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, всичките с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и постановени с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 14 инвестиционни предложения, всичките с характер „да не се извършва ОВОС“, от тях по Приложение N: 2 от ЗООС по категории:
-                     т. 2, г – дълбоки сондажи – 6;
-                     т. 1, в – мелиоративни дейности в селското стопанство  – 4;
-                     т. 3, а – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода – 1;
-                     т. 3, б – промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели – 1;
-                     т. 1, д – съхранение на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1;
-                     т. 12, д – паркове със специално предназначение – 1;
-                     по чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС – 1;
Издадено е едно решение за прекратяване на процедура по ОВОС.
През отчетния период по компоненти въздух, фактор шум и екологична отговорност са разгледани 20 инвестиционни предложения, свързани с налични ОХВ, включени в Приложение N: 3, за които са изготвени и представени пред дирекция „Превантивна дейност“ на РИОСВ – Пловдив 20 становища.
За отчетния период са издадени 2 прекратявания на разрешение по чл.72, ал. 3, т. 2 от ЗУО; 10 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
Взето е участие в пет ДПК, с които са приети 5 обекта.
 
4.3. Обществеността
- В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава положителната тенденция по подобряване на качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.
- Във връзка с подготовката на номинацията за  резерват „Червената стена“, определен от Националния комитет на програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО да бъде номиниран като един от първите биосферни резервати от нов тип на България, през август  продължават  дейностите по подготовка на номинационния формуляр, който ще бъде внесен в ЮНЕСКО до 30.09.2016 г.
Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и провежданите политики, РИОСВ – Пловдив постига все по-пълна прозрачност на дейността си пред обществеността и медиите.