Отчет за контролната дейност през м. юли 2016 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ – Пловдив за месец юли 2016 г.

 1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
1.1.През месец юли експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 172 проверки на 154 обекта, в т.ч. 101 планови и 71 извънредни. От тях  3 са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 5 са съвместни проверки.В рамките на осъществения контрол са дадени 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 7 акта, от които 0 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ – Пловдив са издадени 12 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции в размер на 30 200 лв.
Наложени са 2 бр. санкции за констатирани наднормени замърсявания на  компонентите на околната среда в размер от 3 860,34лв./мес. Най - голямата по размер санкция е наложена на „Дружба стъкларски заводи“ АД –2 454,18лв./мес.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 70900,64 лв.:        67400,64  лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 3500,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми, 53920,51  лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са: община Куклен - 44628,00 лв. и община Садово - 2492,18 лв.
1.3. За периода са постъпили 36 сигнали и писмени жалби, за които са предприети действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
През месец юли основните акценти в извършената контролна дейност са:
- изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2016 г.;
- проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
- оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания, разглеждане и утвърждаване на планове за управление на разтворители за инсталации, попадащи в обхвана на Наредба № 7/2003 г.;
- издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки, изготвяне на становища за постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС;
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения от предприятия с висок рисков потенциал;
- изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 21/ 2016 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2016 г.,  съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив;
- въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
- изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект;
- контрол върху състоянието на защитените вековни дървета.
2.1. Засилен превантивен контрол:
- Разглеждане на постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС, по изпълнение на задълженията на операторите съгласно действащата нормативна по опазване чистотата на атмосферния въздух;
- Участие в заседания на програмни съвети, свързани с обсъждане на мерки за предотвратяване на замърсяването на атмосферния въздух в РОУКАВ – „Агломерация Пловдив“ и актуализации на Общински програми по КАВ;
- Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия с висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества и смеси, включени в Приложение № 3 на ЗООС;
- Разгледан и представен е доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) и e издадено становищe;
- Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на Закона за водите в частта по опазване чистотата на водите;
- Разглеждане на постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС, по изпълнение на задълженията на операторите съгласно действащата нормативна по опазване чистотата на атмосферния въздух;
- Контрол върху състоянието на защитените вековни дървета, с цел своевременно предприемане на действия по тяхното опазване.
- Извършени проверки в направление почви, съгласно Заповед на Областния управител на област Пловдив.
- Във връзка с извършените проверки, касаещи нерегламентираните замърсявания /сметища/ в населените места, са дадени предписания на кметовете на гр. Калофер, с. Розино и с. Марино поле, община Карлово, за предприемане на мерки относно изпълнението на задълженията им в съответствие с изискванията на ЗУО. През месец август ще бъде извършен последващ контрол.
- Участие в междуведомствени комисии по Заповед на министерство на културата за изготвяне на предложение за определяне на режими за опазване на обект "Тракийско скално светилище Белинташ", с. Сини връх, общ. Асеновград.
- Участие в междуведомствени комисии за загробване на умрели животни от болестта нодуларен дерматит.
- Участие в обществено обсъждане на плана за управление на защитена зона "Язовир Конуш".
- Разгледани и върнати за отстраняване на пропуски са представени ДППГА на: „Склад за ПРЗ“, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив с оператор „Ойролог“ ООД, гр.София, ПНРП; „Съхранение и търговия с хлор - алкални продукти“, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив с оператор „Скорпио-46“ ЕООД, гр. Пловдив, ПНРП;
- Разгледани са и предстои издаване на ДБ, ДППГА и авариен план на ПСВРП – „Инсагаз“ ООД, с.Белозем и „Ви газ“ ЕООД, с.Бенковски.
2.2 Tекущ контрол:
През месец юли 2016 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-  комплексни проверки на обекти по компоненти и фактори на ОС;
-  контрол на разрешителни за заустване, условията и работата на ЛПСОВ;
-  проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни  води;
-  оценени са месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори - „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД. Установено е, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-  изпращане на информация до МОСВ – ОЧВ и ИАОС, съгласно изисквания на чл.14 от Наредба №10/06.10.2003 г.;
-  събиране, обобщаване и изпращане на информация до ИАОС и МОСВ за ГГИ - регистрационни карти за 2015 г.;
-  проверки по спазване на изискванията на ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 (REACH),  Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);
-  извънредна проверка съгласно Заповед № РД-22-31/22.06.2016 г. на областния управител на Пловдивска област на бетонов бункер с изоставени препарати за растителна защита, собственост на Института по зеленчукови култури "Марица";
-  проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците;
-  проверки по спазване на условията, поставени в Разрешителните по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал;
-  планова проверка по контрол на решение по ОВОС за „Изграждане на Малка водно електрическа централа „Добри дол“ на река Марица на кота 115,7 до кота 111,30“, землище с. Добри дол, община Първомай, възложител "Делчев и син-ДИД" ЕООД;
2.3. Засилен последващ контрол
-  Извършен е контрол, съвместно с представител на Областна администрация, по изпълнение на  предписанието, дадено на Института по зеленчукови култури „ Марица“ в междуведомствен протокол на  проверката съгл. Заповед № РД-22-31/22.06.2016г. На Областен Управител на  област Пловдив на  бетонов бункер с изоставени препарати за растителна защита, собственост на Института по зеленчукови култури " Марица". Констатирано е изпълнение на предписанието.
-  Извършени  са 2 проверки във връзка с  последващ контрол по изпълнение на дадени предписания, като едно е във връзка със сигнал за замърсяване на отводнителен и напоителен канал   от дейността на „Биона газ“ ООД в село Цалапица, община Родопи. При проверките е установено, че замърсяването е преустановено.
-  Извършена е проверка за последващ контрол по изпълнение на дадено предписание на обект - „Мона БГ“ ООД, гр.Пловдив, на дружеството е съставен АУАН за недопускане на контролен орган на територията на обекта за извършване на проверка.
-  Извършен е последващ контрол по изпълнение на дадени предписания  във връзка с извършените проверки по ЗУО и е констатирано, че в голямата си част са изпълнени. За други констатирани нарушения по време на проверките и неизпълнени предписания от една фирма и едно физическо лице,  ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.
-  Извършен е контрол върху изпълнение на условия в Решение по ОВОС на обект попадащ в границите на защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 – ЗЗ „Река Марица“.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ, ЗОПОЕЩ, ЗОИК и ЗЗШОС.
осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 27; проверени обекти – 26; дадени предписания – 15; съставени актове – 2.
-  проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
§След представени доклади от СПИ са отменени наложени текущи санкции на „Дружба стъкларски заводи“ гр.Пловдив и са наложени нови по-високи текущи санкции за изпускане на вредни вещества в отпадъчни газове над НДЕ. Размерът на санкциите са 1406, 16 лв. и 2454,18 лв. месечно;
·За  неорганизирано изпускане на емисии на вредни вещества от „Каменица“ АД, гр.Пловдив е съставен АУАН;
·за недопускане на контролен орган на територията на обект е съставен АУАН на „Мона БГ“ ООД, гр.Пловдив
·През разглеждания период са дадени 15 броя предписания, които са свързани: с вписване в публичния регистър по чл.30л от ЗЧАВ; да се представят доклади от СПИ и/или информация за планиране на измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух; да се представят копия от досиета на климатични и хладилни инсталации; да се представят справки за използвани количества мастила; монтиране на ръкав на шнек и други;Предписанията ще бъдат проверени в текущ порядък.
-  извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби:
-  извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби на граждани – 6 бр. Проверките са по постъпили сигнали и жалби на граждани, свързани с усетени неприятни миризми, етикетиране и пожар на депо за неопасни отпадъци в с.Шишманци. Констатациите от проверките са, че липсва конкретика в описанията на миризмите, както и субективизъм при подаване на сигналите. За сигнала в с.Шишманци незабавно е сформиран екип от експерти на РИОСВ - Пловдив, съвместно с представители на РЛ-Пловдив. В момента на пристигане, пожарът е локализиран и на място в гасенето му са включени два броя пожарни автомобила от гр. Пловдив и гр. Раковски, един брой ведомствена цистерна, собственост на Завода за преработка на битови отпадъци и инсталацията за оросяване на депото. Извършено е обследване на територията на с. Шишманци. Не се установи наличие на миризми, които могат да се свържат с пожара. Избрано е място за провеждане на измервания, предвид посоката на вятъра. Извършено е измерване на имисии на вредни вещества в атмосферния въздух в с. Шишманци, с мобилна апаратура GASMET на 26 показатели – прах, СО, NOx, SO2 и органични вещества. Измерването на качеството на атмосферния въздух /КАВ/ стартира в 12:05 часа, при to = 28,4oC, 56,5% влажност и Р = 991 hPa. Проведено е непрекъснато измерване, с продължителност 1 час и 30 минути, като резултатите са осреднявани на всеки 15 минути. Резултатите от измерването показват ниски стойности на всички измервани показатели, а за някои от показателите измерените стойности са по-малки от границата на количественото определяне на метода.Представените резултати не могат да бъдат сравнени с нормите за атмосферен въздух, посочени в Наредба №14/23.09.1997 г., поради мотивите, че: Измерването се осъществява в условия на аварийна ситуация, което предполага наличие на високи концентрации на някои от компонентите в атмосферния въздух. При възникналата аварийна ситуация няма пострадали.
Част от сигналите и жалбите не са от компетентността на РИОСВ - Пловдив и са препратени до други  контролни орган за предприемане на действия.
Води
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив,  все повече оператори изпълняват задълженията си, поставени в разрешителните за заустване, съгласно изискванията на ЗВ.
-  осъществена контролна дейност в периода
·  извършени проверки – 32 бр.
·  проверени обекти – 31 бр.
·  дадени предписания – 10 бр.
·  съставени актове – 3бр.
·  Наказателни постановления - 2 бр.
През м. юли са съставени АУАН, както следва:
- за обект  „Предприятие за производство на хляб и хлебни изделия“, намиращо се в село Радиново, община Марица, стопанисвано от ЕТ „Лозана 901-   Боно Попов” за нарушение на чл. 126 ал. 1 от Закона за водите за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на ЛПСОВ на обекта.
- за обект „Предприятие за производство на бяла козметика и парфюми“  в гр. Карлово, стопанисвано от „Българска роза“ АД гр. Карлово- за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения определени в РЗ
- на обект „Цех за производство на изделия от полиетилен“  в гр. Асеновград, стопанисвана от „Полигруп“ ООД гр. Асеновград - за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води без небходимото за това основание - Разрепително за заустване.
извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби:
8 бр. проверки във връзка с постъпили сигнали за замърсяване на водни обекти с отпадъчни води, като по-важните са:
· след получен сигнал за замърсяване на р. Чепеларска и измряла риба при жп-моста на село Катуницае извършена проверка, при която е установено, че сигналът е основателен, взета е проба вода от реката. Извършени са и проверки на обекти, заустващи отпадъчните си води в замърсения воден обект, с оглед установяване на причинителя на замърсяването.
· след получен пореден сигнал за замърсяване на канал Ени Арк е извършена проверка на ГК-9, от който се захранва Ени Арк. Установено е замърсяване от нерегламентирано заустване на течна отпадъчна фракция от обект в село Цалапица на „Биона газ“ ООД, гр. Пловдив. Дадено е предписание да се преустанови нерегламентитраното заустване и се премахне тръбата, с която е изпълнено заустването. При извършен последващ контрол е констатирано, че предписанията са изпълнени и замърсяването е преустановено.
Почви
-  осъществена контролна дейност в периода – извършени са 6 проверки; проверени са 6 обекта; дадено е едно предписание; съставени актове – няма.
-  извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – няма.
Биологично разнообразие и НЕМ
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив  се  установи че собствениците на защитени вековни дървета ги опазват от увреждане  и ги стопанисват в съответствие с изискванията на  Закона за биологичното разнообразие.  Състоянието на защитените природни обекти е добро.  
-  осъществена контролна дейност в периода – извършени са 21 проверки; проверени са 19 обекти; няма дадени предписания; съставени актове – няма.
-  извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали :
Общо са постъпили 7 бр. сигнали на граждани. Два от сигналите не са от компетентността на РИОСВ - Пловдив и са препратени до други  контролни орган за предприемане на действия.
Две от  проверките са във връзка с постъпило  в МОСВ и препратено на РИОСВ - Пловдив „уведомление за екологично престъпление по чл.278в от НК“ касаещо дейността  на кариера за добив на мрамори в находище с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски.   При проверките се констатира, че към момента на посещението в кариерата не сe извършват добивни дейности. Дейността на кариерата е прекратена за шестмесечен срок с писмо № Е-92-00-249 / 08.04.2016 г. на Министерство на енергетиката, което влиза в сила от дата на получаване от възложителя - 25.04.2016 г. Установено е, че „Персенк Инвест“ ООД е складирало готови фракции от преработка на материала от кариерата в имот № 028146 от землището на с. Куртово Kонаре, който попада в границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на птици и е извън концесионната площ, което е нарушение на  условието по т. IV.5 от  Решение № 1-II / 2011 г. по ОВОС на директора на РИОСВ – Пловдив, а именно „всички дейности по добиването и преработката на материала да се извършват само в границите на концесионната площ. Да не се допуска навлизането на тежки машини и увреждането на съседни на находището имоти“.  За неизпълнение на условието по т. IV.5 от  Решение № 1-II/ 2011 г. по ОВОС на директора на РИОСВ – Пловдив, което е нарушение на изискванията на чл. 82, ал.5 от Закона за опазване на околната среда на „Персенк Инвест” ООД ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.
Отпадъци
За месец юли приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършване на планови проверки в изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ - Пловдив.
осъществена контролна дейност в периода: извършени са 79 проверки; проверени са 70 обекти; дадени са 17 предписания; не са съставени актове
-  извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – извършена е една проверка.
Химикали
-  осъществена контролна дейност в периода – извършени са 2 броя планови проверки и 6 броя извънредни проверки (3 броя по жалби и сигнали и 3 броя съвместни с компонент „атмосферен въздух); проверени са 7 обекти; дадени са 6 предписания (свързани с представяне на актуални ИЛБ, представяне на доклади по чл.103, ал.1 от ЗООС, организиране на складови помещения за съхранение на химични вещества, съгласно раздел три на наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ); няма съставени актове.
проверки по сигнали и жалби на граждани – извършени са 3 проверки, като при извънредна проверка по сигнал на „Зелен телефон“, свързан с изтичане на неустановено количество химично вещество (азотна киселина) е установено, че фирма „Ваки хим“ ООД, гр.Пловдив не спазва изискванията за съхранение на химични вещества.
ОВОС И ЕО
-  осъществена контролна дейност в периода:
-  извършени са 4 проверки, проверени са 4 обекти; дадени са 0 предписания; съставени актове: един АУАН на Главен архитект на Община Родопи за неспазване на  чл.82, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
-  проверки по сигнали и жалби на граждани: няма
Комплексни разрешителни
-  осъществена контролна дейност в периода: извършени са 2 проверки; проверени са 2 обекта; дадени предписания – няма; съставени актове – един АУАН на „Дружба Стъкларски Заводи” АД, площадка Пловдив, за неизпълнение на Условия поставени в Комплексно разрешително №48-Н1/2010г.  (от извършена проверка в периода 11.05.2016 г.-13.05.2016 г.)
-  проверки по сигнали и жалби на граждани – няма.
СЕВЕЗО
През разглеждания период няма извършени проверки на Севезо обекти.
Издадени са 2 предписания, свързани с актуализация на извършена класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС, във връзка с проведени: комплексна планова проверка с включен фактор на въздействие „Химични вещества и смеси“, включващи и съхранение на ОХВ по приложение №3 от ЗООС; проверка във връзка със сигнал на „Зелен телефон“ . Предписанията са в текущ порядък. 
Няма наложени глоби и наказателни постановления свързани с нарушения на екологичното законодателство в областта  „управление на риска“.
НП и ПАМ
1. НП №30/05.07.2016г. срещу Апостол Стоянов Берберов, гр. Раковски, за това, че не е изпълнил задължително предписание в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух с наложена глоба в размер на 200лв.
2. НП №31/06.07.2016г. срещу „СО Спектър” ЕООД, с. Първенец, за това, че не води отчетност съгласно изискванията в нарушение на Закона за управление на отпадъците с наложена имуществена санкция в размер на 2 000лв.
3. НП №32/06.07.2016г., срещу община Сопот, за това, че не притежава регистрационен документ за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците с наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв.
4. НП №33/11.07.2016г., срещу Панайот Митков Димитров, за това, че не е изпълнил задължително предписание в нарушение на Закона за опазване на околната среда с наложена глоба в размер на 2 000лв.
5. НП №34/11.07.2016г. срещу „Пласт-60” ЕООД, гр. Асеновград, за това, че не води отчетност съгласно изискванията в нарушение на Закона за управление на отпадъците с наложена имуществена санкция в размер на 2 000лв.
6. НП №35/11.07.2016г. срещу „Асен и Синове 2012” ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не притежава регистрационен документ за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците с наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв.
7. НП №36/11.07.2016г. срещу „Асен и Синове 2012” ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не съхранява записите от видеонаблюдението в продължение на една година в нарушение на Закона за управление на отпадъците с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
8. НП №37/15.07.2016г. срещу „Лайпциг-91” АД, гр. Пловдив, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух с наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв.
9. НП №38/15.07.2016г. срещу „Уилям Хюз България” ООД,  с. Стряма, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух с наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв.
10. НП №39/18.07.2016г. срещу „Месфууд” АД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.
11. НП №40/18.07.2016г. срещу „Краси 97” ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не е представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух с наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв.
12. НП №41/20.07.2016г. срещу „СКФ Берингс България” ЕАД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
13. НП №С-И-42/20.07.2016г., срещу „Дружба стъкларски заводи“ АД, гр. Пловдив, за това, че при извършени  собствени периодични измервания е установено, че се изпусктат организирани емисии в атмосферния въздух, превишават нормите за допустими емисии, с наложена текуща месечна санкция в размер на 1 406,16 лв./мес.
14. НП №С-И-43/20.07.2016г., срещу „Дружба стъкларски заводи“ АД, гр. Пловдив, за това, че при извършени  собствени периодични измервания е установено, че се изпусктат организирани емисии в атмосферния въздух, превишават нормите за допустими емисии, с наложена текуща месечна санкция в размер на 2 454,18 лв./мес.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
4.1. Околната среда
-  В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава положителната тенденция по подобряване на качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.
-  За отчетния период няма настъпвали екологични щети от дейността на обектите, контролирани от РИОСВ – Пловдив.
-  Преустановено е замърсяването на водни обекти ГК-9 и „Ени арк“с течна отпадъчна фракция от производство на биогориво на площадката на „Биона газ“ ООД в село Цалапица, община Родопи.
-  В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките е установено нарушение при организиране на склад за съхранение на химични вещества,  на дружеството ще бъде съставен АУАН по ЗЗВВХВС, не е констатирано замърсяване на околната среда.
-  При извършените проверки е установено, че на територията на РИОСВ – Пловдив не се извършва нерегламентирано събиране и търговия с лечебни растения и не се изкупуват защитени растения или такива по ограничителен режим,  което оказва пряко положително влияние върху опазването биологичните ресурси.
-  В резултат на контролната дейност се установи, че на територията на РИОСВ - Пловдив защитените вековни дървета са в много добро състояние и се опазват и поддържан съгласно Закона за биологичното разнообразие.
-  В резултат на извършени проверки,  координация и дадени своевременни указания от експерти на РИОСВ - Пловдив по постъпили сигнали от граждани за намерени в безпомощно състояние защитени птици,  са спасени 5 защитени видове птици – голям воден бик, керкенез, чухал, бял щъркел и сокол.  Един  брой мъртва птица -  бял щъркел е предоставена на Регионален Природонаучен музей – гр. Пловдив за попълване на музейна сбирка.
-  В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
-  В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив,  операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
4.2 Бизнеса
Процедирани са 100 инвестиционни предложения/планове/програми/проекти  по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Постановени са 3 решения за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони, едно от които е за прекратяване на процедурата, поради недопустимост спрямо режимите, определени в ПУРБ.
Изготвени са 22 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За периода са процедирани 5 планове/ програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, всичките с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и постановени с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 18 инвестиционни предложения, всичките с характер „да не се извършва ОВОС“, от тях по Приложение 2 от ЗООС по категории:
-  т. 2,г - дълбоки сондажи – 11 броя;
-  т. 7,a - производство на растителни и животински масла и мазнини  – 1 брой;
-  т. 3,а - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода - 1 брой;
-  т. 10,б – обекти с обществено предназначение – 2 броя;
-  т. 1,д - интензивно животновъдство - 2 броя;
-  по чл.93, ал.1, т.3 от ЗООС - 1 брой;
Издадени са 2 Решения за прекратяване на процедури по ОВОС.
През периода са разгледани и дадени 28 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, с налични ОХВ, включени в Приложение № 3 на ЗООС.
За отчетния период са издадени един разрешителен документ за дейност с отпадъци по чл. 71, ал.1 във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО и едно прекратяване на  разрешение по чл.73, ал.5 от ЗУО; 11  регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
 
Взето е участие в 10 ДПК, с които са приети 10 обекта. Взето е участие в едно ДПК - първо заседание.
 
4.3. Обществеността
- В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава положителната тенденция по подобряване на качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.
- Очаква се да се анализират резултатите от извършените проверки и взетите проби води(отпадъчни и повърхности), свързани със сигнала за измряла риба в река Чепеларска, установяване на причинителя на замърсяването на водния обект и санкционирането му.
- Във връзка с подготовката на номинацията за  резерват „Червената стена“, определен от Националния комитет на програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО   да бъде номиниран, като един от първите биосферни резервати от нов тип на България, през м. юли продължиха  срещите с община Асеновград и другите заинтересовани страти, на чиято територия попада резервата и продължават  дейностите по подготовка на номинационния формуляр, който ще бъде внесен в ЮНЕСКО през м. септември 2016 г.
- През м. юли   оцененият през м. юни от Националната комисия  на  ЮНЕСКО за Република България на първо място  идеен проект  „Съвместяване на резерват „Червената стена“ със съвременните изисквания за биосферните резервати, регламентирани със Севилската стратегия и създаване на модел за устойчиво развитие на територия от Световната мрежа на биосферните резервати към ЮНЕСКО“ бе разработен  съгласно изискванията на ЮНЕСКО и изпратен в Министерство на външните работи за внасянето му в ЮНЕСКО.
Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и провежданите политики, РИОСВ – Пловдив постига все по-пълна прозрачност на дейността си пред обществеността и медиите.