Отчет за контролната дейност през м. юни 2016 г.

 ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ – Пловдив за месец юни 2016 г.

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
1.1. През месец юни експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 175 проверки на 156 обекта, в т.ч. 113 планови и 62 извънредни. От тях 3 планови проверки са на оператори с издадени комплексни разрешителни, 11 са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 3 съвместни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 62 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 18 акта, от които 4 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ – Пловдив са издадени 2 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции в размер на 4 000 лв.
Наложена е една санкция за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда в размер от 25.24 лв., наложена на „Прото“ ЕООД.
Общо събраните суми от РИОСВ – Пловдив по наложени глоби и санкции са 14718,03 лв.: 13327,79 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 1390,24 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 10662,24 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Карлово – 4893,58 лв. и община Садово –2492,18 лв.
1.3. За периода са постъпили 55 писмени жалби и сигнали, за които са предприети действия.
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
През месец юни основните акценти в извършената контролна дейност са:
- изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2016 г.;
- проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
- оценка на месечни и годишни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания, разглеждане и утвърждаване на планове за управление на разтворители за инсталации, попадащи в обхвана на Наредба № 7/2003 г.;
- издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки, изготвяне на становища за постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС;
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
- разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения от предприятия с висок рисков потенциал;
- изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 21/ 2016 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2016 г.,  съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив;
- въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
- изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект;
- контрол върху работата с ГМО съвместно с ИАОС на опитни полета и фитостатни помещения за освобождаване на ГМО в околната среда;
- контрол върху дейността на билкозаготвителни пунктове, предвид активния сезон за изкупуване на лечебни растения;
- контрол върху състоянието на защитените вековни дървета. 
2.1. Засилен превантивен контрол:
- Разглеждане на постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС, по изпълнение на задълженията на операторите съгласно действащата нормативна по опазване чистотата на атмосферния въздух;
- Участие в заседания на програмни съвети, свързани с обсъждане на мерки за предотвратяване на замърсяването на атмосферния въздух в РОУКАВ – „Агломерация Пловдив“ и актуализации на Общински програми по КАВ;
- Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия с висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества и смеси, включени в Приложение № 3 на ЗООС;
- Разгледан и представен е доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) и e издадено становищe;
- Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на Закона за водите в частта по опазване чистотата на водите;
- Засилен превантивен контрол върхуработата с ГМО съвместно с ИАОС на опитни полета и фитостатни помещения за освобождаване на ГМО в околната среда;
- Контрол върху състоянието на защитените вековни дървета, с цел своевременно предприемане на действия по тяхното опазване. 
2.2 Tекущ контрол:
През месец юни 2016 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
- проверки на фирми по изпълнение на условия в издадени  комплексни разрешителни;
- комплексни проверки на обекти по компоненти и фактори на ОС;
- контрол на разрешителни за заустване, условията и работата на ЛПСОВ;
- проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни  води;
- оценени са месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори;
-  разглеждане и утвърждаване на Планове за управление на разтворители (ПУР) за инсталации, попадащи в обхвата на Наредба № 7/2003 г. и използващи разтворители над праговата стойност за консумация на разтворители;
-  проверки по спазване на изискванията на ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 (REACH),  Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);
- извънредна проверка съгласно Заповед № РД-22-31/22.06.2016 г. на областния управител на Пловдивска област на бетонов бункер с изоставени препарати за растителна защита, собственост на Института по зеленчукови култури "Марица";
- проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците;
- проверки по спазване на условията, поставени в Разрешителните по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал;
- контрол на решение по ОВОС;
- контрол върху дейността на билкозаготвителни пунктове, предвид активния сезон за изкупуване на лечебни растения. 
2.3. Засилен последващ контрол
- Във връзка с осъществения последващ контрол по изпълнение на дадено предписание за представяне в РИОСВ на доклад с резултати от измервания след провеждане на СПИ и установено неизпълнение е съставен АУАН на „Гард инвест“ ООД.
- Издадени са 4 предписания, свързани с актуализация на извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Предписанията са в текущ порядък. След последващ контрол е съставен акт за установяване на административно нарушение – неизпълнено предписание за не-представяне на доклад за класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Предстои издаване на наказателно постановление.
- След последващ контрол е съставен акт за установяване на административно нарушение – неизпълнено предписание за непредставяне на оценка за безопасността на съхранение на ОХВ. Предстои издаване на наказателно постановление.
- Извършени са проверки по изпълнение на предписания, дадени по ЗУО. Констатирано е, че от дадените 37 предписания, 19 са изпълнени, а останалите са в текущ срок. 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ, ЗОПОЕЩ, ЗОИК и ЗЗШОС.
- осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 28; проверени обекти – 24; дадени предписания – 10; съставени актове – 8.
- проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
o наложена е текуща санкция на „ПРОТО“ ЕООД, оператор на „Апретурен цех“, гр. Пловдив за изпускане на отпадъчни газове с концентрации на замърсители прах и въглероден оксид над НДЕ, установено при извършени контролни измервания, съгласно утвърдения годишен график. Размерът на санкцията е 25,24 лв. месечно;
o за установено неизпълнение на дадено предписание, свързано с провеждане на собствени периодични измервания, на „Гард инвест“ ООД, гр. Раковски е съставен АУАН;
o за непредставяне на годишен отчет за инсталации с флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества са съставени 7 АУАН на „Уйлям Хюз България“ ООД, „Лайпциг 91“ АД, „Еком“ ООД, „РУМ ТРАКИЯ“АД, „Хеброс бус“ ООД, „Розекс“ ЕООД и „Краси 97“ ЕООД;
- извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби:
o извършени са 5 проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби на граждани, част от които са свързани с усетени неприятни миризми. Констатациите от проверките са, че липсва конкретика в описанията на миризмите, както и субективизъм при подаване на сигналите. Част от сигналите и жалбите не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия. 
Води
Акцент в контролната дейност за периода са проверките по сигнали и жалби на граждани, както и тези по плана за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив за 2016 г.
- осъществена контролна дейност в периода: извършени са 41 проверки; проверени са 40 обекти; дадени са 5 предписания; съставени са 5 акта, от които един по ЗООС и 4 по Закона за водите.
- проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
o   Съставен е АУАН за обект „Млекопреработвателно предприятие“, намиращо се в село Ведраре, ул. „10-та” № 30, стопанисвано от „Ненко Трифонов Фуудс” ООД, село Ведраре, Община Карлово – за неизпълнение на дадено предписание.
o   Съставен е АУАН за обект „Цех за месодобив и месопреработка“, намиращ се в с. Бенковски, община Марица, стопанисван от „Месфууд“ ООД, гр. Пловдив – за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в РЗ.
o  Съставен е АУАН за обект „Площадка Кърнаре“, стопанисвана от „СКФ Берингс България“ ЕООД, гр. София – за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в РЗ.
o  Съставен е АУАН за обект „Предприятие за производство на млечни продукти“, с. Бенковски, стопанисвано от „Чичо Чарли“ ЕООД, с. Бенковски, община Марица – ползва воден обект за заустване на отпадъчни води без основание.
o  Съставен е АУАН за обект на млекопреработвателно предприятие в с. Домлян , община Карлово, стопанисвано от „Полидей-2“ ООД, гр. Карлово – ползва воден обект за заустване на отпадъчни води без основание.
- извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали и жалби – 6:
o   В РИОСВ – Пловдив е получен сигнал за замърсяване на р. Чепеларска в гр. Асенов-град. При проверката е установено нерегламентирано заустване на отпадъчни води от обект “Цех за производство на изделия от полиетилен“ на „Полигруп“ ООД, гр. Асеновград. Направени са предписания със срок. Получено е писмо от оператора, че заустването е преустановено. Предстои да се извърши проверка. За констатираното нерегламентирано заустване е изпратена покана за съставяне на АУАН по ЗВ.
o   В РИОСВ – Пловдив е получена поредна жалба от жители на с. Ведраре, община Карлово, препратена от МОСВ за заустване на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие в селото, стопанисвано от  „Ненко Трифонов Фуудс“ ООД. При проверката е установено, че флотаторът не работи, в един от резервоарите на пречиствателното съоръжение се подава кислород. Отпадъчните води от обекта, се отвеждат посредством канализация, изградена от бившия завод за трактори, и се събират в две земно-насипни лагуни, направени в реката. За неизпълнение на дадено предписание на дружеството е съставен АУАН съгласно разпоредбите на ЗООС.
Почви
- осъществена контролна дейност в периода – извършени са 2 проверки; проверени са 2 обекта; дадено е едно предписание; съставени актове – няма.
- извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – няма.
Биологично разнообразие и НЕМ
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив се установи, че билкозаготвителите спазват изискванията на Закона за лечебните растения, а собствениците на защитени вековни дървета ги опазват от увреждане и ги стопанисват в съответствие с изискванията на Закона за биологичното разнообразие. Състоянието на защитените природни обекти е добро. При извършената контролна проверка на защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 – ЗЗ „Река Стряма“ не са наблюдавани непосредствени заплахи за природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване.
- осъществена контролна дейност в периода – извършени са 45 проверки; проверени са 45 обекти; няма дадени предписания; съставени актове – няма.
- извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали :
o  Извършена е съвместната проверка с органите на МВР в Първомай и на Окръжна прокуратура – Пловдив по сигнал, препратен от МОСВ е преустановено незаконното притежаване и отглеждане на защитени пойни птици – славей и поен дрозд. Установено е, че лице от Първомай притежава и отглежда в дома си екземпляри от защитени пойни птици. При акцията са конфискувани 2 диви пойни птици от видовете славей и поен дрозд. По указания на дежурния прокурор лицето е задържано от органите на реда и спрямо него е образувано бързо производство, внесено за разглеждане в Окръжния съд. След приключване на бързото производство – 7 дни, птиците ще бъдат изпратени в Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора.
o  Извършена е проверка по писмо на МОСВ относно отворено писмо за находище на защитен растителен вид родопска горска майка край Гребния канал в Пловдив. При извършената проверка съвместно с представител на община Пловдив на посоченото в писмото място край гребната база в Пловдив не бяха открити цветоносни стъбла – единствените надземни части на растението, вероятно поради преминалия период на цъфтеж и силното обрастване с високи треви. Проведена бе среща с подателя на сигнала, при която на картен материал бе уточнено местоположението на находището, за което не може да се твърди със сигурност, че е на родопска горска майка, тъй като не бе установено на терена. Установи се, че част от територията попада в границите на защитени зони BG 0000578 „Река Марица“ и BG 0002087 „Марица - Пловдив“. С цел установяване дали действително посоченият район представлява находище на растителния вид родопска горска майка (Lathraea rodopaea), през следващия вегетационен период експерти от РИОСВ – Пловдив ще извършат проверка съвместно с подателя на писмото за предприемане на последващи действия за опазване на вида. 
Част от сигналите не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
Отпадъци
Извършени са проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, а именно комплексни проверки, съгласно одобрения план за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив за 2016 г.; планови проверки на фирми, извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци; проверки по сигнали и жалби на граждани; участие в държавни приемателни комисии; проверки, съвместно с органите на МВР; проверки по заявления за издаване на документи на фирми; извънредна проверка по писмо на МОСВ.
- осъществена контролна дейност в периода: извършени са 66 проверки; проверени са 57 обекти; дадени са 36 предписания; съставени са 2 акта –
o   на „СО Спектър“ ЕАД по чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. 1, вр. чл. 8, ал. 2, т. 6 ЗУО – за  липса на отчетност;
o   на Община Сопот по чл. 136, ал. 2, т. 3, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 35, ал. 3, вр. чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци без регистрационен документ.
- извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – извършена е една проверка. Дадено е предписание за предприемане на действия. Извършен е последващ контрол и е констатирано изпълнение на предписанието. За всички останали сигнали и жалби са предприети необходимите действия.
Химикали
- осъществена контролна дейност в периода – извършени са 6 проверки; проверени са 6 обекти; дадени са 3 предписания (свързани с представяне на актуални ИЛБ); съставен е един акт:
o   за установяване на административно нарушение за неизпълнено предписание на „Агрогейт“ ООД, гр. Пловдив, склад за ПРЗ за непредставяне на оценка за безопасността на съхранение на ОХВ.
- проверки по сигнали и жалби на граждани – няма.
ОВОС И ЕО
- осъществена контролна дейност в периода:
- извършени са 5 проверки, проверени са 5 обекти; дадени са 3 предписания; съставени актове: един АУАН на „Пътинженеринг” ЕООД, гр. Пловдив, след извършена проверка на място на работеща кариера за добив на баластра „Елаците“, землище на гр. Перущица, за това, че не е изпълнено ограничение, залегнало в Решение за преценка необходимостта от ОВОС в нарушение на Закона за опазване на околната среда.
- проверки по сигнали и жалби на граждани:
- извършени са 2 проверки по сигнали,  като е направено едно предписание за недопускане на запрашаване по време на разрушаване на сграда.
Комплексни разрешителни
Акцент в контролната дейност за периода е контрол на фирми по изпълнение на условия в издадени  комплексни разрешителни.
- осъществена контролна дейност в периода: извършени са 3 проверки; проверени са 3 обекта; дадени предписания – няма.
- проверки по сигнали и жалби на граждани – няма.
СЕВЕЗО
Акцент в контролната дейност за периода – обекти с издадени Разрешителни по чл. 104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал.
- осъществена контролна дейност в периода: извършени са 4 планови проверки на два обекта с висок и нисък рисков потенциал; проверени са 4 обекта, които не са СЕВЕЗО обекти, но съхраняват ОХВ по Приложение № 3 и във връзка с това са дадени са 4 предписания за представяне на доклади за класификация; съставен е един АУАН – за неизпълнено предписание, за непредставяне на доклад за класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС на „Агрогейт“ ООД, гр. Пловдив, склад за ПРЗ. Предстои издаване на наказателно постановление.
Няма наложени глоби и наказателни постановления, свързани с нарушения на екологичното законодателство в областта „управление на риска“.
НП и ПАМ
1.      НП № 28/27.06.2016 г. срещу „Булмес М” ООД, гр. Пловдив, за това, че не е изпълнило задължително предписание в нарушение на Закона за опазване на околната среда с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
2.      НП № 29/28.06.2016 г. срещу „Пътинженеринг” ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не е изпълнило ограничение, залегнало в Решение за преценка необходимостта от ОВОС в нарушение на Закона за опазване на околната среда с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
3.      НП № С-И-27/06.06.2016 г., срещу „Прото” ЕООД, гр. Хасково, за това, че при измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух, концентрациите на вредни вещества са над нормите за допустими емисии, с наложена текуща месечна санкция в размер на 25.24 лв./мес.
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
4.1. Околната среда
- В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава положителната тенденция по подобряване на качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен. За отчетния период няма настъпвали екологични щети от дейността на обектите, контролирани от РИОСВ – Пловдив.
- Преустановено е заустването на отпадъчни води и замърсяването на водни обекти в с. Конуш, община Асеновград, в района на „Полигруп“ ООД, гр. Асеновград и в с. Катуница, община Садово.
- Спазват се изискванията на екологичното законодателство от операторите в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
- При извършените проверки е установено, че на територията на РИОСВ – Пловдив не се извършва нерегламентирано събиране и търговия с лечебни растения и не се изкупуват защитени растения или такива по ограничителен режим,  което оказва пряко положително влияние върху опазването биологичните ресурси.
- Установено е също, че защитените вековни дървета са в много добро състояние и се опазват и поддържан съгласно Закона за биологичното разнообразие.
- В резултат на извършени проверки, координация и дадени своевременни указания от експерти на РИОСВ – Пловдив по постъпили сигнали от граждани за намерени в безпомощно състояние защитени птици, като са спасени 3 млади горски ушати сови и 2 бели щъркела. В спасителния център за диви животни са изпратени една сова и два щъркела, другите две малки сови са спасени, като са върнати в гнездата им.
- В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
- При извършена проверка на „Куминянофрут“ ООД, с. Катуница, община Садово във връзка с провеждане на мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води се констатира, че херметичността на анаеробното стъпало на ЛПСОВ е възстановена, отстранени са и други технически и технологични пропуски. Станцията е въведена в режим на експлоатация. Преустановено е заустването на непречистени отпадъчни води и замърсяването на воден обект общински отводнителен канал, вливащ се в р. Марица.
4.2 Бизнеса
През юни са процедирани 88 инвестиционни предложения/ планове/ програми/ проекти по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, които се отнасят до бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. 
Постановени са 3 решения за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП върху защитените зони, едно от които е за прекратяване на процедурата, поради недопустимост спрямо режимите, определени в ПУРБ.
Изготвени са 22 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
- За периода са процедирани 3 планове/ програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, всичките с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и постановени с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 11инвестиционни предложения, всичките с характер „да не се извършва ОВОС“, от тях по Приложение № 2 от ЗООС по категории:
- т. 2, г - дълбоки сондажи – 2 броя;
- т. 7, е - производство на кланици  – 1 брой;
- т. 12, в – ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии – 1 брой;
- т. 1, д – интензивно животновъдство – 2 броя;
- т. 11, д – съхранение на метален скрап, включително скрап от МПС – 2 броя;
- т. 11, д – складове за съхранение на продукти за растителна защита – 1 брой;
- т. 1, е - интензивно развъждане на риба – 1 брой;
- чл.  93, ал. 1, т. 3 от ЗООС – 1 брой.
Издадени са 4 решения за прекратяване на процедури по ОВОС.
През периода са разгледани и дадени 26 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, с налични ОХВ, включени в Приложение № 3 на ЗООС.
За отчетния период са издадени 2 разрешителни документа за дейност с отпадъци по  чл. 71, ал.1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, 6 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО; 1 отказ за издаване на изменение и допълнение на регистрационен документ.
Взето е участие в 11 ДПК и са приети от комисиите 11 обекта.
4.3. Обществеността
- В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава положителната тенденция по подобряване на качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Асеновград и Куклен.
- Очаква сепреустановяване на замърсяването  на водни обети в посочените по-горе пунктове.
- При проверките по СЕВЕЗО не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
-  Във връзка с подготовката на номинацията за  резерват „Червената стена“, определен от Националния комитет на програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО да бъде номиниран, като един от първите биосферни резервати от нов тип на България, през юни бяха проведени срещи с община Асеновград, на чиято територия попада резерватът и бяха извършени съвместни дейности по подготовка на номинацията и популяризиране сред обществеността за значението на резервата.  
- През юни изготвеният от РИОСВ – Пловдив идеен проект „Съвместяване на резерват „Червената стена“ със съвременните изисквания за биосферните резервати, регламентирани със Севилската стратегия и създаване на модел за устойчиво развитие на територия от Световната мрежа на биосферните резервати към ЮНЕСКО“ е оценен от Националната комисия на ЮНЕСКО за Република България на първо място и предстои финансирането и реализацията му. Основното направление, в което ще работи РИОСВ – Пловдив в рамките на проекта е популяризиране значението на резервата като обект на ЮНЕСКО.
Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и провежданите политики, РИОСВ – Пловдив постига все по-пълна прозрачност на дейността си пред обществеността и медиите.