Отчет за контролната дейност през м. май 2016 г.

  ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Пловдив
за месец май 2016 г.
 
1.Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец май експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 282 проверки на 273 обекта, в т.ч. планови 38 бр., извънредни 244 бр. От тях 3 планови проверки са на оператори с издадени комплексни разрешителни;  4 проверки са комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда и 4 съвместни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 16 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 5 акта, от които 2 бр. са за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ е издадено 1 наказателно постановление, с което на нарушителят е наложена санкция  в  размер на 7 000 лв.
Не са наложени санкции на оператори на инсталациите за установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни.
Наложени са 3 бр. санкции за констатирани наднормени замърсявания на  компонентите на околната среда в общ размер от 56 489 лв. Най-голямата по размер санкция – 55 597 лв.,  е наложена на „КЦМ” АД.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 26152.46 лв.: 18652.46 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 7500 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми, 14921.97 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са: община Асеновград (4581.68 лв.), община Карлово (4893.58 лв.).
 
1.3.За периода са предприети действия по 28 бр. сигнали и жалби.
 
2.Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност;
През месец май основните акценти в извършваната контролна дейност са:
-                     Изпълнение на утвърдения План за контролната дейност през 2016 г.
-                     Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания
-                     Оценка на месечни и годишни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания, разглеждане и утвърждаване на планове за управление на разтворители за инсталации, попадащи в обхвана на Наредба № 7/2003г.
-                     Издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки, изготвяне на становища за постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС
-                     Превенция от бедствия, аварии и наводнения и инциденти  от изсъхнали дървета в защитена територия.
-                     Контрол относно събиране, изкупуване и търговия с охлюви, регламентиран със Закона за Биологичното разнообразие и Заповед №РД-361/09.04.2004 г. на МОСВ
-                     Изпълнение на Заповед № РД-821/ 2012 год.  на Министъра на околната среда и водите за въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система
-                     Извършване проверки и пробонабиране съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив, на обекти включени в утвърден от МОСВ списък с обекти подлежащи на задължителен контрол през 2016 год., както и на обекти включени в плана за контролната дейност на РИОСВ- Пловдив за 2016 год.
-                     Разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения от физически и юридически лица и предложения от предприятия с висок рисков потенциал
 
2.1 Засилен превантивен контрол
-           Разглеждане на постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС, по изпълнение на задълженията на операторите съгласно действащата нормативна по опазване чистотата на атмосферния въздух
-           Участие в заседания на Програмни съвети, свързани с обсъждане на мерки за предотвратяване на замърсяването на атмосферния въздух в РОУКАВ - „Агломерация Пловдив“ и актуализации на Общински програми по КАВ
-           Участия в междуведомствени комисии по Заповед на Областния управител на област Пловдив за извършване на проверки по участъци от реките в Пловдивска област  (предпазни диги, прагове, буни, мостове), с цел преценяване необходимостта от почистване коритата на реките и укрепителни и възстановителни дейности за защита на населението за предотвратяване на наводнения, бедствия и аварии
-           Участия в проверки по заповеди на Кметовете на общините Първомай и Родопи, с цел предотвратяване опасността от разпространение на болестта нодуларен дерматит. На проведените междуведомствени комисии са  определени площадки за загробване на болни домашни животни
-           Участие в комисия по Заповед на Кмета на район Централен, община Пловдив с  цел определяне на потенциално опасна дървесна растителност в природна забележителност „Хълм на освободителите“. Определени са потенциално опасните дървета, които следва да бъдат премахнати с цел предотвратяване опасността от инциденти с граждани
-           Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения (7 броя), свързани с употреба на химични вещества и смеси
-           Разглеждане и даване на становища (12 броя) във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия с висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества и смеси, включени в приложение №3 на ЗООС
-           Разглеждане и даване на становища във връзка с представени доклади за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), доклади за безопасност и аварийни планове
 
2.2 Tекущ контрол
-                     Контрол по спазване на условията в издадени комплексни разрешителни и разрешителни за заустване
-                     Комплексни проверки на обекти по компоненти и фактори на ОС
-                     Проверка по изпълнение на изискванията на закона за ограничаване изменението на климата
-                     Оценка на годишни и месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори.
-                     Разглеждане и утвърждаване на Планове за управление на разтворители (ПУР) за инсталации, попадащи в обхвата на Наредба № 7/2003г. и използващи разтворители над праговата стойност за консумация на разтворители
-                     Участие в две заседания на програмни съвети, организирани от общини – Пловдив и Куклен, във връзка с изготвяне на програми по КАВ
-                     Издаване на удостоверения за инсталации и включване в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ
-                     Проверки в обекти, включени в утвърдения годишен график за провеждане на контролни емисионни измервания (мониторинг), свързани с регистрирани превишения по показатели азотни оксиди и въглероден оксид и налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС
-                     Участие в междуведомствени проверки на 2 кариери – Кариера „Куртово Конаре“ и Кариера за добив на баластра „Елаците“, гр. Перущица
-                     Проверки по постъпили сигнали и жалби на граждани, свързани с усетени неприятни миризми
-                   Проверки на фирми за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците
-                   Проверки на пътищата и пътните съоръжения в обхвата на общинска пътна мрежа, съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите. Дадени са предписания на кметовете на с. Три Водици и с. Ново Железаре, община Стамболийски, за предприемане на мерки относно изпълнението на задълженията им в съответствие с изискванията на ЗУО
-                   Проверки по чл.21 за прекратяване на работни листове, съгласно Наредба 2/2014г. за класификация на отпадъците
-                   Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други)
-                   Проверки по спазване на условията, поставени в Разрешителните по чл.104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал
-                   Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени животински видове
-                   Проверки на пунктове за събиране, изкупуване и търговия с охлюви
 
2.3 Засилен последващ контрол
Извършени са 8 проверки за изпълнение на дадени предписания.
-                     За констатирано неизпълнение на  едно от дадените две предписания, свързано с представяне на заявление за включване в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ, на физическо лице е съставен АУАН  по ЗООС.
-                     За неизпълнение на едно от дадените две предписания - след провеждане на СПИ на котлите да се представи в РИОСВ доклад с резултати от измервания, на управителя на фирма „Гард инвест“ ООД е изпратена покана за съставяне на АУАН.
-                     За констатирано неизпълнение на  дадено предписание в Кланица в с. Малък Чердак на фирма „Булмес М“ ЕООД  да се почисти ямата и се премахне помпата в близост до нея и се уведоми РИОСВ е съставен АУАН  по ЗООС.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух
В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ - Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ, ЗОПОЕЩ, ЗОИК и ЗЗШОС.
-                     Осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 22 бр.; проверени обекти – 20 бр.; дадени предписания – 2 бр.; съставени актове – 1 бр.
-                     Проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС :
o           При извършена оценка на годишен доклад № 12/2015г. от СНИ на „КЦМ“ АД, за точков източник № 7 – Старо оловно производство, е за установено превишение на НДЕ по показател серни оксиди в отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух от точков източник № 7, разположен на производствената площадка на Комбинат за цветни метали при извършена оценка на Годишен доклад № 12/2015 г. е наложена еднократна санкция за изтекъл период на „КЦМ“ АД в размер на 55 597лв.
o           Изготвено е предложение за налагане на текуща санкция на „ПРОТО“ ЕООД, оператор на „Апретурен цех“, гр. Пловдив за изпускане на отпадъчни газове с концентрации на замърсители прах и въглероден оксид над НДЕ, установено при извършени контролни измервания, съгласно утвърдения годишен график. Размерът на санкцията е 25,24 лв. месечно.
o           За установено неизпълнение на дадено предписание, свързано с представяне на заявление за включване в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ, на физическо лице е съставен АУАН.
o           Във връзка с годишното докладване на количествата озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове и установено непредставяне на годишните отчети за 2015г. са съставени 31 бр. констативни протоколи,  на  11 бр. оператори са изпратени покани за съставяне на АУАН. Предстои изпращане на още 20 бр. покани за съставяне на АУАН
-                     Извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – 3 бр.
Води
Акцент в контролната дейност за периода са проверките по сигнали и жалби на граждани, както и проверките по плана за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив за 2016 год.
-                     осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 31 бр.; проверени обекти – 31 бр.; дадени предписания – 9 бр.; съставени актове – 2 бр.
-                     проверки, при които е констатирано нарушение, несъответствие, довело до предписание, съставяне на АУАН, налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
o           Съставен е АУАН за обект  „Млекопреработвателно предприятие“, намиращо се в село Ведраре, ул. „10-та ”, № 30, стопанисвано от „Ненко Трифонов Фуудс” ООД,  село Ведраре, Община Карлово за констатирано нарушение, установено при проверка, извършена на 05.04.2016 год. във връзка с жалба, заведена в РИОСВ - Пловдив с вх. № ЖСМ-03/01.04.2016 год. При проверката е установено, че ЛПСОВ не работи, непречистените отпадъчни води не минават изобщо през нея, а изтичат в шахта след ЛПСОВ от байпасна връзка и заустват в стара съществуваща канализационна мрежа на село Ведраре.  „Ненко Трифонов Фуудс” ООД , което осъществява експлоатация на пречиствателната станция, не изпълнява законовите си задължения да я поддържа в техническа и експлоатационна изправност и да осигурява непрекъснато нормалната и експлоатация, съгласно разпоредбите на чл.126 ал.1 от Закона за водите.
o           Съставен е АУАН по ЗООС на „БУЛМЕС“ ООД  за обект „Кланица“ , намираща се в село Малък Чардак за неизпълнено предписание, дадено в предходна проверка.
-                     извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали - 6 броя
Почви
-          изпълнено е даденото предписание на Кмета на община Карлово за обезопасяването на  19 броя  ББ - кубове, находящи се в област Пловдив, община Карлово, с. Войнягово.
Биологично разнообразие и НЕМ
-                   осъществена контролна дейност в периода - извършени проверки – 15 бр.; проверени обекти – 15 бр.; дадени предписания – няма; съставени актове – няма
-                   извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – 5 бр.
Отпадъци
Приоритет е извършване на проверки по пътна инфраструктура, съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите.
-                     осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 210 бр.; проверени обекти – 208 бр.; дадени предписания – 3 бр.; съставени актове – 2 бр.
o        При извършена проверка на 16.03.2016 г. на фирма "Асен и синове 2012" ЕООД са констатирани две нарушения на изискванията на ЗУО и са съставени 2 бр. АУАН на осн. чл. 155, ал. 1 във връзка с чл. 39, ал.7 от ЗУО и на осн. чл.136, ал.2,т.3, предл. първо и второ с чл. 35, ал.3 във връзка с чл.35, ал.2, т.2 от ЗУО
-                     извършени проверки и предприети действия по постъпили сигнали – 2бр. Единият сигнал е основателен и ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. На Кмета на община Сопот е изпратена покана за съставяне на АУАН.
Химикали
-                     осъществена контролна дейност в периода - извършени проверки – 5 бр. планови проверки (2 планови проверки и 3 проверки на условия в КР);проверени обекти – 5 бр.; дадени предписания – 1 брой (предписанието е свързано с актуализация на извършена класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС); съставени актове – няма
ОВОС И ЕО
-                     осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 5 бр.; проверени обекти – 5 бр.; дадени предписания – 1 бр.; съставени актове – няма
Комплексни разрешителни
-                   осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки – 4 бр.; проверени обекти – 4 бр.; дадени предписания – няма
-                   проверки по сигнали и жалби на граждани -1 бр.
СЕВЕЗО
Акцент в контролната дейност за периода – обекти с издадени Разрешителните по чл.104 от ЗООС (преди изменението от 14.08.2015 г.) за предприятията с висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията с нисък рисков потенциал.
-                     осъществена контролна дейност в периода: извършени проверки –  6 бр.; проверени обекти – 3 броя;дадени предписания – няма; съставени актове – няма
НП и ПАМ
1.      НП №24/18.05.2016 г. срещу „СО Спектър” ЕАД, с. Първенец, за това, че събира различни по вид състав и свойства отпадъци, без да притежава регистрационен документ за тях в нарушение на Закона за управление на отпадъците с наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв.
2.      НП №С-И-23/04.05.2016 г., срещу „КЦМ” АД, гр. Пловдив, за това, че измерените концентрации на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, превишават нормата за допустима емисия (НДЕ) определена в Комплексно разрешително, с наложена еднократна санкция в размер на 55 597 лв.
3.      НП №С-И-25/19.05.2016 г., срещу „Деликатес - 2” ООД, с. Житница, за това, че зауства отпадъчни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за заустване, с наложена текуща месечна санкция в размер на 298.00 лв./ мес.
4.      НП №С-И-26/25.05.2016 г., срещу „СКФ Берингс България” ЕАД, гр. София, за това, че зауства отпадъчни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за заустване, с наложена текуща месечна санкция в размер на 594.00 лв./ мес.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1 Околната среда
-                     В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми по КАВ, продължава положителната тенденция по подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Пловдив, гр. Асеновград и гр. Куклен. Регистрират се все по-малък брой превишения на средно-денонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10. 
-                     В резултат на контролната дейност се установи, че на територията на РИОСВ - Пловдив не се извършва нерегламентирано събиране и търговия с биологични ресурси – охлюви, което оказва пряко положително влияние върху опазването биологичните ресурси.
-                     От резултатите на  анализираната водна проба от заустваната пречистена отпадъчна вода е видно, че ГПСОВ – Карлово работи ефективно, показателите са в  норми, прекратено е замърсяването на водоприемника - река Стряма.
-                     В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2 Бизнеса
-           Във връзка с извършване на преценки за вероятната степен на отрицателно въздействие на постъпилите в РИОСВ – Пловдив инвестиционни предложения (ИП), планове/ програми и проекти върху предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ) са издадени 116 становища по реда на чл.2 ал.2 от Наредбата по ОС, в т. ч. 8 бр. инвестиционни предложения за ремонт на църкви и манастири във връзка с кандидатстването им за средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; 16 преценки по съвместни процедури по ЗООС и ЗБР; 4 решения за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ, свързани с инвестиционни предложения  на малкия и среден бизнес - изграждане на складове за промишлени стоки, земеделска техника, агроаптека, биоземеделие и т.н.
-                     За периода са процедирани 4 броя планове/ програми, от който 3 броя по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, всичките с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и постановени с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са  16 броя инвестиционни предложения, всичките с характер „да не се извършва ОВОС“, от тях по Приложение 2 от ЗООС по категории:
- т. 2,г - дълбоки сондажи – 4 броя;
- т. 7,в - производство на млечни продукти  – 2 броя;
- т. 3,а - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода- 2 броя;
- т. 12,д - паркове със специално предназначение – 2 броя;
- т. 3,б - промишлени съоръжения за пренос на газ, пара, топла вода и ел енергия по надземни кабели- 1 брой;
- т. 1,д - интензивно животновъдство- 1 брой;
- т. 1,в - мелиоративни дейности- 2 брой;
- т. 1,е - интензивно развъждане на риба- 1 брой.
Издадени са 4 броя Решения за прекратяване на процедури по ОВОС.
-                     За отчетния период са издадени: 1 бр. разрешителен документ за дейност с отпадъци по чл. 71, ал.1 във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО; 1бр. отказ на изменение и допълнение на  разрешение по чл.73, ал.5 от ЗУО; 5 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
-                     През разглеждания период са разгледани и са дадени общо 12 броя становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, от които 5 броя са на предприятия с висок рисков потенциал „КЦМ“ АД, „АГРИЯ“ АД, „СКОРПИО-46“ ЕООД, „ИНСА ОЙЛ“ ООД и „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и 7 броя са на ИП, свързани с налични ОХВ, включени в приложение №3 на ЗООС.
-                     Взето е участие в 8 бр. ДПК, при които с комисиите са приети 8 обекта.
 
4.3 Обществеността
-           РИОСВ - Пловдив беше избран да представи  на заседание на Европейската комисия по околна среда един от изпълнените проекти по „Оперативна програма 2007-2013“ като пример за най-успешен проект.  Заседанието се състоя в гр. Пловдив на 19.05.2016 г. и като част от програмата му беше изнесена презентация от експерт на РИОСВ-Пловдив, на която бяха представени успешно реализираните дейности в резерватите –изключителна държавна собственост по проект „Дейности по опазване и устойчиво ползване на резерват „Червената стена“ и поддържан резерват „Изгорялото гюне“.
-           На територията на РИОСВ-Пловдив се намира  резерват „Червената стена“, който е определен от Националния комитет на програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО   да бъде номиниран, като един от първите биосферни резервати от нов тип на България.  Към настоящият момент номинационният формуляр е в процес на изготвяне и предстои да бъде представен в секретариата на ЮНЕСКО до 30 септември 2016 г.
Функционирането на биосферния резерват/парк се основава на сътрудничество между всички заинтересовани страни – местни жители, местни власти, неправителствени организации, природозащитни сдружения, научни институции и др., което следва да осигури хармония между човека и природата. Поради липса на финансови, човешки и времеви ресурси  от обявяването на резервата за биосферен през 1977 г. до момента не са извършвани никакви дейности по популяризиране значението му като обект на ЮНЕСКО. Това налага сериозна необходимост от широка информационна кампания насочена към популяризиране на съвременната концепция за биосферни резервати, както и на икономическите и социалните ползи от тях сред заинтересованите местни общини – Асеновград и Лъки, държавни горски стопанства, местни инициативни групи и т.н.
Във връзка с горното през м. май РИОСВ - Пловдив изготви идеен проект „Съвместяване на резерват „Червената стена“ със съвременните изисквания за биосферните резервати, регламентирани със Севилската стратегия и създаване на модел за устойчиво развитие на територия от Световната мрежа на биосферните резервати към ЮНЕСКО“. Проектът   ще бъде представен от МОСВ  в Секретариата на Националната комисия на ЮНЕСКО на Република България в началото на м. юни.  
-              Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и провежданите политики, РИОСВ - Пловдив постига все по-пълна прозрачност на дейността си пред обществеността и медиите.