Отчет за контролната дейност през м. април 2016 г.

През месец април експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 220 проверки на 210 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени 34 предписания. През периода са съставени 2 акта, издадено е 1 наказателно постановление на стойност 100 лв. и обезщетение в размер на 40 лв. и едно  наказателно постановление по чл. 69 от ЗООС на стойност 633 лв./мес.

Постъпилите през отчетния период суми от наложени санкции, в т.ч. за предходни месеци, са 26546.70 лв.
 
Акценти в дейността на РИОСВ - Пловдив през месец  април 2016 г.:
-   Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
- Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
- Проверки за замърсяване с отпадъци на речни корита;
- Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
- Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
 
Комплексни проверки по плана на РИОСВ - Пловдив:
„БУЛГАРА“ ООД, с. Калояново - Предприятие за производство на дребна кожена галантерия, с. Калояново, Стоп двор. Проверени компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух, ОХВ I EO. Дадени са седем предписания - да се представят актуални ИЛБ на използваните лепила и боя, отговарящи на Регламент REACH и Регламент CLP; да се представи сертификат или друг документ, доказващ безопасността на използваните готови в оцветен вид кожи за липса на азобагрила; да се стартира процедура за вписване в публичния регистър по чл.30 л от ЗЧАВ, като се подаде заявление в РИОСВ - Пловдив; да се представят копия от досиетата за техническото състояние на климатичните системи с над 3 кг фреон с отразени проверки за херметичност; да се представи пред РИОСВ - Пловдив информация по приложение №6 за наличните озоноразрушаващи вещества, налични в КС; да се представи информация за демонтираните КС, включваща наличие и количество фреон; да се представи пред РИОСВ-Пловдив, информация по чл.11 и чл.12 от Наредба №6/1999 за утвърждаване от Директора на РИОСВ-Пловдив.
-   "ФРИГОКОМЕРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, гр. Пловдив - Склад за фреони, гр.Пловдив, внос и търговия с хладилна техника.Проверени компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух и ОХВ. Дадено е едно предписание - да се представят пред РИОСВ - Пловдив ИЛБ на фреоните, внесени от Китай през м. октомври 2015 г.
-   "ХЕФТИ МЕТАЛС" ЕООД, гр. София - Дейност с черни и цветни метали. Пловдив, ЮИЗ-V част УПИ - ІV в кв.9. Проверени компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух, ОХВ и ЕО. Дадени са три предписания - да се представи пред РИОСВ - Пловдив актуализирана информация по чл. 11 и чл. 12 от Наредба №6/99г., в която да бъде включено изпускащото устройство към шредиращото устройство; да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени такива, съгласно изискванията, поставени в Приложение № 1, към чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1 от 2008 г., като РИОСВ - Пловдив се уведоми писмено; да се извърши, документира и представи в РИОСВ - Пловдив класификация на предприятието и/или съоръжението, в съответствие с критериите по Приложение № 3 на ЗООС, на основание чл. 103, ал. 1 от същия.
 
През периода са извършени 3 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни и 7 съвместни проверки.
 
Компоненти на околната среда и фактори на въздействие:
І. Въздух:
Акценти в контролната дейност по компонент „въздух“ – ЕК, ОРВ и ЛОС през периода са: изпълнение на Годишния план за контролната дейност в направленията; съгласуване на резултати от проведени собствени непрекъснати измервания на вредностите, изпускани в атмосферата; извършване на оценка на Годишните доклади за 2015 г. от провеждани СНИ; приемане и оценка на резултати от проведени собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, както и оценка на резултати от проведени собствени периодични измервания на еквивалентни нива на шум в околната среда от промишлени обекти; съгласуване на методи и средства за извършване на собствени периодични измервания, както и утвърждаване броя и разположението на пробовземни точки; изготвен е и е изпратен отчет в МОСВ за количествата ОРВ и ФПГ, налични в инсталациите, разположени в контролираните от РИОСВ – Пловдив обекти; издаване на Удостоверения по чл. 30 л от ЗЧАВ на оператори, извършващи дейности, попадащи в обхвата на Приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г., за включване в публичния регистър; проверки по жалби и сигнали.
Извършена контролна дейност:
През месец април по компонент Въздух, ОРВ, ЛОС, са проверени 20 обекта, при което са дадени 14 предписания.
За контрол по спазване на нормите за допустими емисии на обекти големи точкови източници са обработени 9 месечни доклади с резултати от собствени непрекъснати измервания. Извършена е оценка на резултатите, представени с годишните доклади от СНИ за 2015 г.
През периода основният акцент е главно по извършване на планови проверки, свързани с изпълнение на утвърдения план за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив за 2016 г.
През отчетния период експертите от направлението са участвали в 3 комплексни проверки на обекти на основание заповеди на директора на РИОСВ – Пловдив и в изпълнение на годишния план.
Извършена е една извънредна проверка – съвместна с химикали и една проверка по последващ контрол по изпълнение на дадено предписание.
През отчетния период по постъпили жалби и сигнали на „Зелен телефон“ на РИОСВ са извършени 5 проверки. Те са свързани предимно с усетени неприятни миризми от кравеферма и кланица, цех за производство на копчета от полимери и с неизвестен източник.
През отчитания период експертите от направлението са участвали в една комисия за държавно приемане на обект.
         
Предприети административно-наказателни мерки:
През отчетния период е изготвено предложение за налагане на еднократна санкция на „КЦМ“ АД на база извършена оценка на резултати от представен пред РИОСВ – Пловдив  Годишен доклад № 12/2015 г. за проведени СНИ на технологичен източник № 7, за констатирани концентрации по показател серен диоксид над НДЕ, определена в комплексно разрешително № 1-Н2/2013 г.
През месеца не са съставяни АУАН за констатирани нарушения на екологичното законодателство.    
                                
    ІІ. Води
През месец април 2016 г. дейността на направление „Води” е свързана основно с изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. на Министъра на околната среда и водите:
По т. 1 – въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система.
По т. 6 – извършване на проверка и пробонабиране съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък с обекти, подлежащи на задължителен контрол през 2016 г., както и на обекти, включени в плана за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив.
През отчетния период са извършени 26 проверки на 27  обекта. От извършените проверки 6 са на обекти, включени в плана на РИОСВ - Пловдив за 2016 г. и 8 са за мониторинг на отпадъчни води на обекти, включени в утвърдения списък по Заповед № РД-21/18.01.2016 г. на министъра на околната среда и водите.
За отчетения период са дадени 11 предписания.
Извършени са 5 проверки на 5 обекта по подадени в РИОСВ - Пловдив сигнали и жалби. Извършена е една проверка за изпълнение на дадено предписание. Констатирано е, че даденото предписание на обекта не е изпълнено.
През месец април експерт от направлението е участвал в 2 проверки по изпълнение на Условие 10 от Комплексно разрешително на два обекта.
 
Предприети административно-наказателни мерки:
-   През отчитания период е издадено едно наказателно постановление по чл. 69 от ЗООС за заустване на отпадъчни води над заложените индивидуални емисионни ограничения в разрешителното за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води, издадено от Басейнова дирекция – Пловдив на „Фермата“ АД, гр. София  в размер на 633 лв./мес., считано от 16.03.2016 г.
  
 III. Биоразнообразие и защитени територии
През месец април 2016 г. са извършени общо 19 проверки, от които 11 планови.
Плановите проверки са следните:
-   5 са плановите проверки на защитени територии: ЗМ "Нощувка на малък корморан", с. Оризари и с. Костиево, ЗМ „Герена“, с. Паничери и трите защитени местности, опазващи блатно кокиче - „Находище на блатно кокиче“, с. Градина,  „Находище на блатно кокиче“, с. Виница и „Дъбето“, с. Черноземен. При извършените планови проверки на защитените местности, опазващи блатно кокиче, бе извършена и ежегодната оценка на състоянието на вида, във връзка със заповеди № РД-521/22.04.2003 г. на МОСВ и на директора на РИОСВ – Пловдив. При извършената оценка от междуведомствена комисия се установи, че популацията на блатното кокиче в с. Градина, което има ресурсни възможности е в много добро състояние, но кокичето е напълно прецъфтяло, поради което не може да се осъществи ползване. А популацията на блатното кокиче в другите две защитени местности в селата Виница и Черноземен е в критично състояние и няма ресурсни възможности.
При извършените проверки не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедите им за обявяване и Закона за защитените територии.
Извършена е проверка на ЗЗ „Марица-Първомай“ (BG 0002087) в землището на гр. Първомай. При нея не са констатирани нарушения на режима, определен със заповедта за обявяване и Закона за биологичното разнообразие.
Извънплановите проверки са 13:
-   две проверки на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони в хода на процедурата по преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС – „Изграждане на кариера за добив на мрамори“, с. Горнослав и „Изграждане на кравеферма“, гр. Калофер. При извършените проверки не е установена дейност или извършено строителство, преди издаване на решението за преценка необходимостта от ОВОС, както и нарушение на Закона за биологичното разнообразие;
-   3 участия в  ДПК;
- 4 са проведените епизоотични комисии във връзка с болестта нодуларен дерматит при животните – две в община Пловдив, една в община Първомай и областна епизоотична комисия;
-   4 са проверките, свързани със защитени видове – 3 разпореждания съгласно чл. 39 от ЗБР – за бял щъркел, сухоземна костенурка и бухал. Една проверка е извършена по сигнал за наличие на пойни птици – щиглец в клетки в гр. Пловдив, но при извършената проверка се установи, че  клетките са празни.
Във връзка с една от основните дейности на направлението – извършване на преценки за вероятната степен на отрицателно въздействие на всички постъпили в РИОСВ – Пловдив инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху предмета и целите на опазване на защитените зони, през месец април са издадени 90 становища, 18 преценки по съвместни процедури с направление ОВОС и ЕО, 2  решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони.
Предприети административно-наказателни мерки:
-          Няма съставени актове за установяване на административно нарушение;
-          Издадено е едно НП №21/ 05.04.2016 г. срещу Йордан Милков Стоянов, гр. Пловдив, за това, че притежава защитен животински вид - попадащ в Приложение №3 от Закона за   биологичното разнообразие
       
ІV. Управление на отпадъците и опазване на почвите
През отчетния период в отдела са извършени 142 проверки на 137 обекта, от които 6 планови. Дадени са 7 предписания, 6 от които са изпълнени, а едно е в текущ срок.
Извънредни проверки са извършвани по чл. 119 от ЗУО и спазване разпоредбите на ЗУО, по заявления на фирми, за последващ контрол на издадени предписания, както и и по Заповед на Министъра на околната среда и водите и са 136 на брой.
Утвърдени са 176 работни листове за класификация на 26 площадки на фирми.
Издадени са 7 решения за издаване на регистрационни документи за извършване на дейности по третиране на отпадъци и за събиране и транспортиране на отпадъци, както и 3 решения за дейности с отпадъци.
Издадени са предписания за представяне на документи – работни листове за класификация на отпадъци, отчетни книги, договори с ЮЛ, на които се предават отпадъците, месечни справки декларации, вътрешнофирмени спецификации и др., организиране и обозначаване на места за разделно събиране и временно съхранение на отпадъци.
Предприети административно-наказателни мерки:
Издадени са два АУАН по ЗУО - на „СО Спектър“ ЕАД (АУАН № 9/15.04.2016 г.) за нарушение на чл. 136, ал. 2, т. 3, пр.1, вр. чл. 35, ал. 3, вр. чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО и на „Пласт-60“ ЕООД (АУАН № 10/18.04.2016 г.) за нарушение на чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. 1, вр. чл. 8, ал. 2, т. 6 от ЗУО.
 
V. Вредни физични фактори
По фактор „шум“ през периода е извършена 1 проверка във връзка с постъпила жалба.
Предприети административно-наказателни мерки:
Няма съставени актове за установяване на административно нарушение.
Няма издадени наказателни постановления.
 
VI. Севезо и химикали
През отчетния период са извършени общо 13 проверки на 11 обекта, от които 10 планови, а 3 са извънредни: една ДПК, една във връзка със сигнал на „Зелен телефон“ и една съвместна с компонент „Атмосферен въздух“. Дадени са 4 предписания.
Издадени са 11 становища по уведомления за инвестиционни предложения (с налични опасни вещества по Приложение № 3 на ЗООС).
Издадено е становище във връзка с представени Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии  (ДППГА), Доклад за безопасност (ДБ) и Авариен план (АП) на „Складова база за петролни продукти“ в гр. Асеновград, кв. Горни Воден, с оператор „Газтрейд“ АД, гр. София, обект, класифициран като „Предприятие с висок рисков потенциал“.
Разгледан и върнат за отстраняване на непълноти в представен Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии  (ДППГА) на „Складова база на взривни вещества за граждански цели“, с. Белащица, община Родопи, с оператор „Никас“ ООД, гр. София, обект, класифициран като „Предприятие с нисък рисков потенциал“.
 
Предприети административно-наказателни мерки:
-   Няма съставени актове за установяване на административно нарушение.
-   Няма издадени наказателни постановления.
 
Превантивна дейност
VII. Комплексни разрешителни:
През месец aприл 2016 г. са извършени 3 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни по изпълнение на условията и сроковете, поставени в тях, както следва:
- на ЕТ "ДАП-91-Деян Павлов", гр. Пловдив, площадка в с. Богданица (с издадено КР № 514-Н0/2015 г.);
- на Община Асеновград за "РЦОТБО І-ви етап”, гр. Асеновград (с издадено КР № 451-Н0/2013 г.);
- на "Винпром Пещера" АД, гр. Пловдив, площадка Спиртна фабрика, с. Катуница, Община Садово (с издадено КР № 466-Н0/2013 г.).
Извършена е извънредна проверка на участък от р. Сребра, от моста, намиращ се в центъра на с. Белозем до моста, намиращ се в центъра на с. Шишманци. Проверката е извършена във връзка с постъпил сигнал с вх. № СЗТ-75/13.04.2016 г. за замърсяване с черен цвят на реката, минаваща през с. Белозем. Съставен е констативен протокол от представител на Басейнова дирекция.
Във връзка с писмо с изх. № 578-ПВ-1629/20.04.2016 г. и Заповед № 89/ 20.04.2016 г. на ИАОС, гр. София е взето участие в заседание на специализирания състав на Експертния екологичен съвет (ЕЕС), относно преразглеждане на комплексно разрешително № 489-Н0/2014 г. на “ИПО” ООД, гр. София, площадка в гр. Карлово във връзка с планирани промени в работата на инсталацията и за съобразяване с изискванията на нормативни и административни актове, влезли в сила или промени след издаване на разрешителното.
Предприети административно-наказателни мерки:
          - Няма съставени актове за установяване на административно нарушение;
- Няма издадени наказателни постановления.
 
VIII. ОВОС и ЕО
През месец априлса издадени 11 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, едно решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО и 3 решения за прекратяване на процедури по реда на глава шеста от ЗООС.
През отчетния период са извършени 2 проверки, във връзка с текущи процедури по реда на глава VI от ЗООС и една проверка по подадена жалба.
 
Предприети административно-наказателни мерки:
- Няма съставени актове за установяване на административно нарушение;
- Няма издадени наказателни постановления.
 
VІII. Екологична отговорност
През отчетния период са извършени 2 планови проверки на оператори, попадащ в приложното поле на ЗОПОЕЩ.
Предприети административно-наказателни мерки:
- Няма съставени актове за установяване на административно нарушение;
- Няма издадени наказателни постановления.
 
Резултати от контролна дейност:
През периода са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения; издадено е 1  наказателно постановление на стойност 100 лв. и обезщетение в размер на 40 лв.; едно  наказателно постановление по чл. 69 от ЗООС на стойност 633 лв./мес.
 
АУАН:
1.               АУАН №9/ 15.04.2016 г. на „СО Спектър” ЕАД, с. Първенец, за това, че събира различни по вид състав и свойства отпадъци, без да притежава регистрационен документ за тях в нарушение на Закона за управление на отпадъците.
2.               АУАН №10/ 18.04.2016 г. на „Пласт-60” ЕООД, гр. Асеновград, за това, че   не води отчетност на формираните от дейността отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците.
 
Наказателни постановления:
1.               НП №21/ 05.04.2016 г. срещу Йордан Милков Стоянов, гр. Пловдив, за това, че        притежава защитен животински вид - попадащ в Приложение №3 от Закона за   биологичното разнообразие с наложена глоба в размер на 100 лв. и обезщетение в размер на 40 лв.
 
Наказателни постановления по чл. 69 ЗООС:

 

1.               НП №С-И-22/ 22.04.2016 г., срещу „Фермата” АД, гр. София, за това, че зауства отпадъчни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за заустване, с наложена текуща месечна санкция в размер на 633.00 лв./ мес.