Отчет за контролната дейност през м. март 2016 г.

                       ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
210 217 2 0 0 7 34300 1  12349,16 лв. 67649,16
0

 През месец март експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 217 проверки на 210 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени 76 предписания. През периода са съставени 2 акта, издадени са 7 НП на стойност 34 300 лв. и едно НП по чл. 69 от ЗООС на обща стойност 12 349.16 лв./ мес.

Постъпилите през отчетния период суми от наложени санкции, в т.ч. за предходни месеци, са 67 649.16 лв.
 
Акценти в дейността на РИОСВ - Пловдив през месец  март 2016 г.:
-   Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
- Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
- Проверки за замърсяване с отпадъци на речни корита;
- Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
- Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
 
Комплексни проверки по плана на РИОСВ - Пловдив:
"Корал Спектър" ООД, гр. Асеновград. Проверени компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух и ОХВ. Дадени са 2 предписания - да се възстановят табелите на КС, съгласно данните от техническите досиета и да се направи справка за действителното количество на фреона в КС, съгласно техническата документация към тях, като РИОСВ – Пловдив бъде уведомена писмено.
-          "ГРИЙНС" ООД, гр. Първомай - „Оранжериен комплекс“, гр. Първомай. Проверени компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух и води /отпадъчни/. Дадено е едно предписание - да се проведат собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от котлите, които са в експлоатация, като резултатите се представят пред РИОСВ – Пловдив.
-   "Фриго хим" ООД - складова база за фреони, гр. Пловдив – цех за преработка и консервиране на плодове. Проверени компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух и ОХВ. Дадено е едно предписание - да се представи в РИОСВ - Пловдив копие от договор с „ВиК“ ЕООД за отвеждане на отпадъчните води в канализационната мрежа.
-   "Асенова крепост" АД, гр. Асеновград – предприятие за производство на полимерни опаковки с нанасяне на печат върху тях. Проверени компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух и отпадъци. Не са дадени предписания.
-   „Асеновградски Строител“ ООД, гр. Асеновград – кариера "Яковия чифлик", находище "Яковия чифлик", кв. Долни воден, Асеновград. Контрол на Решение по ОВОС. Проверени компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух, почви, отпадъци, биологично разнообразие. Дадено е едно предписание – добивните  дейности да се вършат по съгласуван план за годишен добив.
-   „Гард инвест“ ЕООД, гр. Раковски – Оранжериен комплекс, гр. Раковски. Проверени компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух и води /отпадъчни/. Дадени са 2 предписания - след провеждане на СПИ на котлите да се представи в РИОСВ доклад с резултати от измервания; съдовете за съхранение на течни торове да се осигурят срещу разливи и теч и се уведоми РИОСВ.
-   „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. Стамболийски – депо за неопасни отпадъци "Чеиргьол-1", гр. Стамболийски. Контрол на Решение по ОВОС.Проверени компоненти и фактори на околната среда: почви, отпадъци, биологично разнообразие. Не са дадени предписания.
-   "Флаш и КО" АД, Пловдив. - Цех за водопроводни тръби, ул. Кукленско шосе. Проверени компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух и ОХВ. Дадено е едно предписание - да се води строга отчетност на отпадъците, образувани от производствената дейност на "Флаш Ко" ООД, съгласно изискванията на Наредба №1 от 04.06.2014 за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.) и да се представи в РИОСВ - Пловдив отчетна книга за отпадъците.
-   „БТ РИЙЛ естейт“ АД, гр. София - Крайпътен комплекс - бензиностанция, заведение за бързо хранене и паркинг, с. Трилистник. Контрол на Решение по ОВОС.Проверени компоненти и фактори на околната среда: води /отпадъчни/, почви, отпадъци, биологично разнообразие. Дадено е едно предписание - да се изпълнят условията за фазата на проектиране преди одобряване на инв. проект.
-   „КАРЛОВО 05“ ООД, гр. Карлово - „Оранжериен комплекс “, с. Дъбене. Проверени компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух и води /отпадъчни/. Не са дадени предписания.
 
През периода са извършени 7 съвместни проверки.
 
Компоненти на околната среда и фактори на въздействие:
І. Въздух:
Акценти в контролната дейност по компонент „въздух“ – ЕК, ОРВ и ЛОС през периода са: изпълнение на Годишния план за контролната дейност в направленията; съгласуване на резултати от проведени собствени непрекъснати измервания на вредностите, изпускани в атмосферата; приемане и оценка на резултати от проведени собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници; съгласуване на методи и средства за извършване на собствени периодични измервания, както и утвърждаване броя и разположението на пробовземни точки; изготвя се отчет за количествата ОРВ и ФПГ, налични в инсталациите, разположени в контролираните от РИОСВ – Пловдив обекти; издаване на Удостоверения по чл. 30 л от ЗЧАВ на оператори, извършващи дейности, попадащи в обхвата на Приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г., за включване в публичния регистър; проверки по жалби и сигнали.
Извършена контролна дейност:
През месец март по компонент Въздух, ОРВ, ЛОС, Шум и ЕО, са проверени 27 обекти, при което са дадени 27 предписания.
За контрол по спазване на нормите за допустими емисии на обекти големи точкови източници са обработени 9 месечни доклади с резултати от собствени непрекъснати измервания.
През периода основният акцент е главно по извършване на планови проверки, свързани с изпълнение на утвърдения план за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив за 2016 г.;
През отчетния период експертите от направлението са участвали в 5 комплексни проверки на обекти на основание заповеди на директора на РИОСВ –Пловдив и в изпълнение на годишния план.
Извършени са 4 извънредни проверки, както следва:
-   една проверка съвместна с химикали;
-   една по искане на ИАОС, във връзка с процедура по преразглеждане на разрешително за емисии на парникови газове на „КЦМ“ АД;
-   една по искане на оператора за отмяна на наложена принудителна административна мярка със Заповед на директора на РИОСВ – Пловдив № РД-321/04.12.2015 г.;
-   една във връзка с контрол по чл. 30 л от ЗЧАВ;
През отчетния период по постъпили жалби и сигнали на „Зелен телефон“ на РИОСВ са извършени 2 проверки, една от които е във връзка с възникнала аварийна ситуация на територията на кланница в гр. Първомай, собственост на „Тер-М“ ООД.
През отчитания период експертите от направлението са участвали в 2 комисии за държавно приемане на обекти.
         
Предприети административно-наказателни мерки:
През отчетния период не са налагани имуществени санкции, както и не са съставяни АУАН за констатирани нарушения на екологичното законодателство.
 
 
   ІІ. Води
През месец март 2016 г. дейността на направление „Води” е свързана основно с изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. на Министъра на околната среда и водите:
По т. 1 – въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система.
По т. 6 – извършване на проверка и пробонабиране съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък с обекти, подлежащи на задължителен контрол през 2016 г., както и на обекти, включени в плана за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив.
През отчетния период са извършени 35 проверки на 35  обекта. От извършените проверки 15 са на обекти, включени в плана на РИОСВ - Пловдив за 2016 г., като 3 са комплексни по компоненти и фактори на околната среда на основание заповеди на Директора на РИОСВ – Пловдив. при тях координатор е експерт от направлението. За  резултата от проверките са изготвени доклади, утвърдени от Директора на РИОСВ. За отчетения период са дадени 10 предписания.
Предстои проверка за изпълнението на две от тях, свързани с прекратяване на нерегламентирано заустване в повърхностен воден обект. Останалите предписания са свързани с предоставяне на документи и са в текущ порядък.
През отчитания период е получен и препратен за извършване на проверка по компетентност 1 сигнал, а по останалите 6 сигнала са извършени проверки на място на 6 обекта и са дадени предписания.
Предприети административно-наказателни мерки:
През отчитания период са издадени две наказателни постановления – на „Фермата“ АД, гр. София  за 1000 лв. и на „Куминяно фрут“ ООД, с. Катуница за 10 000 лв.
   Издаденo e едно наказателно постановление по чл. 69, ал. 1 от ЗООС за заустване на отпадъчни води над заложените индивидуални емисионни ограничения в разрешителното за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води, издадено от Басейнова дирекция – Пловдив на ЕТ „Бонитрекс - Н. Бончев“ в размер на 1 455,0 лв./мес., считано от 25.01.2016 г.
 
III. Биоразнообразие и защитени територии
През месец март 2016 г. са извършени общо 22 проверки, от които 11 планови.
Плановите проверки са следните:
-   5 от тях на защитени територии и защитени зони: ЗМ "Находище на атинска мерендера", защитена зона BG0000194 "Река Чая" в землището на гр. Асеновград, ЗЗ "Бесапарски възвишения", ЗЗ "Бесапарски ридове", поддържан резерват „Изгорялото гюне“. При извършените проверки не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедите за обяването им и на Закона за биологичното разнообразие.
-   2 проверки на условията по решения по ОВОС на баластриера “Яковия Чифлик”, кв. „Долни Воден”, Асеновград и на крайпътен комплекс в с. Tрилистник. Не са констатирани нарушения на условията, посочени в решенията по ОВОС.
-   2 проверки на пазари: "Четвъртък пазар" и пазар на ул. „Младежка“ относно търговия със защитени видове растения. При проверките не е констатирана продажба на защитени видове растения.
-   В началото на м. март е извършена проверка на Руски пазар в Пловдив. Eксперти от РИОСВ – Пловдив съвместно със служители на МВР – Пловдив и под ръководството на Окръжна прокуратура – Пловдив задържаха трима мъже, които търгуват с екземпляри от защитени пойни птици в района на Руския пазар.   Нарушителите са арестувани и спрямо тях са образувани три бързи производства, внесени от Окръжната прокуратура за разглеждане в Окръжния съд. При акцията са конфискувани общо 39 диви пойни птици от видовете щиглец, елшова скатия, обикновено конопарче, диво канарче и зеленика. Всички екземпляри са пуснати на свобода в околностите на Пловдив. Съставен е един акт за установено притежаване на защитена пойна птица – щиглец.
-   проверка на защитено вековно дърво летен дъб с N:1394 в държавния регистър, намиращо се в с. Старо Железаре, община Хисаря, при което е установено, че дървото е невъзобновимо увредено и следва да се проведе процедура по заличаването му от списъка на защитените вековни дървета.
Извънплановите проверки са 11 и са свързани с участие в комисии:
-   6 участия в  ДПК;
-   проверка в с. Руен относно отстрел на защитен вид сокол скитник и гарван гробар, извършена във връзка с писмо на МОСВ.  не се установи извършване на отстрел на защитени видове птици;
-   проверка на вековно дърво черна топола в с. Дълбок извор с държавен регистрационен № 240 за заличаване от списъка на вековните дървета съгласно чл. 113, ал. 2 от ЗБР;
-   комисия за извършване на проверка за установяване състоянието и хидравличната проводимост на участъци от река Марица в землища на гр. Садово, с. Чешнегирово, община Садово и с. Маноле, община Марица и отводнителен канал в землище на с. Катуница, гр. Садово, с. Чешнегирово;
-   проверка по СЗТ-43 за мъртви птици на АМ „Тракия“, където се открити 5  умрели птици, загинали вероятно от удар с автомобили.
-   извършено разпореждане със защитен вид птица съгласно чл. 39 от ЗБР.
Във връзка с една от основните дейности на направлението – извършване на преценки за вероятната степен на отрицателно въздействие на всички постъпили в РИОСВ – Пловдив инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху предмета и целите на опазване на защитените зони, през месец март са издадени 101 становища, 11 преценки по съвместни процедури с направление ОВОС и ЕО, 3  решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони.
Предприети административно-наказателни мерки:
През март е съставен 1 АУАН за нарушение на Закона за биологичното разнообразие и са издадени 3 наказателни постановления на обща стойност 700 лв.
             
ІV. Управление на отпадъците и опазване на почвите
През отчетния период в отдела са извършени 140 проверки на 136 обекта, от които 36 планови. Седем от плановите проверки са в направление почви и две комплексни проверки. Дадени са 20 предписания, 8 от които са изпълнени. Останалите са в текущ срок.
Извънредни проверки са извършвани по чл. 119 от ЗУО и спазване разпоредбите на ЗУО, по заявления на фирми, за последващ контрол на издадени предписания, както и ДПК и ЧОС са 104 на брой.
Утвърдени са 171 работни листове за класификация на 25 площадки на фирми.
Издадени са 7 решения за издаване на регистрационни документи за извършване на дейности по третиране на отпадъци и за събиране и транспортиране на отпадъци, както и 3 решения за дейности с отпадъци.
Издадени са предписания за представяне на документи – работни листове за класификация на отпадъци, отчетни книги, договори с ЮЛ, на които се предават отпадъците, месечни справки декларации, вътрешнофирмени спецификации и др., организиране и обозначаване на места за разделно събиране и временно съхранение на отпадъци.
Няма предприети административно-наказателни мерки.
 
V. Вредни физични фактори
По фактор „шум“ през периода не е извършена проверка.
Предприети административно-наказателни мерки:
Няма съставени актове за установяване на административно нарушение.
Няма издадени наказателни постановления.
 
VI. Севезо и химикали
През отчетния период са извършени общо 16 проверки на 14 обекта, от които 13 планови, а 3 са извънредни: по писмо на МОСВ, една във връзка с жалба и една съвместна с компонент „Атмосферен въздух“. Дадени са 17 предписания.
Издадени са 12 становища по уведомления за инвестиционни предложения (с налични опасни вещества по Приложение № 3 на ЗООС).
Предприети административно-наказателни мерки:
Няма съставени актове за установяване на административно нарушение.
Няма издадени наказателни постановления.
 
Превантивна дейност
VII. Комплексни разрешителни:
През месец март 2016 г. не са извършени проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни. Извършени са две извънредни проверки:
- на ЕТ “Оскар-Кирил Николов“, гр. Пловдив (с издадено КР № 331-Н0/2008 г.) във връзка с писмо с вх. № 788/25.02.2016 г., относно изпълнение на дейностите по прекратяване на работа и извеждане от експлоатация на „Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине“, площадка с Житница, Община Калояново, област Пловдив и искане за отмяна на КР № 331/Н0/2008 г. е извършена проверка на място по процедура.
- на “Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“, площадката в с. Шишманци е извършена съвместна проверка във връзка със сигнал с вх. № СЗТ-62/24.03.2016 г., подаден от Община Раковски за замърсяване с леки фракции землището на с. Шишманци. Съставен е констативен протокол No 0004594/24.03.2016г., който е при направление „Управление на отпадъците“.
Предприети административно-наказателни мерки:
          - Няма съставени актове за установяване на административно нарушение;
        - Издадено е наказателно постановление No 15/17.03.2016г.  размер на 20 000 лв. “Монди Стамболийски“ АД, гр. Стамболийски за неизпълнени условия в  комплексно разрешително № 123-Н1/2009 г.
 
VIII. ОВОС и ЕО
През месец мартса издадени 11 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, едно решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО и 5 решения за прекратяване на процедури по ОВОС.
Съгласно утвърдения план за контролна дейност, през периода от направление ОВОС и ЕО се извърши контрол по изпълнение на условията и мерките, поставени в три решения по ОВОС:
-      Контрол на решение по ОВОС - баластриера “Яковия Чифлик”, кв. „Д. Воден” Асеновград "Асеновградски Строител" ООД; (дадено едно предписание)
-      Контрол на решение по ОВОС - депо за неопасни отпадъци "Чеиргьол-1", "Монди Стамболийски" ЕАД, гр. Стамболийски;
-      Контрол на решение по ОВОС - крайпътен комплекс "БГ РИЙЛ истейт" АД, с. Трилистник; (дадено едно предписание)
През отчетния период е извършена една извънредна проверка по реда на глава VI от ЗООС във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение.
Предприети административно-наказателни мерки:
През периода е съставен един акт за установяване на административно нарушение на „Персенк Инвест“ ООД и едно НП срещу „Персенк Инвест“ ООД, за това, че не е изпълнило условие от плана за изпълнение на мерките, съдържащи се в Решение по ОВОС в нарушение на Закона за опазване на околната среда, с наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.
 
VІII. Екологична отговорност
През отчетния период не е извършена проверка на оператори, попадащ в приложното поле на ЗОПОЕЩ.
Предприети административно-наказателни мерки:
- Няма съставени актове за установяване на административно нарушение;
- Няма издадени наказателни постановления.
 
Резултати от контролна дейност:
През периода са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения, издадени са 7 наказателни постановления на стойност 34 300 лв. и обезщетения в размер на 400 лв., едно НП по чл. 69 от ЗООС на стойност 1 455 лв./ мес.
 
АУАН:
1.              АУАН № 7/06.03.2016 г. на Йордан Милков Стоянов, гр. Пловдив, за това, че притежава защитен животински вид, попадащ в Приложение No 3 на Закона за биологичното разнообразие.
2.              АУАН № 8/21.03.2016 г. на „Персенк Инвест“ ООД, гр. Пловдив, за това, че не спазва условие от решение за ОВОС в нарушение на Закона за опазване на околната среда.
 
Наказателни постановления:
1.               НП № 13/08.03.2016 г. срещу „Куминяно фрут” ООД, с. Катуница, за това, че зауства отпадни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения в нарушение на Закона за водите с наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.
2.               НП № 14/10.03.2016 г. срещу „Фермата” АД, гр. София, за това, че формираните от дейността отпадъчни води са с показатели, превишаващи определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения в нарушение на Закона за водите с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
3.               НП № 15/17.03.2016 г. срещу „Монди Стамболийски” ЕАД, гр. Стамболийски, за това, че не изпълнява условия, поставени в Комплексно разрешително в нарушение на Закона за опазване на околната среда с наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лв.
4.               НП № 17/31.03.2016 г. срещу Иван Сарандалиев от гр. Пловдив, за това, че извършва улов и притежава защитени видове птици, попадащи в Приложение No 3 от Закона за биологичното разнообразие с наложена глоба в размер на 100 лв. и обезщетение в размер на 200 лв.
5.               НП № 18/31.03.2016 г. срещу Камен Адамов от гр. Пловдив, за това, че извършва улов и притежава защитени видове птици, попадащи в Приложение No 3 от Закона за биологичното разнообразие с наложена глоба в размер на 100 лв. и обезщетение в размер на 200 лв.
6.               НП № 19/31.03.2016г. срещу Иван Гешев, за това, че е взел намерен мъртъв екземпляр – защитен вид по Приложение No 3 от Закона за биологичното разнообразие с наложена глоба в размер на 100 лв.
7.               НП №20/31.03.2016г. срещу „Персенк Инвест“ ООД, за това, че не е изпълнило условие от плана за изпълнение на мерките, съдържащи се в Решение по ОВОС в нарушение на Закона за опазване на околната среда, с наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.
      
Наказателни постановления по чл. 69 ЗООС:
1.      НП № С-И-16/24.03.2016 г. срещу ЕТ „Бонитрекс - Наско Бончев”, гр. Пловдив, за   това, че зауства отпадъчни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за заустване, с наложена текуща месечна санкция в размер на 1 455.00 лв./мес.