Екологична отговорност

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г.);
 • Наредба №1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстрняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (обн. ДВ, бр. 96 от 07.11.2008 г.);
 • Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите дейностите по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн. ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г.);
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 52 от 06.06.2008 г.) - §34 относно изменение и допълнение на §9 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗООС;
 • Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация (обн. ДВ, бр. 66 от 30.07.2004г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 65 от 10.08.2007 г.)

Указания относно предоставянето на информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

ИНФОРМАЦИЯ ДО ВСИЧКИ ОПЕРАТОРИ

І. Във връзка с изискванията на чл.4, чл.5, чл.6, ал.4 и чл.7 от Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ е необходимо от операторите да се представи в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) гр. София, с копие до РИОСВ гр. Пловдив, следната информация:

 1. Наименование на оператора, единен идентификационен код (ЕИК)
 2. Дейност/дейности по приложение № 1 към ЗОПОЕЩ, извършвани от оператора
 3. Кратко описание на всяка дейност, което да съдържа, където е приложимо, следната информация:
  • определяне на дейността съгласно обхвата на приложение № 1 към ЗОПОЕЩ;
  • посочване дали дейността подлежи на разрешителен, регистрационен или лицензионен режим;
  • определяне на дейността съгласно изискванията на издадените лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация в случаите, когато такива се изискват;
  • капацитет на съоръженията, попадащи в обхвата на приложение № 1 към ЗОПОЕЩ, ако е определен в съответните лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация по чл. 16, ал. 1 и в приложение № 1 към ЗОПОЕЩ;
  • видове отпадъци, които се образуват и/или третират;
  • видове опасни химични вещества, продукти за растителна защита или биоциди, които се произвеждат, употребяват, съхраняват, обработват, пълнят или изпускат в околната среда; видове генетично модифицирани организми, с които се извършва работа в контролирани условия или които се освобождават в околната среда или се пускат на пазара.
 4. Местоположение на площадката/площадките, на която/които се извършва дейността (ако е приложимо)
 5. Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща
 6. Лице за връзка
 7. Регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършва дейността
 8. Басейнова дирекция за управление на водите, в чийто район се извършва дейността
 9. Издадени лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация за извършване на дейности по приложение № 1 към ЗОПОЕЩ: номер на акта, дата на издаване, компетентен орган, номер и дата на издаване на акта, с който е изменен или актуализиран.

Изисква се, едновременно с подадената информация, операторите да подадат и декларация за достоверност на данните (чл.6, ал.4 от Наредбата).

ІІ. Съгласно § 3 от ПЗР на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (обн. ДВ бр.96/07.11.2008 г.), операторите на действащи инсталации и съоръжения, извършващи дейности по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ, изготвят оценката по чл.3, ал.1 от Наредбата за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, в срок 6 месеца от влизане в сила на наредбата (т.е. до 07.05.2009 г.), и я предоставят при проверка или поискване от компетентния орган.