Отчет за контролната дейност през м. януари и февруари 2016 г.

                       ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
129 135 6 0 0 11 13900 2 50046.24 лв. 61345.98

0

            През месеците януари и февруари експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 135 проверки на 129 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени 32 предписания. През периода са съставени 6 акта, издадени са 11 НП на стойност 13 900 лв. и 2 НП по чл. 69 от ЗООС на обща стойност 50 046.24 лв./ мес.

Постъпилите през отчетния период суми от наложени санкции, в т.ч. за предходни месеци, са 61 345,98 лв.

 Акценти в дейността на РИОСВ - Пловдив през месеците януари и февруари 2016 г.:

-   Изготвяне на Годишен план за контролната дейност на инспекцията за 2016г.;

-   Изготвяне на Годишен отчет за 2015г. за извършената контролната дейност на РИОСВ-Пловдив;

-   Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;

- Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;

- Проверки по сигнали и жалби на гражданите;

- Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.

 През периода са извършени две съвместни проверки.

Компоненти на околната среда и фактори на въздействие:

І. Въздух:

Акценти в контролната дейност по компонент „въздух“ – ЕК, ОРВ и ЛОС през периода са: изготвяне на Годишен план за контролната дейност в направлението за 2016 г.; изготвяне на Годишен отчет за 2015 г. за извършената контролната дейност от РИОСВ – Пловдив; изпълнение на Годишния план за контролната дейност в направленията; съгласуване на резултати от проведени собствени непрекъснати измервания на вредностите, изпускани в атмосферата; приемане и оценка на резултати от проведени собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници; съгласуване на методи и средства за извършване на собствени периодични измервания, както и утвърждаване броя и разположението на пробовземни точки; изготвя се отчет за количествата ОРВ и ФПГ, налични в инсталациите, разположени в контролираните от РИОСВ – Пловдив обекти; издаване на Удостоверения по чл. 30 л от ЗЧАВ на оператори, извършващи дейности, попадащи в обхвата на Приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г., за включване в публичния регистър; проверки по жалби и сигнали.

Извършена контролна дейност:

През месеците януари и февруари по компонент Въздух, ОРВ, ЛОС, Шум и ЕО, са проверени 21 обекти, при което са дадени 11 предписания.

За контрол по спазване на нормите за допустими емисии на обекти големи точкови източници са обработени 8 месечни доклади с резултати от собствени непрекъснати измервания.

През двата месеца основния акцент е главно по извършване на извънредни проверки, свързани с множество жалби и сигнали на граждани. Извършени са 2 проверки по изпълнение на Годишния план за контролната дейност;

През отчетния период във връзка искане на НАП са извършени 4 проверки на ведомствени бензиностанции съвместно с представители на Агенция „Митници“, РО ДАМТН, Полиция, ПБЗН и НАП. Извършен е и последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.

През отчетния период по постъпили жалби и сигнали на „Зелен телефон“ на РИОСВ са извършени 9 проверки.

През месец декември по компонент „Въздух“, ОРВ, ЛОС са дадени 7 предписания на проверените обекти.

През отчитания период експертите от направлението са участвали в 2 комисии за държавно приемане на обекти.

Предприети административно-наказателни мерки:

През отчетния период е наложена имуществена санкция на „РМЗ-2001“ АД за това, че за период по-голям от две последователни години не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от изпускащите устройства в обекта – НП № 1/08.01.2016 г. в размер на 1000 лв. 

На основание изискванията на чл. 69 от ЗООС – по искане на оператора са временно спрени 3 текущи санкции, наложени на „АИБО-С“ ЕООД за замърсяване на атмосферния въздух от Цех за производство на дървени въглища, разположен в с. Красново - с НП № С-И-92/29.08.2014 г., НП № С-И-93/07.12.2015 г. и НП № С-И-94/ 07.12.2015 г.

Отменена е една текуща санкция на „ЙОКА“ ЕООД, с. Куртово Конаре – поради описване на цялото имущество на фирмата от ЧСИ и невъзможността на дружеството да работи.

ІІ. Води

През първите два месеца на годината дейността на направление „Води” е свързана основно с изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. на Министъра на околната среда и водите:

По т. 1 – въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система.

По т. 6 – извършване на проверка и пробонабиране съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък с обекти, подлежащи на задължителен контрол през 2016 г., както и на обекти, включени в плана за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив.

През месеците януари и февруари 2016 г. са извършени 33 проверки на 33  обекта. За отчетения период са дадени 12 предписания. Предстои проверка за изпълнението на две от тях, свързани с прекратяване на нерегламентирано заустване в повърхностен воден обект. Останалите предписания са свързани с предоставяне на документи и са в текущ порядък.

През отчитания период са получени 6 сигнала. Един е препратен за извършване на проверки по компетентност, а по другите сигнали е извършена проверка на място.

През отчитания период са изработени 3 становища за издаване на Разрешително за заустване от Басейнова дирекция.

Предприети административно-наказателни мерки:

През отчитания период е съставен един АУАН по Закона за водите на «Куминяно фрут» ООД, с. Катуница.

III. Биоразнообразие и защитени територии

През месеците януари и февруари 2016 г. са извършени общо 15 проверки, от които 14 извънпланови.

Извършените проверки са следните:

Три от извършените проверки са свързани с улавяне и притежаване на защитени пойни птици. При две от тях е установено, че в кв. Коматево и в Асеновград - в района на околовръстния път за гр. Кърджали се извършва улавяне на защитени пойни птици. За констатираните нарушения са съставени 2 АУАН. Уловените 11 защитени пойни птици са конфискувани и пуснати на свобода в околностите на Пловдив и Асеновград. 

Шест проверки са свързани с намерени от граждани в безпомощно състояние защитени птици, за които са съставени протоколи за разпореждане съгласно чл. 39 от ЗБР. Четири от птиците – 3 забулени сови и един полски блатар са изпратени в спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора, един малък блатар е пуснат на свобода, а един мъртъв екземпляр от защитения вид – орехче е предоставен на Природонаучен музей - Пловдив за попълване на музейна сбирка.

Пет от извънплановите проверки са свързани с участие в комисии, от които: 3 са участия в ДПК и 3 проверки на защитени вековни дървета в с. Дълбок извор, във връзка с писмо от Кмета на селото за влошено физиологично състояние на растителните видове.

Във връзка с изпълнение на годишната програма в рамките на Националната система за мониторинг на биологичното състояние, експерти от РИОСВ – Пловдив  участваха в среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици. Резултатите от извършеното преброяване са въведени в информационната система на НСМБР.

Във връзка с една от основните дейности на направлението – извършване на преценки за вероятната степен на отрицателно въздействие на всички постъпили в РИОСВ – Пловдив инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху предмета и целите на опазване на защитените зони, през периода са издадени 99 становища, 29 преценки по съвместни процедури с направление ОВОС и ЕО и едно решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони и 18 решения за прекратяване на процедури по ОС.

Предприети административно-наказателни мерки:

През януари и февруари са съставени 3 АУАН за нарушения на Закона за биологичното разнообразие и са издадени 6 наказателни постановления на обща стойност 3 980 лв. Издадено е едно НП № 11/12.02.2016 г. срещу „Хербабио” ЕООД, гр. Първомай за нарушение на чл. 73, Предложение 5 от Закона за лечебните растения, с наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

ІV. Управление на отпадъците и опазване на почвите

През отчетния период в отдела са извършени 48 проверки на 43 обекта, от които 26 планови. Девет от плановите проверки са в направление почви. Дадени са 6 предписания, едно от които е изпълнено. Останалите са в текущ срок.

Извънредни проверки са извършвани по чл. 119 от ЗУО и спазване разпоредбите на ЗУО, по заявления на фирми, за последващ контрол на издадени предписания, както и ДПК и са 22 на брой.

Утвърдени са 213 работни листове за класификация на 35 площадки на фирми.

Издадени са 8 решения за издаване на регистрационни документи за извършване на дейности по третиране на отпадъци и за събиране и транспортиране на отпадъци, както и 11 решения за дейности с отпадъци, включително 4  прекратявания.

Издадени са предписания за представяне на документи – работни листове за класификация на отпадъци, отчетни книги, договори с ЮЛ, на които се предават отпадъците, месечни справки декларации, вътрешнофирмени спецификации и др., организиране и обозначаване на места за разделно събиране и временно съхранение на отпадъци.

Предприети административно-наказателни мерки:

Издадени са две НП по ЗУО на обща стойност 4 400 лв. на кмета на с. Калековец Колю Миланов в размер на 1400 лв. (НП № 3/21.01.2016 г.) и на кмета на община Хисаря Пенка Ганева в размер на 3 000 лв. (НП № 4/26.01.2016 г.). Издадени са АУАН № 1/19.01.2016 г. на „Асен и Синове 2012” ООД, гр. Пловдив и НП № 12/23.02.2016 г. срещу „Асен и Синове 2012” ООД, гр. Пловдив, за нарушение на чл. 136, ал. 2, т. 4 от ЗУО,  с наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв.

V. Вредни физични фактори

По фактор „шум“ е извършена съвместна проверка по сигнал на жители на с. Малък Чардак, община Съединение, свързан с миризми и шум от обект за производство на пелети от дървесни трици.

Предприети административно-наказателни мерки:

Няма съставени актове за установяване на административно нарушение.

Няма издадени наказателни постановления.

VI. Севезо и химикали

През отчетния период са извършени общо 13  проверки на 12 обекта, от които 2 планови, а 10 са извънредни по писмо на МОСВ (за късоверижни хлорирани парафини) и 1 ДПК. Дадени са 6 предписания.

Издадени са 9 становища по уведомления за инвестиционни предложения (с налични опасни вещества по Приложение № 3 на ЗООС).

Предприети административно-наказателни мерки:

Няма съставени актове за установяване на административно нарушение.

Няма издадени наказателни постановления.

Превантивна дейност

VII. Комплексни разрешителни:

През месеците януари и февруари 2016 г. са извършени са две извънредни проверки:

-   на ЕТ “Оскар-Кирил Николов“, гр. Пловдив (с издадено КР № 331-Н0/2008 г.) във връзка с писмо с вх. № 239/26.01.2016 г., относно изпълнение на дейностите по прекратяване на работа и извеждане от експлоатация на „Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине“, площадка с Житница, Община Калояново, област Пловдив и искане за отмяна на КР № 331/Н0/2008 г. е извършена проверка на място. Констатирано е замърсяване на производствената площадка със строителни отпадъци от разрушаването на инсталацията. Дадени са предписания за почистване на площадката и писмено уведомяване на РИОСВ – Пловдив след почистването на същата.

-   на “Каменица“ АД, гр. Пловдив (с издадено КР № 465-Н0/2013 г.) във връзка с писмо вх. № 295/01.02.2016 г. относно изпълнение на дейностите по прекратяване на работа и извеждане от експлоатация на „Инсталация за производство на пиво“, площадка Пивоварна - Пловдив и искане за отмяна на КР № 465-Н0/2013 г. на „Каменица“ АД, гр. Пловдив е извършена проверка по документи и на място. От извършената проверка е констатирано, че на производствената площадка на “КАМЕНИЦА” АД, площадка Пивоварна Пловдив, гр. Пловдив не са налични инсталации в обхвата на Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда. Всички дейности в представения „План за закриване на дейността на инсталациите, съгласно Условие 16.2 от комплексно разрешително № 465-Н0/2013 г. на “КАМЕНИЦА” АД, площадка Пивоварна Пловдив, гр. Пловдив“, са изпълнени. Изготвено е становище.

Предприети административно-наказателни мерки:

На “Монди Стамболийски“ АД, гр. Стамболийски с комплексно разрешително № 123-Н1/2009 г. от проверка, извършена в периода 07.12.2015 г. – 09.12.2015 г. за констатирани съществени промени на инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4, без извършените промени да са разрешени в условията на комплексното разрешително по реда на чл. 124 ал. 2, т. 2 и ал. 3 от ЗООС -преразглеждане и при необходимост изменение или актуализиране на действащото към момента на проверката комплексно разрешително е съставен АУАН № 5/ 19.12.2016 г. за неизпълнени условия в комплексно разрешително - операторът е осъществил състава на чл. 164, ал. 1 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

VIII. ОВОС и ЕО

През месеците януари и февруари са проведени две заседания на Експертния Екологичен съвет при РИОСВ – Пловдив, на които са одобрени осъществяването на инвестиционните предложения:

- „Разширение и реконструкция на птицеферма за отглеждане на кокошки – носачки (понастоящем 39 950 бр. места) с нови 60 050 бр. места“ в УПИ 20.36 – птицеферма /стар УПИ 20.33 и поземлен имот № 73122.20.7/, местност „Селската кория“, в землището на с. Трилистник, община Марица. Възложител: „ВЕЛДИ – 1“ ООД, издадено Решение по ОВОС № 1- I/2016 г.

- „Изграждане на кариера за добив на баластра в концесионна площ „Латевото“ (177.026 дка), в землището на с. Крумово, община Родопи. Възложител: „Персенк инвест” ООД, издадено Решение по ОВОС № 2- II/2016 г.

През периода са издадени 22 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, 3 решения за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, 6 решения за прекратяване на процедури по ОВОС и едно за прекратяване на процедура по ЕО.

През отчетния период е извършена една извънредна проверка по реда на глава VI от ЗООС - фактически оглед на площадка „База за ИУМПС“, с. Брестник, община Родопи.

Експертите от направлението са взели участие в 4 ДПК и 1 ЕСУТ.

 VІII. Екологична отговорност

През отчетния период е извършена 1 планова проверка на оператор, попадащ в приложното поле на ЗОПОЕЩ и е взето участие в две комплексни проверки на площадки в с. Царацово и гр. Първомай на фирма „Анес-96“ ООД.

Предприети административно-наказателни мерки:

- Няма съставени актове за установяване на административно нарушение;

- Няма издадени наказателни постановления.

Резултати от контролна дейност:

През периода са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения, издадени са 11 наказателни постановления на стойност 13 900 лв. и 2 НП по чл. 69 от ЗООС на стойност 19 845 лв./ мес. и 30 201.24 лв.

 АУАН:

1.              АУАН № 1/19.01.2016 г. на „Асен и Синове 2012” ООД, гр. Пловдив, за това, че не е обособило участъци за временно съхранение на разделно събиране на производствени и опасни отпадъци, както и такива от опаковки в нарушение на Закона за управление на отпадъците.

2.              АУАН № 2/22.01.2016 г. на Иван Тодоров Сарандалиев от Пловдив, за това, че притежава 2 кардарини, една елшова скатия, едно диво канарче и едно обикновено конопарче - защитени видове, попадащи в Приложение No 3 от Закона за биологичното разнообразие.

3.              АУАН № 3/22.01.2016 г. на Камен Веселинов Димитров от Пловдив, за това, че извършва улов на птици и притежава 2 щиглеца, една елшова скатия, една зеленика и едно обикновено конопарче – защитени видове, попадащи в Приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие.

4.              АУАН № 4/22.01.2016 г. на „Куминяно фрут” ООД, с. Катуница, за това, че зауства отпадни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения в нарушение на Закона за водите.

5.              АУАН № 5/19.02.2016 г. на „Монди Стамболийски” ЕАД, Стамболийски, за това, че не изпълнява условия, поставени в Комплексно разрешително в нарушение на Закона за опазване на околната среда.

6.              АУАН № 6/19.02.2016 г. на Иван Илиев Гешев, гр. Пловдив, за това, че е взел намерен мъртъв екземпляр – голям ястреб – защитен вид по Приложение №3 от Закона за биологичното разнообразие

Наказателни постановления:

1.               НП № 1/08.12.2015 г. срещу „РМЗ - 2001” АД, гр. Пловдив, за това, че за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания, в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.

2.               НП № 3/21.01.2016 г. срещу Колю Иванов Миланов – кмет на с. Калековец, за това, че не е осъществил контрол върху дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците с наложена глоба в размер на 1 400 лв.

3.               НП № 4/26.01.2016 г. срещу Пенка Йотова Ганева – кмет на община Хисаря, за това, че не е организирала почистването на отпадъци на неразрешени за това места в нарушение на Закона за управление на отпадъците с наложена глоба в размер на 3 000 лв.

4.               НП № 5/12.02.2016 г. срещу Стоян Костадинов Костадинов, с. Брестник, за това, че притежава 4 таралежи – защитен вид, попадащ в Приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие с наложена глоба в размер на 100 лв. и обезщетение в размер на 200 лв. 

5.               НП № 6/12.02.2016 г. срещу Атанас Йорданов Стоянов, гр. Пловдив, за това, че притежава по един брой от защитените видове щиглец, елшова скатия, диво канарче и обикновено конопарче, попадащи в Приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие с наложена глоба в размер на 100 лв. и обезщетение от 60 лв.

6.               НП № 7/12.02.2016 г. срещу Атанас Георгиев Ласков от гр. Сопот, за това, че отглежда в шипобедрена костенурка, която е защитен вид, в нарушение на Закона за биологичното разнообразие с наложена глоба в размер на 100 лв. и обезщетение от 200 лв. 

7.               НП № 8/12.02.2016г. срещу Михаил Спасов Божилов, гр. Пловдив, за това, че притежава 4 елшови скатии - защитен вид, попадащ в Приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие с наложена глоба в размер на 100 лв. и обезщетение от 160 лв. 

8.               НП № 9/12.02.2016 г. срещу Юсеин Ахмедов Джоков, гр. Карлово, за това, че предлага за продажба 5 елшови скатии - защитен вид, попадащ в Приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие с наложена глоба в размер на 100 лв. и обезщетение от 200 лв. 

9.               НП № 10/12.02.2016 г. срещу Марин Рашков Стефанов, гр. Пловдив, за това, че предлага за продажба 31 щиглеца, 19 елшови скатии, едно диво канарче, 3  обикновени конопарчета – защитени видове, попадащи в Приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие, с наложена глоба в размер на 500 лв. и обезщетение от 2 160 лв.

10.            НП № 11/12.02.2016 г. срещу „Хербабио” ЕООД, гр. Първомай, за това, че е изкупил и са налични 700 кг неузрял плод шипка в нарушение на чл. 73, Предложение 5 от Закона за лечебните растения, с наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

11.            НП № 12/23.02.2016 г. срещу „Асен и Синове 2012” ООД, гр. Пловдив, за това, че не е обособило участъци за временно съхранение на разделно събиране на производствени и опасни отпадъци, както и такива от опаковки в нарушение на чл. 136, ал. 2, т. 4 от ЗУО,  с наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв.

Наказателни постановления по чл. 69 ЗООС:

1.            НП № 01/07.01.2016 г., издадено от Министъра на околната среда и водите срещу „Йока“ ЕООД, с. Куртово Конаре, за това, че е възобновило дейността на обект, спрян със Заповед № С-И-72-3/22.12.2014 г., без да уведоми компетентния орган, с наложена еднократна санкция в размер на 30 201,24 лв.

2.            НП № С-И-2/08.01.2016 г. срещу „Бизнеспарк Маноле” ООД, гр. София, за това, че зауства отпадъчни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за заустване, с наложена текуща месечна санкция в размер на 19 845.00 лв./мес.