Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м. юни 2015 г.

                       ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
проверени обекти
извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
125 133 1 0 0 10 73800  1  54,37 23242,26 0

 

През месец юни експертите на РИОСВ - Пловдив са извършили 133 проверки на 125 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени 50 предписания. През месеца e съставен 1 акт, издадени са 10 НП на стойност 73800 лв. Издадено е 1 наказателно постановление с наложена текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС на стойност 54,37 лв.
Постъпилите през отчетния период суми от наложени санкции са 23242.26 лв.
 
Акценти в дейността на РИОСВ - Пловдив през м. юни 2015 г.:
- Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
- Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
- Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
- Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
 
Комплексни проверки по плана на РИОСВ - Пловдив:
-   „Балкания – 2008 – Алфа - Епсилон” ООД, с. Иганово - „Дестилерия за етерични масла, склад, магазин и офис“ в землището на с. Иганово, местността „Елака“ в община Карлово. Проверени компоненти на околната среда: води /отпадъчни/ и въздух. Не са дадени предписания.
-„Ай Tи Пи България “ ЕООД, гр. София - „Инсталация за преработка на етерично - маслени култури” в село Отец Паисиево, община Калояново. Проверени компоненти на околната среда: води /отпадъчни/ и въздух. Дадени са 2 предписания: да се представи в РИОСВ - Пловдив актуален план за мониторинг на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от коминното тяло към котлите; да се представят пред РИОСВ - Пловдив резултатите от проведените измервания с Доклад, изготвен съгласно чл. 39 ал. 2 от Наредба 6/2009 г.
- „ЗГП България” АД гр. Пловдив – „Предприятие за горещо поцинковане на детайли и изделия“, гр. Пловдив. Проверени компоненти и фактори на околната среда: въздух и ОХВ. Дадени са 2 предписания: да се представят пред РИОСВ - Пловдив актуализирани информационни листове за безопасност на използваните химични вещества и смеси със срок за изпълнение до 1 седмица след следваща доставка; да се представи пред РИОСВ - Пловдив актуализиран план за собствен мониторинг на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници в обекта.
- «Българска роза» АД, Карлово - «Инсталация за преработка на етерично-маслени култури», с. Каравелово, община Карлово. Проверени компоненти на околната среда - води /отпадъчни/ и въздух. Няма дадени предписания.
-   ”Българска роза“ АД, Карлово – Дестилерия, с. Христо Даново, община Карлово.Проверени компоненти и фактори на околната среда: въздух, води и ОХВ. Няма дадени предписания.
-   "Атаро Клима" ЕООД, гр. Пловдивоператор на хладилна и климатична техника. Проверени компоненти и фактори на околната среда: въздух и ХВС. Дадени са 5 предписания: да се представи пред РИОСВ - Пловдив информация по Приложение № 8, т.3.1 към чл.20, ал.1 от Наредба № 7/2003 за използваните разтворители и вещества, съдържащи разтворители; да се открие процедура за включване в публичния регистър на операторите, извършващи дейност от категориите по Приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г., съгласно чл. 30л от ЗЧАВ; да се представи пред РИОСВ-Пловдив ПСМ за вредностите, изпускани в атмосферния въздух от цех бояджийски, изготвен съгласно изискванията на чл.11 и чл.12 от Наредба № 6; при наличие на заявки, при които е необходимо нанасяне на покрития върху големи изделия, да се обособи закрито помещение с възможност за организирано изпускане на формираните емисии от ЛОС; при наличие на обстоятелства по т.4 да се уведоми РИОСВ - Пловдив.
-   "Ада колор" ЕООД, гр. Пловдив - склад за бои, гр. Пловдив, внос и търговия с бои за мебелната промишленост. Проверени компоненти и фактори на околната среда: въздух и ОХВ. Няма дадени предписания.
-   „Атар 3“ ООД, гр. Пловдив - вносител на изкуствени кожи и текстил; Склад; Производство и търговия с мебели и мебелни аксесоари, гр. Пловдив. Проверени компоненти и фактори на околната среда: отпадъци и ОХВ. Дадени са 3 предписания: да се представят в деловодството на РИОСВ - Пловдив копия на описаните в т. 1.4 документи (вътрешнофирмена спецификация и платежни към "Екоколект" АД); да се изготви и представи в РИОСВ - Пловдив оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества съгласно чл.4, т.4 от Наредбата (ДВ, бр. 43 от 2011 г.) и утвърден формат със Заповед № РД-288/ 03.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите; да се изиска от производителя и представи в РИОСВ - Пловдив актуализиран информационен лист за безопасност (MSDS) за продукт "Лепило за дунапрен Уни-тек 85" съгласно чл.31 на регламент REACH.
-   „А и Д – Комерсиал“ ЕООД, гр. Перущица - "Цех за безалкохолни напитки" в с. Йоаким Груево, Община Стамболийски. Проверени компоненти и фактори на околната среда: води и отпадъци. Дадено е предписание да се представи в РИОСВ - Пловдив доклад по изпълнение на заложените условия в РЗ за 2014 г., изискуем съгласно чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ.
-   „Нестле България“ АД, гр. София – обект „Предприятие за производство на сладолед“ в с. Труд, Община Марица. Проверени компоненти и фактори на околната среда: въздух, води и ОХВ. Дадени са 2 предписания: да се представи в РИОСВ -Пловдив договор с "В и К" ЕООД, както и дневниците на ХКИ на 6-те хладилни камиона, описани в констативната част.
-   „Мекалит България“ ЕООД, гр. Куклен - предприятие за производство на ултразвуково-заварени плотове, гр. Куклен. Проверени компоненти и фактори на околната среда: води и отпадъци. Дадено е предписание да се представи информация за приемника на отпадъчни води след ЛПСОВ.
-   "Фулмакс" ООД, с. Калугерово – обект „Цех за производство на олио“ в с. Триводици, Община Стамболийски. Проверени компоненти и фактори на околната среда: води и отпадъци. Дадено е предписание да се представи договор с фирма за почистването на септичните ями.
-   „Колоре България“ ООД, с. Ведраре, Община Карлово – шивашки цех, с. Ведраре, Община Карлово. Проверени компоненти и фактори на околната среда: въздух и отпадъци. Дадени са 3 предписания: да се открие процедура за извършване на класификация на отпадъците, съгласно Наредба № 2/2014г.; да се представят пред РИОСВ - Пловдив резултатите от проведените измервания с Доклад, изготвен съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба № 6/2009 г.; да се представят копия на досиетата на климатичните инсталации в обекта.
 
През месеца са извършени 3 съвместни проверки и 3 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.
 
Компоненти на околната среда и фактори на въздействие:
І. Въздух и ОХВ:
Акценти в контролната дейност по компонент „въздух“ – ЕК, ОРВ и ЛОС и направление ОХВ през периода са:изпълнение на Годишния план за контролната дейност в направленията; съгласуване на резултати от проведени собствени непрекъснати измервания на вредностите, изпускани в атмосферата – през отчетния период са обработени 8 доклади от СНИ на „КЦМ“ АД, „Монди Стамболийски“ АД и „ЕВН Топлофикация Пловдив“ ЕАД; приемане и оценка на резултати от проведени собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници; съгласуване на методи и средства за извършване на собствени периодични измервания, както и утвърждаване броя и разположението на пробовземни точки; издаване на удостоверения по чл. 30 л от ЗЧАВ на оператори, извършващи дейности, попадащи в обхвата на Приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г., за включване в публичния регистър; проверки по жалби и сигнали.
През месец юни по компонент „въздух“, ОРВ, ЛОС и направление ОХВ, са проверени 22 обекта, при което са дадени 19 предписания. За контрол по спазване на нормите за допустими емисии на обекти големи точкови източници са обработени 8 месечни доклади с резултати от собствени непрекъснати измервания. Извършена е извънредна проверка по измерване на имисии на вредни вещества в атмосферния въздух и контролни емисионни измервания в с. Болярино, община Раковски във връзка с възникнал пожар на депото за неопасни отпадъци в с. Шишманци, община Раковски.
През отчетния период по постъпили жалби и сигнали на „Зелен телефон“ на РИОСВ са извършени 5 проверки.
Изготвена е обобщена справка с информация за 2014 г. във връзка с изискванията на Наредба №7/2003 и Наредбата за боите и лаковете, същата е изпратена в МОСВ.
Във връзка с искана информация са изпратени отговори на органите на МВР;
Изготвена е информация до МОСВ, свързана с ратифициране на конвенцията за живака.
Изготвена е и е изпратена информация относно пилотен проект „Контрол на изискванията за разрешаване на вещества от Приложение XVI на Регламент REACH“
Предприети административно-наказателни мерки:
През отчетния период е наложена санкция по реда на чл. 69 от ЗООС на ЕТ „Ненко Трифонов“, МПП с. Ведраре, община Карлово на стойност 54,37 лв.
ІІ. Води
През юни 2015 г. дейността на направление „Води” е свързана основно с изпълнение на Заповед № РД - 821/ 2012 г. на Министъра на околната среда и водите:
По т. 1 - въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система.
По т. 6 – извършване на проверка и пробонабиране съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък с обекти, подлежащи на задължителен контрол през 2015 г., както и на обекти, включени в плана за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив.
През месеца са извършени 37 проверки на 35 обекта. Плановите проверки са 28, като 7 от тях са комплексни. Дадени са 9 предписания, две от които са изпълнени. Предстои проверка за изпълнението на останалите предписания.
Три от проверките са извършени по сигнали от „Зелен телефон“.
Експерт от направлението е участвал в три ДПК, като с особено значение за подобряване екологичното състояние на повърхностен воден обект е канализационна мрежа и ГПСОВ на гр. Кричим.
Предприети административно-наказателни мерки:
Съставен е един АУАН на «ФХО Клондайк» ООД, село Труд по Закона за водите за заустване на отпадъчни води без основание, в нарушение на чл. 46 ал. 1 т 3 буква б от Закона за водите.
III. Биоразнообразие и защитени територии
През месец юни 2015 г. са извършени общо 43 проверки, от които 27 планови.
При плановите проверки, свързани с осъществяване на контрол върху състоянието на защитените територии не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедите за обявяване и ЗЗТ, както и нарушения на ЗБР; не е констатирана изкупвателна дейност в пункт за охлюви в с. Иганово, организиран от Галина Ненова.
Извършени бяха 8 проверки на обекти във връзка с осъществяване контрол и пробонабиране, съгласно изискванията на Закона за генетично модифицираните организми, съвместно с експерти от ИАОС (мониторинг на ГМО).
Извършени бяха 14 проверки, свързани с мониторинг на бял щъркел на населени места в Община Стамболийски, във връзка с Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.
Извършени са 8 разпореждания със защитени животински видове – осояд, лястовица, горска ушата сова, керкенез и орел, които са изпратени за лечение в спасителен център за диви животни в гр. Стара Загора, 1 разпореждане с гларус – пуснат на свобода и разпореждане с девет сухоземни костенурки, изпратени за рехабилитация в център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки „Геа Челония“ – с. Бяла, Община Несебър.
Взето е участие в 2 Държавни приемателни комисии по заповед на ДНСК.
Във връзка с една от основните дейности на направлението - извършване на преценки за вероятната степен на отрицателно въздействие на всички постъпили в РИОСВ – Пловдив инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху предмета и целите на опазване на защитените зони, през месец юни са издадени 104 становища, 18 преценки по съвместни процедури с направление ОВОС и ЕО и 3 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони.
Предприети административно-наказателни мерки:
През отчетния период не са съставени АУАН и не са издадени наказателни постановления.
ІV. Управление на отпадъците и опазване на почвите
През отчетния период в отдела са извършени 36 проверки на 35 обекта, от които 13 планови. Пет от плановите проверки са комплексни. Дадени са 20 предписания, от които 10 са изпълнени, а останалите са в текущ срок.
Извънредни проверки са извършвани по чл.119 от ЗУО и спазване разпоредбите на ЗУО, по заявления на фирми, за последващ контрол на издадени предписания, по заповеди на МВР и на Министъра на околната среда и водите и във връзка с постъпили сигнали на „Зелен телефон“.
Утвърдени са 175 работни листове за класификация на 24 площадки на фирми.
Издадени са 5 решения за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, в това число 1 отказ на разрешение и 3 прекратявания по АПК, както и 11 решения за издаване на регистрационни документи за извършване на дейности по третиране на отпадъци и за събиране и транспортиране на отпадъци, в т.ч. и един прекратен.
Издадени са предписания за представяне на документи – работни листове за класификация на отпадъци, отчетни книги, договори с ЮЛ, на които се предават отпадъците, месечни справки декларации, вътрешнофирмени спецификации и др., организиране и обозначаване на места за разделно събиране и временно съхранение на отпадъци
Предприети административно-наказателни мерки:
През отчетния период са съставени 9 наказателни постановления по ЗУО: №№49/15.06.2015 г.; 50/15.06.2015 г.; 51/15.06.2015 г.; 52/15.06.2015 г.; 53/15.06.2015 г.; 54/15.06.2015 г.; 55/15.06.2015 г.; 56/15.06.2015 г.; 57/15.06.2015 г.
V. Вредни физични фактори
Няма извършени проверки.
Предприети административно-наказателни мерки:
Няма съставени Актове за установяване на административно нарушение.
Няма издадени Наказателни постановления.
 
Превантивна дейност
VI. Комплексни разрешителни:
През месец юни 2015 г. са извършени 3 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни по изпълнение на условията и сроковете поставени в тях, както следва:
1. "КЦМ" АД, гр. Пловдив - КР №1-Н2/2013г.
2. Проверка на „Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци-І-ви етап” на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки - КР №451-Н0/2013г. на Община Асеновград.
3. "Агрия"АД, гр. Пловдив - КР №23/2004г.
Предприети административно-наказателни мерки:
След проверка на "СТОМАР ИНВЕСТ" АД, гр. Пловдив, извършена на 16.05.2014г. във връзка с прилагане разпоредбите на чл.117, ал.1 от ЗООС са издадени:
- Заповед за възобновяване на административно-наказателно производство № РД-154 от 09.06.2015г.;
- Наказателно постановление №48/ 09.06.2015 г. - 50 000 лв.
VII. ОВОС и ЕО
През месец юни са издадени: 10 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, 1 решение за преценяване необходимостта от извършване на ЕО и 4 решения за прекратяване на процедура по ОВОС.
Експертите от направление ОВОС и ЕО са взели участие в 3 ДПК. Извършени са две планови проверки на издадени решения по ОВОС от годишния план.
Предприети административно-наказателни мерки:
Няма съставени актове за установяване на административно нарушение;
Няма издадени наказателни постановления.
VІII. Екологична отговорност
Няма извършени проверки.
Предприети административно-наказателни мерки:
Няма съставени Актове за установяване на административно нарушение.
Няма издадени Наказателни постановления.
 
Резултати от контролната дейност:
През периода е съставен 1акт, издадени са 10 НП на стойност 73 800 лв. и едно НП по чл. 69 от ЗООС на стойност 54,37 лв.
 
АУАН. Съставен e 1 /един/ Акт за установяване на административни нарушения:
АУАН №31/22.06.2015г. на „Фабрика за хартиени опаковки Клондайк“, с. Труд ООД, за това, че зауства отпадъчни води от производствената си дейност без да притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, съгласно изискванията на Закона за водите.
 
Наказателни постановления:
1.            НП № 48/09.06.2015г. срещу „Стомар Инвест“ АД, гр. Пловдив, по ЗООС, за това, че в свинеферма в с. Белозем отглежда свине без издадено комплексно разрешително, с наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лв.
2.            НП №49/15.06.2015г. на Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря, по ЗУО, за това, че не е предприела мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места в с. Старосел, с наложена глоба в размер на 3 000 лв.
3.            НП №50/15.06.2015г. на Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря, по ЗУО, за това, че не е предприела мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места в с. Красново, с наложена глоба в размер на 3 000 лв.
4.            НП №51/15.06.2015г. на Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря, по ЗУО, за това, че не е предприела мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места в с. Кръстевич, с наложена глоба в размер на 3 000 лв.
5.            НП №52/15.06.2015г. на Емил Кабаиванов – кмет на Община Карлово, по ЗУО, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с наложена глоба в размер на 3 000 лв.
6.            НП №53/15.06.2015г. на Веселин Недев – кмет на с. Православен, по ЗУО, за това, че не е осъществил контрол върху дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци, с наложена глоба в размер на 1 400 лв.
7.            НП №54/15.06.2015г. на Ангел Папазов – кмет на Община Първомай, по ЗУО, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места в с. Драгойново, с наложена глоба в размер на 3 000 лв.
8.            НП №55/15.06.2015г. на Ангел Папазов – кмет на Община Първомай, по ЗУО, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места в с. Буково, с наложена глоба в размер на 3 000 лв.
9.            НП №56/15.06.2015г. на Ангел Папазов – кмет на Община Първомай, по ЗУО, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места в с. Крушево, с наложена глоба в размер на 3 000 лв.
10.         НП №57/15.06.2015г. на Колю Миланов - кмет на с. Калековец, по ЗУО, за това, че не е осъществил контрол върху дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци, с наложена глоба в размер на 1400 лв.
 
НП по чл. 69 от ЗООС:
НП №С-И-58/18.06.2015г. на ЕТ „Ненко Трифонов“, гр. Карлово за организирано изпускане на газови емисии в атмосферния въздух с измерени концентрации, превишаващи нормите за допустими емисии, с наложена текуща месечна санкция в размер на 54,37 лв.