Шум в околната среда

 НОРМАТИВНА БАЗА

     
       
ИНФОРМАЦИЯ ДО ВСИЧКИ ОПЕРАТОРИ
 
▪ Собствените периодични измервания на шум в околната среда, излъчван от промишлени инсталации и съоръжения, се извършват с периодичност на измерванията съгл. чл. 27 от Наредба №54 от 13 декември 2010г.:
1.          при въвеждане в експлоатация на нов промишлен източник, както и след смяна на производствената техника и/ или промяна в условията на експлоатация на производственото оборудване;
2.          за действащи промишлени източници- не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години;
3.          в съответствие с условията, определени в решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения по чл. 99 ЗООС и издадените комплексни разрешителни по чл. 117 ЗООС.
 
▪ Резултатите от собствени периодични измервания, на показателите за шум в околната среда се представят в РИОСВ- Пловдив под формата на доклад, до един месец след провеждане на измерването на хартиен и електронен носител /образец/ (по реда на чл.30 от Наредба № 54, ДВ бр.3 от 11.01.2011г.).