Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м. декември 2014 г.

 

                       ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
проверени обекти
извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
158 162 6 0 0 8 31000 1 67 12225,93 0

През месец декември експертите на РИОСВ - Пловдив са извършили 162 проверки на 158 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени 40 предписания. През месеца са съставени 6 акта, издадени са 8 НП на стойност 31 000 лв. По реда на чл. 69 от ЗООС е издадено едно наказателно постановление с наложена текуща месечна санкция.

Постъпилите през отчетния период суми от наложени санкции, в т.ч. за предходни месеци, са 12225,93 лв.
 
          Акценти в контролната дейност на РИОСВ - Пловдив през декември 2014 г.:
- Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
- Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
- Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
- Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
 
        Комплексни проверки по плана на РИОСВ - Пловдив:
 
-        „АЛАДИН ФУУДС” ООД, площадка гр. Съединение, общ. Съединение – предприятие за производство на натурални и мариновани разфасовки от птиче месо, заготовки от мляно птиче месо, дюнер от птиче месо и варено-пушени продукти от нераздробено птиче месо. Проверени компоненти и фактори на околната среда: води и отпадъци. Дадени са 3 предписания: Да се осигурят и обособят места и съдове за съхранение на отпадъци с кодове: 12.01.01, 12.01.03, 12.01.13, 12.01.21, 15.01.10*, 15.02.02*, 15.01.03, 16.07.08*, на територията на обекта; Да се представят в деловодството на РИОСВ - Пловдив, писмени договори с лица притежаващи необходимите разрешителни съгласно ЗУО, за предаване на отпадъците формирани от дейността на ,,АЛАДИН ФУУДС‘‘ООД, с цел тяхното по-нататъшно третиране; Да се представят протоколи от проведен през 2014г. собствен мониторинг на отпадъчните води и платежен документ за платена такса за заустване за 2013г.
-        „НОВОМЕС” ООД, с. Ново село, общ. Стамболийски - Предприятие за преработка месо и производство на месни продукти. Проверени компоненти и фактори на околната среда: води, продуктови такси и отпадъци. Дадено е едно предписание - Да се подаде в РИОСВ – Пловдив уведомление по Приложение №7 към Наредба №2 от 23. 07.2014г. за класификация на отпадъците за прекратяване действието на притежаваните утвърдени работни листове.
-        „Бизнеспарк Маноле” ООД гр. София - „Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Маноле” към ферма за отглеждане и гушене на водоплаващи птици. Проверени компоненти и фактори на околната среда: Води /отпадъчни/; Отпадъци. Дадени са 3 предписания: Да се изготвят работни листове за класификация на отпадъците от черни и цветни метали констатирани на площадката; Да се открие процедура съгласно Глава ІІІ чл.21 ал.1 от Наредба №2/ 2014г за класификация на отпадъците за преустановяване образуването на отпадъци от фирмата на територията с местонахождение с. Маноле имот № 022082 и № 000880 в местността "Гьопса герен"; Да се представят в деловодството на РИОСВ - Пловдив копия от писмени договори за преотстъпване под наем на други юридически лица на площадка с местонахождение с. Маноле имот №022082 и № 000880 в местността "Гьопса герен" .
 
През месеца са извършени 5 съвместни проверки.
 
Компоненти на околната среда и фактори на въздействие:
І. Въздух и ОХВ:
-        Акценти в контролната дейност по компонент «въздух» – ЕК, ОРВ и ЛОС и направление ОХВ през декември са: изпълнение на Годишния план за контролната дейност в направленията; проверки по жалби и сигнали; съгласуване на резултати от проведени собствени непрекъснати измервания на вредностите, изпускани в атмосферата; Приемане и оценка на резултати от проведени собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници; съгласуване на  методи и средства за извършване на собствени периодични измервания, както и утвърждаване броя и разположението на пробовземни точки.
Извършена контролна дейност:
През месец декември по компонент «въздух» и направление ОХВ, ОРВ и ЛОС са проверени 26 обекта, при което са дадени 3 предписания.
За контрол по спазване на нормите за допустими емисии на обекти големи точкови източници са обработени 8 месечни доклада с резултати от собствени непрекъснати измервания.
Извършени са проверки по изпълнение на Годишния план за контролната дейност.
През отчетния период по постъпили жалби и сигнали на «Зелен телефон» на РИОСВ - Пловдив е извършена 1 проверка.
През месец декември експертите в направлението са участвали в 4 комисии за държавно приемане на обекти.
Предприети административно-наказателни мерки:
През отчетния период е наложена 1 имуществена санкция с наказателно постановление.
·       Наложена е имуществена санкция на «Куминяно фрут» ООД за това, че не е извършена оценка за безопасно съхранение на опасни химични вещества в обекта с НП № 115/03.12.2014 г. в размер на 10 000 лв.
На основание изискванията на чл. 69 от ЗООС:
·       е наложена еднократна санкция на „Агриндо“ ЕООД с НП № С-И-118/05.12.2014 г. за изпускане на отпадъчни газове с концентрации на прах и въглероден оксид над НДЕ, определени в Наредба № 1/2005 г.
 
ІІ. Води
През месец декември 2014 год. дейността на направление «Води» е свързана основно с изпълнение на Заповед № РД -821/ 2012 год. на Министъра на околната среда и водите:
По т. 1 - въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система.
По т. 6 – извършва проверка и пробонабиране съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив, на обекти включени в утвърден от МОСВ списък с обекти, подлежащи на задължителен контрол през 2014 год., както и на обекти, включени в плана за контролната дейност на РИОСВ- Пловдив.
През месеца експерт от направлението е участвал в 3 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на основание заповед на Директора на РИОСВ - Пловдив.
През текущия период експерт от направлението е участвал в 3 държавно- приемателни комисии на обекти, като от особено важно значение е ПСОВ на гр. Стамболийски. През периода са дадени общо 4 предписания на 3 обекта.
Извършени са две проверки по сигнал получен на Зеления телефон на РИОСВ - Пловдив, за замърсяване на река Пясъчник в резултат на миене на двигатели в района на моста на реката на Рогошко шосе, в район «Северен», гр. Пловдив.
Издадени 17 бр. становища за издаване на разрешителни за зауствания на отпадъчни води.
Предприети административно-наказателни мерки:
Съставени са 2 бр. АУАН по Закона за водите и 3 бр. Наказателни постановления на обща стойност 8000 лв., и една Заповед за отмяна на текуща санкция, поради временно спиране на дейността, водеща до замърсяване на водоприемника на „ЙОКА“ ЕООД.
 
III. Биоразнообразие и защитени територии
От извършените през м. декември проверки:  
2 проверки са свързани с осъществяване контрол по Закона за лечебните растения - на билкозаготвителни пунктове и складове за билки в село Борец и в с. Соколица. При извършените проверки не са установени нарушения.
Във връзка с осъществяване на контрол по Закона за защитените територии през месеца са извършени планови проверки на природни забележителности -  „Белинташ”, пещерата „Гаргина дупка” и защитената местност „Караджов камък”. В резултат на проверките за двете природни забележителности ще бъдат издадени предписания на стопанисващата организация – ТП „ДГС-Асеновград” за поставяне на нова информационна табела и подновяване на съществуващата, както и за почистване от отпадъци района около пещера „Гаргина дупка”.
През отчетния период са извършени 5 планови проверки, свързани с осъществяване контрол по Закона за биологичното разнообразие - на две вековни дървета в с. Бегово и едно в с. Старо Железаре, на ЗЗ „Язовир Пясъчник” и на зоокът – Пловдив. При извършените проверки не са установени нарушения на Закона за биологичното разнообразие.
През месеца експерти от направлението са участвали в 5 извънпланови проверки:
- Експерт от направлението е взел участие в 2 бр. ДПК за фотоволтаична централа на покрива на сграда в Пловдив;
- През м. декември е извършена една проверка във връзка с постъпил сигнал по «зелен телефон» на РИОСВ-Пловдив. Тя е свързана с извършено СМР в границите на защитените зони „Бесапарски ридове“ и „Бесапарски възвишения“ без да е проведена процедура съгласно изискванията на ЗООС и ЗБР. Предстои издаване на АУАН за констатираното нарушение на ЗБР.  
- Експертите от направлението са взели 3 участия в комисии за установяване необходимостта от почистване на речните корита на реки в Общини Стамболийски, Хисар и Карлово.
Във връзка с една от основните дейности на направлението - извършване на преценки за вероятната степен на отрицателно въздействие на всички постъпили в РИОСВ – Пловдив инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху предмета и целите на опазване на защитените зони, през месец декември са издадени 53 бр. становища, 6 бр. преценки по съвместни процедури с направление ОВОС и ЕО, 1 бр. решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони и 1 бр. решение за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост.
 
ІV. Управление на отпадъците и опазване на почвите
Акцент са проверки по плана на направлението за 2014 г., проверки по спазване на разпоредбите на ЗУО и проверки по сигнали, получени на «Зеления телефон» и по постъпили в инспекцията жалби и др.
През отчетния период в отдела са извършени 100 бр. проверки на 92 обекта. Дадени са 31 бр. предписания, 9 броя са изпълнените предписания, останалите са в текущ срок.
Извършени са 70 бр. планови проверки и 30 броя извънредни проверки. От плановите проверки 2 брояса комплексни планови проверка и68 броя са планови проверки по плана на отдел „УООП“ за 2014 год.
От общия брой 30 са извънредни проверки:
·       2 броя са извънредните проверки на фирми, подали заявления в РИОСВ гр. Пловдив;
·       9 броя са проверките по сигнал на «Зелен телефон» и подадени жалби в РИОСВ - Пловдив.
·       11 броя са извършени проверки по чл.119 от ЗУО и спазване разпоредбите на ЗУО;
·       8 броя проверки за последващ контрол на издадени предписания
Утвърдени са 97 броя работни листове за класификация на 26 броя площадки на фирми.
   Издадено е 1 решение за разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци и 1 бр. отказ за издаване.
Издадени са 7 броя регистрационни документи за извършване на дейности по третиране на отпадъци и за събиране и транспортиране на отпадъци, в това число 1 брой за прекратяване.
        Издадени са предписания за представяне на документи – работни листове за класификация на отпадъци, отчетни книги, договори с ЮЛ, на които се предават отпадъците, месечни справки декларации, вътрешнофирмени спецификации и др., организиране и обозначаване на места за разделно събиране и временно съхранение на отпадъци.
Предприети административно-наказателни мерки:
        През отчетния период са съставени 3 бр. АУАН и са издадени 3 наказателни постановления.
1.    АУАН №122 от 19.12.2014 г. на «Евромак България» ООД, за това, че не води отчетност за формираните от дейността на дружеството производствени и опасни отпадъци съгласно чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО във връзка с чл.8, ал.2, т. 6 и т.5 от Наредба 1/2014 г. за класификация на отпадъците.
2.    АУАН № 123 от 19.12.2014 г. на «Агриндо» ЕООД, за това, че извършва дейности по третиране отпадъци без да притежава документ за тази дейност съгласно чл. 135, ал. 2, т. 3 от ЗУО във връзка с чл. 35, ал.3 от ЗУО.
3.    АУАН № 124 от 22.12.2014 г. ЕТ „Янко Георгиев – Даян”, съгласно чл. 135, ал.1,т. 1 във връзка с чл.8, ал. 2 ,т. 6 от ЗУО и във връзка с чл.7, т.1 от Наредба 1/2014г.за това, че не притежава заверени от директора на РИОСВ-Пловдив отчетни книги за формираните от дейността на търговеца производствени и опасни отпадъци.
4.    НП 113/ 03.12.2014 г. – „ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ” ЕООД
5.    НП 114/ 03.12.2014 г. – „КАРАТ ПЕРФЕКТ“ ЕООД
6.    НП 120/ 18.12.2014 г. – „МАТАКА“ ЕООД
 
V. Вредни физични фактори
  • Няма извършени проверки през м. декември.
 Превантивна дейност
VI. Комплексни разрешителни:
През месец декември 2014 г. е извършена 1 проверка във връзка с връчване на Акт за установяване на административно нарушение на кмета на Община Карлово. 
За отчетния период няма съставени Актове за установяване на административно нарушение.
Няма издадени Наказателни постановления.
Издадена е Заповед N:РД-320/15.12.2014 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив за спиране на административно наказателно производство във връзка със съставен АУАН N:61/ 16.06.2014 г. на Кмета на Община Карлово.
 
VII. ОВОС и ЕО
През месец декември експертите от направлението са издали: 149 броя Решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, 3 брой Решение за прекратяване на процедура по ОВОС, 1 брой Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО.
През отчетния период е извършена 1 планова проверка по контрол на решение по ОВОС, съгласно чл.156 от ЗООС на ИП: „Кариера "Старите колиби"” с. Мулдава, възложител: "НВГ Кариери" ООД.
Експертите от направлението са взели участие в 5 броя ЕСУТ и 2 броя проверки във връзка с приемане на обекти по проекти на национална кампания «Чиста Околна Среда», финансирани от ПУДООС на територията на Пловдивска Област.
Предприети административно-наказателни мерки:
 Съставен е 1 бр. АУАН на «Артистико» ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не е изградило и пуснало в експлоатация обект – предмет на инвестиционно предложение преди приключване на процедура по издаване на Решение за преценка за необходимостта от ОВОС.
 
VІII. Екологична отговорност
През отчетния период е извършен една проверка по ЗОПОЕЩ. 
Предприети административно-наказателни мерки:
През месеца е издадено наказателно постановление на «СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА» ООД на стойност 2 000 лв. Причина: изискана е от оператора информация, свързана с изпълнението на задълженията на дружеството по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Предписано е със срок да се изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени такива. Даденото предписание не е изпълнено в срок, за което е съставен акт за установяване на административно нарушение.
 
Резултати от контролната дейност:
През периода са съставени 6акта, издадени са 8 НП на стойност 31 000 лв. и 1 НП с наложена еднократна санкция по чл. 69 от ЗООС в размер на 67 лв.
АУАН:
- На «Артистико» ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не е изградило и пуснало в експлоатация обект – предмет на инвестиционно предложение преди приключване на процедура по издаване на Решение за преценка за необходимостта от ОВОС.
- На Тодорка Валентинова Черкезова от гр. Пловдив, за това, че в качеството си на водоползвател - титуляр на разрешително за заустване не изпълнява задълженията си описани в разрешителното, а именно: на площадката не е изградено локално пречиствателно съоръжение за пречистване на формираните от дейността отпадъчни води.
- На Тодорка Валентинова Черкезова от Пловдив за това, че в качеството си на водоползвател - титуляр на разрешително за заустване не изпълнява задълженията си, описани в него, а именно: да провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните във воден обект отпадъчни води, съгласно план в РЗ - по едно изследване на всяко тримесечие през годината.
- На „Евромак България“ ООД, гр. Пловдив, за това, че не води отчетност за формираните от дейността на дружеството производствени и опасни отпадъци.
- На „Агриндо“ ЕООД, гр. Раковски, за това, че извършва дейности по третиране отпадъци без да притежава документ за тази дейност.
- На ЕТ „Янко Георгиев - Даян“, гр. Пловдив, за това, че не притежава заверени от директора на РИОСВ-Пловдив отчетни книги за формираните от дейността на търговеца производствени и опасни отпадъци.
Наказателни постановления:
  1. Наказателно постановление срещу „Куминяно фрут“ ООД, с. Катуница, за това, че отпадъчната вода, зауствана във водоприемника е с показатели, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения. Наложена е имуществена санкция в размер на 5 000 лв.
  2. Наказателно постановление срещу „Ем Джей Дериз“ ЕООД, гр. София, за това, че не води отчетност за формираните от дейността отпадъци. Наложената имуществена санкция е в размер на 4 000 лв.;
  3. Наказателно постановление срещу „Карат - Перфект“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не е извършило класификация на формираните от дейността си производствени и опасни отпадъци. Наложената имуществена санкция е на стойност 5 000 лв.
  4. Наказателно постановление срещу „Куминяно Фрут“ ООД, с. Катуница, за това, че използва и съхранява химични вещества и смеси без да е изготвило и представило оценка за безопасното им съхранение. Наложена е имуществена санкция в размер на 10 000 лв.
  5. Наказателно постановление срещу „Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов“ ООД, гр. Пловдив, за това, че отпадъчната вода от производството на дружеството, зауствана във водоприемника е с показатели, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Наложена е имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
  6. Наказателно постановление срещу „Братя Къртеви“ ООД, с. Радиново, за това, че отпадъчната вода от производството на дружеството, зауствана във водоприемника е с показатели, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Наложената имуществена санкция е в размер на 1 000 лв.
  7. Наказателно постановление срещу „Си Ен Джи Марица“ ООД, София, за това, че не е изпълнил дадено от контролните органи задължително предписание, а именно: да изготви собствена оценка за дейността си по съхранение на природен газ. Наложена е имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
  8. Наказателно постановление срещу  „Матака“ ЕООД, Пловдив, за това, че не води отчетност на отпадъците, формирани от дейността му. Наложена е имуществена санкция в размер на 2000 лв.
 НП по чл. 69 от ЗООС:
            Наказателно постановление срещу «Агриндо» ЕООД, гр. Раковски за изпускане на прахо-газови потоци в атмосферния въздух с концентрации на вредни вещества над нормите за допустими емисии, с наложена еднократна санкция в размер на 67 лв.
 
Спиране на административно - наказателно производство:
         Издадена Заповед N:РД-320/15.12.2014 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив за спиране на АУАН N:61/ 16.06.2014 г. на Кмета на Община Карлово.