Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м. ноември 2014 г.

                       ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
проверени обекти
извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
132 141 9  0 0 5 12700 0 0 20119,44 0

 През месец ноември експертите на РИОСВ - Пловдив са извършили 141проверки на 132 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени 55 предписания. През месеца са съставени 9 акта, издадени са 5 НП на стойност 12 700 лв. По реда на чл. 69 от ЗООС не са издадени наказателни постановления с наложени текущи месечни санкции.

Постъпилите през отчетния период суми от наложени санкции, в т.ч. за предходни месеци, са 20 119,44 лв.
 
          Акценти в контролната дейност на РИОСВ - Пловдив през ноември 2014 г.:
- Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
- Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
- Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
- Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
 
Комплексни проверки по плана на РИОСВ - Пловдив:
 
- АИБО-С ЕООД, Пловдив - Предприятие за производство на добавки за горива, с.Царимир – по ОХВ и фактор «отпадъци». Няма дадени предписания.
- Апекс Сервиз ООД Пловдив - сервиз, ремонт, търговия с авточасти за кари–по ЕО /екологична отговорност/, ЕМАС и фактор «отпадъци». Дадено е едно предписание: Операторът да изготви и представи пред РИОСВ - Пловдив собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени такива под формата, съгласно изискванията на чл.3, ал.1 от Наредба 1(ДВ.бр.96/2008г) за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи на ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение. Предвидените превантивни и оздравителни мерки в оценката да бъдат остойностени.
- БК Хисар ООД - гр. Хисаря (старо име Мавър 2000 ЕООД) - по компонент «води», ЕО и фактор «отпадъци». Няма дадени предписания.
- Леярска фабрика ООД, с.Стряма, общ.Раковски - по компонент „въздух“ и фактор «отпадъци». Дадено е 1 предписание: Да се уведоми РИОСВ-Пловдив 3 дни преди започване на дейността.
- Хелиос ойл ООД, гр. Първомай, производство на нерафинирано олио - по компонент «въздух», ЕО и фактор «отпадъци». Няма дадени предписания.
- Чичо Чарли ЕООД - Предприятие за производство на млечни продукти в с. Бенковски - по компонент «води» и фактори «отпадъци». Няма дадени предписания.
 
През месеца са извършени 6 съвместни проверки.
 
Компоненти на околната среда и фактори на въздействие:
І. Въздух и ОХВ:
-          Акценти в контролната дейност по компонент «въздух» – ЕК, ОРВ и ЛОС и направление ОХВ през ноември са: изпълнение на Годишния план за контролната дейност в направленията; проверки по жалби и сигнали; съгласуване на резултати от проведени собствени непрекъснати измервания на вредностите, изпускани в атмосферата; проверки по изпълнение на условия в издадено комплексно разрешително за дейности, попадащи в Приложение № 4 към ЗООС, съгласно график, утвърден от Министъра на околната среда и водите; проверки във връзка с писмо на МОСВ, свързано с контрол на оператори с извършена регистрация на междинни продукти, съгласно Регламент /ЕО/ 1907/2006 REACH, по спазване изискванията на законодателството; проверки в обекти с издадени разрешително по чл. 104 от ЗООС по изпълнение на поставените условия и мерките, предвидени в ДППГА, съгласно утвърдения от МОСВ график; Приемане и оценка на резултати от проведени собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници; Изготвяне на годишните планове за извършване на контролна дейност в обекти с висок и нисък рисков потенциал, попадащи в приложение № 3 към ЗООС и график за контрол на обекти с източници на емисии, ГГИ и измерване на КАВ с мобилна автоматична станция
 
Извършена контролна дейност:
През месец октомври по компонент «въздух» и направление ОХВ, ОРВ и ЛОС са проверени 13 обекта, при което са дадени 6 предписания.
-                      за контрол по спазване на нормите за допустими емисии на обекти големи точкови източници са обработени 8 месечни доклада с резултати от собствени непрекъснати измервания;
-                      извършени са 10 проверки по изпълнение на Годишния план за контролната дейност;
-                      извършена е 1 проверка по чл. 69б от ЗООС за промяна на наложени текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух над нормите за допустими емисии на «ДРУЖБА Стъкларски Заводи» АД, площадка Пловдив.
През отчетния период по постъпили жалби и сигнали на «Зелен телефон» на РИОСВ - Пловдив е извършена 1 проверка.
Предприети административно-наказателни мерки:
През отчетния период е съставен 1 АУАН и са наложени 3 имуществени санкции:
 • АУАН № 110/11.11.2014 г. на «Шнайдер Електрик България» ЕООД, с. Радиново за не провеждане на измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух за период по-голям от две последователни календарни години в нарушение на ЗЧАВ;
 • Наложена е имуществена санкция на «АИБО-С» ЕООД за това, че операторът не е извършил предвиденото в ЗЧАВ уведомление, свързано с промяна на оператора на инсталация за производство на дървени въглища с НП № 107/12.11.2014 г. в размер на 200 лв.;
 • Наложена е имуществена санкция на «НИКАС» ООД за това че не е извършена оценка за безопасно съхранение на опасни химични вещества в обекта с НП № 109/20.11.2014 г. в размер на 1000 лв.
 • Наложена е имуществена санкция на «Ем Джей Дериз» ЕООД за това , че операторът не е извършил предвиденото в ЗЧАВ уведомление за извършена промяна в използваните съоръжения с НП № 111/20.11.2014 г. в размер на 500 лв.
На основание изискванията на чл. 69 от ЗООС:
 • е спряна временно текущата санкция, наложена на «ЙОКА» ЕООД с НП № С-И-79/10.12.2012 г., поради временно спиране на съоръжението.
 
ІІ. Води
През месец ноември 2014 год. дейността на направление «Води» е свързана основно с изпълнение на Заповед № РД -821/ 2012 год. на Министъра на околната среда и водите:
По т. 1 - въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система
По т. 6 – извършва проверка и пробонабиране съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив, на обекти включени в утвърден от МОСВ списък с обекти подлежащи на задължителен контрол през 2014 год., както и на обекти включени в плана за контролната дейност на РИОСВ- Пловдив.
През месеца експерт от направлението е участвал в 1 комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда на основание заповед на Директора на РИОСВ - Пловдив. Взето е участие при извършване на проверки по Условие 10 в комплексното разрешително на 3 обекта.
През текущия период експерт от направлението е участвал в две държавно- приемателни комисии на обекти: Помпена станция за технологично водоснабдяване от сондажен кладенец за централен склад «Кауфланд България ЕООД енд КО» КД с. Стряма община Раковски и «ГПСОВ гр. Раковски» - гр. Раковски.
През отчитания период са извършени две проверки по сигнал получен на Зеления телефон на РИОСВ-Пловдив, за замърсяване на река Пясъчник в резултат на миене на двигатели в района на моста на реката на Рогошко шосе, в район «Северен», гр. Пловдив.
През отчитания период са дадени общо 3 предписания на 2 обекта. Едно от предписанията е изпълнено, другите две предстои да бъдат проверени.
Предприети административно-наказателни мерки:
През отчитания период е съставен 1 бр. АУАН на «ЧЕСТ 2007» ЕООД, , по Закона за водите и 1 бр. Наказателно постановление на «Мони МГ» ООД в размер на 1000 лв.
 
III. Биоразнообразие и защитени територии
През ноември са извършени 4 броя планови проверки, свързани с осъществяване контрол по Закона за лечебните растения - на Община Садово във връзка с издаваните позволителни за ползване на лечебни растения и на три билкозаготвителни пункта в Първомай, Пловдив и с. Руен. При извършените проверки не са установени нарушения на Закона за лечебните растения. 
- Във връзка с нанесени щети от кафява мечка в гр. Карлово, по Заповед на Директора на ТП «ДГС Карлово» експерти от направлението са взели участие в извършване на 1 бр. проверка, в резултат на която е съставен междуведомствен протокол за нанесени щети и преписката е изпратена в МОСВ за определяне и изплащане на обезщетения за нанесени щети от кафява мечка. 
- През отчетния период, експерти от направлението са участвали в 3 бр. ДПК – 2 бр. за обекти в община Стамболийски и на СМР дейностите по проекта на РИОСВ – Пловдив, финансиран от ОПОС - «Възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони «Трилистник» (BG 0000289), «Градинска гора» (BG 0000255) и защитена местност «Находище на блатно кокиче» с. Градина».
- Експерт от направлението е взел участие в една комисия за обявяване на паметник на културата в Община Хисар по заповед на МК.
- Извършена е и проверка на обекти по програма «Чиста околна среда» – 2 бр. детски градини в Община Калояново.
- През м. ноември са извършени 7 бр. проверки във връзка с постъпили сигнали по «зелен телефон» на РИОСВ-Пловдив:
- извършени са 3 бр. проверки свързани с улавяне, притежаване и предлагане за продажба на диви пойни птици – в района на «Руски пазар» – Пловдив и в района на ул. «Бъндерица», гр. Пловдив, където се извършва улавяне и затваряне в клетки на птиците. При извършените проверки са съставени 3 бр. АУАН за установеното притежаване и предлагане за продажба на диви пойни птици.
- извършени са 2 бр. проверки по сигнали за обяви за предлагане за продажба в интернет на защитени птици в гр. Първомай и гр. Пловдив. С цел издирване и установяване самоличността на лицата, публикували обявите, сигналите са изпратени в Районна прокуратура – Пловдив.
 - извършен е една проверка по сигнал за незаконно изземване на инертни материали в границите на ЗМ «Нощувка на малък корморан - Пловдив», при която не е констатирано изземване на инертни материали.
- извършена е една проверка по сигнал за влошено състояние на ЗМ «Мъртвицата», при която са дадени предписания на стопанисващата организация – ТП «ДГС Асеновград» за почистване на падналата дървесна маса във водата, както и на опасните тополи в ивицата край водната площ и да се поднови маркировката на границите на ЗМ, както и да се актуализира текста на информационната табела.
Във връзка с една от основните дейности на направлението - извършване на преценки за вероятната степен на отрицателно въздействие на всички постъпили в РИОСВ – Пловдив инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху предмета и целите на опазване на защитените зони, през месец септември са издадени 53 бр. становища, 20 бр. преценки по съвместни процедури с направление ОВОС и ЕО и 4 бр. решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони.
 
ІV. Управление на отпадъците и опазване на почвите
Акцент са проверки по плана на направлението за 2014 г., проверки по спазване на разпоредбите на ЗУО и проверки по сигнали, получени на «Зеления телефон» и по постъпили в инспекцията жалби и др.
През отчетния период в отдела са извършени 71 бр. проверки. Дадени са 34 бр. предписания, 4 броя са изпълнените предписания, останалите са в текущ срок.
 
Извършени са 41 бр. планови проверки и 30 броя извънредни проверки.
От общия брой 30  извънредни проверки:
·         5 броя са извънредните проверки на фирми, подали заявления в РИОСВ гр. Пловдив;
·         3 броя са проверките по сигнал на «Зелен телефон» и подадени жалби в РИОСВ - Пловдив.
·         16 броя са извършени проверки по чл.119 от ЗУО и спазване разпоредбите на ЗУО;
·         4 броя проверки за последващ контрол на издадени предписания;
·         1 брой участия в ДПК;
·         1 брой проверка по Заповед на МОСВ.
Утвърдени са 175 броя работни листове за класификация на 28 броя площадки на фирми.
Издадени са 7 броя решения за издаване на разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци.
11 броя решения за издаване на регистрационни документи за извършване на дейности по третиране на отпадъци и за събиране и транспортиране на отпадъци, в това число 1 брой за прекратяване.
        Издадени са предписания за представяне на документи – работни листове за класификация на отпадъци, отчетни книги, договори с ЮЛ, на които се предават отпадъците, месечни справки декларации, вътрешнофирмени спецификации и др., организиране и обозначаване на места за разделно събиране и временно съхранение на отпадъци.
Предприети административно-наказателни мерки:
        През отчетния период са съставени 3 бр. АУАН и не са издадени наказателни постановления.
1.    АУАН №117 от 19.11.2014 г. на «Матака» ЕООД, за липса на работни листове съгласно чл. 135, ал. 2,т. 1 от ЗУО /Закон за управление на отпадъците/ във връзка с чл.4, ал.21 от Наредба 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.
2.     АУАН № 111 от 11.11.2014 г. на «Хелиос» ООД, , за липса на работни листове съгласно чл. 135, ал. 2, т. 1 от ЗУО /Закон за управление на отпадъците/ във връзка с чл.4, ал.2, т. 1 от Наредба 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.
 1. АУАН № 118 от 19.11.2014 г.  На Кристиян Борисов Новаков за това, че изхвърля отпадъци на неразрешени за това места.
 
V. Вредни физични фактори
През месец ноември 2014г., дейността по фактор шум е следната:
Извършени са общо 7 броя проверки, от които;
 • 2 бр. контролни измервания шум по плана за 2014г. в Цех за дървообработка, Денис-89-С ЕООД, с. Ново село, общ. Стамболийски и в млекопреработвателно предприятие на СД «Костови и Сие ЕМК», гр. Съединение При проведените измервания не са констатирани наднормени нива на шум в околната среда.
 • Взето е участие в 3 бр. проверки на условие 12 от издадени комплексни разрешителни.
 • Взето е участие в два броя ДПК за строеж.
 
Превантивна дейност
VI. Комплексни разрешителни:
През месец ноември 2014 г. са извършени 3 бр. проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни по изпълнение на условията и сроковете поставени в тях, както следва:
1. Проверка на ЕТ «Ангелов-Иван Ангелов», гр.Пещера, площадка с.Цалапица – Инсталация за интензивно отглеждане на птици, във връзка с изпълнение на условия и срокове в КР №459-Н0/2013г.;
2. Проверка на «Монди Стамболийски» ЕАД, гр.Стамболийски – Инсталация за производство на хартия, във връзка с изпълнение на условия и срокове в КР №123-Н1/2009г.;
3. Проверка на «ИПО» ООД, гр. София, площадка гр. Карлово -Инсталация за топене, включително леене на черни и цветни метали, във връзка с изпълнение на условия и срокове в КР №489-Н0/2014г.
За отчетния период няма съставени Актове за установяване на административно нарушение.
Няма издадени Наказателни постановления.
 
VII. ОВОС и ЕО
През месец ноември експертите от направлението са издали: 13 броя Решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, 1 брой Решение за прекратяване на процедура по ОВОС, 2 броя Решения за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО.
Експертите от направлението са взели участие в 3 броя ЕСУТ и 9 броя проверки във връзка с приемане на обекти по проекти на национална кампания «Чиста Околна Среда», финансирани от ПУДООС на територията на Пловдивска Област.
Няма предприети административно- наказателни мерки.
 
VІII. Екологична отговорност
През отчетния период са извършени общо 19 проверки по ЗОПОЕЩ. При тях се следи за наличие на собствена оценка за заплаха от екологични щети и причинени такива и за включването в Публичния регистър на операторите, извършващи дейности по Приложение 1 на ЗОПОЕЩ.  
От извършените проверки, 13 броя са проведени чрез изпращане на чек-листове, за някои оператори предстои предоставяне на изисканата информация.
Предприети административно-наказателни мерки:
През отчетния период е съставен акт за установяване на административно нарушение на «СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА» ООД за това, че не е предоставена в срок поискана от контролен орган информация, свързана с изпълнението на задълженията на дружеството по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
 
Резултати от контролната дейност:
 
АУАН:
На «Шнайдер електрик България» ЕООД за това, че не е предоставяло на РИОСВ-Пловдив резултатите си от собствените периодични измервания на изпусканите в атмосферния въздух вредности за период по-голям от две последователни календарни години;
На «Хелиос» ООД за това, че не е извършило класификация на отпадъците формирани от дейността на дружеството;
На Васко Величков Величков за това, че предлага за продажба защитени пойни птици;
На Наско Стоянов Недялков за това, че притежава защитени пойни птици;
На Ангел Георгиев Костадинов за това, че предлага за продажба защитени пойни птици;
На «Чест 2007» ЕООД за това, че зауства отпадъчни води във воден обект без Разрешително за ползване на воден обект.
На «Си Ен Джи Марица» ООД, за това, че не е предоставена в срок поискана от контролен орган информация свързана с изпълнението на задълженията на дружеството по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
На «Матака» ЕООД за това, че не води отчетност на формираните от дейността на дружеството отпадъци;
На Кристиян Борисов Новаков за това, че изхвърля отпадъци на неразрешени за това места.
 
Наказателни постановления:
 1. Наказателно постановление срещу «Аибо-С» ЕООД, за това, че не е извършено уведомяване на РИОСВ при промяна на оператора в производствена дейност на площадка за производство на дървени въглища. Наложена имуществена санкция в размер на 200 лв;
 2. Наказателно постановление срещу «Еуроспед» ЕООД, за това, че не са предприети всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии. Наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.;
 3. Наказателно постановление срещу «Никас» ООД за това, че не е извършена от страна на оператора оценка за безопасното съхранение на опасните химически вещества и смеси. Наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
 4. Наказателно постановление срещу «Мони МГ» ООД за това, че зауства отпадъчни води във воден обект, като не се спазват индивидуалните емисионни ограничения, зададени в Разрешително. Наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
 5. Наказателно постановление срещу «Ем Джей Дериз» ЕООД, гр. София, за това, че не е уведомило РИОСВ-Пловдив за извършено преустройство на котелна централа. Наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.
 
Наказателни постановления по чл. 69 от ЗООС – няма