Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м. октомври 2014 г.

                       ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
проверени обекти
извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
93 101 4 1 0 10 98000 3 1713,23 22105,60 0

 

През месец октомври експертите на РИОСВ - Пловдив са извършили 101 проверки на 93 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени 36 предписания. През месеца са съставени 4 акта, 1 от които за неизпълнено предписание, издадени са 10 НП на стойност 98 000 лв. По реда на чл. 69 от ЗООС  са издадени три наказателни постановления с наложени текущи месечни санкции на обща стойност 1 713,23 лв./м.
Постъпилите през отчетния период суми от наложени санкции, в т.ч. за предходни месеци, са 22 105,60 лв.
 
Акценти в контролната дейност на РИОСВ - Пловдив през октомври 2014 г.:
- Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
- Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
- Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
- Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
 
Комплексни проверки по плана на РИОСВ - Пловдив:
 
- ГПСОВ – Сопот – канализационна система на Община Сопот – по компонент «води» и фактор «отпадъци». Дадено е едно предписание - да се изготвят и входират в деловодството на РИОСВ - Пловдив работни листове, съгласно Приложение № 5 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците за генерираните от дейността ПОО.
- ГПСОВ – Хисаря – канализационна система на Община Хисаря – по компонент «води» и фактор «отпадъци». Дадени са три предписания: да се представят в деловодството на РИОСВ - Пловдив, утвърдени от директора на РИОСВ работни листове, съгласно  Приложение  №5 от Наредба № 2 или стара Наредба № 3/2004г., Приложение № 6 за класификация на отпадъците; да се представят в деловодствoто на РИОСВ - Пловдив договори с фирми за предаването на генерираните от дейността ПОО; да се представи копие от платежен документ за заплатена такса за заустване за 2013г., съгласно срока в РЗ.
- ЕТ «Милко Пенишев», Пловдив – цех за преработка на пластмаса в с. Стряма – по компонент «води» и фактор «отпадъци». Дадено е едно предписание - да се изготвят и представят за заверка в РИОСВ - Пловдив отчетни книги по Приложения №1 и № 4.
- «Мексон» ООД, Пловдив - по фактори «отпадъци», ОХВ и ЕО. Дадени са 4 предписания: да се актуализират ИЛБ и РИОСВ - Пловдив да бъде писмено уведомена, като се приложат в електронен формат; да се изготвят и поставят на подходящо място в работните помещения информация, свързана с опасността на използваните продукти и мерките за безопасност; да се изготви и представи пред РИОСВ-Пловдив оценка за безопасно съхранение на ОХВ по указания за извършване и съгласно приет формат, утвърден със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите; да се изготвят и поставят в складовете указателни табели, съдържащи информация за опасността на съхраняваните вещества и смеси и мерките за безопасност.
- «Полидей-2» ООД, с. Домлян, Община Карлово - по компонент «води» и фактор «отпадъци». Няма дадени предписания.
- «ТЕД-БЕД» ЕАД, Пловдив – предприятие за производство на матраци; площадка 2 – Голямоконарско шосе - по компонент «води» и фактори «отпадъци» и «химикали». Дадено е едно предписание - да се направи проучване за възможността използваните пречиствателни съоръжения да бъдат конструктивно изменени с цел осигуряване измерване на прахови емисии и да се уведоми писмено РИОСВ - Пловдив.
- «Хисар-Милениум» ООД, с. Старо Железаре - по фактор «отпадъци» и ЕО. Дадени са 2 предписания: да се води отчетност, съгласно изискванията на Наредба №1 за отчетността; да се изготви и представи в РИОСВ - Пловдив собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за случаи на причинени екологични щети
- «Шнайдер Електрик», София – предприятие за асемблиране на ел. продукти с ниско напрежение в землището на с. Бенковски - по компонент «води», «въздух» и фактор «отпадъци» и ОХВ. Дадено е едно предписание - да се представят пред РИОСВ - Пловдив резултати от проведени собствени периодични измервания на технологичните и горивни източници в обекта, с доклад по чл. 39, ал. 2 от Наредба № 6/99 г.
- «Щека Електроник България» ООД, Съединение - по компонент «води» и фактори «отпадъци» и ЕО. Няма дадени предписания.
 
През месеца са извършени 4 съвместни проверки.
 
Компоненти на околната среда и фактори на въздействие:
І. Въздух и ОХВ:
Акценти в контролната дейност по компонент «въздух» – ЕК, ОРВ и ЛОС и направление ОХВ през октомври са: изпълнение на Годишния план за контролната дейност в направленията; проверки по жалби и сигнали; съгласуване на резултати от проведени собствени непрекъснати измервания на вредностите, изпускани в атмосферата; участие в комисии за държавно приемане на обекти; проверки по изпълнение на условия в издадено комплексно разрешително за дейности, попадащи в Приложение № 4 към ЗООС, съгласно график, утвърден от Министъра на околната среда и водите; проверки във връзка с писмо на МОСВ, свързано с контрол на оператори с извършена регистрация на междинни продукти, съгласно Регламент /ЕО/ 1907/2006 REACH, по спазване изискванията на законодателството; проверки в обекти с издадени разрешително по чл. 104 от ЗООС по изпълнение на поставените условия и мерките, предвидени в ДППГА, съгласно утвърдения от МОСВ график; обобщаване на информация до МОСВ, свързана с влизаща забрана от 01.01.2015 г. за използване на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди; изготвени са 2 доклада за състоянието на атмосферния въздух в «Агломерация Пловдив» по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5 и Озон за «летен период», на основание Заповед № РД-66/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.
Извършена контролна дейност:
През месец октомври по компонент «въздух» и направление ОХВ, ОРВ и ЛОС са проверени 18 обекта, при което са дадени 6 предписания.
-                      за контрол по спазване на нормите за допустими емисии на обекти големи точкови източници са обработени 8 месечни доклада с резултати от собствени непрекъснати измервания;
-                      извършени са 10 проверки по изпълнение на Годишния план за контролната дейност;
-                      извършена е 1 проверка по чл. 69б от ЗООС за промяна на наложени текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух над нормите за допустими емисии на «ДРУЖБА Стъкларски Заводи» АД, площадка Пловдив.
През отчетния период по постъпили жалби и сигнали на «Зелен телефон» на РИОСВ - Пловдив е извършена 1 проверка.
Предприети административно-наказателни мерки:
На основание изискванията на чл. 69 от ЗООС е извършена промяна на 3 текущи санкции:
·                    Изготвени са три предложения за промяна на наложени текущи санкции на «ДРУЖБА Стъкларски Заводи» АД, площадка Пловдив, за замърсяване на атмосферния въздух с азотни оксиди от дейността на трите ванни пещи в обекта. Пуснати са съответно заповеди с № № С-И-78-1/27.10.2014г. и С-И-43-4/28.10.2014г. г. за намаляване на текущите санкции и НП № С-И-106/29.10.2014 г. за увеличение на наложената текуща санкция.
През месеца не са съставяни АУАН.
 
ІІ. Води
През октомври дейността на направление «Води» е свързана основно с изпълнение на Заповедта на Министъра на околната среда и водите № РД - 821/2012 г. за въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система, за извършване на проверка и пробонабиране, съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив, на обекти, подлежащи на задължителен контрол през 2014 г., както и на обекти, включени в плана за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив.
През месеца експерт от направлението е участвал в комплексни провери по компоненти и фактори на околната среда на основание заповеди на Директора на РИОСВ - Пловдив, на две е бил водещ. Взето е участие при извършване на проверки по Условие 10 на 2 обекта.
През текущия период експерт от направлението е участвал в две държавно- приемателни комисии на обекти: «Жилищен комплекс с три броя магазини за промишлени стоки» в ЖК «Тракия» - Пловдив и «Водопровод за минерална вода в село Старосел» на «Балкантабако» ООД.
През отчитания период e извършена една проверка по сигнал, получен на „Зеления телефон“ на РИОСВ - Пловдив. По нея са дадени две предписания.
Предприети административно-наказателни мерки:
През отчитания период е съставен Акт за установяване на административно нарушение на «Братя Къртеви» ООД, по Закона за водите и едно наказателно постановление на «Виена Реал Естейт» ЕООД в размер на 2000 лв.
Поради намаление на замърсяването на водоприемника е издадена Заповед за намаляване на текуща санкция на «Галус 2004» ЕООД от 4667,54 лв./мес. на 3115,22 лв./мес., считано от 26.08.2014г.
На «ТЕР-М» ЕООД експертите са издали Заповед за спиране на текущата санкция, поради спиране на замърсяването на водоприемника (отпадъчните води, формирани от обекта, се пречистват в новоизградена пречиствателна станция), считано от 28.08.2014 г.
 
III. Биоразнообразие и защитени територии
През октомври са извършени проверки на 11 вековни дървета, 4 от които се намират в землището на с. Чехларе, едно в село Червен, три в Куртово Конаре и три в с. Дълбок извор. 
Извършена е една проверка на резерват «Червената стена» в землището на село Добростан, 2 проверки на защитени местности: «Сечената кория» - с. Чехларе, «Марциганица» - с. Добростан и «Усойката» – с. Добростан. Проверки са извършени и на 4 защитени зони – «Река Чая» в землището на Асеновград, кв. Горни и Долни Воден, ЗЗ «Добростан“ - с. Добростан, както и ЗЗ «Бесапарски ридове» и ЗЗ «Бесапарски възвишения», намиращи се в с. Куртово Конаре. Не са установени нарушения.
Извършена е 1 проверка на община Калояново във връзка с издадени позволителни за ползване на лечебни растения по Закона за лечебните растения, 2 проверки на билкозаготвителни пункта. Не са констатирани нарушения.
През изминалия период представител на РИОСВ – Пловдив участва в 2 комисии за оценка за щети, нанесени от кафява мечка в Община Карлово. С цел предотвратяването им чрез МОСВ са предоставени 2 електропастира на най-ощетения пчелар.
Представител на РИОСВ – Пловдив взе участие в комисия за почистване на коритото на река Стряма в землището на с. Богдан, Община Карлово.
Във връзка с жалба N: ЖСМ-02/30.09.2014 на 9.10.2014г. относно незаконно изсичане на хвойни в землището на с. Добростан също е извършена проверка. При нея не се констатираха нарушения. 
Представител на направлението е участвал в една държавно-приемателна комисия. 
Във връзка с една от основните дейности на направлението - извършване на преценки за вероятната степен на отрицателно въздействие на всички постъпили в РИОСВ – Пловдив инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху предмета и целите на опазване на защитените зони, през месец октомври са издадени 58 становища, 20 преценки по съвместни процедури с направление ОВОС и ЕО и 3 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони.
ІV. Управление на отпадъците и опазване на почвите
Акцент са проверки по плана на направлението за 2014 г., съвместни проверки с органите на МВР на оператори, извършващи дейности с отпадъци от ЧЦМ, проверки по спазване на разпоредбите на ЗУО и проверки по сигнали, получени на «Зеления телефон» и по постъпили в инспекцията жалби.
Извършени са 14 планови проверки. 9 от тях са комплексни, а 5 са по плана на отдел «УООП» за 2014 г. Взето е участие в 22 извънредни проверки:
·                     4 са извънредните проверки на фирми по подали заявления за изменение и допълнение на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци;
·                     По сигнал на „Зелен телефон» е извършена проверка и е издадено предписание на «Хелиос» ООД, с. Куртово Конаре. Експерт от отдела е констатирал липса на документи във връзка със ЗУО, на работни листове по Наредба 2 за класификация на отпадъците, както и на отчетни книги, съгласно Наредба No1. На място не са констатирани места и съдове за съхранение на отпадъците. На фирмата е изпратена покана за съставяне на акт за административно нарушение за липса на документи.
·                     5 са извършените проверки по чл. 119 от ЗУО и спазване разпоредбите на ЗУО;
·                     4 проверки са по последващ контрол на издадени предписания;
·                     8 са участията на експерти от отдела в ДПК.
Утвърдени са 145 работни листове за класификация на 25площадки на фирми.
Издадени са 5 решения за издаване на разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци, едно от които е за прекратяване.
8 са решенията за издаване на регистрационни документи за извършване на дейности по третиране на отпадъци и за събиране и транспортиране на отпадъци.
 Издадени са предписания за представяне на документи – работни листове за класификация на отпадъци, отчетни книги, договори с юридически лица, на които се предават отпадъците, месечни справки-декларации, вътрешнофирмени спецификации и др., организиране и обозначаване на места за разделно събиране и временно съхранение на отпадъци.
Предприети административно-наказателни мерки:
През октомври е съставен 1 АУАН и са издадени 9 наказателни постановления на обща стойност 96 000 лв.
Акт за установено административно нарушение е съставен на «Булгар конф» АД, Пловдив по чл.149, ал.2 от ЗУО за «продуктови такси».
Издадени са 9 наказателни постановления на обща стойност 96 000 лева. На Община Карлово са съставени 2 наказателни постановления в размер на 60 000 лева във връзка с невнесени отчисления на депото за битови отпадъци за януари и февруари 2014г. За неизпълнение на предписание са издадени наказателни постановления на «Клептер България» ЕООД, Първомай и на «Интекс 99» ЕООД, Раковски с наложени имуществени санкции в размер на 5 000 лева всяка. Издаденото наказателно постановление на «Суперсплав трейд» ООД, Пловдив е за липса на документ за третиране на отпадъци, когато такъв се изисква, като е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева. На «Аладин фуудс» ЕООД, Пловдив е съставено наказателно постановление за неизвършена класификация на отпадъците, образувани в резултат от дейността му, с наложена глоба в размер на 7 000 лв. за това, че не е сключен договор, с който се гарантира събирането и предаването на излезли от употреба гуми, на «Ренесанс-2003» е наложена имуществена санкция на стойност 3 000 лв. Поради липса на отчетност на формираните от дейността на фирмата отпадъци, на ЕТ «Здравко Георгиев» е наложена глоба от 2000 лв.
 
V. Вредни физични фактори
През месец октомври 2014г, дейността по фактор шум е следната:
Извършени са общо 5 проверки на 5 обекти, от които:
·                    1 контролно измерване по плана за 2014г. в Цех за дървообработка, с. Калековец на ЕТ «Махагон Стоян и Син-Стоян Кънчев и син». При проведените измервания не са констатирани наднормени нива на шум.
·                    Участие в 3 проверки на условие 12 от издадени комплексни разрешителни на Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци – І етап на Община Асеновград и др. общини, «Юпитер 05» ООД, Пловдив - площадка ЗГП и "ИНСА ОЙЛ» ООД, с. Белозем
·                    Съставен е един АУАН на «Аеркок» ООД, площадка с. Трилистник, «Птицеферма за кокошки носачки» за неизпълнено предписание.
·                    Участие в една ДПК за строеж.
 
Превантивна дейност
VI. Комплексни разрешителни:
През месец октомври 2014 г. са извършени проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни по изпълнение на условията и сроковете, поставени в тях, както следва:
1. «Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци – I ви етап» на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки във връзка с изпълнение на условия и срокове в КР № 451-Н0/2013г. на Община Асеновград;
2. «Юпитер 05» ООД - Пловдив във връзка с изпълнение на условия и срокове в КР № 412-Н0/2011г.;
3. «ИНСА ОЙЛ» ООД - Раковски, площадка в с. Белозем, във връзка с изпълнение на условия и срокове в КР №73-Н2/2013г.
Извършени са 2 броя проверки във връзка с връчване на АУАН:
1. На «Стомар инвест» АД - Пловдив, площадка Свинеферма, с. Белозем за извършване на производствена дейност без издадено комплексно разрешително;
2. На Община Карлово, площадка „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря» за неизпълнение на условия, поставени в КР No347-Н0/2008г.
За отчетния период няма съставени Актове за установяване на административно нарушение за неизпълнени условия в комплексни разрешителни.
Няма издадени Наказателни постановления.
 
VII. ОВОС и ЕО
През месец октомври експертите от направлението са издали едно решение по ОВОС за ИП «Изграждане на кариера за добив на варовици в концесионна площ «Кашка»в землището на с. Болярино, Община Раковски, с възложител «Ас-Стоун» ООД. Издадени са 15 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, 3 решения за прекратяване на процедура по ОВОС и едно за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО.
Експертите от направлението са взели участие в една ДПК; проверка по сигнал, подаден на «Зелен телефон» на РИОСВ – Пловдив; проверка на ИП по чл.7,ал.2,т.1 от Нар. ОВОС на «Артистико» ООД и 2 броя ЕСУТ на територията на Пловдивска област.
Предприети административно-наказателни мерки:
Съставен е един АУАН на «ТО И КО ПАРТС» ЕООД във връзка с неизпълнение на разпоредбите на чл. 95 от ЗООС.
 
II. Екологична отговорност
През отчетния период бяха извършени общо 13 проверки по ЗОПОЕЩ. При тях се следи за наличие на собствена оценка за заплаха от екологични щети и причинени такива и за включването в Публичния регистър на операторите, извършващи дейности по Приложение 1 на ЗОПОЕЩ.  
От извършените общо 13 проверки, 6 са проведени чрез изпращане на чек-листове, като предстои предоставяне на изисканата информация.
 
Резултати от контролната дейност:
През периода са съставени 4акта, издадени са 10 НП на стойност 98000 лв., 3 наказателни постановления по чл. 69 от ЗООС на стойност 1713.23 лв./мес.
 
АУАН:
На «Аеркок» ООД за това, че не е изпълнило дадено задължително предписание;
На «То и Ко Партс» ЕООД за това, че в имота, предмет на инвестиционно предложение, се осъществява дейност по събиране и разкомплектоване на ИУМПС, с което възложителят не е изпълнил задължението си да уведоми РИОСВ на най-ранен етап за своето инвестиционно намерение;
На «Братя Къртеви» ООД за това, че зауства отпадъчни води във воден обект като превишава индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за ползване на воден обект;
На «Булгарконф» АД, за това, че не е заплащана продуктова такса за опаковките, пускани на пазара.
 
Наказателни постановления:
1.            Наказателно постановление срещу «Ренесанс-2003» ЕООД за това, че не е сключен договор, с който да се гарантира събирането и предаването на излезли от употреба гуми за оползотворяване. Наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.;
2.            Наказателно постановление срещу «Аладин фуудс» ООД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците, формирани от дейността на дружеството. Наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.;
3.            Наказателно постановление срещу ЕТ «Здравко Георгиев», за това, че не води отчетност на формираните от дейността на дружеството отпадъци. Наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
4.            Наказателно постановление срещу Община Карлово, за това, че не са направени две поредни месечни отчисления (за м.януари и м.февруари) по чл.64 от ЗУО. Наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв.
5.            Наказателно постановление срещу Община Карлово, за това, че не са направени две поредни месечни отчисления (за м. януари и м. февруари) по чл.60 от ЗУО. Наложена имуществена санкция в размер на 30000 лв.
6.            Наказателно постановление срещу «Балкан Стар Ритейл» ЕООД за това, че зауства отпадъчни води във воден обект без Разрешително за ползване на воден обект. Наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
7.            Наказателно постановление срещу «Екселеро» ЕООД за това, че извършва дейност по третиране на отпадъци без необходимия регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците. Наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.
8.            Наказателно постановление срещу «Клептер България» ЕООД, гр. Първомай за това, че не е изпълнило задължително предписание, дадено от контролните органи. Наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.
9.            Наказателно постановление срещу «Интекс 99» ЕООД, гр. Раковски, за това, че не е изпълнило задължително предписание, дадено от контролните органи. Наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.
10.          Наказателно постановление срещу «Суперсплав Трейд» ООД, за това, че извършва дейности по третиране на отпадъци без да притежава комплексно разрешително, издадено по реда на ЗУО. Наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.
 
Наказателни постановления по чл. 69 от ЗООС:
Наказателно постановление срещу «Дружба Стъкларски заводи» АД, гр. София, за изпускани в атмосферния въздух на димни газове, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни норми. Наложена текуща месечна 761.23 лв./мес.
Наказателно постановление срещу «СКФ Берингс България» ЕАД, за превишаване на индивидуални емисионни ограничения при заустване на отпадъчни води във воден обект. Наложена текуща месечна 307 лв./мес.
Наказателно постановление срещу «ВМЗ» АД, гр. Сопот, за превишаване на индивидуални емисионни ограничения при заустване на отпадъчни води във воден обект. Наложена текуща месечна 645 лв./мес.