Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м. септември 2014 г.

                       ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
проверени обекти
извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
96 103 8  1 0 3 13000 0 0 65479,56
 0

 

През месец септември експертите на РИОСВ - Пловдив са извършили 103 проверки на 96 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени  28 предписания. През месеца са съставени 8 акта, един от които за неизпълнени предписания, издадени са 3 НП на стойност 13 000 лв.
Постъпилите през отчетния период суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци, са 65479,56 лв.
 
 Акценти в контролната дейност на РИОСВ - Пловдив през м. септември 2014 г.
- Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
- Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
- Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
- Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
 
Комплексни проверки по плана на РИОСВ - Пловдив:
 
-      Адела ООД, Фабрика за консервиране на плодове и зеленчуци - с. Ново село - по компоненти въздух, води, фактор отпадъци и химикали. Няма направени предписания.
-      Идеал Продукт ООД, гр.Перущица – цех за производство на консерви - по компонент въздух и фактор отпадъци. Дадено е предписание да се представи пред РИОСВ-Пловдив: утвърдени от директора работни листове, договори за предаването на отпадъците, отчетни книги.
-      Йока ЕООД с. Куртово Конаре - консервна фабрика - по компоненти въздух, води и фактор отпадъци. Дадени са 2 предписания: Да се представят в РИОСВ - Пловдив отчетни книги по Наредба 1/2014г. за отпадъците, формирани от дейността; Да се организират места и съдове, обезпечаващи разделното събиране и временно съхранение на отпадъците, формирани при дейността.
-      Мони МГ ООД, Пловдив, ул. Шумен №2 – предприятие за индустриална екипировка и галванично покритие - по компонент води, фактор отпадъци и екологична отговорност. Дадени са 2 предписания: Да се представи в РИОСВ-Пловдив договор с "В и К" ЕООД Пловдив за заустване на ОВ, формирани от обекта; Резултатите от проведените СПИ на 08.07.2014 да се докладват пред РИОСВ-Пловдив под формата на доклад, изготвен съгласно изискванията на чл.30, ал.1 и 2 от Наредба №54/2011.
-      Си Ен Джи Марица ООД гр. София , Компресорна станция, метан станция и кафе с.Граф Игнатиево - по компонент води, фактор отпадъци и екологична отговорност. Дадени са 3 предписания - Да се уведоми РИОСВ-Пловдив преди 3 дни започване на дейността; Да се изпрати в МОСВ информация за включване в публичния регистър на операторите, извършващи дейности по приложение №1 на ЗОПОЕЩ/2008, съгласно изискванията на чл.4 от Наредбата за публичния регистър; Операторът да изготви собствена оценка за НЗ от ЕЩ и на случаи на причинени ЕЩ със съдържание, съгласно приложение №1 на Наредба №1 от 2008.Определените превантивни оздравителни мерки да бъдат остойностени и оценката да се представи в РИОСВ-Пловдив.
-      Тед - Бед ЕАД гр. Пловдив, площадка 1- Голямоконарско шосе - предприятие за производство на матраци в с. Царацово - по компоненти води, фактор отпадъци и химикали. Дадено е предписание да се представи пред РИОСВ-Пловдив: досиета на климатичната система, информационни листи за безопасност на използваните антистатин и лепила, както и годишното количество.
През месеца са извършени 9 съвместни проверки.
 
Компоненти на околната среда и фактори на въздействие:
І. Въздух и ОХВ:
Акценти в контролната дейност по компонент „Въздух“ – ЕК, ОРВ и ЛОС и направление ОХВ през месеца са: изпълнение на Годишния план за контролната дейност в направленията; проверки по жалби и сигнали; съгласуване на резултати от проведени собствени непрекъснати измервания на вредностите, изпускани в атмосферата; проверки по изпълнение на условия в издадено комплексно разрешително за дейности попадащи в приложение № 4 към ЗООС, съгласно график, утвърден от Министъра на околната среда; проверки във връзка с писмо на МОСВ, свързано с контрол на производители и вносители на дървени въглища с извършена предварителна регистрация по Регламент /ЕО/ 1907/2006 REACH, по спазване изискванията на законодателството; Проверки в обекти с издадени разрешително по чл. 104 от ЗООС по изпълнение на поставените условия и мерките предвидени в ДППГА.
През месеца, за контрол по спазване на нормите за допустими емисии на обекти с големи точкови източници, са обработени 8 месечни доклада с резултати от  собствени непрекъснати измервания, извършена е проверка по чл. 69 б от ЗООС за възобновяване на наложена текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух над нормите за допустими емисии, извършени са 12 проверки по изпълнение на Годишния план за контролната дейност. Дадени 12 бр. предписания. През отчетния период по постъпили жалби и сигнали на „Зелен телефон“ на РИОСВ са извършени 4 проверки.
Предприети административно - наказателни мерки:
През отчетния период са съставени 2 бр. АУАН, както следва:
-      АУАН № 100/09.09.2014 г. на „Пелет Индъстри Груп“ ООД, с. Кръстевич – за изпускане на непречистени отпадъчни газове в атмосферния въздух;
-      АУАН № 101/10.09.2014 г. на „Карат Перфект“ ЕООД, с. Крислово - непровеждане на собствени периодични измервания на вредностите за период по-голям от две последователни календарни години, в нарушение на изискванията на ЗЧАВ.
Издадени са 2 бр. НП на обща стойност 12000 лв.
 
ІІ. Води
През септември дейността на направление „Води“ е свързана основно с изпълнение на Заповедта на Министъра на околната среда и водите за въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система, за извършване на проверка и пробонабиране, съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив, на обекти, подлежащи на задължителен контрол през 2014 год., както и на обекти, включени в плана за контролната дейност на РИОСВ- Пловдив.
През месеца експерти от направлението са участвали в 5 комплексни проверки по компоненти и фактори на ОС, извършени са 13 проверки по годишния план и имат участие в две проверки по условие 10 на обекти с издадени комплексни разрешителни. Дадено е 1 предпиание.
Предприети административно - наказателни мерки:
Съставени са 2 бр. АУАН на «АВИУС 2003» ЕООД и «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД. Издадено е 1 бр. НП – на „ИТД“ ЕООД, в размер на 1000 лв.
 
ІІІ. Биоразнообразие и защитени територии
През м. септември 2014 г. са извършени общо 24 бр. проверки от които:
17 броя планови проверки :
- Една проверка, свързана с осъществяване контрол по Закона за лечебните растения - на Община Карлово във връзка с издаваните позволителни за ползване на лечебни растения. При извършената проверка не се установиха нарушения на Закона за лечебните растения. 
         - Дванадесет броя са извършените проверки, свързани с осъществяване контрол по Закона за биологичното разнообразие: 1 бр. проверка на защитена зона „Оризища Цалапица”, при която не се установи нарушение на режима, определен със заповедта за обявяването й;; 11 бр. проверки на защитени вековни дървета в с. Белащица, с. Войсил и с. Бачково, при които не се установиха нарушения на заповедите им за обявяването.
         Четири проверки по ЗЗТ - 2 бр. проверки на резервати – поддържан резерват „Изгорялото гюне“ гр. Кричим и резерват „Червената стена“ с. Бачково;  Две проверки на защитени местности -  „Чинарите”, с. Белащица и „Клувията – дива вода“ с. Бачково, при които не се установи нарушение на Закона за защитените територии и на режима, определен със заповедта за обявяването им.
         Седем броя извън планови проверки:
         - Една проверка по сигнал за „частен зоокът” в двора строителен хипермаркет „Рила”, при която бе дадено предписание да се предприемат дейности по лицензиране на зоокъта, съгл. изискванията на чл. 62 от Закона за биологичното разнообразие и Наредба №1/2006 г.
         - Една проверка по писмо на Зелени Балкани - Стара Загора за опасност от унищожаване на постройки, представляващи местообитания на прилепи при ремонт на пътя Асеновград – Смолян, при която е дадено предписание на ТП ДГС Асеновград да не се извършват дейности в постройките.
 - Във връзка с нанесени щети от кафява мечка в гр. Калофер, по Заповед на Директора на ТП „ДГС Карлово” експерти от направлението участваха в извършване на 3 бр.проверки, в резултат на които са съставени междуведомствени протоколи за нанесени щети и преписките са изпратени в МОСВ за определяне и изплащане на обезщетения за нанесени щети   от кафява мечка. 
- През отчетния период експерти от направление участваха в   междуведомствена комисия по Заповед на Кмета на община Карлово за установяване състоянието на река Стряма с цел предотвратяване опасността от бедствия и аварии.
- Участие в ДПК по Заповед №РД-19-1297/08.09.2014 г. на Заместник началника на ДНСК гр. София.
         Във връзка с една от основните дейности на направлението - извършване на преценки за вероятната степен на отрицателно въздействие на всички постъпили в РИОСВ – Пловдив инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху предмета и целите на опазване на защитените зони, през месец септември са издадени 49 бр. становища, 10 бр. преценки по съвместни процедури с направление ОВОС и ЕО и 1 бр. решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони.
 
IV. Управление на отпадъците
Акцент са проверки по плана за 2014 г., съвместна проверка с представители на МОСВ, проверки за последващ контрол на издадени предписания, проверки по спазване на разпоредбите на ЗУО, извънредни проверки по подадени заявления и проверки по сигнали, получени на „Зеления телефон“ и по постъпили в инспекцията жалби.
Издадени са предписания за представяне на документи – работни листове за класификация на отпадъци, отчетни книги, договори с ЮЛ, на които се предават отпадъците, месечни справки декларации, вътрешнофирмени спецификации и др., организиране и обозначаване на места за разделно събиране и временно съхранение на отпадъци.
Утвърдени са 84 бр. работни листове за класификация и 21 броя площадки на фирми.
Издадени са 6 броя решения за издаване на разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци и 10 броя решения за издаване на регистрационни документи за извършване на дейности по третиране на отпадъци и за събиране и транспортиране на отпадъци.
Предприети административно - наказателни мерки:  
През отчетния период са съставени 3 акта - АУАН №99 от 03.09.2014 г. на „Пи джи ес карс“ ЕООД, гр.Пловдив по чл.135, ал.2, т.1 от ЗУО за липса на класификация на отпадъците; АУАН №103 от 16.09.2014 г. на Георги Димитров Геджов, с.Катуница, общ.Садово по чл.155, ал.1 от ЗУО изкупува ИУМПС без необходимия документ; АУАН №104 от 16.09.2014 г. на „Бяла река ВЕЦ“ ООД, гр.Пловдив по чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО; за липса на отчетност.
         Няма издадени наказателни постановления.
 
V. Вредни физични фактори.
През месеца  са извършени:
  • 2 бр. контролни измервания по плана за 2014г. в Цех за металообработка, с. Бенковски, „Растер Трейд“ ЕООД и в ЕТ "Видоформ-В.Видолов", Цех за бетонови изделия с. Дълго поле, общ. Калояново.
  • 3 броя проверки по жалби в „Брезово“ АД, птицекланица и в „Булгарплюм“ АД, гр. Брезово, предприятие за преработка на перушина. В „Брезово“ АД са проведени контролни измервания на нивата на шум, излъчвани в околната среда от площадката на птицекланицата, достигащи до точки от прилежащата жилищна територия – жилищна зона в т. нар. „точки на въздействие”. Измерените стойности не превишават нормативно регламентираните гранични стойности на дневни нива на шум в „местата на въздействие“, определени в приложение №2, таблица №2, ред първи от Наредба № 6/2006г. (ДВ.бр.58 от 2006г).
  • Една проверка по чл. 18 от ЗЗШОС в „Птицеферма за кокошки носачки“ на „Аеркок“ ООД, площадка с. Трилистник.
  • Взето е участие в 2 бр. проверки на условия от издадени комплексни разрешителни на "Калцит" АД, гр. Асеновград и "Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ" с. Шишманци.
Предприети административно - наказателни мерки.
Съставен е 1 бр. АУАН на фирма „Аеркок“ ООД за неизпълнение на предписание да се представят в РИОСВ - Пловдив резултатите от проведените измервания на 11.11.2013г. отразени в протокол 204 от 11.11.2013г под формата на доклад, съгласно изискванията на чл. 30 , ал. 1 и ал. 2 от Наредба 54 ДВ бр.3 от2011).
 
Превантивна дейност:
VI. Комплексни разрешителни:
През месеца са извършени 2 бр. проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни по изпълнение на условията и сроковете поставени в тях, както следва:
           1. Проверка на “КАЛЦИТ” АД, гр. Асеновград във връзка с изпълнение на условия и срокове в КР №82/2005 г.;
           2. Проверка на “Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” с местоположение с. Шишманци, Община Раковски във връзка с изпълнение на условия и срокове в КР №380-Н0/2009г.;
         За отчетния период няма съставени Актове за установяване на административно нарушение за неизпълнени условия в комплексни разрешителни и издадени Наказателни постановления.
 
VII. ОВОС и ЕО
През месец септември са издадени: 9 броя Решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, 1 брой Решение за прекратяване на процедура по ОВОС, 4 броя Решения за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО.
През отчетния период са извършени 2 планови проверки – 1 бр. по контрол на решение по ОВОС, съгласно чл.156 от ЗООС на ИП: „Почистване коритото на р. Стряма от наносни отложения, землища с. Чернозем и с. Долна Махала“, възложител "Бул Рок" ООД, на която е дадено 1 брой предписание и 1 бр. съгласно чл.154 от ЗООС на ИП „Добив на торф от находище Азмака, землища на с.Караджово и гр.Садово“, Възложител "Минерал" ООД.
Експертите от направлението са взели участие в 1 брой ДПК и 1 брой ЕСУТ на територията на Пловдивска Област.
 
VІII. Екологична отговорност
През м. септември е взето участие в 2 комплексни проверки, при които са извършени проверки по разпоредбите на ЗОПОЕЩ.
 
Резултати от контролната дейност:
През периода са съставени 8акта и са издадени 3 НП на стойност 13000 лв.
 
АУАН:
На «ПИ ДЖИ ЕС КАРС 2011» ЕООД за това, че не е извършена класификация на отпадъците, формирани от дейността на дружеството;
На «Пелет индъстри груп» ООД за това, че е допуснало експлоатацията на пречиствателно съоръжение без да му се извършват редовни проверки с цел спазване на емисионните норми;
На «Карат-перфект» ЕООД за това, че за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите изпускани в атмосферния въздух от източник;
На «АВИУС 2003» ЕООД, за това, че зауства отпадъчни води във воден обект като превишава индивидуалните емисионни ограничения определени в Разрешително за ползване на воден обект;
На Георги Димитров Геджов, за това, че извършва дейност по третиране на отпадъци без необходимия регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците;
На «Бяла Река ВЕЦ» ООД за това, че не е извършена класификация на отпадъците, формирани от дейността на дружеството;
На «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД, за това, че зауства отпадъчни води във воден обект като превишава индивидуалните емисионни ограничения определени в Разрешително за ползване на воден обект;
На «Аеркок» ООД, за това, че не е изпълнено дадено задължително предписание.
 
Наказателни постановления:
  1. Наказателно постановление срещу „ИТД“ ЕООД, за това, че зауства отпадъчни води във воден обект, като нарушава емисионни норми и изисквания. Наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.;
  2. Наказателно постановление срещу ЕТ „Нюсаид - Славчо Стоилов”, за това, че за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания. Наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
  3. Наказателно постановление срещу Йосиф Николаос Комнинакидис, в качеството си на прокурист на „Интекс-99” ЕООД, за това, че не е изпълнено дадено задължително предписание. Наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.