Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м. август 2014 г.

                       ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
проверени обекти
извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
73 79 18  1 0 9 42000 2 4717,51 146884,09
 0

 

През месец август експертите на РИОСВ - Пловдив са извършили 79 проверки на 73 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени  32 предписания. През месеца са съставени 18 акта, един от които за неизпълнени предписания, издадени са 9 НП на стойност 42 000 лв. По реда на чл.69 от ЗООС  са издадени две наказателни постановления с наложени текущи месечни санкции на обща стойност 4 717,51 лв./мес.
Постъпилите през отчетния период суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци, са 146 884,09 лв.
 
 Акценти в контролната дейност на РИОСВ - Пловдив през м. август 2014 г.
- Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
- Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
- Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
- Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
 
Комплексни проверки по плана на РИОСВ - Пловдив:
-       „Брезово“ АД, гр. Брезово – Птицекланица – по компоненти въздух, води и фактор отпадъци. Няма направени предписания.
-       „Деликатес – 2“ ООД, с. Житница - Месопреработвателно предприятие – по компоненти въздух, води и фактор отпадъци - дадено е предписание да се коригира информацията в досиетата на хладилните инсталации, за които е установено разминаване в данните, като РИОСВ - Пловдив бъде уведомена писмено.
-       „Чугунолеене Първомай“ АД, гр. Първомай - Предприятие за производство на изделия от сив чугун – по компоненти въздух, води и фактор отпадъци. Няма направени предписания.
 
През месеца са извършени 3 съвместни проверки.
 
Компоненти на околната среда и фактори на въздействие:
І. Въздух и ОХВ:
          Акценти в контролната дейност по компонент „Въздух“ – ЕК, ОРВ и ЛОС и направление ОХВ през август са: изпълнение на Годишния план за контролната дейност в направленията; проверки по жалби и сигнали; съгласуване на резултати от проведени собствени непрекъснати измервания на вредностите, изпускани в атмосферата; проверки по изпълнение на условия в издадено комплексно разрешително за дейности попадащи в приложение № 4 към ЗООС, съгласно график, утвърден от Министъра на околната среда; проверки във връзка с писмо на МОСВ, свързано с контрол на производители и вносители на дървени въглища с извършена предварителна регистрация по Регламент /ЕО/ 1907/2006 REACH, по спазване изискванията на законодателството; участие в комисии за държавно приемане на обекти.
          През месеца, за контрол по спазване на нормите за допустими емисии на обекти с големи точкови източници, са обработени 8 месечни доклада с резултати от  собствени непрекъснати измервания, извършена е проверка по чл. 69 б от ЗООС за налагане на санкция за замърсяване на околната среда над нормите за допустими емисии, извършени са 4 бр. проверки на производител на дървени въглища по спазване изискванията на законодателството. През месеца експертите в направлението са участвали в 1 комисия за държавно приемане на обекти.
Предприети административно-наказателни мерки:
През отчетния период са съставени 4 акта: на „Булгарконф“ АД, гр. Пловдив – проведени СПИ, които не са докладвани по реда и начина,регламентирани в чл.39 от Наредба №6; на „Булгарконф“ АД, гр.Пловдив - в досиетата на използваните в обекта климатични инсталации не са отразени проверки за херметичност съгл. Регламент 842/ЕО/2006г.; на „Артистико системс“ АД, с.Труд – осуетена проверка и отказан достъп до документацията и производствените помещения, в нарушение на изискванията на ЗООС; на „Пътища Пловдив“ АД, гр.Асеновград – непровеждане на собствени периодични измервания на вредностите за период по-голям от две последователни календарни години , в нарушение на изискванията на ЗЧАВ.
През месеца е наложена текуща месечна санкция за замърсяване на околната среда над нормите за допустими емисии на „Аибо-С“ ЕООД – производствена площадка с.Красново.
ІІ. Води
         През август дейността на направление „Води“ е свързана основно с изпълнение на Заповедта на Министъра на околната среда и водите за въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система, за извършване на проверка и пробонабиране, съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив, на обекти, подлежащи на задължителен контрол през 2014 год., както и на обекти, включени в плана за контролната дейност на РИОСВ- Пловдив.
През месец август експерти от направлението са участвали в 2 комплексни проверки по компоненти и фактори на ОС, извършени са седем проверки по годишния план и имат участие в две държавно-приемателни комисии.
Предприети административно-наказателни мерки:
Съставени са 2 бр. АУАН на „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД, гр. София и „Куминяно фрут“ ООД, с. Катуница. Издадени са 3 бр. НП – на ЕТ „Бонитрекс - Н. Бончев“, гр. Пловдив в размер на 1000 лв., на „Аладин Фуудс“ ООД, гр. Съединение, в размер на 5000 лв., на „Винарска изба Брестовица“, с. Брестовица в размер на 2000 лв. и е наложена 1 текуща месечна санкция на „Галус – 2004“ ЕООД, гр. София в размер на 4667лв./мес.
ІІІ. Биоразнообразие и защитени територии
         През август са извършени седем броя проверки, свързани с осъществяване контрол по Закона за лечебните растения, от които 5 планови и 2 бр. извънредни проверки във връзка с получено писмо от ДНП „Централен Балкан“ за извършване проверки на пунктовете в подножието на националния парк и установяване количествата на изкупените от територията на парка плод черна боровинка. При извършените проверки не се установи несъответствие между изкупените количества билки и издадените позволителни за ползване по реда на Закона за лечебните растения. 
Десет броя са извършените проверки, свързани с осъществяване контрол по Закона за биологичното разнообразие.
Във връзка със задълженията на РИОСВ по Закона за биологичното разнообразие за извършване на разпореждане със защитени видове птици, през м. август бяха извършени разпореждания за намерени от граждани бели щъркели в безпомощно състояние. След преценяване състоянието на животните бяха предприети действия по транспортиране на 4 бр. бели щъркели до Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора.   
         Във връзка с подаден сигнал от Община Куклен за отглеждане и притежаване на защитени видове птици в дърводелски цех в гр. Куклен бе извършена съвместна проверка с РУП-Пловдив, при която отглежданите незаконно защитени птици – 2 бр. осояд са конфискувани и изпратени в Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора. 
         През м. август бе извършена и още една проверка по сигнал за наличие на мъртва риба в Гребен канал – Пловдив. При проверката са взети водни проби, резултатите от които не доказват химическо замърсяване водите на канала. Според експертите измирането на рибата е вследствие недостиг на разтворен кислород във водата.
         През отчетния период експерти от направление участваха в 2 бр. междуведомствени комисии по Заповед на Областен управител на Област Пловдив за установяване състоянието на реките Тъмръшка и Стряма с цел предотвратяване опасността от бедствия и аварии.
         Във връзка с епидемията от заболяването „син език“ по овцете експерти от направлението участваха в три броя комисии за определяне на площадки за обезвреждане на умрели животни в Община Пловдив, Карлово и Раковски.
         По постъпило писмо от ИАГ - Пловдив за нанесени щети от кафява мечка бе извършена съвместна проверка с РДГ - Пловдив в гр. Калофер, в резултат на която е съставен междуведомствен протокол за нанесени щети и преписката е изпратена в МОСВ за определяне и изплащане на обезщетение за нанесени щети върху домашни животни от кафява мечка.
         Във връзка с извършване на преценки за вероятната степен на отрицателно въздействие на всички постъпили в РИОСВ – Пловдив инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху предмета и целите на опазване на защитените зони, през месец август са издадени бр. 48 становища, бр. 13 преценки по съвместни процедури с направление ОВОС и ЕО.
IV. Управление на отпадъците
            Акцент са проверки по плана за 2014 г., съвместни проверки с органите на МВР, проверки по спазване на разпоредбите на ЗУО и проверки по сигнали, получени на „Зеления телефон“ и по постъпили в инспекцията жалби.
Издадени са предписания за представяне на документи – работни листове за класификация на отпадъци, отчетни книги, договори с ЮЛ, на които се предават отпадъците, месечни справки декларации, вътрешнофирмени спецификации и др., организиране и обозначаване на места за разделно събиране и временно съхранение на отпадъци.
Предприети административно-наказателни мерки:  
През отчетния период са съставени 11 акта  и са издадени 4 наказателни постановления на обща сума 22 000 лв.
За липса на класификация на отпадъците е съставен акт на ЕТ „Десислава Калинчева“, гр.Пловдив, „Карат Перфект“ ЕООД, гр.Пловдив и „Авто Рашев“ ЕООД, гр.Пловдив. Акт за неизпълнение на дадено предписание е съставен на „Артистико“ ЕООД, гр.Пловдив. За третиране на отпадъци без документ са съставени актове на „Артистико“ ЕООД, гр.Пловдив и „Екселеро“ ЕООД, гр.Пловдив. За неводене на отчетност – на „Ем Джей Дериз“ ЕООД, гр.Карлово и на „Артистико“ ЕООД, гр.Пловдив. За нарушаване на изискванията за разделно събиране на отпадъците - на „Артистико“ ЕООД, гр.Пловдив. На фирма „Артистико системс“ ООД, гр.Пловдив са съставени 2 акта – за изхвърляне на отпадъци на неразрешено място и за неосигуряване на достъп до помещения, площaдки и документи.
Издадени са наказателни постановления на „То и Ко Партс“ ЕООД за това, че третира отпадъци без Разрешение, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците на сума от 7000 лв.; на Лозаро - Винарска кооперация „Винарска изба Брестовица“ за това, че не е изпълнено дадено задължително предписание, дадено от контролните органи на сума от 5000 лв.; на „Ел-Старт“ ЕООД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците, образувани от дейността на дружеството на сума от 5000 лв. и на „Сери Козметикс“ ЕООД, за това, че не е водена отчетност за формираните от дейността отпадъци на сума от 5000 лв.
V. Вредни физични фактори.
          През месеца е извършена една проверка на „Хладилна база“, намираща се в гр. Пловдив, стопанисвана от „Роден плод“ АД. Във връзка с констатирани превишения на нормите за шум в местата на въздействие на Изпълнителния Директор на фирмата са дадени предписания за предприемане и реализиране на мерки за не допускане на наднормени нива на шум в околната среда.
Предприети административно-наказателни мерки:  
Съставен е АУАН на „Артистико Системс“ ООД - „Фабрика за изработка на дограма и врати“ с. Труд за неоказано съдействие на компетентните органи по чл. 18 от Закона за защита от шума в околната среда (ДВ.бр.74/2005) при извършване на контрол и проверки.
Издадено е наказателно постановление на „Дружба Стъкларски Заводи“ АД, площадка Пловдив на стойност 2000 лв. за предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности.
 
Превантивна дейност:
VI. Комплексни разрешителни:
           През месеца е извършена проверка на ЕТ „Андип 92 - Андрей Павлов - Андреана Павлова“ във връзка с писмо изх. №595-ПВ-1727/14.08.2014 г. на ИАОС, гр. София, относно процедура по издаване на комплексно разрешително на обект „Птицеферма за кокошки носачки“ на ЕТ „Андип 92 - Андрей Павлов - Андреана Павлова“, гр.Пловдив, площадка местността „Чалтика“, землище на гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.
Предприети административно-наказателни мерки:  
Издадено е наказателно постановление на „Дружба Стъкларски Заводи“ АД на стойност 10000 лв. за това, че не изпълнява условия от издадено Комплексно разрешително.
VII. ОВОС и ЕО
          През месеца от експертите на направление ОВОС и ЕО са издадени: 11 броя Решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, 1 брой Решение за прекратяване на процедура по ОВОС.
Експертите от направлението са взели участие в 2 броя ЕСУТ на територията на Пловдивска Област.
VІII. Екологична отговорност
         През м. август няма извършени проверки.
 
Резултати от контролната дейност:
През периода са съставени 18акта, издадени са 9 НП на стойност 42000 лв. и 2 НП с наложена текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС в общ размер на 4717.51 лв./мес.
 
АУАН:
На „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД за това, че зауства отпадъчни води във воден обект без Разрешително за ползване на воден обект;
На ЕТ „Десислава Калинчева“ за това, че не е извършена класификация на отпадъците, формирани от дейността на дружеството;
На „Карат-перфект“ ЕООД за това, че не е извършена класификация на отпадъците, формирани от дейността на дружеството;
На „Авто Райчев“ ЕООД за това, че не е извършена класификация на отпадъците, формирани от дейността на дружеството;
На Василка Иванова Йорданова, изпълнителен директор на „Булгарконд“ АД, за това, че дружеството не е уведомило РИОСВ - Пловдив при извършвани собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник в обекта;
На „Булгарконд“ АД за това, че не се поддържат/водят досиета за техническото състояние на клим. инсталации в обекта;
На „Ем Джей Дериз“ ЕООД за това, че не води отчетност за формираните от дейността на дружеството отпадъци;
На „Артистико“ ООД, за това, че не е осигурен достъп до инсталации и съоръжения, свързани с дейността на обекта;
На „Артистико“ ЕООД, за това, че не е изпълнило дадено задължително предписания;
На „Артистико“ ЕООД, за това, че не води отчетност за формираните от дейността на дружеството отпадъци;
На „Артистико системс“ ООД, за това, че дружеството изхвърля неопасни отпадъци на неразрешено за това место;
На „Артистико системс“ ЕООД, за това, че дружеството не е осигурило достъп до производствените си площадки;
На „Артистико“ ЕООД за това, че дружеството нарушава изискванията за разделно събиране на отпадъците спрямо вида, свойствата и съвместимостта им;
На „Артистико“ ЕООД, за това, че дружеството третира отпадъци без необходимия регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците;
На „Артистико системс“ ООД, за това, че служител на дружеството не е допуснал в обекта контролен орган, извършващ проверка;
На „Пътища Пловдив“ АД за това, че за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от източник;
На „Екселеро“ ЕООД за това, че извършва дейност по третиране на отпадъци без необходимия регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците;
На „Куминяно фрут“ ООД за това, че дружеството зауства отпадъчни води в повърхностни водни обекти като превишава индивидуалните емисионни ограничения.
 
Наказателни постановления:
Наказателно постановление срещу ЕТ „Бонитрекс – Наско Бончев“ , за това, че изпуска отпадъчни води с показатели превишаващи индивидуалните емисионни норми, определени в Разрешително. Наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв;
Наказателно постановление срещу „Дружба Стъкларски заводи“ АД, гр. София за предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности. Наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
Наказателно постановление срещу Лозаро - винарска кооперация „Винарска изба Брестовица“, за това, че не е изпълнила дадено задължително предписание. Наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
Наказателно постановление срещу „Аладин фуудс“ ООД, за това, че зауства отпадъчни води във воден обект без Разрешително. Наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.;
Наказателно постановление срещу „Дружба Стъкларски Заводи“ АД за това, че не изпълнява условия от издадено Комплексно разрешително. Наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.;
Наказателно постановление срещу „Сери Козметикс“ ЕООД, за това, че не е водена отчетност за формираните от дейността отпадъци. Наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.;
Наказателно постановление срещу „Ел - Старт“ ЕООД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството. Наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.;
Наказателно постановление срещу Лозаро - Винарска кооперация „Винарска изба Брестовица“ за това, че не е изпълнено дадено задължително предписание, дадено от контролните органи. Наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.;
Наказателно постановление срещу „То и Ко Партс“ ЕООД за това, че третира отпадъци без Разрешение, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.
 
Наказателни постановления по чл. 69 от ЗООС:
Наказателно постановление срещу „Галус-2004“ ЕООД, за налагане на текуща месечна в размер от 4667,54 лв./мес. за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения.
Наказателно постановление срещу „Аибо-С“ ЕООД, за налагане на текуща месечна в размер от 49,97 лв./мес. за изпускане на прахо - газови потоци в атмосферния въздух с концентрации на вредни вещества над нормите за допустими емисии.