Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м. юли 2014 г.

 

                       ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
проверени обекти
извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
123 133 9  3 1 7 33000 1 2150,32 19407,4
 0

 

През месец юли експертите на РИОСВ-Пловдив са извършили 133проверки на 123 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени  78 предписания. През месеца са съставени 9 акта, 3 от които за неизпълнени предписания, издадени са 7 НП на стойност 33 000 лв. По реда на чл.69 от ЗООС  е издадено едно наказателно постановление с наложена текуща месечна санкция за 2 150,32 лв./м.
Постъпилите през отчетния период суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци, са 19 407,40 лв.
 Акценти в контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през юли 2014 г.
- Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
- Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
- Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
- Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
Комплексни проверки по плана на РИОСВ-Пловдив:
При извършената комплексна проверка в "Грипс-ПВЦ" ООД, гр.Раковски по направление Отпадъци и компонент Въздух е дадено предписание да се обособят места и съдове за разделното събиране и временното съхранение на образуваните отпадъци
Извършена комплексна проверка в "Карат Перфект" ЕООД, с. Крислово по компоненти Въздух, Води и направление Отпадъци. Дадени са предписания да се представят пред РИОСВ-Пловдив документите, описани в т. 4.2 и 4.3 от съставения протокол и да се представи пред РИОСВ-Пловдив информация, изготвена съгласно изискванията на чл.11 и чл.12 от Наредба №6/1999 г.
Извършена комплексна проверка в ЕТ "Пластика-95", гр. Садово по направление Отпадъци, компонент Въздух и фактор Шум. Дадено е предписание да се представят в деловодството на РИОСВ-Пловдив отчетни книги по Наредба №1, работни листове за класификация на отпадъците, месечни справка декларации и вътрешно фирмени спецификации за пуснатите на пазара количества опаковки
Извършена е комплексна проверка  в СД "ХИК-91", с. Момино село по направление Отпадъци и компоненти Води и Въздух. Няма направени предписания.
През месеца са извършени 23 съвместни проверки.
Комплексни разрешителни:
         През месец юли 2014 г. е извършена проверка на "Марицатек" АД, гр.Пловдив във връзка с изпълнение на условия и срокове в КР №119/2006 г. За отчетния период е съставен Акт за установяване на административно нарушение на „Стомар инвест" АД, гр.Пловдив за това че извършва производствена дейност в Свинеферма в с. Белозем без издадено комплексно разрешително.
І. Компонент „Въздух” и ОХВ:
Акценти в контролната дейност по компонент Въздух – ЕК, ОРВ и ЛОС и направление ОХВ през юли са: изпълнение на Годишния план за контролната дейност в направленията; проверки по жалби и сигнали; съгласуване на резултати от проведени собствени непрекъснати измервания на вредностите, изпускани в атмосферата; издаване на решения за утвърждаване на Планове за управление на разтворителите през 2013; участие в комисии за държавно приемане на обекти.
          През месеца, за контрол по спазване на нормите за допустими емисии на обекти с големи точкови източници, са обработени 8 месечни доклада с резултати от  собствени непрекъснати измервания, извършена е проверка по чл. 69 б от ЗООС за намаляване на 2 наложени санкции и увеличаване на 1 текуща санкция. През месеца експертите в направлението са участвали в 1 комисия за държавно приемане на обекти.
Предприети административно-наказателни мерки:
През отчетния период са съставени 2 акта: на „Ем Джей Дериз” ЕООД, Карлово – извършена е промяна във вида на използваните топлоенергийни съоръжения в обекта без операторът да е уведомил РИОСВ-Пловдив за извършена промяна и на „Куминяно фрут” ООД, с. Катунца за неизготвена оценка на безопасното съхранение на опасни химични вещества
През месеца е извършена промяна на наложени 3 три текущи санкции за трите ванни пещи на „Дружба Стъкларски заводи” АД, площадка Пловдив. Общата стойност на санкциите е 4425,63 лв./месечно.
Издадено е  НП за непровеждане на собствени периодични измервания за период по-голям от 2 последователни календарни години на „Маримпекс” ООД, Пловдив в размер на 1000лв.
ІІ. Компонент „Води”
         През юли дейността на направление „Води” е свързана основно с изпълнение на Заповедта на Министъра на околната среда и водите за въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система, за извършване на проверка и пробонабиране, съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив, на обекти, подлежащи на задължителен контрол през 2014 год., както и на обекти, включени в плана за контролната дейност на РИОСВ- Пловдив.
През месец юли експерт от направлението е участвал в комплексна проверка по компоненти и фактори на ОС, извършени са седем проверки по годишния план и има участие в една държавно-приемателна комисия.
ІІІ. Управление на отпадъците
            Акцент са проверки по плана на направлението за 2014 г, съвместни проверки с органите на МВР на оператори, извършващи дейности с отпадъци от ЧЦМ, проверки по спазване на разпоредбите на ЗУО и проверки по сигнали, получени на „Зеления телефон” и по постъпили в инспекцията жалби.
През отчетния период са съставени 5 акта  и са издадени 6  наказателни постановления на обща сума 32 000 лв.
За липса на класификация на отпадъците е съставен акт на „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД, гр.София. Актове за неизпълнение на дадено предписание са съставени на:ЛВК „Винарска изба Брестовица”, с. Брестовица; на „Клептер България” ЕООД, Първомай и на „Интекс-99” ЕООД, Раковски. За третиране на отпадъци без документ е съставен акт на ЕТ „Джони Георги Петков”, Пловдив.
Издадени наказателни постановления на „Моби Шоп” ЕООД, Пловдив за това че стопанисваната от дружеството площадка не отговаря на минималните изисквания за временно съхранение на отпадъци с наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв.
За неизпълнение на дадено предписание са издадени наказателни постановления на „Брод-ХЗ” ООД, с. Труд и на „Коприна” ООД, с. Труд с наложени имуществени санкции в размер на 5 000 лв. всяка. Издаденото наказателно постановление на „Джиро-Трейд” ООД, с Първенец е за неизвършена класификация на отпадъците, образувани в резултат от дейността му с наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.
         Наказателното постановление на «КИП 2012» ЕООД, Куклен е за това, че не води отчетност за формираните от дейността производствени и опасни отпадъци, с наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв. Наказателно постановление за извършване на дейности по събиране и оползотворяване на отпадъци е издадено на И. Б. от с. Калояново, наложена е глоба в размер на 2 000 лв.
ІV. ОВОС и ЕО
Проведено е заседание на ЕЕС в РИОСВ-Пловдив за повторно разглеждане на доклад за ИП: “Изграждане на кариера за добив на варовици в концесионна площ “Кашка””в землището на с. Болярино, община Раковски, с възложител „Ас-Стоун” ООД.
Експертите от направлението са взели участие в две ДПК и два ЕСУТ на територията на Пловдивска Област.
V. Биоразнообразие и защитени територии
            При проверка по сигнал от РПУ-Раковски са намерени 120 сухоземни костенурки в лек автомобил. Костенурките са конфискувани и изпратени в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Спрямо нарушителя е образувано бързо производство от РПУ-Раковски и в края на юли е получено решението на Окръжен съд Пловдив.
         През юли са извършени контролни проверки по Закона за лечебните растения. Проверени са 6 билкозаготвителни пункта и ДГС-Карлово във връзка с издаване на позволителни за ползване на лечебни растения. Не са установени нарушения. По Закона за защитените територии са проверени три защитени местности и е извършена проверка в природна забележителност „Сучурум”, Карлово. Не са установени нарушения на Закона за биоразнообразие. Извършени са проверки на защитени вековни дървета в с. Чоба, Първомайско, при които не са установени нарушения на режимите за обявяването им. Извършени са проверки по Закона за биоразнообразие в два зоомагазина в Пловдив, не са констатирани нарушения.
VІ. Екологична отговорност
         През юли са извършени шест планови и две извънредни проверки. При проверките се следи за наличие на собствена оценка за заплаха от екологични щети и причинени такива и за включване в Публичния регистър на операторите, извършващи дейности по Приложение 1 на ЗОПОЕЩ.
 VІІ. Вредни физични фактори.
            Във връзка с установени превишения при проведени контролни измервания на вечерните и нощните нива на шум, излъчван в околната среда от производствената площадка на „Завод за произвеждане на опаковъчно стъкло” на „Дружба Стъкларски заводи” АД, площадка Пловдив е съставен акт. На оператора е направено предписание да предприеме корегиращи мерки за недопускане на наднормени нива на шум в околната среда. Не са установени превишения на нормите при проведените контролни измервани в „Арма Смолян” ООД, с Калековец, в „Цех за арматурни заготовки” и Предприятието за дървообработка на  „Геомах” ЕООД, Брезово. При проверка по постъпила в инспекцията жалба е извършена проверка на Хладилна база на „Роден плод” АД, Пловдив са установени превишения на нормите за шум. На управителя на фирмата е дадено предписание да предприеме и реализира мерки за недопускане на наднормен шум.
Резултати от контролната дейност:
През периода са съставени 9акта, издадени са 7 НП на стойност 33000 лв. и 1 НП с наложена текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС в общ размер на 2150,32 лв./мес.
АУАН:
-      На Лозаро-Винарска кооперация «Винарска изба Брестовица» за това, че не е изпълнено дадено задължително предписание, дадено от контролните органи;
-      На «Стомар Инвест» АД, гр. Пловдив за това, че отглежда свине в свинеферма с капацитет 15 170 бр. Без издадено комплексно разрешително;
-      На ЕТ «Джони 5-Георги Петров», гр. Пловдив за това, че извършва дейности по третиране на излезли от употреба МПС без разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците;
-      На «Дружба Стъкларски заводи» АД, гр. София за предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности;
-      На «Ем Джей Дериз» ЕООД, гр. София, за това, че не е уведомило РИОСВ-Пловдив за извършено преустройство на котелна централа;
-      На «Клептер България» ЕООД, гр. Първомай за това, че не е изпълнило задължително предписание, дадено от контролните органи;
-      На «Интекс 99» ЕООД, гр. Раковски, за това, че не е изпълнило задължително предписание, дадено от контролните органи;
-      На «Куминяно фрут» ООД, с. Катуница за това, че не е изготвило оценка за безопасното съхранение на химични вещества и смеси;
-      На «Балкан Стар Ритейл» ЕООД, гр. София, за това, че не притежава утвърдени работни листове за класификация на отпадъците, формирани от дейността му.
Наказателни постановления:
-      Наказателно постановление срещу «Маримпекс» ООД, гр. Пловдив за това, че за период по-голям от две последователни календарни години не е провеждало собствени периодични измервания на вредностите, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух. Наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.;
-      Наказателно постановление срещу «Моби-Шоп» ЕООД, гр. Пловдив, за това, че стопанисваната от дружеството площадка не отговаря на минималните изисквания за временно съхранение на отпадъците. Наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.;
-      Наказателно постановление срещу «Брод-ХР» ООД, с. Труд, за това, че не е изпълнило дадено от контролния орган задължително предписание по ЗУО. Наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.;
-      Наказателно постановление срещу «Коприна» ООД, с. Труд, за това, че не е изпълнило дадено от контролния орган задължително предписание по ЗУО. Наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.;
-      Наказателно постановление срещу «Джиро-Трейд» ООД, с. Първенец, за това, че не е извършило класификация на отпадъците, образувани в резултат на дейността му. Наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.;
-      Наказателно постановление срещу «КИП 2012» ЕООД, гр. Куклен, за това, че не води отчетност за образуваните от дейността производствени и опасни отпадъци. Наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.;
-      Наказателно постановление срещу Иван Борисов Бекиров от с. Калояново, за това, че извършва дейности по събиране и оползотворяване на отпадъци без да притежава необходимия документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. Наложена глоба в размер на 2000 лв.
Наказателни постановления по чл. 69 от ЗООС:
            Наказателно постановление срещу «Дружба Стъкларски заводи» АД, гр. София, за изпускани в атмосферния въздух димни газове, чийто показатели превишават индивидуалните емисионни норми.Наложена текуща месечна 2150,32 лв./мес.