Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м. юни 2014 г.

 

                       ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
проверени обекти
извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
88 93 20  1   13 29360 1 1142,12 24316,97
 1
През месец юни експертите на РИОСВ - Пловдив са извършили 93 проверки на 88  обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени  39 предписания. През месеца са съставени 20 акта, издадени са 13 НП на стойност 29 360лв. По реда на чл.69 от ЗООС  е издадено едно наказателно постановление с наложена текуща месечна санкция за 1142, 12 лв./м.
През юни е издадена една заповед на директора на РИОСВ - Пловдив за прилагане на принудителна административна мярка. Издаден е един Акт за установяване на публично държавно вземане.
Постъпилите през отчетния период суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци, са 24 316,97 лв.
           Акценти в контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през юни 2014 г.
  • Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
  • Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
  • Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
  • Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
Комплексни проверки по плана на РИОСВ-Пловдив:
- Комплексна проверка в "Димитър Маджаров-2" ЕООД, гр.Пловдив по отпадъци и въздух, няма дадени предписания.
- Комплексна проверка в "Нова Трейд" ЕООД, Съединение по отпадъци и въздух – без направени предписания.
- Комплексна проверка по води, въздух и отпадъци в "Бор Чвор" ЕООД, с. Дълбок извор, общ. Първомай. Дадено е предписание да се представят месечни справки декларации по Приложение № 13 от наредбата за продуктови такси за периода 01.05.2013 до 12.06.2014 г.
Комплексна проверка по води, въздух и отпадъци в ЕТ"Дени - Д. Димитров - И. Исламов”, с.Брягово, общ.Първомай, няма направени предписания.
- Комплексна проверка по въздух и отпадъци в "Роза емайл" ООД, гр. Асеновград. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени четири предписания: да се представят пред РИОСВ - Пловдив резултати от проведени измервания на вредностите, изпускани в атмосферата от неподвижния източник в обекта; да се преустанови леенето на цветни метали; да се открие процедура за получаване на комплексно разрешително; да се представят пред РИОСВ - Пловдив отчетни книги по приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредба № 2/2013 г.
- Комплексна проверка в "СЕЛТ" ООД, с. Брани поле - Цех за бои и лакове, дадено предписание да се представят пред РИОСВ - Пловдив документите, описани в констативния протокол.
- Комплексна проверка по въздух, отпадъци, шум и ЕМАС (Система на Общността за управление по околна среда и одит) в "Магна Пауъртрейн Пловдив" ЕООД- ИЗ Раковски, дадено предписание да се представи платежен документ, удостоверяващ плащането на дължимите месечни отчисления за пуснатите на пазара отпадъци от опаковки /хартия, пластмаса и дърво/ за периода 01.01.2014 - 30.06.2014 г.
- Комплексна проверка по въздух и отпадъци в "ЕМ Джей Дериз" ЕООД, гр. Карлово. Дадени са предписания да се представят в деловодството на РИОСВ - Пловдив отчетни книги по приложение №1 от Наредба №2 от 2013г.; д се представи пред РИОСВ - Пловдив актуализиран план за мониторинг, изготвен в съответствие на изискванията на Наредба №6 и да се представи пред РИОСВ - Пловдив доклад с резултати от проведени собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух.
Комплексна проверка по въздух и отпадъци в "Готмар" ЕООД, Съединение. Дадено предписание да се представят в РИОСВ - Пловдив отчетни книги, вътрешно фирмена спецификация, месечна справка декларация, месечни отчети, платежни документи и оценка за безопасност на съхранение на ОХВ и смеси.
През месеца са извършени 3 съвместни проверки.
- Съвместна проверка по въздух и води в ПСОВ на гр. Хисаря. Дадено предписание да се представят в инспекцията описаните в констативния протокол документи.
- Съвместна проверка по води и отпадъци на   СД „Мива - Димитров и сие”, Първенец - Производствена и складова база за компост, с. Първенец . Дадени предписания да се извърши класификация на формираните от дейността отпадъци, като изготвените работни листове, бъдат представени в РИОСВ - Пловдив за заверка и да се внесат за заверка в РИОСВ - Пловдив от директора отчетни книги по приложение 1 от Наредба 2/2013 г.
- Съвместна проверка по води и отпадъци на "Аладин фуудс" ООД, гр. Съединение. Дадени предписания да се представи договор за извозване на отпадъчните води, както и кантарни бележки.
- Съвместна проверка по отпадъци, води и въздух в "Либхер-транспортейшън системс Марица" ЕООД, с. Радиново, общ. „Марица”. Дадено предписание да се представят в РИОСВ - Пловдив месечна справка декларация по Приложение №13 от Наредбата за периода 01.01. 2013 г.-31.05.2014г., както и вътрешно фирмена спецификация по приложение 12 за 2013 и 2014
Комплексни разрешителни:
През юни са извършени проверки по изпълнение на условия и срокове в издадените комплексни разрешителни на:
- «Депо за неопасни и опасни отпадъци» на КЦМ АД, Пловдив;
- «Агрия» АД, Пловдив;
- КЦМ АД, Пловдив.
Извършена е извънредна проверка на «ЕВН Топлофикация Пловдив» ЕАД – площадка ОЦ «Пловдив Юг» във връзка със заповед на директора на РИОСВ - Пловдив за спиране от експлоатация на 3 водогрейни котела и на 3 парни котела, намиращи се на площадката. Пломбирането и разпломбирането на съоръжението е извършено по искане на оператора и ограничаване на капацитета на инсталацията.
През юни са съставени два акта за неизпълнени условия в комплексното разрешително: на Община Карлово за Регионалното депо за неопасни отпадъци и на «Дружба Стъкларски заводи» АД, площадка Пловдив.
І. Компонент „Въздух” и ОХВ:
Акценти в контролната дейност по компонент Въздух и направление ОХВ, ОРВ и ЛОС през юни са: изпълнение на Годишния план за контролната дейност в направленията; проверки по жалби и сигнали; съгласуване на резултати от проведени собствени непрекъснати измервания на вредностите, изпускани в атмосферата; издаване на решения за утвърждаване на Планове за управление на разтворителите през 2013; Проверки по изпълнение на условия в издадено Разрешително по чл. 104 от ЗООС /ПВРП/ и по изпълнение на СУМБ от ДППГА на обект нисък риск, съгласно график, утвърден от Министъра на околната среда; участие в комисии за държавно приемане на обекти.
През месеца, за контрол по спазване на нормите за допустими емисии на обекти с големи точкови източници, са обработени 8 месечни доклада с резултати от  собствени непрекъснати измервания, извършена е една проверка за отмяна на санкция след представяне на доклад с резултати от СПИ; съгласно заповед на министъра на ОСВ са извършени проверки на два обекта, квалифицирани с нисък и висок рисков потенциал. През месеца експертите в направлението са участвали в 1 комисия за държавно приемане на обекти.
Предприети административно-наказателни мерки: През отчетния период са съставени 4 акта: на „ЕУРОСПЕД” ЕООД, Пловдив – установено е неприлагане на СУМБ; на „АИБО-С” ЕООД, с. Красново – операторът не е уведомил РИОСВ - Пловдив за извършена промяна; за неизготвена оценка на безопасното съхранение на опасни химични вещества са съставени актове на „НИКАС” ООД, с. Белащица и на „Куминяно фрут” ООД, с. Катуница.
През месеца е извършена промяна на наложени 3 текущи санкции за трите манни пещи на „Дружба Стъкларски заводи” АД, площадка Пловдив. Общата стойност на санкциите е 3977,39 лв./ месечно.
Издадени са две НП за непровеждане на собствени периодични измервания за период по-голям от 2 последователни календарни години:  на МБАЛ „Д-р Киро Попов”, Карлово на стойност 1000 лв. и на „Интекс-99” ЕООД, Раковски - в размер на 2000лв.
ІІ. Компонент „Води”
През юни дейността на направление „Води” е свързана основно с изпълнение на Заповедта на Министъра на околната среда и водите за въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система, за извършване на проверка и пробонабиране, съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив, на обекти, подлежащи на задължителен контрол през 2014 год., както и на обекти, включени в плана за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив.
През месец юни експерт от направлението е участвал в две държавно приемателни комисии.
Извършена е проверка по жалба от жители на с. Дълбок извор за замърсяване от кравефермите в селото. При проверката в населеното място са дадени две предписания на кмета. Предстои да се извърши последващ контрол за изпълнението им.
През отчитания период са съставени 5 акта на: «МОНИ МГ» ООД, гр. Пловдив за това, че зауства отпадъчни води във воден обект, като не се спазват индивидуалните емисионни ограничения, зададени в Разрешително; на «ИТД» ООД, гр. Съединение за това, че зауства отпадъчни води във воден обект, като нарушава емисионни норми и изисквания; на “Бонитрекс-Н. Бончев“, гр. Пловдив за това, че изпуска отпадъчни води с показатели превишаващи индивидуалните емисионни норми, определени в Разрешително; на «Аладин фуудс» ООД, гр. Съединение за това, че зауства отпадъчни води във воден обект без Разрешително и на Лозаро - винарска кооперация «Винарска изба Брестовица», с. Брестовица, за неизпълнено предписание по ЗООС.
ІІІ. Управление на отпадъците
Акцент в дейността на направлението са съвместни проверки с органите на МВР на оператори, извършващи дейности с отпадъци от ЧЦМ, проверки по спазване на разпоредбите на ЗУО и проверки по сигнали, получени на „Зеления телефон” и по постъпили в инспекцията жалби.
През отчетния период са съставени 8 акта  и са издадени 8  наказателни постановления на обща сума 25 500 лв.
За липса на класификация на отпадъците са съставени актове на „Аладин Фуудс“ ООД, гр.Съединение, на „Стар моторс“ ЕООД, гр.София и на „Тополово Агрокомерс“ ООД, с. Тополово, общ. Асеновград. За неводене на отчетност на отпадъците са съставени актове на ЕТ „Здравко Георгиев“, гр.Пловдив и на „КИП 2012“ ЕООД, гр.Асеновград. Актът на „То и Ко партс“ ЕООД, гр.Пловдив е за  третиране на отпадъци без разрешение, на „Ренесанс 2003“ ЕООД, гр.Пловдив - за липса на договор за предаване на отпадъците и на „Иван Бекиров”, с.Калояново - за нерегламентирано третиране на отпадъци.
Издадени наказателни постановления: срещу „Хеброс бус” ООД, Пловдив за това, че се смесват производствени с опасни отпадъци и битови с опасни отпадъци с наложено наказание имуществена санкция в размер на 10 000 лв. Срещу ЕТ „Тит комерс – Султанка Такева”, Пловдив за това, че не води отчетност за формираните от дейността отпадъци, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. Наказателно постановление срещу „Тракия Енерджи 2000” АД, за неизвършена класификация на отпадъците, формирани от дейността на дружеството, с наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв. Наказателно постановление срещу „МБАЛ д-р Киро Попов - Карлово“ ЕООД за това, че за образуваните болнични и опасни отпадъци и отпадъци от опаковки дружеството не представя заверени от Директора на РИОСВ - Пловдив отчетни книги. Наложената имуществена санкция е в размер на 2 000 лв. Наказателни постановления за това, че за образуваните производствени и опасни отпадъци и отпадъци от опаковки не са представени заверени с подпис и печат от Директора на РИОСВ - Пловдив отчетни книги са издадени срещу „Лидер-96“ ООД, Пловдив, срещу ЕТ „Зико-Величка Тотина“, с наложена на всеки оператор имуществена санкция в размер на 2 000 лв. Издадено е наказателно постановление срещу „СКФ Берингс България“ ЕАД, Сопот за това че не води отчетност за формирането на производствени и опасни отпадъци, съгласно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците с наложено наказание – имуществена санкция в размер на 2000 лв. Наказателно постановление срещу Николай Димитров Гарджев – кмет на с. Ягодово, за това, че не е контролирал предотвратяването на изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища на територията на населеното място, за което му е наложена глоба в размер на 500 лв.
ІV. ОВОС и ЕО
Проведено е заседание на Екологичния експертен съвет в РИОСВ - Пловдив за разглеждане на доклад за ИП. Експертите от направлението са взели участие в два експертни съвета по устройство на територията и в една държавна приемателна комисия.
V. Биоразнообразие и защитени територии
През юни са извършени  три  разпореждания със защитени видове – намерен в Асеновград бял щъркел с наранено крило, изпратен за лечение в Центъра за диви животни в Стара Загора. Намерен в с. Рогош бял щъркел без видими наранявания, оставен на място и намерена в Пловдив сухоземна шипоопашата костенурка – пусната на свобода в подходящ район. За периода е извършена проверка в защитена местност „Аязмото”, не са установени нарушения, и в защитена зона „Язовир Конуш” – не са установени нарушения на режима на защитената зона.
През юни е съставен акт на Георги Димитров Терзиев, за това, че отглежда защитен животински вид.
VІ. Екологична отговорност
През юни са извършени планови проверки за наличие на собствена оценка за заплаха от екологични щети и причинени такива и за включване в Публичния регистър на операторите, извършващи дейности по Приложение 1 на ЗОПОЕЩ.
VІІ. Вредни физични фактори.
Във връзка с установени превишения при проведени контролни измервания на вечерните и нощните нива на шум, излъчвани в околната среда от производствената площадка на „Завод за произвеждане на опаковъчно стъкло” на „Дружба Стъкларски заводи” АД, площадка Пловдив е съставен констативен протокол и изпратена покана за съставяне на АУАН.
Резултати от контролната дейност:
През периода са съставени 20акта, издадени са 13 НП на стойност 29360 лв. и 1 НП с наложена текуща месечна санкция по ЗООС в размер на 1142.12 лв./м., и 1 ПАМ.
АУАН.
1.     На Георги Димитров Терзиев, за това, че отглежда защитен животински вид.
2.     На „ИТД“ ЕООД, за това, че зауства отпадъчни води във воден обект, като нарушава емисионни норми и изисквания
3.     На „Еуроспед“ ЕООД, за това, че не са предприети всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии.
4.     На ЕТ „Бонитрекс – Наско Бончев“ , за това, че изпуска отпадъчни води с показатели превишаващи индивидуалните емисионни норми, определени в Разрешително.
5.     На ЕТ „Здравко Георгиев”, за това, че не води отчетност на формираните от дейността на дружеството отпадъци.
6.     На „Аибо - С” ЕООД, за това, че не е извършено уведомяване на РИОСВ при промяна на оператора в производствена дейност на площадка за производство на дървени въглища.
7.     На „Аладин фуудс“ ООД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците, формирани от дейността на дружеството.
8.      На „Аладин фуудс“ ООД, за това, че зауства отпадъчни води във воден обект без Разрешително.
9.     На Лозаро - винарска кооперация „Винарска изба Брестовица“, за това, че не е изпълнила дадено задължително предписание.
10.   На „Никас“ ООД за това, че не е извършена от страна на оператора оценка за безопасното съхранение на опасните химически вещества и смеси.
11.   На Община Карлово, за това, че не изпълнява условия от издадено Комплексно разрешително.
12.   На „Куминяно фрут“ ООД за това, че не е извършена оценка на безопасното съхранение на опасните химически вещества и смеси.
13.   На „То и Ко Партс“ ЕООД за това, че третира отпадъци без Разрешение, съгласно чл.35 от ЗУО.
14.   На „Стар моторс“ ЕООД за това, че не е извършена класификация на отпадъците, формирани от дейността на дружеството.
15.   На „Ренесанс-2003“ ЕООД за това, че не е сключен договор, с който да се гарантира събирането и предаването на излезли от употреба гуми за оползотворяване.
16.   На „Мони МГ“ ООД за това, че зауства отпадъчни води във воден обект, като не се спазват индивидуалните емисионни ограничения, зададени в Разрешително.
17.   На „Дружба Стъкларски Заводи“ АД за това, че не изпълнява условия от издадено Комплексно разрешително.
18.   На „Тополово Агрокомерс“ ООД за това, че не е извършена класификация на отпадъците, формирани от дейността на дружеството.
19.   На „КиП 2012“ ЕООД за това, че не води отчетност за отпадъците, формирани от дейността на дружеството.
20.   На Иван Борисов Бекиров, с.Калояново, за това, че нерегламентирано третира отпадъци без необходимия документ по ЗУО.
Наказателни постановления:
1.     Наказателно постановление срещу „Хеброс бус” ООД, за това, че се смесват производствени с опасни отпадъци и битови с опасни отпадъци, като установеното смесване на отпадъци не съставлява част от технологичния процес по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 10 000 лв.
2.     Наказателно постановление срещу ЕТ „Тит комерс – Султанка Такева”, за това, че
не води отчетност за формираните от дейността отпадъци, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.
3.     Наказателно постановление срещу „Тракия Енерджи 2000” АД, за това, че е
извършена класификация на отпадъците формирани от дейността на дружеството, с наложено наказание-имуществена санкция в размер на 5000 лв.
4.     Наказателно постановление срещу „Интекс-99” ЕООД, за това, че не са извършени
собствени периодични измервания за период по-голям от две последователни календарни години, с наложено наказание – имуществена санкция в размер на 2000лв.
5.     Наказателно постановление срещу „СКФ Берингс България“ ЕАД, Сопот за това че не води отчетност за формирането на производствени и опасни отпадъци, съгласно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците с наложено наказание – имуществена санкция в размер на 2000 лв.
6.     Наказателно постановление срещу „МБАЛ д-р Киро Попов - Карлово“ ЕООД, за това, че за образуваните болнични и опасни отпадъци и отпадъци от опаковки, дружеството не представя заверени от Директора на РИОСВ-Пловдив отчетни книги, съгласно изискванията на Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, с което е нарушил ЗУО, с наложено наказание – имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
7.     Наказателно постановление срещу „Лидер-96“ ООД, за това, че за образуваните производствени и опасни отпадъци и отпадъци от опаковки не представя заверени с подпис и печат от Директора на РИОСВ - Пловдив отчетни книги, съгласно изискванията на Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, с което е нарушил ЗУО, с наложено наказание – имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
8.     Наказателно постановление срещу ЕТ „Зико - Величка Тотина“, за това, че за образуваните производствени и опасни отпадъци не притежава заверени с подпис и печат отчетни книги, съгласно изискванията на Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, с което е нарушил ЗУО, с наложено наказание – имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
9.     Наказателно постановление срещу Николай Димитров Гарджев – кмет на с. Ягодово, за това, че не е контролирал предотвратяването на изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища на територията на населеното място, с което е нарушил ЗУО, с наложено наказание – глоба в размер на 500 лв.
10.   Наказателно постановление срещу „МБАЛ д-р Киро Попов-Карлово“ ЕООД, за това, че за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите, съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с наложено наказание – имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
11.   Наказателно постановление срещу „Зоо - ЕМ“ ЕООД за това, че не е внесъл заявление за регистрация на придобити екземпляри, с което е нарушил Закона за биологичното разнообразие, с наложено наказание – имуществена санкция в размер на 300 лв.
12.   Наказателно постановление срещу Георги Димитров Терзиев, за това, че отглежда защитен животински вид, с наложено наказание – глоба в размер на 200 лв. и обезщетение в размер на 160 лв.
13.   Наказателно постановление срещу Тодор Недялчев Дялков – собственик на дърводелски цех в с. Градина, за това, че не е подал в РИОСВ - Пловдив уведомление за организиране на билкозаготвителен пункт или склад съгласно изискванията на Закона за лечебните растения, с наложено наказание – глоба в размер на 200 лв.
Санкции, наложени по реда на чл.69 от ЗООС
1. Наказателно постановление срещу „Дружба Стъкларски заводи” АД, за превишаване на индивидуалните емисионни норми на замърсяващите вещества във въздуха, с наложено наказание текуща месечна санкция в размер на 1142.12 лв./ мес.
Принудителни административни мерки ( ПАМ):
1.Издадена е ПАМ, с която се нарежда на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД да спре експлоатацията на водогрейни котли ВК-1, ВК-2 и ВК-3 и парни котли ПК-1, ПК-5 и ПК-6.
Издаден е един Акт за установяване на публично държавно вземане:
1.     Издаден е акт за установяване на публично държавно вземане на Община Карлово за това, че като собственик на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря“ има парични задължения за невнесени месечни отчисления, дължими по Закона за управление на отпадъците по ред, определен в Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, както следва: Общият размер на задълженията на Община Карлово към РИОСВ - Пловдив възлиза на 646903,25 (шестстотин четиридесет и шест хиляди деветстотин и три лева и двадесет и пет стотинки) лв., от които: 37530,03 (тридесет и седем хиляди петстотин и тридесет лева и три стотинки) лв. – задължения за непреведени месечни отчисления по чл. 60 ЗУО за 2013г. и 2014г.; 609373,22 (шестстотин и девет хиляди триста седемдесет и три лева и двадесет и две стотинки) лв., представляващи главница за непреведени месечни отчисления по чл. 64 ЗУО за 2012 г., 2013 г. и 2014 г.