Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м. април 2014 г.

 

 
                       ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
проверени обекти
извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
70 78 13 2   10 31500 3 59072,34 13208,40
 
 
През месец април експертите на РИОСВ-Пловдив са извършили 78 проверки на  70 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени  60  предписания. През месеца са съставени 13 акта, издадени са 10 НП на стойност 31 500  лв. По реда на чл.69 от ЗООС  е наложено едно наказателно постановление с еднократна месечна санкция в размер на 52 944 лв. и две наказателни постановления с наложени текущи месечни санкции в общ размер 6 128,34 лв.
Постъпилите през отчетния период суми от наложени санкции, в т.ч. за предходни месеци, са 13 208,40 лв.
           Акценти в контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2014 г.
  • Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
  • Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
  • Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
  • Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
Комплексни проверки:
През април са извършени 12 комплексни проверки:                                                                                                                                                                                                                                                                         През април
- Комплексна проверка в шивашка фабрика за производство на дамска конфекция на "Легия" АД, гр.Раковски. Дадени са 5 предписания: да се проверят СПИ като резултатите се представят пред РИОСВ-Пловдив, с доклад по чл.39,ал.2 от Наредба №6; да се изготвят и представят в РИОСВ-Пловдив, работни листове по Наредба 3/2004 и да се надпишат обособените места; да се изготвят и представят за заверка от РИОСВ-Пловдив отчетни книги; да се сключат и представят в РИОСВ-Пловдив договори с фирми, имащи съответните разрешителни, на които да се предават отпадъцит; да се сключат и представят в РИОСВ-Пловдив договори с организация по оползотворяване; да се представи документ, удостоверяващ заплатената продуктова такса, да се изготвят и преставят месечни справки-декларации и вътрешнофирмена спецификация за 2013 г.
- При комплексната проверка в МБАЛ "Д-р Киро Попов", Карлово, са дадени предписания да се представи пред РИОСВ-Пловдив информация, изготвена съгласно изискванията на чл.11 и чл.12 от Наредба №6/1999 г.; да се проведат СПИ по реда на глава пета от Наредба №6/1999 г. и да се представят в РИОСВ-Пловдив, УРЛК, ЗОК и заповед съгласно чл.8, ал.2, т.5 от ЗУО.
- Комплексна проверка по въздух, води и отпадъци в "СКФ Берингс България" ЕАД - бизнес единица Калофер. Дадени са 3 предписания: да се представят пред РИОСВ-Пловдив утвърдени работни листове за класификация на отпадъците , съгласно Наредба № 3/2004 г.; да се обозначат пунктовете за мониторинг на отпадъчни води с трайна маркировка;  да се осигури възможност за вземане на проби на площадката на обекта, като се изгради шахта или друго техническо решение.
- Комплексна проверка по въздух, води и отпадъци на "СКФ Берингс България" ЕАД - бизнес единица Кърнаре. Няма направени предписания.
- В "КОМУНАЛ" ООД гр. Пловдив е извършена комплексна проверка по екологична отговорност и отпадъци. Направено е предписание да се представят в РИОСВ - Пловдив утвърдени от директора работни листове за класификация на отпадъци с кодове 16.01.07* и 16.07.08*.
- Планова комплексна проверка в Млекопреработвателно предприятие в с. Дълбок извор на "Елит-95" ООД. Дадени предписания да се представят кантарни бележки за предадените за пречистване количества отпадъчни води; да се изготвят и представят месечни справки декларации по Приложение № 13 от наредбата за опаковките; да се изготви и представи пред РИОСВ-Пловдив вътрешно-фирмена спецификация от наредбата за продуктовите такси.
- ГПСОВ - Пловдив на "В и К" ЕООД гр. Пловдив – комплексна проверка по план. Дадено е предписание  да се представи платежен документ за заплатена такса за заустване
- Комплексна проверка в ЕТ "Санита - Коста Чотов", с.Ягодово, общ.Родопи. Обектът  не работи.
- Планова комплексна проверка в "Млекопреработвателно предприятие" с. Долнослав    на ЕТ "Бонитрекс - Наско Бончев", гр. Пловдив. Дадени предписания  да се изготви и представи в РИОСВ-Пловдив за заверка от директора отчетна книга по Приложение № 1 от Наредба № 2от 2013 г.; да се представи актуален договор с фирма, която има разрешително за предаване на описаните в КП отпадъци; да се представят вътрешно фирмена спецификация по Приложение № 12 от Наредбата за продуктовите такси за 2013 г.,  месечни справки-декларации по Приложение № 13 от същата наредба за периода 01.01.2013 до 31.03.2014 г., документ, удостоверяващ заплатената продуктова такса /фактура/ за същия период; справка за количесотвото опаковки, пуснати на пазара за м. януари; февруари; и март за 2014г.; да се обособи място или съд за отпадък с код 200121*, като всички съдове се обозначат с надписи, съгласно Наредба № 3/2004г.; да се предприемат действия за въвеждане на ЛПСОВ в нормален технологичен режим с цел да се преустанови изнасянето на утайка от ВРУ
- Комплексна проверка в Цех за текстилно пране с. Ягодово на "Боркро текстилно пране" ООД с. Ягодово, няма направени предписания. 
- Комплексна проверка по води, въздух, отпадъци и опасни химични вещества и смеси в "ИТД" ЕООД, гр.Съединение - "Фабрика за производство на пластмасови опаковки". Дадени предписания: да се представят пред РИОСВ-Пловдив инструкции за безопасно съхранение на ОХВ във връзка с изискванията на чл.4, т.8-11 и чл.7 от Наредбата за реда и начин за съхранение на ОХВ и смеси /ДВ.бр.43/07.06.2011 год./; да се представи пред РИОСВ-Пловдив оценка за безопасност на съхранение на ОХВ по указания за извършване и документиране на приетия формат; да се представи пред РИОСВ-Пловдив информация за количествата използвани разтворители /ацетон и етанол/ за 2013 год., изготвена съгласно чл.20, ал.8 от Наредба №8/2003 год., ДВ.бр.96/2003 год; да се представят пред РИОСВ-Пловдив протоколи с резултати от извършения собствен мониторинг за заустваните отпадъчни води за първо тримесичие на 2014 год.
- Комплексна проверка в "Мони МГ" ООД гр. Пловдив, Предприятие за шприцване напластмасови изделия и галваничен цех в землището на с Белащица, няма направени предписания.
 
Комплексни разрешителни:
През април са извършени две планови проверки по изпълнение на условия и срокове в издадените комплексни разрешителни
 – На Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Карлово и Хисаря и на "Винпром Пещера", Пловдив, обект "Спиртна фабрика" в с. Катуница, общ. Садово. На същите обекти са извършени и извънредни проверки по документи.
- На община Карлово за Регионалното депо за неопасни отпадъци за обхват и съдържание на Годишния доклад по околна среда, дадено е предписание допълненият доклад за 2013 г да бъде представен в РИОСВ-Пловдив на хартиен и на технически носител. Предписанието е изпълнено. По документи е извършена проверка на Годишния доклад за околна среда на "Винпром Пещера" АД, Пловдив, дадено е предписание допълненият доклад за 2013 г да бъде представен в РИОСВ-Пловдив на хартиен и на технически носител.
І. Компонент „Въздух” и ОХВ:
Най-важни акценти в контролната дейност по компонент Въздух и направление ОХВ през април са изпълнение на Годишния план за контролната дейност в направленията; Проверки по жалби и сигнали; Последващ контрол по изпълнение на предписания; Съгласуване на резултати от проведени собствени непрекъснати измервания на вредностите, изпускани в атмосферата; Изготвяне на отчет за използваните количества бои и авторепаратурни продукти от оператори, разположени на територията на РИОСВ-Пловдив, съгласно Наредбата за ограничаване на емисии на ЛОС при употребата на органични разтворители; Проверки за налагане на санкции по чл.69а от ЗООС; Проверки по изпълнение на условия в издадено Разрешително по чл. 104 от ЗООС /ПВРП/ и по изпълнение на СУМБ от ДППГА на обект нисък риск, съгласно график, утвърден от Министъра на околната среда; Проверки във връзка със Заповед на Областен управител за контрол на обекти от критичната инфраструктура, работещи с ОХВ; Изготвяне на справка за горивни инсталации с мощност от 1MW до 50MW; Участие в комисии за държавно приемане на обекти.
За контрол по спазване на нормите за допустими емисии на обекти големи точкови източници са обработени 8 месечни доклада и е направена оценка на 5 годишни доклада с резултати от собствени непрекъснати измервания.
През месец април експертите в направлението са участвали в две комисии за държавно приемане на обекти.
Резултати от контролната дейност:        
През месеца е съставен акт на "Маримпекс" ООД, гр. Пловдив за непровеждане на собствен периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферата, съгласно ЗЧАВ.
Съставен е акт на Йосиф Николаос Комнинакидис, в качеството си на прокурист на "Интекс-99" ЕООД, за това, че не е изпълнено дадено задължително предписание по ЗООС.
Издадени са три наказателни постановления: на "Катрин и Ко" ЕООД, гр. Раковски, обект в с. Стряма за неизпълнение на дадено предписание по реда на чл. 26 от ЗЧАВ, в размер на 500 лв.; на "Херос" ООД, гр. Пловдив в размер на 2000 лв. за непровеждане на собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух за период, по-голям от две последователни календарни години; на "КАЛЦИТ" АД, гр. Асеновград за неорганизирано емитиране на прах, на основание чл. 35 от ЗЧАВ, в размер на 3000 лв.
Наложена е еднократна санкция на КЦМ АД по реда на чл. 69а от ЗООС след извършена оценка на Годишен доклад от проведени СНИ през 2013 г. на технологичен източник № 7 и установяване на неспазване на емисионните норми по показател серен диоксид.
ІІ. Компонент „Води”
Приоритетни за направлението през отчетния период са проверките на обекти, включени в плана на РИОСВ-Пловдив за 2014 г, проверки на обекти, формиращи отпадъчни води, проверки по жалби и сигнали и проверки за изпълнение на дадени предписания.
Резултати от контролната дейност на направлението:
За ползване на воден обект без основание са издадени наказателни постановления в размер на 2000 лв всяко на "Еко Уест къмпани" ЕООД, София и на "Мост строй плант" ООД, Пловдив.
За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения е издадено наказателно постановление с наложена текуща месечна санкция в размер на 2 236, 37 лв на "Икай" ООД, с. Житница за обект "Млекопреработвателно предприятие". За същото нарушение е наложена текуща месечна санкция по чл.69, ал.1 от ЗООС в размер на 3 892 лв/м на "Тер-М" ЕООД Пловдив, площадка "Птицекланица" в Първомай.
ІІІ. Управление на отпадъците
Акцент в дейността на направлението през април са проверките по утвърдения план на инспекцията, проверки по документи на място, проверки във връзка с постъпили в РИОСВ-Пловдив заявления за извършване на дейности с отпадъци, проверки за последващ контрол по изпълнение на дадените предписания и проверки по сигнали и жалби на гражданите. Дадените предписания за отстраняване на констатираните при проверките нередности са основно за представяне на документи – работни листове за класификация на отпадъци, отчетни книги, договори с юридически лица, на които се предават отпадъците, месечни справки-декларации, вътрешно-фирмени спецификации и др., организиране и обозначаване на места за разделно събиране и временно съхранение на отпадъци.
Резултати от контролната дейност:
През март са съставени 11 акта.Четири от тях – на ОП "Чистота", Пловдив, на  "Сери Козметикс" ЕООД Пловдив, на "Легия"  АД, Раковски и на "Гард Инвест" ООД, Пловдив за това, че не е извършена класификация на отпадъците, образувани от дейността на дружеството. На "Гард Инвест" ООД, Пловдив е съставен акт и за това, че не е водена отчетност като не е съставена вътрешнофирмена спецификация. На община Карлово за това, че не са направени две поредни месечни отчисления (за м.януари и м.февруари) по чл.60 от ЗУО. На Община Карлово, за това, че не са направени две поредни месечни отчисления (за м.януари и м.февруари) по чл.64 от ЗУО. На Община Родопи, за това, че експлоатира депото без наличие на определен размер на отчисленията за един тон депониран отпадък. На "Елана-Харт" ООД, Асеновград е съставен акт за липса на отчетност на отпадъците. За това, че се смесват производствени с опасни отпадъци и битови с опасни отпадъци, като установеното смесване на отпадъци не съставлява част от технологичния процес по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци е съставен акт на "Хеброс бус" ЕООД, Пловдив. Акт за неизпълнение на дадено предписание е съставен на "Бибтекс-А" ЕООД, Пловдив.
През месеца са издадени пет НП: Наказателно постановление срещу "Тети и син" ЕООД, Пловдив за това, че не е извършена класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв. За същото нарушение е издадено НП срещу "Амек тойс" ООД Пловдив с наложено наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв.; срещу "Ванко-М" ЕООД Пазарджик с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв. и срещу "ДН-Моторс" ЕООД, София с наложена имуществена санкция в размер на 8000 лв.
Наказателно постановление срещу "Домейн Юстина" ЕООД, Пловдив за това, че не се води от дружеството отчетност на отпадъците, формирани от дейността му, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.
ІV. ОВОС и ЕО
Експертите от направлението са взели участие в 2 броя ДПК и 3 броя ЕСУТ на територията на Пловдивска Област.
V. Биоразнообразие и защитени територии
През април 2014 г. е извършена планова проверка на зоомагазин в гр. Асеновград. Установи се наличие на CITES видове, за които не са изпълнени изискванията на чл.92 от Закона за биологичното разнообразие. За констатираното нарушение ще бъде съставен акт.
Извършени са две проверки по сигнал на "Зеления телефон" на инспекцията - теренна проверка на горски масив в землище на с. Каравелово във връзка със сигнал за извършента сеч на дървесна растителност. При проверката не се установи нарушение на Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите. Проверка за излагане на публично място на екземпляр на защитен животински вид на архитектурен паметник "Червената църква", гр. Перущица не се установи наличие на препариран екземпляр на защите вид.
Извършени са две  извънредни проверки по Заповед на министъра на ОСВ за установяване състоянието на популациите на блатното кокиче в находищата в с. Градина и с. Виници. Съставени са два междуведомствени протокола за състоянието на находищата, които са изпратени в МОСВ.              
VІ. Екологична отговорност
Експерт от направлението участва в две комплексни проверки и две проверки по комплексно разрешително. При проверките се следи за наличие на собствена оценка за заплаха от екологични щети и причинени такива и за включване в Публичния регистър на операторите, извършващи дейности по Приложение 1 на ЗОПОЕЩ.
VІІ. Вредни физични фактори.
Извършена е проверка по жалба, свързана с оплаквания на жители на с. Радиново срещу силен шум от звукови системи за отблъскване на птици, монтирани във фирма "Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД. При монтажа не е съобразена близостта на предприятието до жилищни зони - на около 600 метра се намират първите къщи в селото. По технически данни силата на звука на акустичните усилватели е много висока. За недопускане на наднормени нива на шум в околната среда е дадено предписание на Управителя на фирмата да се предприемат мерки за намаляване на силата на звука, излъчван в околната среда от звуковите устройства. След реализиране на предвидените мерки, ще се оцени спазването на нормативно регламентираните гранични стойности на нива на шум в местата на въздействие, определени за жилищни зони.
 
Резултати от контролната дейност:
През периода са съставени 13акта, издадени са 10 НП на стойност 31500 лв. и 2 НП с наложена текуща месечна санкция по ЗООС в размер на 6128.34 лв./м., и 1 НП с наложена единична санкция по ЗООС в размер на 52 944 лв.
 
АУАН. Съставени са 13 /тринадесет/ броя Акта за установяване на административно нарушения:
 
1. На Йосиф Николаос Комнинакидис, в качеството си на прокурист на "Интекс-99" ЕООД, за това, че не е изпълнено дадено задължително предписание по ЗООС.
2. На "Маримпекс" ООД, за това, че за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите изпускани в атмосферата.
3. На ОП "Чистота" - Пловдив, за това, че не е извършена класификация на отпадъците формирани от дейността на дружеството.
4. На "Елана-Харт" ООД, за това, че не е водена отчетност за формираните от дейността отпадъци
5. На "Сери Козметикс" ЕООД, за това, че не е водена отчетност за формираните от дейността отпадъци.
6. На "Хеброс бус" ООД, за това, че се смесват производствени с опасни отпадъци и битови с опасни отпадъци, като установеното смесване на отпадъци не съставлява част от технологичния процес по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци.
7. На "Бибтекс-А" ЕООД, за това, че не е изпълнено дадено задължително предписание по ЗУО.
8. На Община Карлово, за това, че не са направени две поредни месечни отчисления (за м.януари и м.февруари) по чл.60 от ЗУО.
9. На Община Карлово, за това, че не са направени две поредни месечни отчисления (за м.януари и м.февруари) по чл.64 от ЗУО.
10. Община Родопи, за това, че експлоатира депото без наличие на определен размер на отчисленията за един тон депониран отпадък.
11. "Легия" АД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството.
12. "Гард инвест" ООД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството.
13. "Гард инвест" ООД, за това, че не е водена отчетност, като не е съставена вътрешнофирмена спецификация.
 
Наказателни постановления:
 
1. Наказателно постановление срещу "Тети и син" ЕООД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв.;
2. Наказателно постановление срещу "Домейн Юстина" ЕООД, за това, че не се води от дружеството отчетност на отпадъците, формирани от дейността му, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
3. Наказателно постановление срещу "Амек тойс" ООД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв.;
4. Наказателно постановление срещу "Ванко-М" ЕООД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
5. Наказателно постановление срещу "ДН-Моторс" ЕООД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 8000 лв.;
6. Наказателно постановление срещу "Мостстрой Пловдив Плант" ЕООД, за това, че зауства отпадъчни води без да притежава разрешително за ползване на воден обект с цел заустване, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
7. Наказателно постановление срещу "Еко Уест Къмпани" ЕООД, за това, че извършва заустване във водоем, без да притежава разрешително за ползване на воден обект, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
8. Наказателно постановление срещу Иван Кръстев Кръстев, в качеството му на изпълнителен директор на "Калцит" АД, за това, че е допуснал неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух, с наложено наказание глоба в размер на 3000 лв.;
9. Наказателно постановление срещу Екатерина Танева Коева, с качеството си на управител на "Катрин-Ко" ЕООД, за това, че не е изпълнил дадено задължително предписание, с наложено наказание глоба в размер на 500 лв.;
10. Наказателно постановление срещу "Херос" ООД, за това, че не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите за период по-голям от две последователни календарни години, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.
 
Санкции, наложени по реда на чл.69 от ЗООС
 
1. Наказателно постановление срещу КЦМ АД, с наложено наказание еднократна месечна санкция в размер на 52 944 лв.
2. Наказателно постановление срещу "Тер-М"” ООД, с наложено наказание текуща месечна санкция в размер на 3891.97 лв./м.
3. Наказателно постановление срещу "Икай" ООД, с наложено наказание текуща месечна санкция в размер на 2236,37 лв./м.