Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м. март 2014 г.

 

                       ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
проверени обекти
извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
58 67 7 2   7 17150 1 194,40 23267,02

 1

През месец март експертите на РИОСВ-Пловдив са извършили 67 проверки на 58 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени  75  предписания. През месеца са съставени 7 акта, издадени са 7 НП на стойност 17 150 лв. и едно наказателно постановление с наложена текуща месечна санкция по ЗООС в размер на 194,40 лв.  През март е издадена една заповед на директора на РИОСВ-Пловдив за прилагане на ПАМ.

 Постъпилите през отчетния период суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци, са 23 267,02 лв.

 Акценти в контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през март 2014 г.

  • Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
  • Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
  • Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
  • Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.

  Комплексни проверки:

 Извършена е комплексна проверка в Цех за производство на експандиран полистирен за фасадна изолация, собственост на  «Маримпекс» ООД, Пловдив. Дадени са предписания да се представят в инспекцията: работни листове за класификацията на отпадъците,   да се изготвят и представят за заверка отчетни книги за образуваните в обекта отпадъци, да се изготвят и представят месечни справки декларации, съгласно Наредбата за продуктови такси, да се изготви и представи вътрешно-фирмена спецификация, съгласно Наредбата за продуктови такси, да се представят  резултатите от проведените измервания на вредностите, изпускани в атмосферата от неподвижния източник в обекта с доклад.

 При извършената в «Лидер-96» ООД, с. Рогош, общ.  «Марица» комплексна проверка са дадени предписания да се представи в РИОСВ-Пловдив писмена информация за вида и количествата използвани бои, да се обозначат местата и съдовете за разделното събиране и временното съхранение на образуваните отпадъци със съответния код и наименование, да се представи копие от договора с фирмата-изпълнител на СМР «Елиста» ООД.

 Комплексна проверка във Фабрика за пелети на «Ахира» АД, с. Рогош, общ. «Марица». Дадени са предписания да се представи в инспекцията  доклад с резултатите от проведените собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферата от дейността, да се изпрати в МОСВ информация за включване в публичния регистър на операторите, извършващи дейности по приложение 1 на ЗОПОЕЩ, като писмено се уведоми РИОСВ-Пловдив, да се актуализира собствената оценка на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени такива, като се определи минималният размер на разходите за изпълнението на предвидените превантивни и оздравителни мерки и писмено се уведоми РИОСВ. 

 Извършена комплексна проверка в «Хелиос Металург» ООД, Пловдив. За отстраняване на констатираните несъответствия са дадени предписания: да се представи в инспекцията доклад за проведени собствени периодични изследвания на вредностите, изпускани в атмосферата, да се прецизира видът на образуваните от дейността на дружеството отпадъци и се извърши нова класификация, коригираните работни листове да се представят в РИОСВ-Пловдив, да се обозначат местата и съдовете за разделно събиране и временно съхранение на образуваните отпадъци със съответния код и наименование, да се представят договори с юридическите лица, на които се предават отпадъците. 

 Комплексна проверка в предприятието за преработка на пластмаси «Красикапласт» АД, Асеновград – предприятието е в несъстоятелност. 

 Комплексна проверка в Производствен комплекс за тютюневи изделия на «Кингс Табако Интернешънъл» ЕАД, Пловдив. Дадено предписание да се изготвят и представят за утвърждаване работни листове за класификация на отпадъците. 

При извършената комплексна проверка в ОП за сметосъбиране и сметоизвозване «Чистота» Пловдив е дадено предписание да се изготви собствена оценка за възможните случаи за заплаха за екологични щети и на случаи на причинени такива, включително и превантивните оздравителни мерки и минималният размер на тяхното изпълнение, като писмено се уведоми РИОСВ-Пловдив. 

 Комплексна проверка в "Нова трейд" ЕООД, Съединение - обект за бутилиране на изворна вода Бачково. Дадено е предписание да се изготвят и представят в РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците от абсорбенти и опаковките, замърсени с опасни вещества. Извършена е комплексна проверка в «Асенова крепост» АД, Асеновград по ЗУО и Наредбата за продуктови такси. Проведен е и мониторинг на шум. Няма направени предписания. 

 През месеца са извършени и 4 съвместни проверки по различни направления и фактори, извън плана за комплексните проверки. 

 Комплексни разрешителни:

 През март е извършена извънредна проверка, във връзка с писмо на «ГАРД ИНВЕСТ» ООД, гр. Раковски с искане за пломбиране на котел №2 тип «Бруна» от първо котелно и разпломбиране на котел №1 тип «Бруна» на четвърто котелно в обект «Оранжериен комплекс», Раковски. Целта е ограничаване на капацитета на горивната инсталация, съгласно Приложение 4 на ЗООС.  Дадени са предписания писмено да се уведоми инспекцията при взето решение за разпломбиране на пломбираните котли, и при смяна на собственика на «Оранжериен комплекс», Раковски, както и при взето решение от оператора за експлоатация на всички налични котли в обекта, експлоатацията им да се осъществява след издадено комплексно разрешително. 

І. Компонент „Въздух” и ОХВ: 

Най-важни акценти в контролната дейност по компонент Въздух и направление ОХВ през март са изпълнение на Годишния план за контролната дейност в направленията; Проверки по жалби и сигнали; Последващ контрол по изпълнение на предписания; Съгласуване на резултати от проведени собствени непрекъснати измервания на вредностите, изпускани в атмосферата; Изготвяне на отчет за използваните количества ОРВ и ФПГ от оператори, разположени на територията на РИОСВ Пловдив, съгласно Регламент 842/2006 и 1005/2009; Проверки за налагане на санкции по чл.69а от ЗООС; Проверки по изпълнение на условия в издадено Разрешително по чл. 104 от ЗООС /ПВРП/ и по изпълнение на СУМБ от ДППГА на обект нисък риск, съгласно график, утвърден от Министъра на околната среда; Проверки във връзка със Заповед на Областен управител за контрол на обекти от критичната инфраструктура, работещи с ОХВ; Изготвяне на справка за горивни инсталации с мощност от 1MW до 50MW; Участие в комисии за държавно приемане на обекти. 

 През отчетния период по постъпили жалби и  сигнали на зелен телефон на РИОСВ са извършени 3 проверки.

 През месец март експертите в направлението са участвали в две комисии за държавно приемане на обекти. 

Резултати от контролната дейност:   

През отчетния период е съставен  един акт - на ЕТ «Нюсайд», с. Долна махала за непровеждане на собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферата. 

Издадено е едно Наказателно постановление за налагане на текуща санкция на  „Интекс-99“ ЕООД, гр. Раковски за изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух  над утвърдените норми за допустими емисии.     

 ІІ. Компонент „Води”

 Приоритетни за направлението през отчетния период са проверките на обекти, включени в плана на РИОСВ-Пловдив за 2014 г., проверки на обекти, формиращи отпадъчни води, проверки по жалби и сигнали и проверки за изпълнение на дадени предписания.

Извършена проверка по сигнал, че  обект на «ИНСА ОЙЛ» ООД, Раковски в с. Белозем изпуска нефтопродукти и замърсява река Сребра. При проверката не са установени видими замърсявания с нефтопродукти. Взета е проба за анализ от Регионалната лаборатория на ИАОС. По сигнал за нерегламентирано изливане на замърсени с химикали отпадни води в канализацията е извършена проверка в Предприятието за производство на платки на «Асел» ООД, Пловдив. При проверката е установено, че фирмата има договор с ВиК ЕООД, Пловдив за включване на отпадъчните води в канализационната система. Взети са проби от ОВ за анализ в Регионалната лаборатория на ИАОС, за да се установи дали са спазени нормите за замърсяващи вещества.  

Резултати от контролната дейност на направлението:

За заустване на отпадъчни води, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения са издадени наказателни постановления на «Куминяно фрут» ООД, с. Катуница с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.; на «Агрия» АД Пловдив с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. и на «Галус 2004» ЕООД, с. Христо Милево с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. 

ІІІ. Управление на отпадъците

Акцент в дейността на направлението през март са проверките по утвърдения план на инспекцията, за изпълнение от страна на общините на задълженията по ЗУО, проверки във връзка с постъпили в РИОСВ-Пловдив заявления за извършване на дейности с отпадъци, проверки за последващ контрол по изпълнение на дадените предписания и проверки по сигнали и жалби на гражданите. Дадените предписания за отстраняване на констатираните при проверките нередности са основно за представяне на документи – работни листове за класификация на отпадъци, отчетни книги, договори с юридически лица, на които се предават отпадъците, месечни справки-декларации, вътрешно-фирмени спецификации и др., организиране и обозначаване  на места за разделно събиране и временно съхранение на отпадъци.  

Резултати от контролната дейност:

През март са съставени 6 акта. Три от тях – на  „Тракия Енерджи 2000” АД, Пловдив, на  „Амек тойс” ООД Пловдив и на  „Ел-Старт” ЕООД,  Пловдив за това, че не е извършена класификация на отпадъците, образувани от дейността на дружеството. Два акта – на  „Брод-ХР” ООД, с. Труд, общ. „Марица”  и на „Коприна” ООД, с. Труд, общ. „Марица” за това, че не са изпълнили дадено задължително предписание да се представят в РИОСВ-Пловдив договор с организация по оползотворяване, месечни справки декларации, вътрешно-фирмена спецификация, платежен документ, месечни отчети, подавани към Ооп. Един акт е съставен на На ЕТ „Тит комерс – Султанка Такева”, Пловдив за това, че не води отчетност за формираните от дейността отпадъци.

 През месеца са издадени три НП: срещу „Валд-95” ЕООД, Пловдив за това, че не се води отчетност на образуваните от дейността на дружеството отпадъци, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.; срещу инж. Александър Кръстев Абрашев, в качеството му на кмет на община Калояново, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаване на незаконни сметища, с наложено наказание глоба в размер на 3000 лв.; срещу „Тике-МР” ООД, Пловдив за това, че третира отпадъци без разрешение или регистрационен документ, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 7000 лв. 

ІV. ОВОС и ЕО

През март е извършена планова проверка по контрол на решение по ОВОС на Кариера «Стряма 2», с. Ръжево Конаре. Дадени са две предписания - да се подадат документи в БД ИБР по Закона за водите за водоползуване и да се изпълнят условията от решението преди въвеждане в експлоатация. 

V. Биоразнообразие и защитени територии 

През м. март 2014 г. са  извършени проверки по сигнал  за   разрушено при ремонтни дейности щъркелово гнездо на църква в с. Христо Милево.  Дадено е предписание да се възстанови щъркеловото гнездо, предписанието е изпълнено. По сигнал в с. Каравелово за извършване на сеч в землището е проведена среща в кметството в присъствие на подателя на сигнала за уточняване на района в които ще се извърши теренна проверка. По същия сигнал е извършена и проверка в ДГС-Карлово  -  документална проверка за извършена сеч на дъбова и букова гора в Средна гора – землище на с. Каравелово, общ. Карлово. Предстои теренна проверка в на територията, в която се извършва сечта. 

VІ. Екологична отговорност

  По ЗОПОЕЩ е извършена проверка в Пункт за търговска дейност с ОЧЦМ и ИУМПС, Пловдив на  "ДСВ Метал Комерсиал" ЕООД, Пловдив. Дадено предписание да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени такива, включително и превантивните и оздравителни мерки и минималният размер за тяхното изпълнение, като писмено се уведоми РИОСВ – Пловдив. 

 VІІ. Вредни физични фактори.

През март е извършена проверка по сигнал за наднормени нива на шум в околната среда от «Площадка за изкупуване, събиране и временно съхранение на отпадъците от черни и цветни метали» на «ДСВ Метал Комерсиал» ЕООД, Пловдив. Съвместно с Регионалната лаборатория на ИАОС са проведени контролни измервания на нивата на шум, няма превишение на нормативно-регламентираните стойности на нива на шум по границата на работната площадка. Дадено е предписание в обекта дейността да се извършва по начин, който да не допуска предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности. 

  Резултати от контролната дейност:

 През периода са съставени 7 акта, издадени са 7 НП на стойност 17150лв и 1 НП с наложена текуща месечна санкция по ЗООС в размер на 194.40 лв./м, и 1 ПАМ 

АУАН. Съставени са 7 /седем/ броя Акта за установяване на административно нарушения:

1. На ЕТ „Нюсаид-Славчо Стоилов”, за това, че за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферата.

 2. На ЕТ „Тит комерс – Султанка Такева”, за това, че не води отчетност за формираните от дейността отпадъци.

 3. На „Тракия Енерджи 2000” АД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците, формирани от дейността на дружеството.

 4. На „Амек тойс” ООД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците, образувани от дейността на дружеството.

 5. На „Ел-Старт” ЕООД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците, образувани от дейността на дружеството.

 6. На „Брод-ХР” ООД, за това, че не е изпълнено дадено задължително предписание да се представят в РИОСВ-Пловдив договор с организация по оползотворяване, месечни справки декларации, вътрешно-фирмена спецификация, платежен документ, месечни отчети, подавани към Ооп.

 7. На „Коприна” ООД, за това, че не е изпълнено дадено задължително предписание да се представят в РИОСВ-Пловдив договор с организация по оползотворяване, месечни справки декларации, вътрешно-фирмена спецификация, платежен документ, месечни отчети, подавани към Ооп. 

Наказателни постановления:

1. Наказателно постановление срещу Сузана Иванова Камбурова, за това, че не е уведомила съответната РИОСВ за организиране на пункт и склад за билки, с наложено наказание глоба в размер на 150 лв.;

 2. Наказателно постановление срещу „Валд-95” ЕООД, за това, че не се води отчетност на образуваните от дейността на дружеството отпадъци, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.;

 3. Наказателно постановление срещу „Куминяно фрут” ООД, за това, че зауства вода с показатели, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения, определени в притежавано разрешително за ползване на воден обект, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.;

 4. Наказателно постановление срещу «Агрия» АД, за това, че са превишени индивидуалните емисионни норми в заустваната във воден обект отпадъчна вода, определени в издадено разрешително, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 1000 лв.;

 5. Наказателно постановление срещу „Галус 2004” ЕООД, за това, че изпуска отпадъчни води, които превишават индивидуалните емисионни норми, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.;

 6. Наказателно постановление срещу инж. Александър Кръстев Абрашев, в качеството му на кмет на община Калояново, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаване на незаконни сметища, с наложено наказание глоба в размер на 3000 лв.;

 7. Наказателно постановление срещу „Тике-МР” ООД, за това, че третира отпадъци без разрешение или регистрационен документ, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 7000 лв. 

Санкции, наложени по реда на чл.69 от ЗООС 

1. Наказателно постановление срещу „Интекс 99” ЕООД, с наложено наказание текуща месечна санкция в размер на 194.40 лв./м. за изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух  над утвърдените норми за допустими емисии. 

Принудителни административни мерки

 1. На «Гард инвест» ООД, гр. Раковски, за спиране на експлоатацията на два броя котли (котел №1 и 2 от първо котелно), тип «Бруна» SHW и пломбирането им; както и възобновяване на експлоатацията на котел №1, тип «Бруна» SHW, от четвърто котелно отделение, чрез разпломбиране с цел ограничаване на капацитета по т.1.1. Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW от Приложение №4 на Закона за опазване на околната среда под 50 MW.