Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м. януари и февруари 2014 г.

                       ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
проверени обекти
извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
97 114 20 4   23 113800 1 149,79 77830,70

 

 

През отчетния период – януари – февруари 2014 г. експертите на РИОСВ-Пловдив са извършили 114 проверки на 97 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени 102 предписания. През месеца са съставени 20 акта, издадени са 23 НП на стойност 113800 лв. и едно наказателно постановление с текуща месечна санкция по ЗООС в размер на 149,79 лв.  
Постъпилите през отчетния период суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци, са 77 830,70 лв.
 
           Акценти в контролната дейност за периода 01 – 02.2014 г.
  • Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
  • Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
  • Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
  • Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
Комплексни разрешителни:
Извършена е проверка във фирма «Велди-1» ООД, Пловдив във връзка с писмо за разширение на съществуващата птицеферма за кокошки-носачки. Дадени са предписания при достигане на капацитет на птицефермата над 40 000 места за птици да се подаде заявление за издаване на комплексно разрешително; интензивното отглеждане на птици над 40 000 бр. да се осъществява след издадено КР. Извършена е проверка в «ИПО» ООД, София, площадка Карлово, за изготвяне на становище във връзка с процедура по издаване на комплексно разрешително.
Резултат от контролната дейност: издаден е акт на ЕТ «Ангелов – Иван Ангелов», гр. Пещера - площадка в с. Цалапица за неизпълнение на условия и срокове в КР, издадено е и НП в размер на 10 000 лв.
І. Компонент „Въздух”
Акценти в дейността през отчетния период са проверки по плана за контролната дейност на направлението, осъществяване на последващ контрол по изпълнение на предписания, проверки по жалби и сигнали, съгласуване на резултати от проведени собствени непрекъснати измервания на вредностите, изпускани в атмосферата, проверки за налагане на санкции по чл.69 от ЗООС, проверки във връзка със заповед на областния управител на Пловдив за контрол на обекти от критичната инфраструктура, работещи с ОХВ, участие в комисии за държавно приемане на обекти. През януари и февруари за контрол по спазване на нормите за допустими емисии на обекти с големи точкови източници са обработени 16 месечни доклада с резултати от собствени непрекъснати измервания. Извършени са две проверки по чл.69 а от ЗООС - за налагане на текущи санкции на «Джи Ен Си» ООД, Пловдив във връзка с констатирано наднормено замърсяване и в «Индендантско обслужване» ЕАД, клон Калофер за отмяна на наложена санкция във връзка с временно преустановяване на замърсяването. Извършени са 8 проверки по жалби и сигнали на граждани. През периода експерти от направлението са участвали в 4 комисии за държавно приемане на обекти.
Резултати от контролната дейност на направлението: съставени са 7 акта – на «Интекс 99» ЕООД, Раковски за непровеждане на собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферата; на «Монди Стамболийски» ЕАД, Стамболийски за неизпълнение на условие в КР; на «Прибор П61» ООД, Пловдив  за осуетяване на проверка по ЗООС, на «Булгар лук» ООД, с. Катуница,  «Катрин Ко» ЕООД, Раковски и на «Хелиос ойл» ООД, Първомай за неизпълнение на дадени предписания, на «Калцит» АД, Асеновград – за допускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух. Издадено е наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция в размер на 149.74 лв/м. на «Джи Ен Си» ООД, Пловдив за изпускане на вредни вещества в атмосферата над утвърдените норми за допустими емисии. Със заповед на директора на РИОСВ-Пловдив временно се спира санкцията на «Интендантско обслужване» ЕАД, клон Калофер поради временно прекратяване на замърсяването.
ІІ. Компонент „Води”
Приоритетни за направлението през отчетния период са проверките на обекти, включени в плана на РИОСВ-Пловдив за 2014 г, проверки на обекти, формиращи отпадъчни води, проверки по жалби и сигнали и проверки за изпълнение на дадени предписания.
Извършената проверка по сигнал в Цех за млекопреработка на «Икай» ООД, с. Житница и прилежащата река Пикла установи следи от замърсяване в резултат на заустване на непречистени отпадъчни води. Взети са проби от мястото на заустване и от шахтата на изхода на локалното пречиствателно съоръжение. След получаване на протоколите с резултати от анализа на пробите от Регионалната лаборатория в Пловдив ще бъдат предприети последващи действия.
Резултати от контролната дейност на направлението: през периода са съставени три акта – на „Мостстрой Пловдив Плант” ЕООД, за това, че не е изпълнено дадено задължително предписание,  на «Агрия» АД, Пловдив – не поддържа качеството на заустваната в р. Чепеларска отпадъчна вода, формирана в резултат от дейността на обекта, в съответствие с условията в актуализираното през 2013 г комплексно разрешително, на «Галус 2004» ЕООД, София за обекта в с. Христо Милево – за изпускане на отпадъчни води, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения по няколко показателя.
ІІІ. Управление на отпадъците
Акцент в дейността на направлението през първите два месеца на годината са проверките по утвърдения план на инспекцията, за изпълнение от страна на общините на задълженията по ЗУО, проверки във връзка с постъпили в РИОСВ-Пловдив заявления за извършване на дейности с отпадъци, проверки за последващ контрол по изпълнение на дадените предписания и проверки по сигнали и жалби на гражданите. Дадените предписания за отстраняване на констатираните при проверките нередности са основно за представяне на документи – работни листове за класификация на отпадъци, отчетни книги, договори с юридически лица, на които се предават отпадъците, месечни справки-декларации, вътрешнофирмени спецификации и др., организиране и обозначаване на места за разделно събиране и временно съхранение на отпадъци.
Резултати от контролната дейност: за периода са съставени 9 акта, като 5 от тях са за неизвършена класификация на отпадъците – «Джиро трейд» ООД, с. Първенец, «Булгар Плюм» ЕООД, гр. Брезово (с издадено НП за 5000 лв.), «Ванко М» ЕООД, Пазарджик, «Тети и син» ЕООД, Пловдив и «ДН-Моторс» ЕООД, София. За неводене на отчетност е съставен акт на «Валд-95» ЕООД, София, на «Моби шоп» ЕООД, Пловдив – за нарушаване на изискванията за третирани и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, актът на «Гарена 5» ООД, Пловдив е за нерегламентирано изгаряне на опасни отпадъци, а на «Тике МР» ООД Пловдив – за третиране на отпадъци без регистрационен документ.
ІV. ОВОС е ЕО
През периода е извършена извънредна проверка - оглед на площадка на основание подадено уведомление за инвестиционно предложение «Птицеферма за кокошки – носачки – 50 000 броя» в района на с. Трилистник, общ. Марица на «Велди-1» ООД, Пловдив. Дадено е предписание одобрението на проекта за инвестиционното предложение да се извърши след приключване на процедурата по ОВОС. Експерти от направлението участваха в две държавно-приемателни комисии.
V. Биоразнообразие и защитени територии
През отчетния период експерти от направлението извършиха две проверки, съгласно годишния план на РИОСВ-Пловдив по ЗБР, на ЗЗ «Трилистник» и на ЗЗ «Марица-Първомай». Не се констатираха нарушения на режимите, посочени в заповедите за обявяване на зоните. Извършени са две разпореждания със защитени птици – обикновен мишелов, които са изпратени на лечение и рехабилитация в Центъра за диви животни в Стара Загора. Във връзка с подадено заявление за размножение на затворено на 3 екземпляра, попадащи в приложение А и Б на Регламент 338/97, е извършена проверка. Екземплярите са регистрирани съгласно изискванията на Закона за биологично разнообразие.
. Химикали
Извършени са следните проверки:
"Родопи-95" АД, Плодохранилище, с. Първенец, проверка по Заповед на областния управител; "Дружба стъкларски заводи" АД-площадка Пловдив, проверка по Заповед на областния управител; "Ауто Трейд Кемикълс" ООД, гр. Пловдив,  планова проверка; "Булвест принт" АД, гр.Пловдив, планова проверка
VІІ. Вредни физични фактори.
През отчетния период е извършена проверка по сигнал за наднормени нива на шум в жилищна зона в с. Катуница, излъчван от Спиртната фабрика на «Винпром Пещера» АД Пловдив. Проведени се контролни измервания на дневните нива на шум, не са констатирани превишения на нормите за жилищна зона, както и превишения на нормативно регламентираните гранични стойности на нива на шум по границата на производствената площадка. Експерт от направлението участва в държавна приемателна комисия.
 
Резултати от контролната дейност:
През периода са съставени 20акта, издадени са 23 НП на стойност 113800 лв. и 1 НП с наложена текуща месечна санкция по ЗООС в размер на 149.74 лв./м.
АУАН. Съставени са 20 /двадесет/ броя Акта за установяване на административно нарушения:
1. На „Интекс-99” ЕООД, за това, че не са извършени собствени периодични измервания за период по-голям от две последователни календарни години.
2. На „Монди Стамболийски” ЕАД, за това, че не е изпълнено условие, посочено в издадено Комплексно разрешително.
3. На „Валд-95” ЕООД, за това, че не се води отчетност на образуваните от дейността на дружеството отпадъци.
4. На „Агрия” АД, за това, че са превишени индивидуалните емисионни норми, определени в издадено разрешително.
5. На ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов”, за това, че не е изпълнено условие, посочено в издадено Комплексно разрешително.
6. На „Галус-2004” ЕООД, за това, че изпуска отпадъчни води, които превишават индивидуалните емисионни норми.
7. На „Мостстрой Пловдив Плант” ЕООД, за това, че не е изпълнено дадено задължително предписание.
8. На "Прибор - 61" ООД гр. Пловдив, за осуетяване на проверка по ЗООС.
9. На „Моби-Шоп” ЕООД, за това, площадката не отговаря на минималните изисквания за временно съхранение на отпадъци.
10. На „Гарена 5” ООД, за това, че нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци.
11. На Ясен Минчев Кехайов, в качеството му на управител на „Булгар лук” ООД, за това, че не е изпълнил дадено задължително предписание.
12. На Екатерина Танева Коева, с качеството си на управител на „Катрин-Ко” ЕООД, за това, че не е изпълнил дадено задължително предписание.
13. На „Джиро-Трейд” ООД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството.
14. На Петър Христов Зидаров, в качеството си на управител на „Хелиос Ойл” ООД, за това, че не е изпълнил дадено задължително предписание.
15. На „Булгарплюм” АД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците, образувани от дейността на дружеството.
16. На „Тике МР” ООД, за това, че третира отпадъци без разрешение или регистрационен документ.
17. На „Ванко-М” ЕООД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството.
18. На „Тети и син” ЕООД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството.
19. На „ДН-Моторс” ЕООД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството.
20. На Иван Кръстев Кръстев, в качеството му на изпълнителен директор на „Калцит” АД, за това, че е допуснал неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух.
Санкции по ЗООС. През работния период е издадено едно Наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция на „Джи Ен Си” ООД в размер на 149.74 лв./м.
Наказателни постановления:
1. Наказателно постановление срещу „ИПО” ООД, за това, че не са представени доклади за извършени собствени периодични измервания на шума, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 500 лв.;
2. Наказателно постановление срещу Община Карлово, за това, че не са направени две поредни месечни отчисления по чл.64, ал.1 от ЗУО – за м.април и м.май 2013г, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 30000 лв.;
3. Наказателно постановление срещу София Михайлова Атанасова, за това, че е допуснала изтичане на отпадни води от собствен имот, извършвайки замърсяване и вредно изменение на почвите, с наложено наказание глоба в размер на 100 лв.;
4. Наказателно постановление срещу ЕТ „Хрид-Даря Михайлова”, за това, че не е изпълнило задължително предписание с Констативен протокол, с наложено наказание глоба в размер на 2000 лв.;
5. Наказателно постановление срещу „Сторекс 2000” ООД, за това, че не е водена отчетност относно образуваните отпадъци, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
6. Наказателно постановление срещу ЕТ ”Ангелов-Иван Ангелов”, за това, че не е изпълнено условие, посочено в издадено Комплексно разрешително, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 10000 лв.;
7. Наказателно постановление срещу „Фреш ауто” ООД, за това, че не е извършило класификация на отпадъците, формирани от дейността му, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв.;
8. Наказателно постановление срещу „Монди Стамболийски” ЕАД, за това, че не е изпълнено условие, посочено в издадено Комплексно разрешително, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 20000 лв.;
9. Наказателно постановление срещу Нано Дончев Дончев, в качеството му на изпълнителен директор на „ВРЗ Карлово” АД, за това, че не е изпълнил дадено предписание, с наложено наказание глоба в размер на 200 лв.;
10. Наказателно постановление срещу „Гарена 5” ООД, за това, че нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 1400 лв.;
11. Наказателно постановление срещу „Мегаклима – Атанас Бакалов” ЕТ, гр. Асеновград, за неизпълнение на дадено задължително предписание, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
12. Наказателно постановление срещу “Глориент Инвестмънт БГ” ЕООД, за това, че не са представени досиета за техническото състояние на климатичните инсталации, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
13. Наказателно постановление срещу „Мебелор” ООД, гр. Пловдив, за това, че не е извършена класификация на отпадъците, образувани в резултат на дейността на дружеството, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв.;
14. Наказателно постановление срещу „Мебелор” ООД, гр. Пловдив, за това, че не се води отчетност на отпадъците, образувани в резултат на дейността на дружеството, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
15. Наказателно постановление срещу „Мебелор” ООД, гр. Пловдив, за това, че са нарушени изискванията за разделно събиране на образуваните производствени и опасни отпадъци, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 3000 лв.;
16. Наказателно постановление срещу „Либхер – Хаусгерете Марица“ ЕООД, за това, че извършва дейност по третиране на отпадъци, по смисъла на ЗУО, без необходимия регистрационен документ, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 7000 лв.;
17. Наказателно постановление срещу „Хефти Металс” ЕООД, за това, че не е изпълнило условия, определени в издадено разрешително за дейности с отпадъци, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 7000 лв.;
18. Наказателно постановление срещу „Мострстрой Пловдив Плант” ЕООД, за това, че не е изпълнило задължителни предписания, дадени с Констативен протокол, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
19. Наказателно постановление срещу „Булгарплюм” АД, за това, че не е извършена класификация на отпадъците, образувани от дейността на дружеството, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв.;
20. Наказателно постановление срещу „Аладин фуудс” ООД, гр. Съединение, за това, че не е извършена класификация на отпадъците, формирани от дейността на дружеството, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв.;
21. Наказателно постановление срещу „Прибор П61” ООД, за това, че е отказан достъп до площадка на дружеството, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
22. Наказателно постановление срещу Петър Христов Зидаров, в качеството си на управител на „Хелиос Ойл” ООД, за това, че не е изпълнил дадено задължително предписание, с наложено наказание глоба в размер на 500 лв.;
23. Наказателно постановление срещу Ясен Минчев Кехайов, в качеството му на управител на „Булгар лук” ООД, за неизпълнение на задължителни предписания по закона за чистотата на атмосферния въздух с наложено наказание глоба в размер на 100 лв.