Природни забележителности

1. Природна забележителност “Фосилни находки”

С цел запазването на находището на фосилни находки от гръбначни животни, представители на хоботни бозайници, то е обявено за природна забележителност със Заповед № 36 / 11.01.1968 год. на МГГП с обща площ 9100 ха, обхващащо поземлен и горски фонд в част от землищата на селата Поповица, Ахматово, Богданци, Селци Езерово, Бяла река и Православен, обл. Пловдивска. Най-често намирани в природната забележителност са единични кости, кътни и бивни зъби на мастодонти и дейнотериуми. Намирани са и кости на копитни бозайници . Природната забележителност се стопанисва и охранява от Община Първомай, Община Садово и Държавните лесничейства Първомай и Асеновград под контрола на РИОСВ-Пловдив.

2. Природна забележителност “Младежки хълм”

През 1970 год. със Заповед № 707 / 09.03.1970 г. на МГГП южната част на Младежкия хълм /Джендем тепе/ е обявена за природната забележителност с площ 3,0 ха. с цел запазване естествено находище на редки за нашата флора растителни видове между които и българските и балкански реликтни ендемити четинеста звъника /Hypericum setiferum/, румелийска жълтуга /Genista rumelica/, фривалдскиев зановец /Chamaecytisus frivaldszkyanus/, мехуресточашково сграбиче /Astragalus physocalix/ и тракийски равнец /Achiliea thracica/. През 1995 год. със Заповед № РД-466/22.12.1995 год. на МОС, площта на природната забележителност е увеличена на 36,2 ха , като обхваща почти цялата територия на “Младежки хълм”. Намира се в гр. Пловдив - “Младежки хълм” /Джендем тепе”/. Защитената територия се стопанисва и охранява от Община Пловдив под контрола на РИОСВ - Пловдив.

 

3. Природна забележителност “Данов хълм”

С цел запазването на хълма, изграден от сиенитни скали, представляващ уникално геоморфоложко образование от гледна точка на разположението му и притежаващ определена природо-научна и естетическа стойност е обявен за природна забележителност със Заповед № РД-466/22.12.1995 г. на Министерство на околната среда с обща площ 5,3 ха. Намира се в гр.Пловдив - “Данов хълм”/”Сахат тепе”/. Природната забележителност се стопанисва и охранява от Община Пловдив под контрола на РИОСВ - Пловдив.

4. Природна забележителност “Хълм на освободителите”

С цел запазването на хълма, изграден от сиенитни скали, представляващ уникално геоморфоложко образование от гледна точка на разположението му и притежаващ определена природо-научна и естетическа стойност е обявен за природна забележителност със Заповед № РД-466/22.12.1995 г. на Министерство на околната среда с обща площ 22,0 ха. Намира се в гр.Пловдив - “Хълм на Освободителите” /”Бунарджика”/. Природната забележителност се стопанисва и охранява от Община Пловдив под контрола на РИОСВ - Пловдив.

5. Природна забележителност “Гаргина дупка”

Обявена със Заповед № РД-1005 /04.08.2003 г. на МОСВ, с цел опазване местообитание на редки и защитени видове прилепи. Намира се в землището на с.Мостово, община Асеновград. Това е най-дългата пещера в подрайона на Мостово - Орешец, който е част от Добростанския пещерен район (524 м. дължина, денивелация 38 м.). Пещерата е едно от най-важните убежища за зимуване и размножаване на прилепите в Западни Родопи. Обитава се от следните редки и защитени видове прилепи – голям и малък подковонос, голям нощник, остроух нощник, дългопръст нощник, пещерен дългокрил. Имотът, върху който се намира пещерата е собственост на МЗГ и се стопанисва от ДЛ - Асеновград, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

 

6. Природна забележителност скален масив “Белинташ”

Обявена със Заповед № РД-1464/12.12.2003 г. на МОСВ, с цел запазване на забележително скално образyвание. Намира се в землището на с. Сини връх, община Асеновград, с обща площ 2,3 ха. Уникалният скален масив представлява място за почивка на едри грабливи птици и за гнездене на други редки и защитени видове птици - червенокръста лястовица, черношипа ветрушка, алпийски бързолет.

Обектът се стопанисва от ДЛ – Асеновград в горскостопанско отношение и ДДивС “Кормисош” в ловностопанско отношение, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

7. Природна забележителност „Сучурум”

Обявен със Заповед №3796/11.10.1965 г. на КГГП при МС, с цел опазване на естествен водопад, представляващ интерес за туризма. Намира се в землището на гр. Карлово, с височина на пада 15 м., разположен на надморска височина 1700 м. с площ 0,6 ха около водопада.