Защитени местности

1. Защитена местност “Находище на блатно кокиче”

ЗМ “Находище на блатно кокиче” - с. Виница е обявена със Заповед № 1938 / 03.07.1970 г. на МГОПС/ с цел да се запази едно от малкото естествени находища в България на блатно кокиче /Leucojum aestivum/ . Намира се в землището на с. Виница , Община Първомай с площ 18,6 ха. и обхваща част от горски масив стопанисван и охраняван от Държавно лесничейство - гр. Първомай под контрола на РИОСВ - Пловдив. Растението съдържа алкалоида галантамин ,който е основен компонент за производството на уникалното българско лекарство “Нивалин” .

 

2. Защитена местност “Дъбите” – “Конска поляна”

Местността е обявена за защитена със Заповед № 4526 17.11.1975 год. на МГОПС с площ 294 ,7 ха, с цел да се запази характерен и забележителен ландшафт на местността , включващ вековни букови и дъбови гори с голямо разнообразие на растителни и животински видове, ползваща се за отдих и туризъм. Намира се в землището на с. Красново, Община Хисар в близост до хижа “Бунтовна” . Охранява се и се стопанисва от ДЛ - гр. Хисар под контрола на РИОСВ - Пловдив.

3. Защитена местност “Мъртвицата”

Местността е обявена за защитена със Заповед № 155 / 11.004.1978 г. на КОПС при МС с цел да се запази единственото по поречието на р. Марица и във вътрешността на страната естествено находище на бяла водна лилия /Nymphaea alba/ Намира се в землището на с. Поповица, Община Садово, с обща площ 1,0 ха . Територията се стопанисва и охранява от Кметство с. Поповица, общ. Садово под контрола на РИОСВ - Пловдив.

4. Защитена местност “Марциганица”

Местността се намира в близост до х. “Марциганица” и биосферния резерват “Червената стена” се в землището на с. Добростан, Община Асеновград. Територията е обявена за защитена местност със Заповед № 55 / 29.01.1980 г. на КОПС при МС с цел да се запази характерен ландшафт на местността, ползваща се за отдих и туризъм с площ 27,5 ха. Защитената местност се стопанисва и охранява от ДЛ - Асеновград под контрола на РИОСВ - Пловдив. Дървесната растителност е с преобладаващ изкуствено залесителен характер, целящ постигането на декоративен ефект в околността на близкоразположената х.”Марциганица”.

 

5. Защитена местност “Дебелата кория”

Находището на блатно кокиче в м.”Дебелата кория” в близост до с.Чернозем, общ. Калояново е обявено за защитена местност със Зап.№ 202/11.03.1987 г. на КОПС при МС с обща площ 0.4 ха с цел запазването на едно от малкото естествени находища на блатно кокиче в България. Защитената територия обхваща част от равнинна гора и се стопанисва и охранява от ДЛ - Хисар под контрола на РИОСВ - Пловдив.

6. Защитена местност “Чинар дере”

Защитената местност е обявена със Заповед № РД - 420/14.11.1995 год. на МОС с цел запазването на едно от последните естествени находища на източен чинар /Platanus orientalis/ в България с площ 27,7 ха. Разположена е по поречието на р. Тополовска с дължина 3 км и ширина от 30 до 100 м, източно от с. Тополово , Община Асеновград. Стопанисва и охранява от Държавно лесничейство “Асеновград”, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

7. Защитена местност “Кричим”

 

Обявена за защитена територия със Заповед № РД-575/01.11.2000 г. на МОСВ с цел опазване на местообитанията и популациите на защитените видове растения и животни и съхраняване на уникална лонгозна гора и забележителен ландшафт.Обща площ 1734,7 дка.Намира се в землището на с.Куртово Конаре, общ.Стамболийски. Стопанисва се и се охранява от Национална служба за охрана под контрола на РИОСВ - Пловдив.

8. Защитена местност “Дъбето”

Обявена за защитена територия със Заповед № РД-650/23.11.2000 г.на МОСВ с цел опазване на вековна гора от благун и летен дъб.Обща площ 10.3 ха. Намира се в землището на с.Нови извор, общ.Асеновград. Стопанисва се и се охранява от ДЛ - Асеновград под контрола на РИОСВ - Пловдив.

9. Защитена местност “Усойката”

Естественото находище на черен бор в местността “Усойката” е обявено за природна забележителност със Заповед № 468 / 30.12.1977 г. на КОПС при МС с площ 4,0 ха, с цел запазването на едно от редките естествени находища на черен бор /Pinus nigra/ в Родопите на възраст над 200 години. Прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-334/31.03.2003 г. на МОСВ. Намира се в местноста “Усойката”, землище на с. Добростан, Община Асеновград. Съгласно изискванията на Закона за защитените територии природната забележителност предстои да бъде прекатегоризирана в защитена местност. Територията се стопанисва и охранява от ДЛ - гр. Асеновград под контрола на РИОСВ - Пловдив.

 

10. Защитена местност “Лале баир”

Местността “Лале баир” е обявена като природна забележителност със Заповед N 534 от 25.09.1978 г. на КОПС при МС, с цел запазването на естествено находище на българския ендемит и защитено растение родопско лале (Tulipa rhodopaea) с площ 2,0 ха. Прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-335/31.03.2003 г. на МОСВ. Намира се в местността “Лале баир” в землището на гр. Асеновград. Територията се стопанисва и охранява от ДЛ – Асеновград под контрола на РИОСВ - Пловдив. Със Заповед № РД-1344/21.12.2004 г. територията на защитената местност е разширена с 49,075 дка и общата й площ в момента е 69,179 дка.

11. Защитена местност “Герена”

Местността „Герена” в землището на с. Паничери, община Хисар е обявена за защитена със заповед №РД-933/28.12.2007г на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Целта е да се опази гнездовата колония от сиви чапли, изградена в тополовото насаждение, намиращо се в сервитута на напоителен канал.

Новата защитена местност е с площ 1,7 ха. В нея се забраняват сечи, с изключение на санитарни, изкореняване и увреждане на дървесната растителност, строителство, с изключение на ремонтни дейности по напоителния канал, палене на огън, замърсяване с отпадъци. Санитарните сечи и ремонтът на канала се забраняват през размножителния период на птиците – от началото на април до края на юли.

Сивите чапли обитават землището на село Паничери от 1981 година. Колонията тогава е била разположена в местността „Дванадесет дръжкоцветни дъба”, обявена за природна забележителност. С годините по-голямата част от дъбовете са загинали и чаплите са се преселили в „Герена”

12. Защитена местност”Аязмото”

Обявена за защитена територия със Заповед № РД-897/22.11.2001 г.на МОСВ с цел опазване на гнездова колония на малка бяла чапла и нощна чапла.Обща площ 3.7 ха. Намира се в землището на с.Конуш, общ.Асеновград. Стопанисва се и се охранява от общ. Асеновград под контрола на РИОСВ - Пловдив.

13. Защитена местност скален комплекс “Караджов камък”

Обявена за защитена територия със Заповед № РД-1015/06.08.2003 на МОСВ, с цел опазване местообитания на защитени и редки видове животни. Намира се в землището на селата Мостово и Сини връх, община Асеновград, с обща площ 1331,1 ха. На територията му са разположени два скални комплекса Караджов камък и Хайдушки камък. Тук е установено постоянно гнездене на черен щъркел, скален орел, белоопашат мишелов, сокол-скитник, черношипа ветрушка, алпийски бързолет, червенокръста лястовица, скална лястовица, домашна червеноопашка, гарван-гробар, скалите се обитават и от дива коза, дива котка, вълк, кафява мечка, и др. защитени видове. Обектът се стопанисва от ДЛ – Асеновград в горскостопанско отношение и ДДивС “Кормисош” в ловностопанско отношение, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

 

14. Защитена местност “Находище на дървовидна хвойна

Обявена със Заповед №РД-1465/12.12.2003 г. на МОСВ, с цел опазване естествено находище на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa Bieb). Територията представлява находище и на много други редки и защитени растителни видове като родопски силивряк, веленовски дебелец, венерин косъм, бодлив залист, пистация и мн. др. Намира се в землището на с.Бачково, община Асеновград, с обща площ – 13,2 ха. Обектът се стопанисва от ДЛ – Асеновград в горскостопанско отношение и ДДивС “Кормисош” в ловностопанско отношение, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

 

15. Защитена местност “Перестица”

Обявено със Заповед № 173/09.03.1983 г. на КОПС при МС за историческо място. Прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-331/31.03.2003 г. на МОСВ, с цел опазване гнездово местообитание на черен щъркел и характерен ландшафт. Обща площ – 6,1 ха. Намира се в землището на гр. Перущица. Стопанисва се и се охранява от ДЛ – Кричим, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

16. Защитена местност “Средна поляна”

Обявено със Заповед № 1050/22.12.1987 г. на КОПС при МС за историческо място. Прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-333/31.03.2003 г. на МОСВ, с цел опазване на вековна букова гора, с обща площ 17,3 ха. Намира се в землището на с.Богдан. Стопанисва се и се охранява от ДЛ – Карлово, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

17. Защитена местност “Върлищница”

Обявено със Заповед № 3572/30.12.1966 г. на МГГП за историческо място. Прекатегоризирано в защитена местност със Заповед № РД-327/31.03.2003 г. на МОСВ, с цел опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски съобщества с обща площ 176,8 ха. Намира се в землището на гр.Клисура. Стопанисва се и се охранява от ДЛ – Карлово, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

18. Защитена местност “Шарения остров”

Обявено със Заповед № 2122/21.01.1964 г. на КГГП за историческо място. Прекатегоризирано в защитена местност със Заповед № РД-325/31.03.2003 г. на МОСВ, с цел опазване на типична естествено формирала се лонгозна растителност върху островно образование на р. Марица, с обща площ 0,4 ха. Намира се в землището на гр.Първомай. Стопанисва се и се охранява от ДЛ – Карлово, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

19. Защитена местност “Голица”

Обявено със Заповед № 775/19.10.1979 г. на КОПС при МС за историческо място. Прекатегоризирано в защитена местност със Заповед № РД-330/31.03.2003 г. на МОСВ, с цел опазване на вековна иглолистна гора от бял бор, смърч и бяла мура, с обща площ 55,2 ха. Намира се в землището на с. Лилково, община Родопи. Стопанисва се и се охранява от ДЛ – Пловдив, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

20. Защитена местност “Гонда вода”

Обявено със Заповед № 24/03.01.1970 г. на МГГП за историческа място. Прекатегоризирано в защитена местност със Заповед № РД-328/31.03.2003 г. на МОСВ, с цел опазване на вековна гора от черен бор, с обща площ 74,1 ха. Намира се в землището на с.Бачково, община Асеновград. Стопанисва се и се охранява от ДЛ – Асеновград, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

21. Защитена местност “Чивира”

Обявено със Заповед № 356/05.02.1966 г. на КГГП за историческо място. Прекатегоризирано в защитена местност със Заповед № РД-326/31.03.2003 г. на МОСВ, с цел опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски и ливадни съобщества, с обща площ 106,5 ха. Намира се в землището на с.Старосел, община Хисар и с. Каравелово община Карлово. Стопанисва се и се охранява от ДЛ – Хисар и ДЛ – Карлово, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

 

22. Защитена местност “Средногорец”

Обявено със Заповед № 3813/12.12.1974 г. на МГГП за историческо място. Прекатегоризирано в защитена местност със Заповед № РД-329/31.03.2003 г. на МОСВ, с цел опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски и ливадни съобщества, с обща площ 16,5 ха. Намира се в землището на с. Каравелово община Карлово. Стопанисва се и се охранява от ДЛ – Карлово, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

 

23. Защитена местност “Барикадите”

Обявено със Заповед № 77/03.02.1986 г. на КОПС за историческо място. Прекатегоризирано в защитена местност със Заповед № РД-332/31.03.2003 г. на МОСВ, с цел опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски и ливадни съобщества, с обща площ 119,7 ха. Намира се в землището на с.Старосел, община Хисар и гр. Копривщица, област София Стопанисва се и се охранява от ДЛ – Хисар и ДЛ – Копривщица, под контрола на РИОСВ – Пловдив и РИОСВ – София.

 

24. Защитена местност „Анатема”

Обявена със Заповед № РД-1201/18.11.2004 г. на МОСВ, с цел опазване находища и местообитания на редки и защитени растителни и животински видове. Намира се в землището на гр.Асеновград, с обща площ 1218,585 дка. Обектът се стопанисва от ДЛ – Асеновград, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

25. Защитена местност „Гъстите дъбчета”

Обявена със Заповед № РД-1200/18.11.2004 г. на МОСВ, с цел опазване естествена вековна дъбова гора. Намира се в землището на с.Бегово, община Калояново, с обща площ 384,244 дка. Обектът се стопанисва от ДЛ – Хисар, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

26. Защитена местност “Сечената кория”

Обявена със Заповед № РД-903/07.10.2005 г. на МОСВ, с цел опазване на естествена вековна дъбово - благунова гора. Намира се в землището на с. Чехларе, общ. Брезово, с обща площ 113,515 дка. Стопанисва се и се охранява от Държавно дивечовъдно стопадство – “Чекерица” - с. Стряма, под контрола на РИОСВ - Пловдив.

27. Защитена местност “Находище на блатно кокиче”

Обявена със Заповед № РД-148/20.03.2006 г. на МОСВ, с цел опазване находище на блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) и естествена равнинна крайречна гора от полски бряст (Ulmus minor) и летен дъб (Quercus robur). Намира се в землището на с.Градина, общ.Първомай, на площ от 2344,417 дка.
 
28. Защитена местност “Нощувка на малък корморан - Пловдив”
 
Обявена със Заповед № РД - 644/05.09.2006 г. на МОСВ, с цел опазване местообитание, място за почивка и струпване по време на миграция на малък корморан (Phalacrocorax pygmeus). Намира се в землището на с.Костиево, общ. Марица, с. Оризари, общ. Родопи и гр. Пловдив, общ.Пловдив с обща площ 820,907 дка.
 
29. Защитена местност „Поповата ада”
 
Обявена със Заповед №РД-696 от 19.09.2007 г. на МОСВ, с цел опазване на природни местообитания с консервационна значимост- въртешни лонгозни гори край р. Тунджа и р. Марица и смесени тополови гори край реките; запазване на представителни съобщества и екосистеми от островен тип в поречието на р. Марица. Намира се в землището на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдивска,  на площ 178.867 дка.
 
30. Защитена местност  „Клувията – Дива вода”
 
Обявена със Заповед №РД-РД-780 от 16.10.2007 г. на МОСВ. Намира се в землището на с. Бачково и с. Добростан, общ. Асеновград.
 
31. Защитена местност  „Козница”
 
Обявена със Заповед № РД - 405 от 07.07.2008 г. г. на МОСВ с цел опазване на най-голямото в Родопите находище на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa Bieb.).  Намира се в землището на с. Скобелево, общ. Родопи и гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдивска, с площ 6501.571 дка.
 
32. Защитена местност „Чинарите”
 
Обявена със Заповед №РД-835 от 14.11.2011 г. на МОСВ с цел опазване на ествствено находище на източен чинар (Planus orientalis).  Намира се в землището на с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдивска, с площ 11.309 дка.
 

33. Защитена местност „Тракийски равнец”

Обявена със Заповед №РД-82 от 30.01.2012 г. на МОСВ с цел опазване на растителен вид – тракийски равнец (Achillea thracica) и неговото местообитание. Намира се в землището на с. Маноле, общ. Марица, обл. Пловдив, с площ 80.330 дка.
 
34. Защитена местност „Находище на атинска мерендера”
 
Обявена със Заповед №РД-416 от 30.05.2014 г. на МОСВ с цел опазване на растителен вид – Атинска мерендера (Merendera attica) и неговото местообитание. Намира се в землището на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, с площ 36.263 дка.