Летливи органични съединения и озоноразрушаващи вещества

Важно! Известие до предприятията, засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за ФПГ, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016 г.

Покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016 г.  

 
  
 
 Важно! РИОСВ Пловдив уведомява, че във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, операторите извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации следва да подадат в деловодството на РИОСВ Пловдив, заявление за регистрация на инсталациите от обхвата на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, за вписване в публичен регистър.
   - Таксата за вписване в регистъра по чл. 30л, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса в размер 158 лв.
   - Таксата за вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 30л, ал. 12 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса в размер 60 лв. (чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2013 г. , в сила от 8.01.2013 г.)
  
        Срокът, в който операторите извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации следва да подадат в деловодството на РИОСВ Пловдив, заявление  за регистрация (НАТИСНИ ТУК)  на инсталациите или промяна в дейността (НАТИСНИ ТУК)  за вписване в публичен регистър е до 21.12.2013г.  за действащите обекти (§ 24. (1) и (2) от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗЧАВ (ДВ, БР. 102/2012г., В СИЛА от 21.12.2012 г.)
             
        Лицата, не подали в деловодството на РИОСВ - Пловдив, заявление за регистрация на инсталациите (или промяна в дейността) за вписване в публичен регистър до 21.12.2013г., съгласно чл. 34м от ЗЧАВ, оператор на инсталация, която не е регистрирана по реда на чл. 30л, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Всички документи да бъдат предоставяни на хартиен носител и в електронен формат (на магнитен, оптичен или друг вид носител)
 
 ЗАБЕЛЕЖКА 2: Под инсталация трябва да се разбира съвкупността от съоръжения както е съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7. Когато на дадена площадка има няколко цеха (линии, инсталации) с един и същ адрес, извършващи една и съща категория дейност от посочените в Наредба № 7, те се приемат за една и съща инсталация. В случай, че един и същи оператор има съоръжения на две или повече площадки с различни адресни данни, съоръженията на всяка отделна площадка да се считат като отделни инсталации, дори и когато попадат в една и съща категория дейност.
 
 
 

    Фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти”, попадат в обхвата на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  /ДВ.бр.20/06.03.2007г./.
    Съгласно изискванията на чл.3, ал. 2 и чл. 7 и 9  от Наредбата същите имат задължение да представят информация в РИОСВ – Пловдив, за количествата продукти за покрития, пуснати на пазара или употребени през предходната година по Приложение № 3 и Приложение № 6 най-късно до 31 март на текущата година. Информацията следва да бъде представена на хартиен и електронен носител (CD). За справки и допълнителна информация се обръщайтена тел. 032/638078 вътр.108

Приложение № 3 и Приложение № 6 - изтегляне

 

 

 

   Фирмите (операторите на инсталации) с употреба на разтворители, които попадат в обхвата на Наредба №7 от 21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в   атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации/ ДВ.бр.96/ 2003г./,  имат задължение да представят в РИОСВ-Пловдив, най-късно до 31 март на текущата година следната информация за предходната година:

   1. Използвани в производствената дейност разтворители и/или смеси, съдържащи вещества с рискови фрази R45, R46, R49, R60 и R61, както и халогенирани ЛОС с рискова фраза R40.

   2. Количеството на вложените разтворители, съгласно т.3.1. от Приложение № 8  от Наредбата

   Информацията под форма на Декларация следва да бъде представена на хартиен и електронен носител /CD/

  За справки и допълнителна информация се обръщайте на тел. 032/638078 вътр.108

Декларация - изтегляне

 

 

 

    От 01.03.2013 г. се изисква извършване на регистрация на инсталация, извършваща дейност/и по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, с изключение на инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда.

Образец 1 - изтегляне
Образец 2 - изтегляне

 
 
 
ЗА ВНОСИТЕЛИТЕ НА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И ГАЗОВЕТЕ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014: 
 
Указания към вносители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, предварително заредено с флуоровъглеводороди (HFC), във връзка с прилагането на изискванията на чл.14, §1 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове


 

 
Хладилно, климатично и термопомпено оборудване
За оборудване изброено в чл. 4, параграф 2, букви а) до в), д), е), ж) от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) 842/2006, съдържащи от 5 tCO2 eq хладилен агент е необходимо да се води досие на оборудването, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, съгласно Приложение № 3 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба № 1) (ДВ, бр. 20/07.03.2017 г.).
Приложение № 3 от Наредба № 1

 

   Работещите с озоноразрушаващи вещества и с флуорирани парникови газове да представят отчетите си за предходната календарна година до 15 февруари на текущата.

- Оператори на инсталации, които съдържат флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно Приложение № 9. Следва да бъдат включени всички инсталации, съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно;
Преработватели на флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно Приложение № 8. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси;
- Ползвателитена флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно Приложение № 7. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси;
Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ),което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 6. Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно;
Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно формата по Приложение  № 5. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.