Летливи органични съединения и озоноразрушаващи вещества

Важно! Известие до предприятията, засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за ФПГ, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016 г.

Покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016 г.  

 
  
 
РИОСВ Пловдив уведомява, че във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, операторите извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации следва да подадат в деловодството на РИОСВ Пловдив, заявление за регистрация на инсталациите от обхвата на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, за вписване в публичен регистър.
   - Таксата за вписване в регистъра по чл. 30л, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса в размер 158 лв.
   - Таксата за вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 30л, ал. 12 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса в размер 60 лв. (чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2013 г. , в сила от 8.01.2013 г.)
  
Срокът, в който операторите извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации следва да подадат в деловодството на РИОСВ Пловдив, заявление  за регистрация (НАТИСНИ ТУК)  на инсталациите или промяна в дейността (НАТИСНИ ТУК)  за вписване в публичен регистър е до 21.12.2013г.  за действащите обекти (§ 24. (1) и (2) от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗЧАВ (ДВ, БР. 102/2012г., В СИЛА от 21.12.2012 г.)
             
Лицата, не подали в деловодството на РИОСВ - Пловдив, заявление за регистрация на инсталациите (или промяна в дейността) за вписване в публичен регистър до 21.12.2013г., съгласно чл. 34м от ЗЧАВ, оператор на инсталация, която не е регистрирана по реда на чл. 30л, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Всички документи да бъдат предоставяни на хартиен носител и в електронен формат (на магнитен, оптичен или друг вид носител)
 

 ЗАБЕЛЕЖКА 2: Под инсталация трябва да се разбира съвкупността от съоръжения както е съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7. Когато на дадена площадка има няколко цеха (линии, инсталации) с един и същ адрес, извършващи една и съща категория дейност от посочените в Наредба № 7, те се приемат за една и съща инсталация. В случай, че един и същи оператор има съоръжения на две или повече площадки с различни адресни данни, съоръженията на всяка отделна площадка да се считат като отделни инсталации, дори и когато попадат в една и съща категория дейност.

 
 „Летливи органични съединения“ – образците да бъдат подредени в следната последователност
Със заповед на Министъра на околната среда и водите са утвърдени 17 секторни ръководства за прилагане на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Обн. ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г.).
Същите може да намерите на страницата на ИАОС в раздел ръководства, доклади, регистри на интернет адреси:
 
ЗА ИНСТАЛАЦИИ С КОНСУМАЦИЯ НАД ПСКР
Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на наредбата, при които се превишават установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2 ежегодно изготвят и представят пред компетентния орган планове за управление на разтворителите (ПУР), изготвени в съответствие с условията по приложение № 8 към чл. 20, не по–късно от три месеца след нейното изтичане.
Плановете за управление на разтворителите обхващат предходната календарна година и трябва да се представят в РИОСВ – Пловдив не по–късно от три месеца след нейното изтичане, а именно до 31.03. на текущата година.
Операторите на повече от една инсталация, следва да изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация.
Под инсталация трябва да се разбира съвкупността от съоръжения както е съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7. Когато на дадена площадка има няколко цеха (линии, инсталации) с един и същ адрес, извършващи една и съща категория дейност от посочените в Наредба № 7, те се приемат за една и съща инсталация. В случай, че един и същи оператор има съоръжения на две или повече площадки с различни адресни данни, съоръженията на всяка отделна площадка да се считат като отделни инсталации, дори и когато попадат в една и съща категория дейност.
Планът за управление на разтворителите следва да се представи в РИОСВ – Пловдив на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: [email protected]
Информацията подадена на електронен носител следва да съответства на информацията на хартиен носител.
 
ЗА ИНСТАЛАЦИИ С КОНСУМАЦИЯ ПОД ПСКР
Във връзка с изискванията на Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7) (Обн. ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г.), операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, при които няма превишаване на установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2, изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ информация за консумацията и количеството вложени разтворители.
 Формат на Информация за консумацията и количеството вложени разтворители по чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 може да изтеглите от следния линк:
 ВНИМАНИЕ!!! Моля количеството на вложените разтворители да бъде представено в тон за година, и преизчислено на база на процентното съдържание на ЛОС (разтворител) в препарата.
 Информацията подадена на електронен носител следва да съответства на информацията на хартиен носител.
 
ВАЖНО!!!
ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ
                 Съгласно изменение на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, експлоатацията на инсталации за химическо чистене с употреба на ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 2 и чл. 10в, ал. 1, т. 2, разположени в обекти за обслужващи дейности в съществуващи жилищни или смесени сгради (сгради със смесено предназначение), се допуска при изградена (монтирана) вентилационна инсталация.
                Вентилацията трябва да е система, която:
1.            Функционира непрекъснато по време на работа на машините/оборудването за химическо чистене в обекта;
2.            Осигурява кратност на обмена на въздуха в ателието, достатъчна да опази човешкото здраве, включително в случай на теч от машината за химическо чистене или от съда за съхраняване на суровината;
3.            Предотвратява всякакъв риск от формиране на експлозивна атмосфера;
4.            Осигурява изхвърляне на засмукваните газове в атмосферния въздух;
5.            Предотвратява всякаква възможност за преминаване на засмукваните газове в канализационната инсталация за отпадни води на жилищните сгради и е независима от всякаква друга вентилационна система;
6.            Предотвратява всякакъв риск от корозия, свързана с използването на халогенирани разтворители.
                Изпускащото устройство на вентилацията трябва да надвишава с 3 метра сградите, намиращи се в радиус 15 метра, или да е снабдено с подходящ филтър, който се регенерира на интервали, посочени от производителя.
                При липса на техническа възможност да се изпълни това условие операторите следва да окомплектоват вентилационната инсталация с подходящ филтър.
Крайният срок за привеждане в съответствие е 31 март 2014 г.
                НЕ СЕ ДОПУСКА УПОТРЕБАТА НА ЛОС ПО ЧЛ. 10Б, АЛ. 1, Т. 2 И ЧЛ. 10В, АЛ. 1, Т. 2 В ИНСТАЛАЦИИ ЗА ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ В ОБЕКТИ ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ В НОВИ ЖИЛИЩНИ ИЛИ СМЕСЕНИ СГРАДИ.
 Съгласно §1, т. 35 и т. 36 от Допълнителни разпоредби на Наредба № 7:
„Съществуващи жилищни или смесени сгради“ са сгради, въведени в експлоатация или които имат действащо разрешение за строеж или одобрени инвестиционни проекти, които не са изгубили правното си действие или за които е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти преди 31 март 2014 г.
„Нови жилищни или смесени сгради“ са сгради, за които е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти или за които възложителят е подал пред компетентния орган заявление за въвеждане на обекта в експлоатация след 31 март 2014 г. За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.
 
 
 

    Фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти”, попадат в обхвата на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  /ДВ.бр.20/06.03.2007г./.
    Съгласно изискванията на чл.3, ал. 2 и чл. 7 и 9  от Наредбата същите имат задължение да представят информация в РИОСВ – Пловдив, за количествата продукти за покрития, пуснати на пазара или употребени през предходната година по Приложение № 3 и Приложение № 6 най-късно до 31 март на текущата година. Информацията следва да бъде представена на хартиен и електронен носител (CD). За справки и допълнителна информация се обръщайтена тел. 032/638078 вътр.108

Приложение № 3 и Приложение № 6    към   Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, посл. изм. ДВ. бр.84 от 20 Октомври 2017г

 
-      За издаване на разрешение за употреба на продукти, физическите или юридическите лица подават до министъра на околната среда и водите или до оправомощено от него длъжностно лице заявление на хартиен и магнитен носител съгласно приложение № 7 от Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти ( обн. в ДВ бр. 20/06.03.2007г. с последващи изменения и допълнения); линк към заявлението по приложение № 7 към чл. 8, ал. 3 от Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти ( обн. в ДВ бр. 20/06.03.2007г. с последващи изменения и допълнения);

Заявление:

 

 

 

Фирмите (операторите на инсталации) с употреба на разтворители, които попадат в обхвата на Наредба №7 от 21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в   атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации/ ДВ.бр.96/ 2003г./,  имат задължение да представят в РИОСВ-Пловдив, най-късно до 31 март на текущата година следната информация за предходната година:

   1. Използвани в производствената дейност разтворители и/или смеси, съдържащи вещества с рискови фрази R45, R46, R49, R60 и R61, както и халогенирани ЛОС с рискова фраза R40.

   2. Количеството на вложените разтворители, съгласно т.3.1. от Приложение № 8  от Наредбата

   Информацията под форма на Декларация следва да бъде представена на хартиен и електронен носител /CD/

  За справки и допълнителна информация се обръщайте на тел. 032/638078 вътр.108

Декларация - изтегляне

 

 

 

От 01.03.2013 г. се изисква извършване на регистрация на инсталация, извършваща дейност/и по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, с изключение на инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда.

Образец 1 - изтегляне
Образец 2 - изтегляне

 

  

ВАЖНО!!!
Във връзка с влизането в сила на изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн. в ДВ бр.75/1999г. с последващи изменения и допълнения) , Ви информираме следното:
Съгласно изискванията на чл. 14а от Наредба № 16:
·         Всяка нова бензиностанция се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП.
·         Всяка съществуваща бензиностанция, която преминава през основен ремонт на системата за зареждане с гориво, се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП.
·         В срок до 31.12.2016 г. всички съществуващи бензиностанции се оборудват със система, съответстваща на Етап II на УБП.
·         В случаите, когато съществуваща бензиностанция е оборудвана със система, съответстваща на Етап II на УБП, преди 1 януари 2012 г. и дадена бензиноколонка претърпи неизправност в системата, съответстваща на Етап II на УБП, повредата се отстранява най-късно в срока по ал. 3, като бензиноколонката не се спира от експлоатация, а лицата по чл. 14г, ал. 1 само я маркират със стикер съгласно приложение № 7, ако неизправността не бъде отстранена в рамките на седем дни.
Точки 1 и 2 не се прилагат за бензиностанции, които се използват само и единствено във връзка с производството и доставянето на нови моторни превозни средства.
В горепосочените срокове всички бензиностанции трябва да отговарят на следните изисквания:
·         ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, трябва да е по-голяма или равна на 85 %, което се удостоверява от производителя и/или доставчика в съответствие със стандарт EN 16321-1:2013;
·         при прехвърлянето на бензиновите пари в резервоар на бензиностанцията съотношението пари/бензин трябва да бъде по-голямо или равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05.
Контролът на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се упражнява чрез проверки от:
·         председателя на БИМ;
·         оправомощени от председателя на БИМ лица, които са трета независима страна и имат изградена и внедрена система за качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17020.
В 7-дневен срок от пускане в действие на системата, съответстваща на Етап II на УБП, лицето, което експлоатира бензиностанцията, подава заявление по образец, утвърден от председателя на БИМ, до лицата, посочени в т. 1 и т. 2, които извършват проверка в съответствие с изискванията на Наредбата.
Заявление в същия срок се подава и от датата на приключване на ремонта при повреда на системата, съответстваща на Етап II на УБП, или от датата на изтичането на едногодишния или тригодишния срок от извършване на предишната периодична проверка.
Заявлението за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП, съгласно Наредба № 16 може да намерите на сайта на Български институт по метрология ТУК.
При повреда в системата, съответстваща на Етап II на УБП, операторите на бензиностанции уведомяват съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира бензиностанцията в 7-дневен срок от настъпването.
Съгласно изискванията на чл. 14д, ал. 4 от Наредба № 16, лицата, които експлоатират бензиностанции, водят прошнурован, прономерован и заверен от съответната РИОСВ дневник съгласно приложение № 8 за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП.
При представяне за заверка на дневник по чл. 14д, ал. 4 от Наредба № 16, оператора следва да отбелязва адреса на съответния обект, на чиято територия е монтирана бензиноколонката.
Дневник се изготвя за всяка бензиноколонка поотделно.
Дневника се съхранява на обекта, на който са разположени системите и се попълва в съответствие с изискванията на Наредба № 16.

 

 

 

 

ЗА ВНОСИТЕЛИТЕ НА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И ГАЗОВЕТЕ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014: 

Указания свързани със забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове – образец (приложение 1 )

 

Указания към вносители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, предварително заредено с флуоровъглеводороди (HFC), във връзка с прилагането на изискванията на чл.14, §1 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове

 

Срокът за подаване на годишни отчети за 2022 г. за флуорсъдържащи парникови газове по Наредба №1/2017 е до 31.03.2023 г.


 

 
НОВО - Изменение и допълнение на Наредба №1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за провоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи паркови газове (Обн. ДВ. бр.20 от 7 Март 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2020 г.)
В Годишните отчети и досиета на системите, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, количествата флуорсъдържащи парникови газове се закръглят до третия знак след десетичната запетая.
 
 
 
„Хладилно, климатично и термопомпено оборудване“
Образци и формуляри на отчет за количества флуорираните парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слой
 Във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и с цел предоставяне на данни, необходими за изготвянето на информационна система за събиране и обработка на данни за фл
уорирани парникови газове и инвентаризация на емисиите на парникови газове, ползвателите, преработвателите и операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kg и 5 tCO2 eq и повече флуорирани парникови газове и вещества, нарушаващи озоновия слой, представят в РИОСВ - Пловдив годишен отчет не по късно от 15 февруари на текущата година за периода 1 януари до 31 декември на предходната година.
 
Флуорсъдържащи парникови газове:
 - Оператори на инсталации, които съдържат флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно Приложение № 9 от Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн. Дв. бр 20 от 2017 г. с посл. изм. и доп. ) . Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация поотделно;
- Преработватели на флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно Приложение № 8 от  Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн. Дв. бр 20 от 2017 г. с посл. изм. и доп. ) . Следва да бъдат включени всички вещества и смеси;
- Ползвателите на флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно Приложение № 7 от Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн. Дв. бр 20 от 2017 г. с посл. изм. и доп. ) . Следва да бъдат включени всички вещества и смеси;
- Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 6 от Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн. Дв. бр 20 от 2017 г. с посл. изм. и доп. ) . за продаденото в периода от 01-ви януари до 31-ви декември на отчетната календарна година.
- Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно формата по Приложение  № 5 от Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн. Дв. бр 20 от 2017 г. с посл. изм. и доп. ) . Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.
 
Вещества, които нарушават озоновия слой:
 
- Оператори на инсталации, които съдържат флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят обобщен годишен отчет съгласно Приложение № 6 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой
 
- Преработватели на озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят обобщен годишен отчет съгласно Приложение № 5 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой;
- Ползвателите на озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят обобщен годишен отчет съгласно Приложение № 4 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой.
Годишните отчети следва да се представят в РИОСВ – Пловдив на хартиен носител и на електронен носител и/или електронна поща е-mail: [email protected]
 
Формат за докладване на ФПГ: Приложения
Формат за докладване на ОРВ: Приложения