Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м. декември 2012 г.

                       ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
 проверени обекти
 извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
 97  108  3
 
 13  6950  8  27948.76
 27113.09
 

През декември експертите на РИОСВ-Пловдив са извършили 108 проверки на 97 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени  61 предписания. През месеца са съставени 8 акта, издадени са 13 наказателни постановления на обща стойност 6 950 лв. и 8 наказателни постановления с наложени тмс по чл.69 от ЗООС на обща стойност 27 948,76 лв/м.
Постъпилите суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци, са 27 113,09 лв.
           Акценти в контролната дейност през ноември:
  • Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
  • Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
  • Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
  • Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
Комплексни проверки:
Комплексни разрешителни
През декември е извършена една проверка на «Бамекс» АД, Карлово, площадка «Метал-БГ», Пловдив във връзка с Решение за неиздаване на комплексно разрешително:
І. Компонент „Въздух”
  • Емисии «Горивни и промишлени източници»
Основната дейност на направлението е свързана с контрол на обекти, емитери на вредни вещества в атмосферния въздух, извършващи дейности на територията на РИОСВ-Пловдив и управление качеството на атмосферния въздух.
Обработени са 8 месечни доклада с резултати от собствени непрекъснати измервания на обекти големи точкови източници. За обекти „КЦМ” АД, “ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД и „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ„ ЕАД не са констатирани превишения на средно месечните НДЕ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
Извършен е текущ контрол на обекти с неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно Плана за контролна дейност на РИОСВ през 2012 г. Дадените предписания са свързани с провеждане на собствени периодични измервания, уведомяване на инспекцията при промени в ръководството на фирмата, или при промяна в технологичните процеси, за представяне на информация за планиране на измерванията и др. 
При извършен последващ контрол в Цех за консервиране на плодове и зеленчуци в с. Ново село, собственост на «АДЕЛА» ООД, Пловдив, се установи, че не е изпълнено даденото предписание да се представят резултати от проведени собствени периодични изследвания. Изпратена е покана за съставяне на АУАН. Проверката в «Адлер МК» ООД, Пловдив констатира, че е изпълнено предписанието да се увеличи височината на изпускащото устройство към дробометната камера и оборудването му с пробовземна точка.
По сигнал на граждани за неприятни миризми и запрашаване са извършени проверки в «Калцит» АД, Асеновград, «Голдис Фудс енд Дринкс» ООД, Пловдив и «Никея» ООД, Пловдив. При повторна проверка се установи, че даденото предписание на «Никея» ООД, Пловдив не е изпълнено, на управителя е изпратена покана за съставяне на акт.
През декември от експертите в направлението са съставени 6 акта, наложена е 1 санкция по чл.69 от ЗООС, актуализирани са 2 тмс на «Дружба Стъкларски заводи», Пловдив, актуализирана е тмс на «Пътища Пловдив» АД, Пловдив.
  • Емисии  «ОРВ, ЛОС и ФПГ»
През декември са извършени 7 проверки на оператори, експлоатиращи инсталации, попадащи в обхвата на нормативната уредба за ограничаване на летливите органични съединения при съхранение, товарене или разтоварвани и превоз на бензини, а също и по нормативната уредба за ограничаване на летливите органични съединения при употреба на органични разтворители в  бои, лакове и авторепаратурни продукти.
 ІІ. Компонент „Води”
През месеца са издадени 2 наказателни постановления – на «Потребителска кооперация Баня», гр. Баня и на «Ретро М» ООД, Пловдив за въвеждане на обект в експлоатация без разрешително за заустване. За заустване на отпадъчни води с показатели, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителното за заустване са издадени наказателни постановления на «Куминяно фрут» ЕООД, с. Катуница с наложена тмс в размер на 8 271 лв/мес, на «Галус 2004» ЕООД, София – с наложена тмс в размер на 5 256 лв/мес и на «Братя Къртеви» ООД, с Радиново, общ. «Марица с наложена тмс в размер на 1 208,66 лв/м.
ІІІ. Управление на отпадъците
Акцент в дейността на направлението през декември са проверките по писмо на МОСВ за заплащане на продуктова такса за продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, планови проверки по спазване изискванията на ЗУО във връзка с изпълнение на годишния план на РИОСВ-Пловдив, проверки във връзка със заявления за издаване на Разрешение за извършване на дейности с отпадъци, провери по заповедта на директора на РИОСВ за постоянен контрол на селищните територии за наличие на нерегламентирани замърсявания и последващ контрол за изпълнение на дадените предписания.
Дадени са 16 предписания, свързани предимно с представяне в РИОСВ на изискваната от нормативната уредба документация, да се изпълнят минималните изисквания, поставени в приложение 2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. 
ІV. ОВОС
През декември е извършена проверка на ИП «Почистване на наносни отложения от коритото на р. Стряма» в землищата на с. Черноземен и с. Долна махала. Дадено е предписание да не се извършва добивна дейност преди получаване на разрешително от БДИБР-Пловдив за удължаване на срока на действие за ползване на воден обект.
По заповед на директора на РИОСВ-Пловдив за осъществяване на постоянен контрол за недопускане на нерегламентирани замърсявания са извършени проверки в 3 кмества на община Раковски и в гр. Раковски. В две от селата са установени локални замърсявания, на кметовете са дадени предписания да се почистят замърсените терени и се уведоми писмено РИОСВ.
V. Биоразнообразие и защитени територии
През  декември са извършени планови проверки на защитени територии – природните забележителности «Хълм на освободителите», «Младежки хълм» и «Данов хълм». Не са установени нарушения на режимите на защитените територии. Извършена е планова проверка на издаваните през годината позволителни за ползване на лечебни растения от Държавно горско стопанство Пловдив, не са установени нарушения на Закона за лечебните растения. По сигнал на граждани е извършена проверка на строителни работи на ресторант «Бунарджика» на «Хълма на освободителите». Проверката е извършена с възложителя, констатира се че строителните работи са прекратени.
. Химикали
През декември, във връзка с писмо от Митница Пловдив, са извършени проверки в «Балис» ЕООД, Пловдив и в «Ин козметик» ООД, Пловдив.  Дадени са две предписания за отстраняване на констатирани пропуски. Извършени са две проверки по изпълнение на дадени предписания – в община Сопот даденото предписание за почистване на замърсени терени е изпълнено, от «Техно Акташ» АД, Пловдив е изпълнено предписанието опасните вещества и смеси да се преместят в метален склад.                      
Екологична отговорност.
През месеца са извършени три проверки  по ЗОПОЕЩ, дадени са 6 предписания – предимно за изготвяне или допълване на собствената оценка за заплаха от екологични щети и причинени такива и включване в Публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ.
По заповед на директора на РИОСВ-Пловдив за осъществяване на постоянен контрол за недопускане на нерегламентирани замърсявания са извършени проверки в три селища на общ. Садово и в гр. Садово. Дадено е едно предписание за почистване на локални замърсявания.
VІІІ. Вредни физични фактори.
През декември са извършени три проверки по Закона за защита от шума в околната среда, дадено е едно предписание на «Деликатес-2», с. Житница за провеждане на собствени периодични измервания на шума в околната среда.
Резултати от контролната дейност:
През периода са съставени 8АУАН, издадени са 13 НП на стойност 6950 лв и 8 текущи месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС, в размер на 27948,76 лв.
АУАН:
На „Медицински институт на МВР»-филиал Хисар за това, че за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите;
На Болница за лекуване, продължително лечение рехабилитация «Калероя», гр. Хисар за това, че за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите;
На «СКФ Берингс България» ЕАД, гр. София за това, че не спазва нормативните изисквания за разделно събиране и временно съхранение на формираните при дейността отпадъци;
На «Лаки 131» ООД, гр. Пловдив за това, че за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите;
На Василка Иванова Йорданова - изпълнителен директор на «Булгарконф» АД, гр. Пловдив за това, че в качеството й на ръководител на обект не е уведомила РИОСВ-Пловдив за промяна във вида на използваното гориво в обект с неподвижни източници;
На Рангел Тендафилов Рангелов – управител на «Филипополис РК» ООД, гр. Пловдив за това, че в качеството му на ръководител на обект не е представил доклад с резултати от проведените собствени периодични измервания;
На Иван Георгиев Иванов – кмет на с. Тополово, общ. Асеновград за това, че не е изпълнил задължително предписание да предприеме мерки за предовратяване изхвърлянето н отпадъци на неразрешени за това места и създаване на незаконни сметища;
На Георги Николов Ендрев – изпълнителен директор на «Инжстрой» АД за пускане в експлоатация на асфалтосмесителна инсталация в обект с неподвижни източници, за което РИОСВ-Пловдив не е своевременно уведомена.
Наказателни постановления:
Наказателно постановление срещу Стойчо Атанасов Стойнев за изкупуване на неузрял плод шипка в нарушение на изискванията с наложена глоба в размер на 50 лв.;
Наказателно постановление срещу «Стонико» ЕООД, с. Соколица за изкупуване на неузрял плод шипка в нарушение на изискванията с наложена имуществена санкция в размер на 200 лв.
Наказателно постановление срещу Джоузеф Маурис Джабра управител на «Ем Джей Дерис» ЕООД, гр. София за неизпълнение на предписание за извършване на собствени периодични измервания на вредностите с наложена глоба в размер на 200 лв.;
Наказателно постановление срещу «Потребителска кооперация Баня», гр. Баня, за това, че не притежава разрешително за ползване на воден обект с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв;
Наказателно постановление срещу «Ретро-М» ООД, гр. Пловдив, за това, че не притежава разрешително за ползване на воден обект с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв;
Наказателно постановление срещу «Чинарите-2001» ООД, с. Бачково за незаконно излагане на препарирани защитени видове животни на публични места с наложена имуществена санкция в размер на 500 лв;
Наказателно постановление срещу «Ваничи 2008» ЕООД, гр. Пловдив за неизпълнение на предписание за шумоизолиране на хладилна инсталация с наложена имуществена санкция в рамер на 200 лв;
Наказателно постановление срещу Вълко Шойлеков - кмет на с. Дъбене, общ. Карлово, за това, че не е изпълнил предписание за недопускане на повторно замърсяване на селищната територия и осъществяване на непрекъснат контрол с наложена глоба в размер на 500 лв;
Наказателно постановление срещу Тодор Стоянов - кмет на с. Васил Левски, общ. Карлово, за това, че не е изпълнил предписание за недопускане на повторно замърсяване на селищната територия и осъществяване на непрекъснат контрол с наложена глоба в размер на 500 лв;
Наказателно постановление срещу ЕТ «Пластика», гр. Пловдив, за това, че не са провеждани собствени периодични измервания за период по-голям от две последователни календарни години с наложена имуществена санкция в рамер на 100 лв.;
Наказателно постановление срещу Костадин Андонов Ганев – изпълнителен директор на «РМЗ-2001» АД, гр. Пловдив, за това, че в качеството си на ръководител на обект не е осигурил представянето на резултатите от проведено измерване на емисиите на вредни вещества с наложена глоба в размер на 100 лв.;
Наказателно постановление срещу Боно Бонов - кмет на с. Кърнаре, общ. Карлово, за това, че че не е изпълнил предписание за недопускане на повторно замърсяване на селищната територия и осъществяване на непрекъснат контрол с наложена глоба в размер на 500 лв;
Наказателно постановлени срещу Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация «Калероя», гр. Хисаря, за това, че за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите с наложена имуществена санкция в размер на 100 лв.
Санкции по чл. 69 от ЗООС:
Наказателно постановление срещу «Йока» ЕООД, с. Куртово Конаре за замърсяване на околната среда при неспазване на определените емисионни норми с наложена текуща месечна санкция в рамер на 14,33 лв./мес.
Наказателно постановление срещу «Дружба стъкларски заводи» АД, гр. Пловдив, за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии с наложена текуща месечна санкция в рамер на 4271,62 лв./мес.
Наказателно постановление срещу «Дружба стъкларски заводи» АД, гр. Пловдив, за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии с наложена текуща месечна санкция в рамер на 3776,44 лв./мес.
Наказателно постановление срещу «Галус-2004» ЕООД, гр. София за заустване на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения с наложена текущя месечна санкция в размер на 5256 лв./мес.
Наказателно постановление срещу «Пътища Пловдив» АД, гр. Пловдив за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над утвърдените норми за допустими емисии, 38,71 лв./мес.
Наказателно постановление срещу «Куминяно фрут» ООД, с. Катуница за заустване на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения с наложена текущя месечна санкция в размер на 8271 лв./мес.
Наказателно постановление срещу «Елит-95» ООД, с. Дълбок извор за заустване на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения с наложена текущя месечна санкция в размер на 5112 лв./мес.
Наказателно постановление срещу «Братя Къртеви» ООД, с. Радиново за заустване на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения с наложена текущя месечна санкция в размер на 1208,66 лв./мес.