Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м. ноември 2012 г.

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
 проверени обекти
 извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
183
208
8
 5
 
7
18700 лв.  3
1439лв.
едн.
5252.84лв. 
тек.мес.
санкции
12718.57лв.
 

 През  ноември експертите на РИОСВ-Пловдив са извършили 208 проверки на 183 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени  161 предписания. През месеца са съставени 8 акта, издадени са 7 наказателни постановления на стойност 18 700 лв. и 3 наказателни постановления с наложени тмс по чл.69 от ЗООС - 1 еднократна в размер на 1439 лв и 2 тмс в общ размер на 5 252,84  лв/месец.

Постъпилите суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци, са 12 718,57 лв.
           Акценти в контролната дейност през ноември:
  • Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
  • Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
  • Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
  • Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
Комплексни проверки:
Извършена комплексна проверка в Предприятие за производство на козметични продукти в с. Ягодово, собственост на «Роза импекс» ООД, Пловдив. Проверката е по направления «Води», «Въздух», УО, ЕО и химикали. Дадени са предписания са отстраняване на установените нарушения.
Комплексни разрешителни
През месеца е извършена една проверка на оператор с издадено КР по изпълнението на условията и сроковете в него -  «Монди Стамболийски» ЕАД, Стамболийски. Извършена е проверка в «Каламица» АД, с. Цалапица във връзка с Решение за неиздаване на комплексно разрешително – обектът не работи. Извършени са три проверки във връзка с писмо на МОСВ за разширяване на обхвата от Приложение 4 на ЗООС чрез включване на нови дейности в «Агро гран България» ЕООД, Цалапица, «Арон Райс» ООД, Пловдив и «Агромил-импорт» ЕООД, Съединение.
І. Компонент „Въздух”
  • Емисии «Горивни и промишлени източници»
Основната дейност на направлението е свързана с контрол на обекти, емитери на вредни вещества в атмосферния въздух, извършващи дейности на територията на РИОСВ-Пловдив и управление качеството на атмосферния въздух.
Обработени са 8 месечни доклада с резултати от собствени непрекъснати измервания на обекти големи точкови източници. За обекти „КЦМ” АД, “ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД и „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ„ ЕАД не са констатирани превишения на НДЕ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
Извършен е текущ контрол на обекти с неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно Плана за контролна дейност на РИОСВ през 2012 г. Дадените предписания са свързани с провеждане на собствени периодични измервания, уведомяване на инспекцията при промени в ръководството на фирмата, или при промяна в технологичните процеси, за представяне на информация за планиране на измерванията и др. 
При извършен последващ контрол в Цех за производство на млечни продукти в Пловдив, собственост на «Филипополис-РК» АД се установи, че операторът не е изпълнил даденото предписание за представяне на резултати от проведени собствени периодични измервания. Изпратена е покана за съставяне на АУАН. При проверки по сигнали за запрашаване и неприятни миризми са дадени предписания на «Адлер-МК» ООД, Пловдив да оборудва изпускащото устройтво с пробовземна точка и да представи в РИОСВ информация за съгласуване, на «Агрипланет» ЕООД, с. Шишманци е дадено предписание за преустановяване на дейността до монтиране на пречиствателни съоръжения към мобилни сушилни, което повторна проверка установи, че е изпълнено.
През месеца са съставени два акта за неизпълнено предписание, свързано с почистване на замърсени с отпадъци терени - на кмета на карловското село Васил Левски и на кмета на карловското село Кърнаре. За непровеждане на собствени периодични измервания са съставени актове на ЕТ «Пластика», Садово и на «Балканкар Руен» АД, Асеновград. На изп. директор на «РМЗ 2001» АД, Пловдив е съставен акт за непредставяне на резултатите от собствените периодични измервания по реда и начина, определен в ЗЧАВ. На «Вики Комерс» ЕООД, Пловдив е съставен акт за неизпълнение на предписание за почистване на площадката на Цеха за производство на строителна изолация в с. Златитрап.
През месеца е възобновена текуща санкция на «Легия» АД, гр. Раковски във връзка със започването на отоплителен сезон 2012 – 2013 г.
  • Емисии  «ОРВ, ЛОС и ФПГ»
                 Акцент вдейността през месеца са проверки на оператори, експлоатиращи инсталации, попадащи в обхвата на нормативната уредба за ограничаване на летливите органични съединения при съхранение, товарене или разтоварвани и превоз на бензини, а също и по нормативната уредба за ограничаване на летливите органични съединения при употреба на органични разтворители в  бои, лакове, и авторепаратурни продукти. Извършени са проверки за осъществяване на постоянен контрол от страна на РИОСВ-Пловдив по почистване на населените места и пътищата в селища от община «Родопи».
 ІІ. Компонент „Води”
 Резултати от контролната дейност в направлението: пробно работи и предстои въвеждане в редовна експлоатация с акт 16 на пречиствателна станция за биологично прочистване на отпадъчни води на млекопреработвателно предприятие на ЕТ „Бонитрекс-Наско Бончев” в с. Долнослав.
През месеца са наложени три имуществени санкции  - на «Млечни продукти» ООД, Пловдив за превишение на индивидуалните емисионни ограничения в размер на 1000 лв. На «Нел-ка» ООД, с. Тополово и на «Мати» ЕООД, с. Каравелово - за въвеждане на обект в експлоатация без разрешително за ползване на воден обект за заустване  - в размер на 2000 лв всяка.
Издадени са три НП по чл. 69 от ЗООС – на «Стомар инвест» АД, Белозем за заустване на отпадъчни води с показатели, превишаващи нормите за категорията на водоприемника, с наложена еднократна санкция в размер на 1 439 лв. За изпускане на отпадъчни води, чиито норми надвишават индивидуалните емисионни ограничения е наложена тмс в размер на 908 лв на «Йока» ЕООД, Куртово Конаре и тмс в размер на 4 344, 84 лв на «Бизнеспарк Маноле» ООД, София.
ІІІ. Управление на отпадъците
            Акцент в дейността на направлението през месеца са проверки във връзка с писмо на МОСВ по Наредбата за определяне на реда и размера на заплащане на продуктовите такси. Извършени са 30 проверки, издадени са 7 предписания.
            По заповед на областния управител за провеждане на целенасочена и превантивна дейност на обекти и складове с растително-защитни препарати с изтекъл срок на годност са извършени 12 проверки и са поставени 10 предписания.
            По заповед на директора на РИОСВ-Пловдив за  осъществяване на постоянен контрол за недопускане на нерегламентирани замърсявания са извършени 16 проверки в кметства и са дадени 19 предписания.
            През месеца е съставен акт на «Балканкар Руен» АД, Асеновград за неизпълнение на предписанието да представи писмени договори с фирми, притежаващи разрешителни за оползовторяване или обезвреждане на отпадъци.
ІV. ОВОС
Извършена е извънредна проверка за оглед на площадка за ИН „Добив и първична обработка на строителни материали – варовик”, край с. Шишманци във връзка с искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от изготвяне на ОВОС. Извършени са проверки в три населени места на община Раковски, на кметовете са дадени предписания да се премахнат установените замърсявания и да се уведоми писмено инспекцията за това.
 
V. Биоразнообразие и защитени територии
            През месеца са извършени 2 проверки по сигнал - в района на «Руски пазар» за търговия със защитени диви пойни птици и на хълм «Бунарджика» за незаконни строителни дейности на обект «Голям Бунарджик». И при двете проверки не са установени нарушения.
. Химикали                                                                                                                               
            През месец окотомври са извършени проверки по спазване на  законодателството в областта на химикалите, дадени са предписания за отстраняването на установените нарушения. Екологична отговорност.
            През месеца са извършени 6 проверки по ЗОПОЕЩ и са дадени 10 предписания, предимно за изготвяне или допълване на собствена оценка за заплаха за екологични щети и причинени такива и за включване в Публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ.
VІІІ. Вредни физични фактори.
             За неизпълнено предписание за шумоизолиране, дадено на супермаркет «Триумф», стопанисван от «Ваничи 2008» ЕООД, Пловдив, е съставен акт.
Резултати от контролната дейност:
През периода са съставени 8АУАН, издадени са 7 НП на стойност 18 700 лв и 3 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС, от които 1 еднократна месечна санкция в размер на 1439 лв. и 2 текущи месечни санкции в размер на 5252,84 лв.
АУАН:
На „Ваничи 2008”ЕООД, гр. Пловдив - за неизпълнение на предписание за шумоизолиране.
На Тодор Ботев Стоянов – кмет на кметство с. Васил Левски за неизпълнение на предписание за недопускане на повторно нерегламентирано замърсяване.
На ЕТ»Пластика», гр. Пловдив за това, че за период по-голям от две последователни календарни години не е провеждал собствени периодични измервания на вредностите.
На «Балканкар Руен» АД, гр. Асеновград за това, че за период по-голям от две последователни календарни години не е провеждал собствени периодични измервания на вредностите.
На «Балканкар Руен» АД, гр. Асеновград за неизпълнение на предписание да представи писмени договори с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци.
На Костадин Андонов Ганев, в качеството му на ръководител на предприятие, за това, че не е осигурил представяне на резултатите от проведено измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
На Боно Тодоров Бонов – кмет на кметство с. Кърнаре за неизпълнение на предписание да се поставят забранителни табели на терените с цел осъществяване на контрол по недопускане на нереламентирано замърсяване.
На «Вики Комерс» ЕООД, гр. Пловдив за неипълнение на предписания да се предприемат незабавни мерки и действия по почистване на обекта, стопанисван от дружеството, да се предадат за обезвреждане на фирми и за предприетите действия да бъде уведомена на РИОСВ.
Наказателни постановления:
Наказателно постановление срещу Община Карлово - за неизпълнени условия и срокове, поставени в Комплексно разрешително, издадено от Министъра на околната среда и водите с наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв..
Наказателно постановление срещу „Млечни продукти” ООД гр. Пловдив - за това, че като титуляр на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води във воден обект с показатели, които превишават индивидуалните емисионни норми с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
Наказателно постановление на „ДМДТ” ООД, гр. Пловдив – за безпрепятствено излъчване на шум в околната среда с наложена имуществена санкция в размер на 200 лв.
Наказателно постановление на „БКС-2001Стамболийски” ЕООД, гр. Стамболийски – за нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на смесени битови отпадъци с наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.
Наказателно постановление на Димитър Методиев Петров – кмет на кметство с. Розино– за неизпълнение на предписания с наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.
Наказателно постановление на „Мати” ЕООД, гр. Пловдив – за това, че не притежава разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.